Nghiên cứu công nghệ khai thác đồng thời các hợp chất thơm và axít shikimic từ quả hồi việt nam cho công nghiệp thực phẩm và dược phẩm

90 575 0
  • Loading ...
1/90 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/04/2014, 18:24

BỘ CÔNG THƯƠNG VIỆN CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI CẤP BỘ NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KHAI THÁC ĐỒNG THỜI CÁC HỢP CHẤT THƠM AXIT SHIKIMIC TỪ QUẢ HỒI VIỆT NAM CHO CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM DƯỢC PHẨM Chủ nhiệm đề tài: BÙI THỊ BÍCH NGỌC 7849 07/4/2010 HÀ NỘI – 2010 1 MỤC LỤC Trang MỤC LỤC 1 KÝ HIỆU CHỮ VIẾT TẮT 4 MỞ ĐẦU 5 TÓM TẮT NHIỆM VỤ 7 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 8 1.1. Cây hồi 8 1.2. Tinh dầu hồi 11 1.2.1. Tính chất hoá lí của tinh dầu hồi 11 1.2.2. Thành phần hoá học của tinh dầu hồi 12 1.2.3. Anetol 12 1.2.3.1. Tính chất hoá lý của anetol 13 1.2.3.2. Tính chất hoá học của anetol 13 1.2.3.3. Các đặc tính khác 14 1.2.4. Các phương pháp khai thác tinh dầu hồi 15 1.2.5. Tình hình nghiên c ứu, sản xuất ứng dụng của tinh dầu hồi 17 1.3. Axit shikimic 20 1.3.1. Giới thiệu chung 20 1.3.2. Tình hình nghiên cứu, sản xuất ứng dụng axit shikimic 21 1.4. Một số hợp chất thơm quan trọng thu nhận được từ quá trình chuyển hóa tinh dầu hồi axit shikimic 24 1.4.1. Anisaldehyd 24 1.4.2. p-Hydroxybenzaldehyd 28 1.4.3. Vanilin 30 CHƯƠNG 2. THỰC NGHIỆM 33 2.1. Phương pháp tiến hành nghiên cứu 33 2.1.1. Phương pháp phân tích đánh giá chất lượng nguyên liệu 33 2.1.2. Phương pháp nghiên cứu công ngh ệ khai thác đồng thời tinh dầu hồi axit shikimic từ quả hồi Việt Nam. 34 2.1.2.1. Lựa chọn phương pháp khai thác đồng thời tinh dầu hồi axit shikimic từ quả hồi Việt Nam 34 2.1.2.2. Xác định các điều kiện công nghệ thích hợp cho quá trình khai thác đồng thời tinh dầu hồi axit shikimic từ quả hồi Việt Nam 39 2 2.1.3. Tối ưu hóa các quá trình bằng phương pháp quy hoạch thực nghiệm 39 2.1.4. Phương pháp tinh chế tinh dầu hồi axit shikimic 40 2.1.4.1. Tinh chế tinh dầu hồi 40 2.1.4.2. Tinh chế axit shikimic 40 2.1.5. Phương pháp thu nhận anisaldehit 41 2.16. Phương pháp thu nhận p-hydroxybenzaldehit 41 2.1.7. Phương pháp thu nhận vanilin 41 2.1.7.1.Chuyển hóa p-hydroxybenzaldehit thành 3-bromo-4-hydroxy- benzaldehit 41 2.1.7.2. Thu nhận vanilin từ 3-bromo-4-hydroxybenzaldehit 42 2.1.8. Phương pháp phân tích chất lượng sản phẩm tinh dầu hồi axit shikimic các sản phẩm chất thơm tổng hợp anisaldehit, p-hydroxy- benzsaldehit vanilin 42 2.1.8.1. Xác đị nh chất lượng tinh dầu hồi anisaldehit 42 2.1.8.2. Xác định chất lượng axit shikimic, p-hydroxbenzsaldehit vanilin 43 2.2. Thiết bị, dụng cụ, nguyên vật liệu hoá chất sử dụng cho nghiên cứu 43 2.2.1. Thiết bị dụng cụ thí nghiệm 43 2.2.2. Nguyên liệu hoá chất sử dụng 44 2.2.2.1. Nguyên liệu 44 2.2.2.2. Hoá chất 44 CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ BÌNH LUẬN 46 3.1. Nghiên cứu phân tích đánh giá nguyên liệu quả hồi 46 3.1.1. Xác định các thành phần chính trong nguyên liệu hồi 46 3.1.2. Xác định các thành phần cơ lý của nguyên liệu hồi 46 3.2. Nghiên cứu lựa chọn phương pháp khai thác đồng thời tinh dầu hồi axit shikimic từ quả hồi Việt Nam 47 3.3. Nghiên cứu xác định các điều kiện công nghệ thích hợp cho quá trình trích ly đồng thời tinh dầu hồi axit shikimic (PP2) 48 3.3.1. Xác định nồng độ cồn etylic thích hợp 48 3.3.2. Xác định số lần trích ly tỷ lệ nguyên liệu/dung môi thích hợp 49 3.3.3. Xác định thời gian trích ly thích hợp 50 3.4. Nghiên cứu xác định các điều kiện công nghệ thích hợp cho quá trình chưng cất trích ly tinh dầu hồi axit shikimic (PP3) 50 3.4.1. Xác định tỷ lệ nguyên liệu/thể tích bình cất thích hợp 51 3.4.2. Xác định tỷ lệ nước cất/nguyên liệu thích hợp 51 3 3.4.3. Xác định tốc độ chưng cất thích hợp 52 3.4.4. Xác định thời gian chưng cất thích hợp 53 3.5. So sánh hiệu quả khai thác đồng thời tinh dầu hồi axit shikimic giữa hai phương pháp PP2 PP3 53 3.6. Tối ưu hóa quá trình khai thác đồng thời tinh dầu hồi axit shikimic từ quả hồi Việt Nam bằng phương pháp quy hoạch thực nghiệm 54 3.7. Lựa chọn phương pháp tinh chế tinh dầu hồi axit shikimic. 63 3.7.1. Lựa chọn ph ương pháp tinh chế tinh dầu hồi 63 3.7.2. Phân tích đánh giá chất lượng tinh dầu hồi 64 3.7.3. Lựa chọn phương pháp tinh chế axit shikimic 65 3.7.4. Quy trình công nghệ tinh chế tinh dầu hồi axit shikimic 67 3.7.4.1. Quy trình công nghệ tinh chế tinh dầu hồi 67 3.7.4.2. Quy trình công nghệ tinh chế axit shikimic 68 3.8. Thu nhận các hợp chất thơm từ tinh dầu hồi axit shikimic 70 3.8.1. Quy trình chuyển hóa tinh dầu hồi (anetol) thành anisaldehit 70 3.8.2. Quy trình chuyển hóa thu nhận p-hydroxybenzaldehit 75 3.8.2.1. Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ phản ứng 76 3.8.2.2. Nghiên cứ u ảnh hưởng của thời gian phản ứng 77 3.8.3. Quy trình chuyển hóa thu nhận vanilin 78 3.8.4. Phân tích đánh giá chất lượng các sản phẩm chất thơm anisaldehit, p-hydroxybenzaldehit vanilin 81 3.9. Kết quả ứng dụng các sản phẩm của đề tài vào sản xuất thực phẩm dược phẩm 82 3.10. Ước tính giá thành sản phẩm đánh giá hiệu quả kinh tế 83 KẾT LUẬN 85 TÀI LIỆU THAM KHẢO 86 PHỤ LỤC 4 KÝ HIỆU CHỮ VIẾT TẮT bar: Đơn vị đo áp suất GC: Sắc ký khí (Gas Chromatography) GC - MS: Sắc ký khí ghép nối khối phổ (Gas Chromatography - Mass Spectrometry) HPLC: Sắc ký lỏng cao áp (High Pressure Liquid Chromatography ) LC- MS: Sắc ký lỏng ghép nối khối phổ (Liquid Chromatography - Mass Spectrometry CK: chất khô NL: nguyên liệu DM: dung môi PP: phương pháp TD: tinh dầu TTBC: thể tích bình cất Tỉ lệ NL/TN: tỉ lệ nguyên liệu/tác nhân oxy hóa Tỉ lệ NL/TT: tỉ lệ nguyên liệu/thể tích bình cất 5 MỞ ĐẦU Cây Đại Hồi (Star Anise) là một trong những loại cây chứa tinh dầu được nghiên cứu sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới. Cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ, chất lượng giá trị của cây Đại hồi không ngừng được nâng cao, thâm nhập vào nhiều lĩnh vực của sản xuất đời sống. Trước đây, tinh dầu hồi được xem là thành phần có giá trị nhất trong cây hồi. Nó không chỉ được sử dụng trực tiếp trong công nghiệp sản xuất hương liệu, thực phẩm mỹ phẩm mà còn là nguồn nguyên liệu tự nhiên quý giá cho công nghiệp tổng hợp hữu cơ, tạo ra các hợp chất thơm đa năng, có giá trị cao. Các sản phẩm chuyển hoá từ tinh dầu hồi được ưu chuộng trên thị trường thế giới là anisaldehyt, p- hydroxybenzaldehyd, ancol anisyl, các este của axit anisic Tuy nhiên trong những năm gần đây, ngườ i ta lại quan tâm nhiều đến axit shikimic, một thành phần khác có hàm lượng tương đương với tinh dầu chứa trong quả hồi (khoảng 10% tính theo trọng lượng chất khô). Axit shikimic có tên theo danh pháp hoá học là 3,4,5-Trihydroxy-1-cyclohexene-1- carboxylic Acid, là chất có khả năng chống viêm nhiễm chống bệnh ung thư, đặc biệt là cơ chất quan trọng để tổng hợp nên thuốc chống bệnh cúm gia cầm (có khả năng kháng virus H5N1) Tamiflu. Nhiều người cho rằng axit này mới là thành phần quan tr ọng giá trị nhất trong quả Đại hồi vì giá của nó trong thời điểm hiện nay trên thị trường thế giới khoảng 200 - 250 USD/kg (tinh dầu hồi với chất lượng tốt chỉ có giá 15 -20 USD/kg). Để thu nhận tinh dầu hồi người ta thường sử dụng phương pháp truyền thống chưng cất theo hơi nước, trong khi đó để khai thác axit shikimic người ta lại sử dụng phương pháp trích ly. Theo hai phương pháp trên sẽ không tận thu đượ c hết cả hai thành phần giá trị nhất trong quả hồi. Do vậy, hiện nay vấn đề được các nhà nghiên cứu khoa học sản xuất quan tâm là đưa ra được phương pháp hữu hiệu để có thể khai thác đồng thời cả tinh dầu axit shikimic từ quả hồi nhằm nâng cao giá trị cây hồi đồng thời làm giảm giá thành sản phẩm tinh dầu hồi axit shikimic. Năm 2005 2006, Viện Công nghiệp thực phẩm đã thực hiện 2 Đề tài cấp Bộ: "Nghiên cứu nâng cao hiệu suất khai thác chất lượng tinh dầu Hồi Việt Nam” đề tài: “Nghiên cứu quy trình công nghệ tinh chế chuyển hóa tinh dầu hồi thành anisaldehit để nâng cao giá trị kinh tế”. Kết quả của đề tài đã được áp dụng vào thực tế sản xuất. Phát huy các kết quả đó, trong năm 6 2008 2009, Viện tiếp tục thực hiện đề tài: “Nghiên cứu công nghệ khai thác đồng thời các hợp chất thơm axit shikimic từ quả hồi Việt Nam ứng dụng cho công nghiệp thực phẩm dược phẩm” - Mục tiêu của đề tài: Xây dựng được quy trình công nghệ khai thác đồng thời các hợp chất thơm axit shikimic từ quả hồi Việt Nam cho công nghiệp dược phẩm công nghiệp thực phẩm - Nội dung nghiên cứu của đề tài: + Nghiên cứu xây dựng hoàn chỉnh quy trình công nghệ khai thác đồng thời các hợp chất thơm axit shikimic từ quả hồi Việt Nam đạt tiêu chuẩn sử dụng trong thực phẩm dược phẩm + Nghiên cứu công nghệ tinh chế tinh dầu hồi axit shikimic + Nghiên cứu quy trình chuyển hoá tinh dầu hồi axit shikimic thành các hợp chất thơm . + Phân tích đánh giá chất lượng hiệu quả kinh tế sản phẩm + Thử nghi ệm các sản phẩm của đề tài trong sản xuất thực phẩm dược phẩm. 7 TÓM TẮT ĐỀ TÀI Cây hồi có tên khoa học Ilicium verum thuộc họ hồi Illiciacecae là loại cây tinh dầu đặc sản của nước ta. Từ quả hồi, bằng sự kết hợp của công nghệ chưng cất cuốn theo hơi nước công nghệ trích ly tinh dầu hồi axit shikimíc đã được khai thác đồng thời với hiệu suất chất lượng sản phẩm cao. Đặc biệt, quá trình này đã được tiến hành tối ư u bằng phương pháp quy hoạch thực nghiệm nên đã xác định được các điều kiện công nghệ tối ưu, hiệu suất thu nhận tinh dầu đạt 96,5% axit shikimíc đạt 91,3%. Tinh dầu hồi được tinh chế bằng phương pháp chưng cất phân đoạn chân không nên chất lượng được nâng cao với hàm lượng anetol 92,1%. Axit shikimic thô được tich chế bằng phương pháp kết tinh lại với hệ dung môi metanol/etyl axetat ở nhiệt độ thấp, do v ậy độ tinh khiết của sản phẩm đạt 98,5%. Từ tinh dầu hồi (anetol) thông qua các phản ứng oxi hoá, phản ứng thế, phản ứng đề ete hoá đã lần lượt thu nhận được các hợp chất thơm có giá trị cao như: anisaldehit, p-hydroxybenzaldehit vanilin. Các sản phẩm của Đề tài được phân tích đánh giá chất lượng bằng các phương pháp thông dụng hiện đại (GC-MS, HPLC ). Kết quả cho thấy các sản phẩmchất l ượng tốt, tương đương với sản phẩm nhập ngoại cùng loại đạt yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm nên đã được ứng dụng thành công trong sản xuất thực phẩm dược phẩm. 8 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1. Cây hồi Cây hồi được trồng nhiều ở nước ta có tên khoa học là Ilicium verum thuộc họ hồi Illiciacecae. Hồi còn được gọi là hồi sao, bát giác, hồi hương, đại hồi, mác chác. Ngoài ra, hồi còn được gọi là mác hồi (Tày), pít cóc (Dao) [1]. Loại hồi này có nguồn gốc ở phía Tây Nam Trung Quốc trên dãy núi cao Yunnan phía Bắc Việt Nam. Trung Quốc đã trồng hồi từ thời thượng cổ, sau đó hồi được di thực sang Nhật Bản. Ở Trung Quốc, hồi được trồng ở Quảng Đông, Quảng Tây, Vân Nam đảo Hải Nam [24,27]. Ở Việt Nam, hồi được trồng ở một số tỉnh phía bắc như Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Cạn, Quảng Ninh, một số tỉnh ở đồng bằng Bắc bộ. Có tài liệu ghi rằng vào thế kỷ X-XII dưới thời nhà Đường, hồi đã trở thành những sản vật quý giá, có hình ngôi sao kỳ lạ, có mùi thơm ngọt mà hàng năm quan lại các triều đại thường đem cống vua. Tập bản thảo Cương mục của Lý Thời Trân ở thế kỷ XVI đã mô tả quả hồi sao gồm tám cánh, mỗi cánh có một hạt to bằng hạt đậu, mọc ở Quảng Tây (Trung Quốc). Phải đến thế kỷ XVI châu Âu mới biết đến loại hồi này qua thuỷ thủ Tomax Cavandic đưa từ Philipin sang Luân Đôn [7]. Ở Việt Nam, ngay từ thời Pháp thuộc, cùng với quế chi, hồi tinh dầu hồi đã được biết đến là những đặc sản Việt Nam nổi tiếng trên thị trường thế giới. Lúc đó, đã có nhiều cuốn sách viết về cây hồi Việt Nam cho rằng nó có chất lượng tốt nhất thế giới. Có những thời điểm hồi Việt Nam rất hưng thị nh trên thị trường châu Âu các nước khác, đứng đầu thế giới về cả sản lượng chất lượng [38]. Khi đất nước được giải phóng, các chủ thầu người Pháp rút đi đã để lại nhiều khó khăn lớn, sản xuất hồi bị đình trệ một thời gian. Đảng Chính phủ đã có những quan tâm chính sách kịp thời nhằm khôi phục lại việc sản xuất tinh dầu h ồi đặc sản. Đặc biệt, sau năm 1975 đất nước thống nhất, Pháp đã giúp ta xây dựng một nhà máy khai thác tinh chế tinh dầu hồi vào loại hiện đại lúc bấy giờ, với công suất 300 tấn/năm đặt tại đường Phai Vệ, tỉnh Lạng Sơn. Việc sản xuất, mua bán quả hồi tinh dầu hồi rất tiến triển, hàng năm, đồng bào các dân tộc tỉnh Lạng Sơn đã sản xu ất tới 6000-8000 tấn hồi khô. Nhưng đến năm 1979, chiến tranh biên giới xảy ra, các tháp cất tháp tinh luyện tinh dầu hiện đại của nhà máy đã bị phá huỷ. Một số thiết bị còn lại đã được sơ tán để tiếp tục sản xuất ở quy mô nhỏ với công nghệ lạc hậu nhưng đến nay nhà máy đã ngừng sản xuất hoàn toàn. Không những thế sản lượng quả h ồi cũng bị giảm một cách rõ rệt do người dân trồng hồi ít quan tâm đến kỹ thuật 9 trồng, chăm sóc thu hoạch hồi. Vì vậy, nhiều rừng hồi trước đây xanh tốt quanh năm đã bị thoái hoá [10,46]. Trước tình hình vùng hồi đặc sản bị thoái hoá mạnh, công nghệ thiết bị khai thác tinh dầu quá lạc hậu, đời sống bà con nơi đây gặp nhiều khó khăn nên hơn chục năm trở lại đây Nhà nước ta đã đang quan tâm giúp tỉnh Lạng Sơn khôi phục lạ i vùng nguyên liệu tinh dầu hồi Lạng Sơn. Việc khôi phục này còn nhận được sự quan tâm của các Tổ chức Quốc tế. Vừa qua, một đoàn các nhà khoa học châu Âu sang tham quan, khảo sát thực trạng sản xuất quả hồi tinh dầu tại các tỉnh miền núi phía Bắc. Sau chuyến thăm đó, Chính phủ Vương quốc Bỉ hỗ trợ 12.000 USD cho UBND tỉnh Lạng Sơn để phối hợp với Cục s ở hữu trí tuệ phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam xây dựng lại thương hiệu hồi Lạng sơn. Hiện nay, nhờ những nỗ lực, quan tâm của các tổ chức trong ngoài nước, tỉnh Lạng Sơn đã bước đầu qui hoạch lại vùng trồng hồi, kỹ thuật chọn giống, nuôi trồng thu hái dần dần được quan tâm, coi trọng. Theo số liệu của Sở Khoa học Công nghệ t ỉnh Lạng Sơn, hiện nay diện tích trồng hồi của tỉnh đã được phục hồi trở lại ước khoảng là 28.000 - 32.000 ha tập trung chủ yếu ở các xã phía nam huyện Văn Quan, 8 xã huyện Bình Gia, một số xã thuộc huyện Văn Lãng, Bắc Sơn, Tràng Định trong đó có 10.000 ha mới trồng đang cho thu hoạch. Năm 2008, diện tích trồng hồi dự kiến tăng lên khoảng 35.000 ha. Sản lượng hồi khô toàn t ỉnh đạt khoảng 12.000 -14.000 tấn/năm trong đó Văn Quan là huyện có sản lượng cao nhất. Sản lượng hồi khô của huyện Văn Quan một số năm gần đây như sau: Bảng 1.1. Sản lượng hồi khô của huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn Đơn vị: tấn Năm 2000 2001 2002 2003 2004 2006 2007 2008 Sản lượng 4.842 6.098 4.147 4.517 4.431 5.867 6.105 6.253 Các huyện khác có diện tích trồng sản lượng thấp hơn như: huyện Cao Lộc có hơn 1.000 ha hồi với sản lượng hàng năm khoảng 1.100 tấn quả hồi khô. Hàng năm, hồi được thu hái vào 2 vụ: hồi chính vụ (hồi mùa) thu hoạch vào tháng 8 – 9, hồi trái vụ (hồi chiêm, hồi tứ quý) thu hoạch vào tháng 3 – 4. Sau khi thu hái, quả hồi tươi thường được bảo quản theo hình thức dân gian là phơi nắng: trung bình cứ 3,5 kg hồi tươi ph ơi khô được 1kg hồi khô (độ ẩm 12– 15%). Những năm gần đây, tại một số điểm thu gom, các chủ hàng đã xây dựng lò sấy nhằm rút ngắn thời gian chủ động khi thời tiết xấu. Trước khi phơi [...]... Phng phỏp nghiờn cu cụng ngh khai thỏc ng thi tinh du hi v axit shikimic t qu hi Vit Nam 2.1.2.1 La chn phng phỏp khai thỏc ng thi tinh du hi v axit shikimic t qu hi Vit Nam Phng phỏp khai thỏc cú nh hng quyt nh n hiu sut thu nhn v cht lng sn phm la chn c phng phỏp khai thỏc thớch hp chỳng tụi tin hnh kho sỏt quỏ trỡnh khai thỏc ng thi tinh du hi v axit shikimic t qu hi Vit Nam bng 03 phng phỏp khỏc... OH p-Hydroxybenzyl aldehyde CHO CHO OCH3 OH CH2OH CH2OH OH OCH3 OH OH Vanillin OH p-Hydroxybenzyl alcohol 3,4-Dihydroxybenzaldehyde OH OH 3,4-Dihydroxybenzyl alcohol Vit Nam vic nghiờn cu, sn xut v ng dng axit shikimic cũn ht sc mi m Gn õy, TS Nguyn Quyt Chin v cng s Vin Hoỏ hc 23 thuc Vin KH v CN Vit Nam ó nghiờn cu thnh cụng cụng ngh chit tỏch axit shikimic t qu hi Vit Nam quy mụ phũng thớ nghim... cng nh hiu sut khai thỏc tinh du hi, cỏc nh nghiờn cu trong v ngoi nc vn khụng ngng tỡm tũi cỏc phng phỏp khai thỏc tinh du hi mi thay th cho cỏc phng phỏp truyn thng Bựi Quang Thut v Phan Th Phng Tho ó tin hnh trớch ly tinh du hi t qu hi Vit Nam bng cn etylớc 95% Kt qu cho thy hiu sut thu nhn tinh du rt cao (96,5%) v cht lng tinh du t mi ch tiờu xut khu, hm lng anetol t Tuy nhiờn, khai thỏc bng phng... quan trng cho vụ s cỏc quỏ trỡnh sinh tng hp cỏc hp cht t nhiờn quan trng nh cỏc amino axit thm, cỏc alkaloids, cỏc hp cht ru phenolic v cỏc hp cht phenyl propanoids Hn na, axit shikimic cũn úng vai trũ thit yu to ra nhng dc phm quý [49] Cú th a ra õy mt s sinh tng hp (kt hp vi tng hp húa hc) mt lot cỏc hp cht hu c cú giỏ tr cao t axit shikimic CHO OH p-Hydroxybenzoic acid HOOC Shikimic acid CHO 4HBS... axit shikimic H ó nghiờn cu thnh cụng cụng ngh mi v sinh tng hp axit shikimic t vi khun i trng trong canh trng glucose Hin nay, 2/3 lng axit shikimic ca hóng Roche c chit xut t hoa hi, 1/3 cũn li c cung cp t con ng sinh tng hp [18,19,10,44] Trc nhu cu iờự tr bnh cỳm bng Tamiflu, mt s nc nh n , i Loan ó ch ng sn xut axit shikimic bng nhiu con ng khỏc nhau v h ó sn xut c hng chc tn loi axit ny Axit shikimic. .. (tinh du hng nhu, inh hng), p-hydroxybenzaldehit (dch chit qu vanila) CHO CHO CHO Br 2 NaOMe, EtOAc 0 CHCl3 OH Br 0 CuBr, t = 100 C OH OCH3 OH p-Hydroxybenzaldehyd Vanilin Vanilin bỏn tng hp cũn nhn c bng con ng tng hp sinh hc C cht ca cỏc quỏ trỡnh sinh tng hp vanilin l axit shikimic, phenylalanine, axit ferulic (chit tỏch t cỏm go) CHO COSCoA CH=CHCOOH OCH 3 OH Ferulic acid -Oxidation OCH3 OH Vanilloyl-CoA... gii l dung dch axit axetic 25% Cui cựng, axit shikimic c kt tinh trong h dung mụi metanol/toluen hoc metanol/etyl axetat vi hiu sut thu nhn 2,4 -7,0% Axit shikimic cũn nhn c thụng qua con ng hoỏ hc v sinh tng hp [14] Tuy nhiờn, do cha cnh tranh c v mt kinh t hoc an ton nờn lng axit shikimic c tng hp ra cha nhiu Vit s dng axit shikimic lm nguyờn liu khi u cho quỏ trỡnh tng hp c ch neuraminidase GS414... cỏc t hp hng liu thc phm v m phm m cũn l nhng c cht a nng cho tng hp cỏc hp cht hu c núi chung v cỏc hp cht thm núi riờng (chi tit c trỡnh by trong mc 1.4.) 1.3 Axit shikimic 1.3.1 Gii thiu chung - Cụng thc phõn t: C7H10O5 - Cụng thc cu to 2 HO COOH 1 3 HO 6 4 5 OH 1 Hỡnh 1.2 Axit Shikimic (3,4,5-Trihydroxyl-1-cyclohexen-1-carboxylic acid) - Axit shikimic iu kin bỡnh thng l mt cht bt mu trng (cú th ... nú c cho thờm vo giai on u tiờn ca quỏ trỡnh tng hp gm 5 giai on, m trong quỏ trỡnh ú 50% sn phm trung gian b mt giai on kh hp cht cú hot tớnh quang hc ng th ba v s dng pAA l ngnh sn xut hng liu v cỏc cht thm Mc tiờu th pAA cho ngnh sn xut ny khụng ngng tng lờn khong 4-6%/nm pAA ngoi c tớnh ni tri v hng thm, phự hp cho nhiu mc 27 ớch s dng, nú cũn cú c tớnh c nh hng (fixactive properties), giỳp cho. .. riờng l 1,64 (kg/l) Axit shikimic tan tt trong nc (180 g/l), tan ớt trong cn etylic tuyt i (22,5 g/l) v hu nh khụng tan trong cỏc dung mụi vụ cc ( 0,15 g/l ete) - Trong phõn t axit shikimic cú cha hai loi nhúm chc gm 3 nhúm hydroxyl (-OH) v 1 nhúm cacboxyl (-COOH) Nhng nhúm chc ny cú kh nng hot 20 ng quang hc Cho n nay, ngi ta ó xỏc nh c chớnh xỏc 3 ng phõn quang hc ca axit shikimic, nhng ng phõn ny . hợp chất thơm và axit shikimic từ quả hồi Việt Nam ứng dụng cho công nghiệp thực phẩm và dược phẩm - Mục tiêu của đề tài: Xây dựng được quy trình công nghệ khai thác đồng thời các hợp chất thơm. thơm và axit shikimic từ quả hồi Việt Nam cho công nghiệp dược phẩm và công nghiệp thực phẩm - Nội dung nghiên cứu của đề tài: + Nghiên cứu xây dựng và hoàn chỉnh quy trình công nghệ khai thác. thác đồng thời các hợp chất thơm và axit shikimic từ quả hồi Việt Nam đạt tiêu chuẩn sử dụng trong thực phẩm và dược phẩm + Nghiên cứu công nghệ tinh chế tinh dầu hồi và axit shikimic + Nghiên
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu công nghệ khai thác đồng thời các hợp chất thơm và axít shikimic từ quả hồi việt nam cho công nghiệp thực phẩm và dược phẩm, Nghiên cứu công nghệ khai thác đồng thời các hợp chất thơm và axít shikimic từ quả hồi việt nam cho công nghiệp thực phẩm và dược phẩm, Nghiên cứu công nghệ khai thác đồng thời các hợp chất thơm và axít shikimic từ quả hồi việt nam cho công nghiệp thực phẩm và dược phẩm

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn