Khảo sát mức độ hài lòng của sinh viên về bài giảng có ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động dạy học tại Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ

16 1,429 5
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/04/2014, 18:23

Khảo sát mức độ hài lòng của sinh viên về bài giảng có ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động dạy học tại Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ 1 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI VIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC BÙI NGỌC PHƯỚC HẢO KHẢO SÁT MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN VỀ BÀI GIẢNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG NÔNG NGHIỆP NAM BỘ LUẬN VĂN THẠC SĨ Hà Nội – Năm 2013 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI VIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC BÙI NGỌC PHƯỚC HẢO KHẢO SÁT MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN VỀ BÀI GIẢNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG NÔNG NGHIỆP NAM BỘ Chuyên ngành: Đo lường và Đánh giá trong giáo dục (Chuyên ngành đào tạo thí điểm) LUẬN VĂN THẠC SĨ Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. LÊ ĐỨC NGỌC Hà Nội – Năm 2013 1 MỤC LỤC Trang DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT 4 DANH MỤC CÁC HÌNH 5 DANH MỤC CÁC BẢNG 6 MỞ ĐẦU 7 1.Lí do chọn đề tài 7 2.Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 9 3. Đối tượng và khách thể nghiên cứu 9 4. Câu hỏi nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu 9 5.Phương pháp nghiên cứu 10 6. Phạm vi nghiên cứu 12 Chương 1. TỔNG QUAN VÀ SỞ LÍ THUYẾT NGHIÊN CỨU 13 1.1.Tổng quan: 13 1.1.1.Các nghiên cứu nước ngoài 13 1.1.2.Các nghiên cứu trong nước 15 1.2. sở lí thuyết nghiên cứu 18 1.2.1. Bài giảng ứng dụng CNTT – Loại hình dịch vụ giáo dục 19 1.2.1.1. Khái niệm về bài giảng ứng dụng CNTT 19 1.2.1.2.Bài giảng ứng dụng CNTT – một loại hình dịch vụ 23 1.2.1.3. Chất lượng của dịch vụ bài giảng ứng dụng CNTT 28 1.2.2. Lí thuyết về sự hài lòng 33 1.2.3. Mô hình nghiên cứu của đề tài 34 Chương 2.THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 38 2.1. Địa bàn nghiên cứu 38 2.2. Thiết kế nghiên cứu 40 2 2.3. Thiết kế công cụ đo lường 41 2.4. Đặc điểm mẫu nghiên cứu 44 Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 47 3.1 Phân tích và đánh giá thang đo 47 3.1.1. Phân tích nhân tố khám phá EFA 47 3.1.2. Phân tích hệ số Cronbach’s Alpha 54 3.1.3. Mô hình thang đo điều chỉnh 57 3.2 Thống kê mô tả kết quả khảo sát 59 3.2.1. Nhân tố nội dung bài giảng ứng dụng CNTT 59 3.2.2. Nhân tố phương pháp dạy học bài giảng ứng dụng CNTT 60 3.2.3. Nhân tố kĩ thuật thiết kế bài giảng ứng dụng CNTT 61 3.2.4. Nhân tố hình thức thiết kế bài giảng ứng dụng CNTT 62 3.2.5. Nhân tố sự hài lòng của sinh viên 63 3.3. Kiểm định mô hình và các giả thuyết nghiên cứu 64 3.3.1. Phân tích hệ số tương quan Pearson 64 3.3.2. Phân tích hồi quy tuyến tính bội 65 3.3.2.1. Đánh giá độ phù hợp của mô hình hồi quy tuyến tính bội 65 3.3.2.2. Kiểm định sự phù hợp của mô hình 66 3.3.2.3. tìm các vi phạm giả định của mô hình 66 3.3.3 Kiểm định nhóm giả thuyết về quan hệ của các thành phần của bài giảng ứng dụng CNTT đến sự hài lòng của SV 72 3.3.4 Kiểm định sự phù hợp mô hình nghiên cứu 73 3.3.5. Kiểm định nhóm giả thuyết về sự khác biệt trong đánh giá chất lượng bài giảng ứng dụng CNTT theo đặc điểm cá nhân 74 3.3.6. Kiểm định nhóm giả thuyết về sự khác biệt ở sự hài lòng của SV theo đặc điểm cá nhân 80 KẾT LUẬN 85 3 TÀI LIỆU THAM KHẢO 88 PHỤ LỤC 96 Phụ lục 1. Gợi ý phỏng vấn sâu dành cho giảng viên 96 Phụ lục 2. Nội dung quan sát giờ giảng của GV 97 Phụ lục 3. Thang đo dự thảo chất lượng bài giảng ứng dụng CNTT 99 Phụ lục 4. Bảng câu hỏi thu thập thông tin sinh viên 102 Phụ lục 5. Thống kê mô tả mẫu nghiên cứu 107 Phụ lục 6. Kết quả phân tích nhân tố Khám phá (EFA) lần 1 110 Phụ lục 7. Kết quả phân tích nhân tố Khám phá (EFA) lần 2 114 Phụ lục 8. Kết quả phân tích nhân tố ”Sự hài lòng của sinh viên” 117 Phụ lục 9. Kết quả phân tích độ tin cậy của thang đo 118 Phụ lục 10. Kết quả phân tích hồi quy tuyến tính bội 122 Phụ lục 11. Kết quả kiểm định Independent Samples T-test đánh giá chất lượng bài giảng theo giới tính 125 Phụ lục 12. Kết quả kiểm định Independent Samples T-test đánh giá chất lượng bài giảng theo khóa học 127 Phụ lục 13. Kết quả kiểm định Independent Samples T-test đánh giá chất lượng bài giảng theo ngành học 128 Phụ lục 14. Kết quả kiểm định Independent Samples T-test về sự hài lòng sinh viên theo giới tính 129 Phụ lục 15. Kết quả kiểm định Independent Samples T-test về sự hài lòng sinh viên theo khóa học 130 Phụ lục 16. Kết quả kiểm định Independent Samples T-test về sự hài lòng sinh viên theo ngành học 131 MỞ ĐẦU 1.Lí do chọn đề tài Thứ nhất, thế kỷ 21 sự phát triển mạnh mẽ của các cuộc cách mạng công nghệ, đặc biệt là sự phát triển vượt bậc của công nghệ thông tin. Rất nhiều lĩnh vực trong xã hội được “tin học hóa”. Trong giáo dục, công nghệ thông tin (sau đây viết tắt là CNTT) đã được đưa vào ứng dụng trong cả công tác quản lí, giảng dạyhọc tập. Không nằm ngoài xu thế đó, Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ đã đẩy mạnh đầu tư sở vật chất, tập huấn sử dụng công nghệ thông tin cho toàn thể cán bộ công chức, viên chức Nhà trường. Hầu hết giáo viên, giảng viên (sau đây viết tắt là GV) đã ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động dạy học. Tuy nhiên, thực tế giảng dạy còn nhiều bất cập, GV còn lạm dụng CNTT, sử dụng không đúng lúc, đúng chỗ, không phối hợp với các phương tiện khác, làm cho giờ dạy học thụ động, ít kiến tạo tri thức, học sinh học "như xem phim". Ngược lại, cũng GV còn coi nhẹ việc sử dụng CNTT vào dạy học, sử dụng nó chỉ để "thay bảng đen" không phát huy được khả năng của phương tiện dạy học này. Cho nên việc ứng dụng CNTT vào giảng dạy là cần thiết nhưng việc ứng dụng này mang lại hiệu quả như thế nào? Sinh viên thụ hưởng được gì từ hoạt động dạy này của GV đang là vấn đề ? Thứ hai, việc lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của GV ở Việt Nam còn khá mới mẻ cả về lí luận lẫn thực tiễn Mặc dù những khó khăn ban đầu nhưng việc lấy ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của GV là một xu thế tất yếu và là một việc làm bắt buộc đối với một sở giáo dục và đào tạo nhằm đảm bảo và nâng cao chất lượng giáo dục. Đứng trước thực tế đó, nghiên cứu chọn và thực hiện đề tài “Khảo sát mức độ hài lòng của sinh viên về bài giảng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy học tại Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ”. Ý nghĩa lý luận của đề tài nghiên cứu Những kết quả nghiên cứu này thể minh họa thêm cho các lí thuyết về sự hài lòng của SV – khách hàng vào các hoạt động thuộc lĩnh vực giáo dục nói chung và giáo dục đại học, cao đẳng nói riêng. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài nghiên cứu Đề tài kiểm chứng và làm sáng tỏ các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên đối với bài giảng ứng dụng CNTT, góp phần nâng cao hiệu quả công tác giảng dạy, một thành tố quan trọng nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường. 2.Mục đích nghiên cứu của đề tài Nghiên cứu này sẽ tập trung vào các mục đích sau đây: -Xác định các nhân tố tác động đến sự hài lòng của sinh viên đối với bài giảng ứng dụng CNTT. -Xây dựng mô hình thang đo về các nhân tố tác động đến sự hài lòng đối với bài giảng ứng dụng CNTT. - Xác định tầm quan trọng của từng nhân tố đối với sự hài lòng của sinh viên. 3.Đối tượng và khách thể nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Các nhân tố của bài giảng ứng dụng CNTT trong hoạt động dạy học đem đến sự hài lòng cho sinh viên. - Khách thể nghiên cứu: Sinh viên đang học năm 2 và 3, bậc học cao đẳng hai ngành Bảo vệ thực vật và dịch vụ thú y đang đào tạo tại nhà trường. 4. Câu hỏi nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu 3 - Những nhân tố nào của bài giảng ứng dụng CNTT hoạt động dạy học của GV đem đến sự hài lòng cho sinh viên? - Sinh viên hài lòng như thế nào đối với những nhân tố của bài giảng ứng dụng CNTT hoạt động dạy học của GV? Giả thuyết nghiên cứu - Giả thuyết về quan hệ của các thành phần của bài giảng ứng dụng CNTT đến sự hài lòng của sinh viên H1: Những thành phần của bài giảng ứng dụng CNTT trong hoạt động dạy học của giảng viên mối tương quan thuận với sự hài lòng của sinh viên. - Giả thuyết về sự khác biệt trong đánh giá chất lượng bài giảng ứng dụng CNTT theo đặc điểm cá nhân của sinh viên: H2: sự khác biệt về đánh giá chất lượng bài giảng ứng dụng CNTT theo Giới tính. H3: sự khác biệt về đánh giá chất lượng bài giảng ứng dụng CNTT theo Khóa học. H4: sự khác biệt về đánh giá chất lượng bài giảng ứng dụng CNTT theo Ngành học. - Giả thuyết về sự khác biệt ở sự hài lòng của sinh viên theo đặc điểm cá nhân của sinh viên: H5: sự khác biệt về sự hài lòng của SV theo Giới tính. H6: sự khác biệt về sự hài lòng của SV theo Khóa học. H7: sự khác biệt về sự hài lòng của SV theo Ngành học. 5.Phương pháp nghiên cứu Dạng thiết kế nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Tìm hiểu nghiên cứu các văn bản, tài liệu liên quan đến đề tài nghiên cứu. Phân tích, tổng hợp các tài liệu liên quan đến đề tài, xây dựng mô hình nghiên cứu và xây dựng thang đo ban đầu. - Phương pháp nghiên cứu định tính thông qua việc phỏng vấn sâu GV và SV nhằm xây dựng các chỉ báo cho thang đo ban đầu. - Phương pháp nghiên cứu định lượng thông qua việc thu thập thông tin bằng ghi (bảng hỏi khảo sát sinh viên), đánh giá thang đo, kiểm định mô hình và các giả thuyết nghiên cứu. Phương pháp chọn mẫu Đề tài chọn mẫu nghiên cứu là sinh viên học năm thứ II và III, hai ngành Bảo vệ thực vật và Dịch vụ thú y, bậc đào tạo cao đẳng, khảo sát 15 học phần thuộc hai chuyên ngành. 6. Phạm vi nghiên cứu Đề tài nghiên cứu một số học phần thuộc khối kiến thức chuyên ngành, ngành Bảo vệ thực vật và Dịch vụ thú y tại Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ. Thời gian khảo sát từ tháng 9 năm 2012 đến tháng 3 năm 2013 Chương 1. TỔNG QUAN VÀ SỞ LÍ THUYẾT NGHIÊN CỨU 1.1.Tổng quan: Phần này trình bài các nghiên cứu trong nước và nước ngoài liên quan đến vấn đề lấy ý kiến phản hồi của người học đối với hoạt động giảng dạy của GV. Các nghiên cứu trong và ngoài nước về vấn đề lấy ý kiến phản hồi của SV đối với hoạt động giảng dạy của GV là nguồn tư liệu để nghiên cứu tham khảo thực hiện đề tài. 1.2. sở lí thuyết nghiên cứu Theo quan điểm xem giáo dục như là một loại hình dịch vụ (WHO), loại hình dịch vụ đặc biệt, trong đó người học vừa là sản phẩm vừa là khách hàng sử dụng dịch vụ đó. Dựa theo quan điểm vừa nêu thì bài giảng ứng dụng CNTT là một bộ phận trong hoạt động giảng dạy của GV cũng là loại hình dịch vụ, cho nên đề tài trình bày lần lượt các khái niệm về Bài giảng ứng dụng CNTT – loại hình dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng - sinh viên đối với bài giảng ứng dụng CNTT.Từ đó xác định mô hình nghiên cứu về sự hài lòng của sinh viên đối với bài giảng ứng dụng CNTT. 1.2.1. Bài giảng ứng dụng CNTT – Loại hình dịch vụ giáo dục 1.2.1.1. Khái niệm về bài giảng ứng dụng CNTT Bài giảng ứng dụng CNTT là một hình thức tổ chức bài lên lớp nhằm thực thi giáo án. Khi đó toàn bộ kế hoạch hoạt động dạy học đều được chương trình hoá, do giáo viên điều khiển thông qua môi trường đa phương tiện (Multimedia) với sự hỗ trợ của CNTT. Nếu như bài giảng truyền thống là sự tương tác giữa thầy và trò thông qua các phương pháp, phương tiện và hình thức dạy - học truyền thống thì bài giảng ứng dụng CNTT là sự tương tác giữa thầy và trò thông qua các phương pháp, phương tiện và hình thức dạy - học sự hỗ trợ của CNTT. Bài giảng ứng dụng CNTT còn gọi tắt là bài giảng điện tử. Yêu cầu của bài giảng ứng dụng CNTT bao gồm: (1) Các yêu cầu chung về giáo án: - Mục tiêu bài dạy rõ ràng, đầy đủ - Bảo đảm tính chính xác, khoa học của nội dung bài giảng. - Chuyển tải đầy đủ nội dung tiết học, làm nổi bật trọng tâm bài dạy - Thực hiện đầy đủ các bước của quá trình lên lớp (đặt vấn đề, hình thành tri thức mới, luyện tập, hệ thống hoá, củng cố, kiểm tra). - tác dụng tích cực hoá hoạt động học tập của SV - Phân bổ thời gian hợp lý cho từng phần - Hệ thống câu hỏi thể hiện các mức độ yêu cầu phù hợp từng đối tượng SV - Qua nội dung bài giảng, khai thác được tính ứng dụng thực tế và tính giáo dục cho SV (2) Các yêu cầu về công nghệ của bài giảng UD CNTT - Bài giảng thể hiện được tính vượt trội so với bài giảng truyền thống (nhờ sử dụng hợp lý các công cụ đa phương tiện mà kiến thức được trình bày trực quan, mô phỏng được nội dung phức tạp, giúp học sinh dễ hiểu, đào sâu kiến thức) - sử dụng các phần mềm thích hợp với từng nội dung được như vào các trang hoặc liên kết động với các đối tượng (hình ảnh, đoạn phim ) trên các trang hoặc file khác. - Giao diện nhất quán với hệ thống đề mục, thân thiện với người dùng, hệ thống hiệu ứng phù hợp với từng loại nội dung, màu sắc, font chữ phù hợp và hài hoà với yêu cầu, đặc trưng bộ môn. - Bảo đảm tính phổ dụng (Dễ sử dụng, phù hợp với hệ thống máy tính, cấu hình phổ biến và các hệ điều hành khác nhau) - Dễ dàng trở về trang trước, các phần đã học khi cần thiết, thể liên kết với các bài học liên quan hay với hệ thống bài tập, ví dụ minh hoạ (3) Các yêu cầu khác - Kết hợp các phương pháp dạy truyền thống với ứng dụng công nghệ thông tin (Giải thích, diễn giảng, ghi chú đầy đủ các bảng biểu, hình ảnh, đoạn phim, ) 5 - Người học thể trình bày kết quả làm việc trên trang trình chiếu (như các ứng dụng phù hợp cho học sinh trình bày, giải bài, minh hoạ, trắc nghiệm ) -Hình thức trình bày phù hợp, không lỗi chính tả, sinh động, lôi cuốn nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả của tiết học 1.2.1.2.Bài giảng ứng dụng CNTT – một loại hình dịch vụ Với quan điểm xem giáo dục là loại hình dịch vụ thì bài giảng ứng dụng CNTT của nghiên cứu cũng là một loại hình dịch vụ. Khách hàng là người học, giảng viên là người cung ứng dịch vụ. Đó là toàn bộ hành vi, quá trình, cách thức thực hiện bài giảng ứng dụng CNTT giảng viên nhằm tạo ra giá trị sử dụng cho người học là kiến thức, kĩ năng sau khi tham gia môn học. Kiến thức, kĩ năng của người học được cũng mang những đặc điểm chung của sản phẩm dịch vụ như tính vô hình, tính không đồng nhất, tính không thể tách rời và tính không thể cất giữ. 1.2.6.3. Chất lượng bài giảng ứng dụng CNTT Bài giảng ứng dụng CNTT trong hoạt động dạy học giảng viên là loại hình dịch vụ đặc biệt, cho nên, chất lượng của đặc trưng riêng so với các loại hình dịch vụ khác.Chất lượng bài giảng ứng dụng CNTT thể hiện ba khía cạnh: nội dung bài giảng; hình thức và kĩ thuật thiết kế bài giảng; phương pháp dạy học. 1.2.2. Lí thuyết về sự hài lòng sự hài lòng của sinh viên về bài giảng ứng dụng CNTT là những kì vọng của SV về kiến thức, kĩ năng môn học được đáp ứng thông qua bài giảng của giảng viên: - SV sẽ thất vọng nếu chất lượng bài giảng ứng dụng CNTT không phù hợp với kì vọng. - SV sẽ hài lòng nếu chất lượng bài giảng ứng dụng CNTT trùng với những gì họ kì vọng. - SV sẽ rất hài lòng nếu chất lượng bài giảng ứng dụng CNTT vượt quá với những kì vọng mong đợi 1.2.3. Mô hình nghiên cứu của đề tài Từ sở lí thuyết về bài giảng ứng dụng CNTT- loại hình dịch vụ giáo dục, nghiên cứu đã xác định chất lượng dịch vụ bài giảng ứng dụng CNTT thể hiện ở 3 nội dung: Nội dung bài giảng; kĩ thuật và hình thức thiết kế bài giảng và Phương pháp dạy học của giảng viên; Nghiên cứu cũng đề cập sở lí thuyết về sự hài lòng và xác định sự hài lòng của sinh viên - khách hàng đối với chất lượng dịch vụ bài giảng ứng dụng CNTT, đề tài đưa ra mô hình nghiên cứu lí thuyết tổng hợp dự thảo như sau: Hình 1.3 Mô hình thang đo dự thảo nghiên cứu sự hài lòng Nội dung bài giảng Phương pháp dạy học bài giảng Hình thức thiết kế bài giảng Sự hài lòng của sinh viên Sự hài lòng của sinh viên của sinh viên đối với bài giảngcó ứng dụng CNTT Giải thích các khái niệm thuộc mô hình  Bài giảng ứng dụng CNTT là một hình thức tổ chức bài lên lớp nhằm thực thi giáo án. Khi đó toàn bộ kế hoạch hoạt động dạy học đều được chương trình hoá, do giáo viên điều khiển thông qua môi trường đa phương tiện (Multimedia) với sự hỗ trợ của CNTT.  Nội dung bài giảng ứng dụng CNTT là toàn bộ kiến thức, kĩ năng bài học mà GV cung cấp cho SV thông qua tiết dạy nhờ sự hỗ trợ của công CNTT.  Kĩ thuật và hình thức thiết kế bài giảng ứng dụng CNTT là toàn bộ các kĩ thuật sử dụng các phương tiện truyền thông và CNTT để thiết kế bài giảng trên máy vi tính và trình chiếu trong quá trình giảng dạy.  Phương pháp dạy học bài giảng ứng dụng CNTT là sự kết hợp nhuần nhuyễn các phương pháp dạy học với kĩ thuật sử dụng máy tính. Nội dung kiến thức của bài học thể hiện dưới các dạng khác nhau dưới sự sắp xếp theo chuỗi các hoạt động của GV và SV và thông qua đó, đạt được mục tiêu môn bài giảng.  Sự hài lòng của SV: là những mong đợi của SV về chất lượng của bài giảng ứng dụng CNTT được đáp ứng Từ mô hình nghiên cứu ban đầu, nghiên cứu xác định giả thuyết H1 quan hệ của các thành phần của bài giảng ứng dụng CNTT đến sự hài lòng của sinh viên thành ba giả thuyết thành (H1.1; H1.2; H1.3) cụ thể như sau: H.1.1: Nội dung bài giảng ứng dụng CNTT trong hoạt động dạy học của giảng viên mối tương quan thuận với sự hài lòng của sinh viên. H.1.2: Phương pháp dạy học bài giảng ứng dụng CNTT trong hoạt động dạy học của giảng viên mối tương quan thuận với sự hài lòng của sinh viên. H.1.3: Hình thức thiết kế bài giảng ứng dụng CNTT trong hoạt động dạy học của giảng viên mối tương quan thuận với sự hài lòng của sinh viên. Bên cạnh đó cũng xác định các nhóm giả thuyết về sự khác biệt đánh giá chất lượng bài giảng và sự hài lòng của sinh viên theo đặc điểm cá nhân như giới tính, ngành học, khóa học. Cụ thể như sau: - Giả thuyết về sự khác biệt trong đánh giá chất lượng bài giảng ứng dụng CNTT theo đặc điểm cá nhân của sinh viên: H2: sự khác biệt về đánh giá chất lượng bài giảng ứng dụng CNTT theo Giới tính. H3: sự khác biệt về đánh giá chất lượng bài giảng ứng dụng CNTT theo Khóa học. H4: sự khác biệt về đánh giá chất lượng bài giảng ứng dụng CNTT theo Ngành học. - Giả thuyết về sự khác biệt ở sự hài lòng của sinh viên theo đặc điểm cá nhân của sinh viên: H5: sự khác biệt về sự hài lòng của SV theo Giới tính. H6: sự khác biệt về sự hài lòng của SV theo Khóa học. H7: sự khác biệt về sự hài lòng của SV theo Ngành học. Chương 2.THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 2.1. Bối cảnh nghiên cứu Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ đủ sở vật chất và nguồn nhân lực đưa CNTT vào hoạt động dạy học. [...]... về quan hệ của các thành phần của bài giảng ứng dụng CNTT đến sự hài lòng của sinh viên H.1.1: Nội dung bài giảng ứng dụng CNTT trong hoạt động dạy học của giảng viên mối tương quan thuận với sự hài lòng của sinh viên H.1 2: Phương pháp dạy học bài giảng ứng dụng CNTT trong hoạt động dạy học của giảng viên mối tương quan thuận với sự hài lòng của sinh viên H.1.3: Kĩ thuật thiết kế bài. .. kế bài giảng ứng dụng CNTT trong hoạt động dạy học của giảng viên mối tương quan thuận với sự hài lòng của sinh viên H.1.4: Hình thức thiết kế bài giảng ứng dụng CNTT trong hoạt động dạy học của giảng viên mối tương quan thuận với sự hài lòng của sinh viên - Nhóm giả thuyết về sự khác biệt trong đánh giá chất lượng bài giảng ứng dụng CNTT theo đặc điểm cá nhân của sinh viên: H2: sự... bức tranh tổng thể về sự hài lòng của SV đối với chất lượng bài giảng ứng dụng CNTT trong hoạt động dạy học tại Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ Từ đó, giúp cho lãnh đạo nhà trường cũng như giảng viên dạy môn học thấy được thực trạng chất lượng bài giảng bài giảng ứng dụng CNTT, nhìn nhận ra tầm quan trọng của chất lượng bài giảng trong việc làm thế nào để sinh viên hài lòng nhất Nghiên cứu... hoạt động dạy học tại Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ. ” đã được triển khai thực hiện, kết quả nghiên cứu cho phép rút ra một số kết luận như sau: Sự hài lòng của SV đối với bài giảng ứng dụng CNTT trong hoạt động dạy học tại Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố: (1)Nội dung kiến thức bài giảng; (2) Phương pháp giảng dạy của giảng viên; (3) Kĩ thuật thiết kế bài giảng; ... lên 1 thì sự hài lòng của sinh viên về bài giảng ứng dụng CNTT tăng trung bình lên 0,286 điểm Tương tự, khi điểm đánh giá về Phương pháp day học của giảng viên tăng lên 1 điểm thì sự hài lòng của sinh viên về bài giảng ứng dụng CNTT tăng lên trung bình 0,243 điểm; khi điểm đánh giá về Kĩ thuật thiết kế bài giảng tăng lên 1 điểm thì sự hài lòng của sinh viên về bài giảng ứng dụng CNTT tăng lên... nội dung bài giảng, phương pháp dạy học, kĩ thuật thiết kế bài giảng theo khóa học; sự khác biệt trong đánh giá chất lượng nội dung bài giảng, Hình thức thiết kế bài giảng theo ngành học; Đối với sự hài lòng của sinh viên về bài giảng ứng dụng CNTT, không sự khác biệt trong sự hài lòng của sinh viên theo giới tính và ngành học Tuy nhiên sự khác biệt sự hài lòng của SV theo khóa học Hạn chế... không sự khác biệt trong sự hài lòng của sinh viên theo giới tính và ngành học; tuy nhiên sự khác biệt sự hài lòng của SV theo khóa học KẾT LUẬN Trên sở tiếp cận giáo dục là một loại hình dịch vụ (WHO) và bài giảng ứng dụng CNTT là một loại hình dịch vụ giáo dục mà nhà trường cung cấp cho SV, đề tài nghiên cứu Khảo sát mức độ hài lòng của sinh viên về bài giảng ứng dụng CNTT trong hoạt động. .. biệt về đánh giá chất lượng bài giảng ứng dụng CNTT theo Giới tính H3: sự khác biệt về đánh giá chất lượng bài giảng ứng dụng CNTT theo Khóa học H4: sự khác biệt về đánh giá chất lượng bài giảng ứng dụng CNTT theo Ngành học - Nhóm giả thuyết về sự khác biệt ở sự hài lòng của sinh viên theo đặc điểm cá nhân của sinh viên: H5: sự khác biệt về sự hài lòng của SV theo Giới tính H6: sự... cao đối với bài giảng ứng dụng CNTT của Trường cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ (giá trị trung bình các biến quan sát dao động từ 3,2 –3,8) Trong đó, sinh viên đánh giá tương đối cao nhân tố Nội dung bài giảng, Phương pháp dạy học của giảng viên và Hình thức thiết kế bài giảng (giá trị trung bình dao động từ 3,5 đến 3,8) Riêng nhân tố kĩ thuật thiết kế bài giảng, sinh viên đánh giá chưa cao (giá trị... khác biệt về sự hài lòng của SV theo Khóa học H7: sự khác biệt về sự hài lòng của SV theo Ngành học 3.2 Thống kê mô tả kết quả khảo sát Qua phân tích thống kê mô tả các biến quan sát của các thang đo, chúng ta kết luận một cách tổng thể rằng SV hài lòng đối với bài giảng ứng dụng CNTT của Trường cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ Trong đó, sinh viên đánh giá tương đối cao nhân tố Nội dung bài giảng, Phương . KHẢO SÁT MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN VỀ BÀI GIẢNG CÓ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG NÔNG NGHIỆP NAM BỘ Chuyên ngành: Đo lường và Đánh giá trong. trong hoạt động dạy học của giảng viên có mối tương quan thuận với sự hài lòng của sinh viên. H.1.2: Phương pháp dạy học bài giảng có ứng dụng CNTT trong hoạt động dạy học của giảng viên có mối. của bài giảng có ứng dụng CNTT đến sự hài lòng của sinh viên H1: Những thành phần của bài giảng có ứng dụng CNTT trong hoạt động dạy học của giảng viên có mối tương quan thuận với sự hài lòng
- Xem thêm -

Xem thêm: Khảo sát mức độ hài lòng của sinh viên về bài giảng có ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động dạy học tại Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ, Khảo sát mức độ hài lòng của sinh viên về bài giảng có ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động dạy học tại Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ, Khảo sát mức độ hài lòng của sinh viên về bài giảng có ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động dạy học tại Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn