nghiên cứu và đề xuát các giải pháp khoa học công nghệ và kinh tế thị trường phát triển sản xuất chuối tiêu xuất khẩu ở việt nam

316 766 9
  • Loading ...
1/316 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/04/2014, 18:37

BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VIỆN NGHIÊN CỨU RAU QUẢ CHƯƠNG TRÌNH KHCN CẤP NHÀ NƯỚC KC. 06/06-10 BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ Tên đề tài: NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP KHOA HỌC CÔNG NGHỆ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT CHUỐI TIÊU XUẤT KHẨU VIỆT NAM MÃ SỐ ĐỀ TÀI: KC.6.12/06-10 Cơ quan chủ trì đề tài: Viện Nghiên cứu Rau quả Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Văn Nghiêm 8626 Hà Nội, năm 2010 BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VIỆN NGHIÊN CỨU RAU QUẢ CHƯƠNG TRÌNH KHCN CẤP NHÀ NƯỚC KC. 06/06-10 BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ Tên đề tài: NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP KHOA HỌC CÔNG NGHỆ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT CHUỐI TIÊU XUẤT KHẨU VIỆT NAM Chủ nhiệm đề tài Cơ quan chủ trì đề tài (ký tên) (ký tên đóng dấu) Nguyễn Văn Nghiêm Trịnh Khắc Quang Chủ nhiệm chương trình Văn phòng các chương trình (ký tên) (ký tên đóng dấu) Phạm Hữu Giục Đỗ Xuân Cương Hà Nội, năm 2010 1  KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT CT: Công thức ĐC : Đối chứng ĐBBB : Đồng bằng Bắc bộ BTB : Bắc Trung bộ TDMNPB : Trung du miền núi phía Bắc BBTV: Bệnh chùn ngọn (Banana Bunchy Top Virus) ĐBSH: Đồng bằng Sông Hồng ĐBSCL : Đồng bằng sông Cửu Long BPKT: Biện pháp kỹ thuật KHKTNLN: Khoa học kỹ thuật Nông lâm nghiệp CDQ: Chiều dài quả ĐKQ : Đường kính quả TV: Thời vụ D/R: Chiều dài/ chiều rộng CD: Chiều dài ĐK: Đường kính KL: Khối lượng T.V. P.Thọ : Tiêu vừa Phú Thọ  GO: Giá trị sản xuất VA: Giá trị gia tăng WA: Water Agar PDA: Potato Dextrose Agar V8: Vegetable Juice TN: Thí nghiệm 2 VIỆN KHNN VIỆT NAM VIỆN NGHIÊN CỨU RAU QUẢ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2010 BÁO CÁO THỐNG KÊ KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI KHCN CẤP NHÀ NƯỚC I. THÔNG TIN CHUNG 1. Tên đề tài: Nghiên cứu đề xuất các giải pháp khoa học công nghệ kinh tế thị trường phát triển sản xuất chuối tiêu xuất khẩu Việt Nam Mã số đề tài: KC.06.12/06-10 Thuộc Chương trình KHCN trọng điểm cấp nhà nước “Nghiên cứu, phát triể n ứng dụng công nghệ tiên tiến trong sản xuất các sản phẩm xuất khẩu chủ lực”. Mã số: KC.06/06-10. 2. Chủ nhiệm đề tài: Họ tên: Nguyễn Văn Nghiêm Ngày, tháng, năm sinh: 05 - 11 -1957 Nam/ Nữ: Nam Học hàm, học vị: Tiến sỹ Chức danh khoa học: Nghiên cứu viên chính. Chức vụ: Trưởng Bộ môn Điện thoại: CQ: 0438765626. Mobile: 0912122515 Fax: 0438276148 E-mail: nghiemvrq@yahoo.com Tên tổ chức đang công tác: Viện nghiên cứu Rau quả 3. Tổ chức chủ trì đề tài: Tên tổ chức chủ trì đề tài: Viện Nghiên cứu Rau quả Điện thoại: 0438765626 . Fax: 0438276148 Địa chỉ: Trâu Quì – Gia Lâm – Hà Nội Họ tên thủ trưởng tổ chức: Trịnh Khắc Quang Số tài khoản: 931.01.006. Kho bạc nhà nước Gia Lâm – Hà Nội Tên cơ quan chủ quản đề tài: Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam 3 II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN 1. Thời gian thực hiện đề tài/dự án: - Theo Hợp đồng đã ký kết: từ tháng 4/ năm 2008 đến tháng 12/ năm 2010 - Thực tế thực hiện: từ tháng 1/năm 2008 đến tháng 12/năm 2010 - Được gia hạn (nếu có): không 2. Kinh phí sử dụng kinh phí: a) Tổng số kinh phí thực hiện: 5.348,00 tr.đ, trong đó: - Kính phí hỗ trợ từ SNKH: 3.300,00 tr.đ. - Kinh phí từ các nguồn khác: 2.048,00 tr.đ. - Tỷ lệ kinh phí thu h ồi đối với dự án (nếu có): b) Tình hình cấp sử dụng kinh phí từ nguồn SNKH: Đơn vị tính: Triệu đồng Theo kế hoạch Thực tế đạt được Số TT Thời gian Kinh phí (Tr.đ) Thời gian Kinh phí (Tr.đ) Số đề nghị quyết toán (Tr.đ) 1 4 -12/2008 1.300,00 4 -12/2008 1.300,00 757.991,222 2 1-12/2009 1.175,00 1-12/2009 1.175,00 1.269.001,818 3 1-12/2010 825,00 1-12/2010 825,00 1.273.006,960 Tổng số 3.300,00 Tổng số 3.300,00 3.300,00 c) Kết quả sử dụng kinh phí theo các khoản chi: Đơn vị tính: Triệu đồng Theo kế hoạch Thực tế đạt được Số TT Nội dung các khoản chi Tổng SNKH Nguồn khác Tổng SNKH Nguồn khác 1 Trả công lao động 2098,00 1250,00 848,00 2098,00 1250,00 848,00 2 NVL, năng lượng 2690,00 1490,00 1200,00 2690,00 1490,00 1200,00 3 Thiết bị, máy móc 140,00 140,00 0 140,00 140,00 0 4 X.dựng, sửa chữa 4 5 Chi khác 420,00 420,00 - 420,00 420,00 - Tổng cộng 5438,00 3300,00 2048,0 5438,00 3300,00 2048,0 - Lý do thay đổi (nếu có): không 3. Các văn bản hành chính trong quá trình thực hiện đề tài/dự án: Số TT Số, thời gian ban hành văn bản Tên văn bản 1 QĐ: 2471/QĐ- BKHCN ngày 26/10/2007 Quyết định thành lập Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức cá nhân chủ trì đề tài thực hiện năm 2008 thuộc Chương trình “Nghiên cứu, phát triển ứng dụng công nghệ tiên tiến trong sản xuất các sản phẩm xuất khẩu chủ lực” 2 QĐ: 2831/QĐ- BKHCN ngày 28/11/2007 Quyết định phê duyệt các tổ chức cá nhân chủ trì 06 đề tài cấp nhà nước năm 2008 (đợt II) thuộc Chương trình “ Nghiên cứu, phát triển ứng dụng công nghệ tiên tiến trong sản xuất các sản phẩm xuất khẩu chủ lực” 3 QĐ: 253/QĐ- BKHCN ngày 21/02/2008 Quyết định phê duyệt kinh phí 10 đề tài, 02 dự án SXTN bắt đầu thực hiện năm 2008 thuộc Chương trình “ Nghiên cứu, phát triển ứng dụng công nghệ tiên tiến trong sản xuất các sản phẩm xuất khẩu chủ lực”. 4 QĐ: 1110/QĐ- BKHCN ngày 13/6/2008 Quyết định về việc cử đoàn đi công tác nước ngoài 5 CV: 155/VRQ-TCHC, ngày 27/6/2008 Công văn về việc cử cán bộ đi học tập tại Trung Quốc 6 QĐ: 651/QĐ- KHNN- TCCB ngày 03/7/2008 Quyết định về việc cử cán bộ đi công tác, học tập nước ngoài 7 CV: 161/CV-VRQ, ngày 03/7/2008 Công văn gửi Viện CAQ miền Nam về phối hợp thực hiện đề tài 8 CV: 213/CV-CAQ, ngày 23/7/2008 Công văn gửi Viện CAQ miền Nam về phối hợp thực hiện đề tài 9 CV: 202/CV-VRQ, ngày Công văn xin thay đổi địa điểm cơ quan phối hợp thực 5 24/7/2008 hiện đề tài 10 CV: 210/CV-VRQ, ngày 31/7/2008 Công văn gửi Viện CAQ miền Nam về phối hợp thực hiện đề tài 11 CV: 229/CV-CAQ, ngày 07/8/2008 Công văn gửi BCNCT về phối hợp thực hiện đề tài 12 HĐ: 12/2008/HĐ- ĐTCT-KC.06/06-10 Hợp đồng nghiên cứu khoa học phát triển công nghệ giữa Ban chủ nhiệm chương trình KC.06/06-10 Văn phòng các chương trình vớiViện nghiên cứu Rau quả. 13 HĐ:50-08/2008/HĐ –ĐTKC.06/06-10, ngày 10/8/2008 Hợp đồng thuê khoán chuyên môn giữa Viện nghiên cứu Rau quả Viện KHKTNLN miền núi phía Bắc 14 CV: 192/VPCT-HCTH, ngày 19/8/2008 Công văn trả lời việc xin thay đổi địa điểm cơ quan phối hợp thực hiện đề tài 15 CV: 250/CV-VRQ, ngày 25/8/2008 Công văn gửi Bộ KHCN xin thay đổi địa điểm cơ quan phối hợp thực hiện đề tài 16 CV: 287/CV-VRQ, ngày 29/9/2008 Công văn gửi Bộ KHCN xin thay đổi địa điểm cơ quan phối hợp thực hiện đề tài 17 TTr:285/TTr-VPCT, ngày 21/10/2008 Tờ trình xin thay đổi địa điểm cơ quan phối hợp thực hiện đề tài 18 CV: 293/VPCT-HCTH, ngày 22/10/2008 Công văn trả lời việc xin thay đổi địa điểm cơ quan phối hợp thực hiện đề tài 19 HĐ:144-08/2008/HĐ –ĐTKC.06/06-10, ngày 24/10/2008 Hợp đồng thuê khoán chuyên môn giữa Viện nghiên cứu Rau quả Trung tâm NCPTNN Huế 20 CV: 366/VPCT-HCTH, ngày 26/11/2008 Công văn về việc dự toán lại kinh phí công tác phí của đề tài KC.06.12/06-10 6 4. Tổ chức phối hợp thực hiện đề tài Tổ chức đăng ký Tổ chức thực hiện Nội dung tham gia chủ yếu Sản phẩm chủ yếu đạt được Viện CAQMN Trung tâm NCPTNN Huế - Viện BTB. - N/c xác định vùng sản xuất N/c tuyển chọn giống chuối tiêu xuất khẩu. - N/c công nghệ sản xuất - Xây dựng mô hình - Báo cáo chuyên đề - Xác định 1-2 giống , vườn cây mẹ 0,1 ha - Hướng dẫn kỹ thuật - Mô hình 10 ha. Viện MNPB Viện MNPB - N/c xác định vùng sản xuất chuối xuất khẩu 400-500 ha - N/c tuyển chọn giống chuối tiêu xuất khẩu. - N/c công nghệ sản xuất - Xây dựng mô hình - Báo cáo chuyên đề - Xác định 1-2 giống , vườn cây mẹ 0,1 ha - Hướng dẫn kỹ thuật - Mô hình 10 ha. Lý do thay đổi (nếu có): - Vùng Đồng bằng Sông Cửu Long diện tích trồng chuối tiêu ít không tập trung. Viện nghiên cứu CAQ miền Nam đề nghị không phối hợp thực hiện đề tài. - Văn phòng Chương trình đồng ý thay đổi địa điểm cơ quan phối hợp. 5. Cá nhân tham gia thực hiện đề tài, dự án: (Người tham gia thực hiện đề tài thuộc tổ chức chủ trì cơ quan phối hợp, không quá 10 người kể cả ch ủ nhiệm) T T Tên cá nhân theo Thuyết minh Tên cá nhân đã thực hiện Nội dung tham gia chính Sản phẩm chủ yếu 1 Ng. Văn Nghiêm Ng. Văn Nghiêm Chủ nhiệm đề tài 2 Phạm Quang Tú Phạm Quang Tú Đoàn Nhân Ái Võ Văn Thắng N/c tuyển chọn giống chuối tiêu xuất khẩu - 3 vườn cây mẹ (0,1ha/vườn). - Xác định 1-2 giống/vùng 7 3 Trần Thanh Tâm Phạm Quang Tú Đoàn Nhân Ái Ngô Xuân Phong N/c xác định vùng sản xuất chuối xuất khẩu 400-500 ha B/c chuyên đề từng vùng TDMNPB, ĐBSH, BTB 4 Ng. Thanh Bình Ng. Thị Thanh Phạm Quang Tú Đoàn Nhân Ái N/c công nghệ sản xuất chuối tiêu xuất khẩu Hướng dẫn kỹ thuật vùng TDMNPB, ĐBSH, BTB 5 Đỗ Đình Ca Trịnh Thị Nhất Chung N/c ứng dụng quy trình nhân giống B/c chuyên đề Hướng dẫn kỹ thuật 6 Chu Doãn Thành Đào Công Khanh N/c ứng dụng quy trình bảo quản chuối Hướng dẫn kỹ thuật 7 Hoàng Bằng An Hoàng Bằng An N/c đề xuất các giải pháp KTTT B/c chuyên đề Đánh giá hiện trạng Đề xuất giải pháp 8 Trần Thị Liên Trần Thị Liên N/c phòng trừ tổng hợp bệnh thán thư sâu gặm vỏ quả chuối Hướng dẫn kỹ thuật phòng trừ tổng hợp bệnh thán thư sâu gặm vỏ quả. 9 Vũ Việt Hưng Ng. Thị Thanh Phạm Quang Tú Đoàn Nhân Ái Xây dựng mô hình sản xuất chuối tiêu xuất khẩu 30 ha (10 ha/vùng) 10 Ng. Thị Thanh Ng. Thị Thanh Thư ký đề tài - - Lý do thay đổi: + Do thay đổi cơ quan phối hợp thực hiện đề tài. + Do một số cán bộ điều chuyển công tác khác. 8 6. Tình hình hợp tác quốc tế: TT Theo kế hoạch Thực tế đạt được 1 - Khảo sát, xác định nhập nội một số giống chuối triển vọng tại Trung Quốc. - Kinh phí: 90.000.000 đồng - Tỉnh Vân Nam – Trung Quốc Tổ chức hợ p tác: Kunming Qianhui See d & Sprout Co.LTD Số đoàn: 1 Số người tham gia: 6 - Khảo sát, xác định nhập nội được 3 giống chuối triển vọng một số vật tư nông nghiệp tại Trung Quốc. - Kinh phí: 90.000.000 đồng - Tỉnh Vân Nam – Trung Quốc Tổ chức hợ p tác: Kunming Qianhui Seed & Sprout Co.LTD Số đoàn: 1 Số người tham gia: 6 - Lý do thay đổi (nếu có): không 7. Tình hình tổ chức hội thảo, hội nghị TT Theo kế hoạch Thực tế đạt được 1 - Hội thảo khoa học: “Nghiên cứu đề xuất các giải pháp Kinh tế thị trường phát triển sản xuất chuối tiêu xuất khẩu Việt Nam” - Thời gian: Tháng 11/2008 Kinh phí: 8.300.000 đồng - Địa điểm: Viện NC Rau quả - Hội thảo khoa học: “Nghiên cứu đề xuất các giải pháp Kinh tế thị trường phát triển sản xuất chuối tiêu xuất khẩu Việt Nam” - Thời gian: Tháng 11/2008 Kinh phí: 8.300.000 đồng - Địa điểm: Viện NC Rau quả 2 - Hội thảo khoa họcNghiên cứu đề xuất các giải pháp Khoa học công nghệ phát triển sản xuất chuối tiêu xuất khẩu Việt Nam” -Thời gian: Tháng 10/2009 - Kinh phí: 8.300.000 đồng - Địa điểm: Viện NC Rau quả - Hội tthảo khoa họcNghiên cứu đề xuất các giải pháp Khoa học công nghệ phát triển sản xuất chuối tiêu xuất khẩu Việt Nam” -Thời gian: Tháng 10/2009 - Kinh phí: 8.300.000 đồng - Địa đ iểm: Viện NC Rau quả [...]... triển vọng tại 1 Williams, Braxin 8818 Trung Quốc 2 * Báo cáo hội thảo khoa - Kết quả nghiên cứu xác - Kết quả nghiên cứu xác học: Nghiên cứu đề định các giải pháp kinh tế định các giải pháp kinh tế xuất các giải pháp Kinh tế thị trường phát triển sản thị trường phát triển sản thị trường phát triển sản xuất chuối tiêu xuất khẩu xuất chuối tiêu xuất khẩu xuất chuối tiêu xuất khẩu Việt Nam ở. .. Việt Nam - Đánh giá kết quả - Đánh giá kết quả định hướng nghiên cứu 3 Việt Nam định hướng nghiên cứu * Báo cáo hội thảo khoa - Kết quả nghiên cứu xác - Kết quả nghiên cứu xác họcNghiên cứu đề định các giải pháp khoa định các giải pháp khoa xuất các giải pháp Khoa học công nghệ phát triển học công nghệ phát triển học công nghệ phát triển sản xuất chuối tiêu xuất sản xuất chuối tiêu xuất. .. hành đề tài Nghiên cứu đề xuất các giải pháp Khoa học công nghệ Kinh tế thị trường phát triển sản xuất chuối tiêu xuất khẩu Việt Nam là rất cần thiết, góp phần khắc phục những tồn tại nêu trên thúc đẩy phát triển sản xuất chuối phục vụ xuất khẩu 2 Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 2.1 Mục tiêu tổng quát Phát triển được một số vùng sản xuất chuối tiêu tập trung đạt tỷ lệ xuất khẩu trên 85% và. .. NN hiện trạng đề xuất một số nghiên cứu về thị quả nghiên cứu &PTNT giải pháp kinh tế thị trường phát trường, về thị trường, triển sản xuất chuối tiêu xuất khẩu Việt Nam Tuyển chọn giống Tuyển chọn 2 - Kết quả nghiên cứu tuyển kỹ thuật sản giống chọn giống chuối Tiêu hồng xuất chuối kỹ - Tạp chí tiêu thuật sản xuất Viện KHNN chuối tiêu xuất Việt nam xuất khẩu khẩu - Lý do thay đổi (nếu có):... tiêu xuất sản xuất chuối tiêu xuất khẩu Việt Nam khẩu Việt Nam 4 Báo cáo hội nghị đầu bờ - Đánh giá kết quả - Đánh giá kết quả định hướng nghiên cứu khẩu Việt Nam định hướng nghiên cứu - Kết quả tuyển chọn giống:Kết quả tuyển chọn giống: 1-2 giống/vùng 1 giống/vùng - Kết quả nghiên cứu công- Kết quả nghiên cứu công nghệ sản xuất chuối tiêunghệ sản xuất chuối tiêu xuất khẩu 11 xuất khẩu 5... nhân giống, sản xuất bảo quản chuối tiên tiến nên góp phần phát triển sản xuất chuối tiêu xuất khẩu của Việt Nam Các sản phẩm của đề tài được chuyển giao cho các vùng sản xuất chuối xuất khẩu trong nước như Đồng bằng Sông Hồng, Bắc Trung bộ Trung du miền nuí phía Bắc 2.1.2 Khả năng về ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào sản xuất kinh doanh Việt Nam nằm vùng nguồn gốc các giống chuối cũng là... kinh tế cao hơn từ 10-15% so với các loại cây trồng khác tại địa phương 2.2 Mục tiêu cụ thể - Đề xuất được các giải pháp Kinh tế thị trường phát triển sản xuất chuối tiêu xuất khẩu Việt Nam - Xác định được 3 vùng sản xuất chuối tiêu đạt tiêu chuẩn xuất khẩu quy mô 400-500 ha/vùng, - Xác định 1-2 giống chuối cho mỗi vùng trồng đạt năng suất cao trên 40 tấn/ha tiêu chuẩn chất lượng xuất khẩu - Nghiên. .. trưởng, phát triển của cây chuối Tổ chức sản xuất trong nước để xuất khẩu bằng các công nghệ sản xuất tiên tiến nên các sản phẩm quả chuối của nước ta đạt tiêu chuẩn chất lượng tốt, rẻ có khả năng cạnh tranh cao hơn so với sản xuất các nước khác 2.1.3 Khả năng liên doanh liên kết với các doanh nghiệp trong nghiên cứu 2.1.4 Chuyển giao tiến bộ KHKT - Chuyển giao giống mới công nghệ sản xuất. .. Nghiên cứu ứng dụng quy trình nhân giống chuối bằng nuôi cấy mô quy trình bảo quản chuối trong sản xuất chuối tiêu xuất khẩu - Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ thâm canh chuối tiêu đạt năng suất trên 40 tấn/ha tiêu chuẩn xuất khẩu - Xây dựng 3 mô hình sản xuất chuối tiêu quy mô 10 ha/mô hình, đạt năng suất trên 35 tấn/ha, sản phẩm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, có phương thức sản xuất phù hợp và. .. thống là Trung Quốc Nga - Với thực trạng sản xuất xuất nhập khẩu chuối trên thế giới ngày nay Việt Nam muốn sản xuất chuối xuất khẩu nên tập trung vào sản xuất chuối Cavendish với quy mô lớn sản xuất theo hướng GAP nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn của các nước nhập khẩu Đồng thời, phải xây dựng được các thương hiệu các chỉ dẫn địa lý tạo sức cạnh tranh cao trên thị trường quốc tế Đối thủ cạnh tranh . QUẢ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ Tên đề tài: NGHIÊN CỨU VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT CHUỐI TIÊU XUẤT KHẨU Ở VIỆT NAM Chủ nhiệm đề tài. công nghệ phát triển sản xuất chuối tiêu xuất khẩu ở Việt Nam - Kết quả nghiên cứu xác định các giải pháp khoa học công nghệ phát triển sản xuất chuối tiêu xuất khẩu ở Việt Nam - Đánh. và 8818 2 * Báo cáo hội thảo khoa học: Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp Kinh tế thị trường phát triển sản xuất chuối tiêu xuất khẩu ở Việt Nam - Kết quả nghiên cứu xác định các giải
- Xem thêm -

Xem thêm: nghiên cứu và đề xuát các giải pháp khoa học công nghệ và kinh tế thị trường phát triển sản xuất chuối tiêu xuất khẩu ở việt nam, nghiên cứu và đề xuát các giải pháp khoa học công nghệ và kinh tế thị trường phát triển sản xuất chuối tiêu xuất khẩu ở việt nam, nghiên cứu và đề xuát các giải pháp khoa học công nghệ và kinh tế thị trường phát triển sản xuất chuối tiêu xuất khẩu ở việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn