skkn phương pháp giải bài tập đồ thị trong chuyển động đều ở chương i vật lý 8

18 5,235 20
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/04/2014, 15:30

Sáng kiến kinh nghiệm trường THCS Nguyễn Thái Bình Phần 1. ĐẶT VẤN ĐỀ: Bài tập vật (BTVL) có vai trò quan trọng trong việc củng cố, khắc sâu và mở rộng kiến thức cho học sinh trong quá trình dạy học. Ngoài ra, BTVL có vai trò chủ đạo trong việc rèn luyện các năng lực tư duy: tư duy phân tích, thiết kế, lập luận, tổng hợp…, một số kỹ năng được hình thành và phát triển thông qua việc giải bài tập. Có rất nhiều loại hình bài tập để đáp ứng yêu cầu phong phú về nội dung kiến thức trong các bài học. Mỗi bài tập có thể có nhiều phương pháp nhằm phát huy tối đa tác dụng bài tập đó. Trong đó bài tập chuyển động cơ học đóng vai trò hết sức quan trọng về số lượng nội dung và kiến thức trong chương trình VẬT trung học cơ sở. Do đó để học sinh nắm bắt được phương pháp giải bài tập chuyển động có hiệu quả thì đòi hỏi người giáo viên phải biết phân loại bài tập và lựa chọn phương pháp giải phù hợp với từng loại bài tập . Đối với dạng bài tập chuyển động chương I vật 8 chỉ xoay quanh việc vận dụng các công thức: v =s/t ; s = v.t ; t = s/v Trong đó: s: Quãng đường vật đi được (km hoặc m) v: Vận tốc của vật ( km/h hoặc m/s) t: Thời gian vật đi hết quãng đường đó (h hoặc s) Nên có thể chia ra hai mảng bài tập lớn : * Bài tập đơn thuần tự luyện * Bài tậpđồ thị. Trong mỗi mảng bài tập lớn phải phân ra từng dạng cụ thể, hẹp hơn và có phương pháp giải chung cho từng dạng. Bài tập đồ thị trong chuyển động cơ học đã đưa ra nhiều dạng bài tập khác nhau. Song mức độ tiếp thu của học sinh đối với loại bài tập này còn hạn chế. Sở dĩ có tình trạng này là do học sinh chưa có kỹ năng sử dụng công cụ toán học vào giải bài tập. Vì thế loại bài tập này chưa phát huy được tính tích cực góp phần nâng cao tác dụng của BTVL. GV :Nguyễn Dương Trang 1 Sáng kiến kinh nghiệm trường THCS Nguyễn Thái Bình Với mong muốn góp phần nâng cao chất lượng dạy học vật bậc trung học cơ sở tôi mạnh dạn nghiên cứu đề tài “phương pháp giải bài tập đồ thị trong chuyển động đều chương I vật 8 ”. Phần 2. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ: I/ MỘT SỐ BÀI TẬP ĐỒ THỊ CHUYỂN ĐỘNG I.1/ Cơ sở thuyết: 1.1:Nhắc lại một số kiến thức về đồ thị hàm số. a)Đồ thị hàm số : y =ax + b (a ≠0) GV :Nguyễn Dương Trang 2 H 1 :b≠0 y=ax +b x y a<0 y x a>0 0 0 a<0 x y a>0 0 x y y=ax H 2 : b=0 Sáng kiến kinh nghiệm trường THCS Nguyễn Thái Bình +)Nếu a>0 :Đồ thị hướng từ dưới lên. +)Nếu a<0 :Đồ thị hướng từ trên xuống +) Nếu a= 0: Đồ thị song song với trục hoành. b.Đồ thị hàm số y = c (c = hằng số) 1.2: Đồ thị chuyển động đều. a)Đồ thị tọa độ : Hàm số : S = vt + S 0 (v ≠ 0) Nếu v > 0 thì đồ thị hướng từ dưới lên Nếu v < 0 thì đồ thị hướng từ trên xuống b) Đồ thị vận tốc Hàm số : v =c (c = hằng số) GV :Nguyễn Dương Trang 3 L0 lx ly Lv=0 Lv ( L0 Lv≠0 lH 5 L0 lS L0 lS 0 ≠0 ô lt lS lS 0 =0 lH 3 lH 3 Lc=0 lx ly 0l0 y = 0 0 Lc≠0 lx L0 ly y = c L0 S = vt S = vt + S 0 lH 4 lS 0 ≠0 lS(km) t (h) lS(km) t (h) L0 v(km/h) v(km/h) Sáng kiến kinh nghiệm trường THCS Nguyễn Thái Bình I.2: PHÂN TÍCH LOẠI BÀI TẬP: I.2.1: Bài tập đọc đồ thị 2.1.1 :Đồ thị tọa độ. Bài 1: Các đồ thị A ,B trên hình 7 biễu diễn chuyển động của xe A, xe B. Dựa vào đồ thị : 1.1. Mô tả chuyển động của xe A, xe B. 1.2. Hai xe gặp nhau lúc nào và đi được quãng đường là bao nhiêu ? 1.3. Tìm vận tốc của mỗi xe ? *Phương pháp giải : - Căn cứ vào chiều dương của trục thời gian để xác định điểm đầu của đồ thị - Từ tọa độ điểm đầu suy ra thời điểm và vị trí khởi hành của mỗi chuyển động - Căn cứ vào chiều đi lên hay đi xuống của đồ thị với trục số để suy ra chiều chuyển động . - Dựa vào số liệu trên đồ thị và công thức v = S/t để tính vận tốc của mỗi chuyển động. - Tọa độ các điểm giao nhau chính là vị trí và thời điểm gặp nhau. Giải : 1.1) Mô tả chuyển động của 2 xe - Xe A, xe B đều chuyển động thẳng đều . GV :Nguyễn Dương Trang 4 t(h) t(h) G (B) 60 450 (A) 1 O S (km) K H 6 Sáng kiến kinh nghiệm trường THCS Nguyễn Thái Bình - Hai xe đều khởi hành cùng một lúc. Xe A khởi hành tại K cách 0 một khoảng 60 km. Xe B khởi hành từ O. O, K cách nhau 60 km. Hai xe chuyển động ngược chiều nhau. 1.2) Thời điểm và vị trí gặp nhau : Tọa độ giao điểm G của hai đồ thị cho biết : - Hai xe gặp nhau sau một giờ kể từ lúc khởi hành. - Quãng đường mỗi xe đi được : - Xe A : S 1 = 15 km (cách K) - Xe B : S 2 = 45 km (cách O) 1.3) Vận tốc mỗi xe : - Xe A: v 1 = S 1 /t = 15/1 = 15 km/h - Xe B: v 2 = S 2 /t = 45/1 = 45 km/h *Bài tập áp dụng Bài 2 : Dựa trên đồ thị tọa độ H 7 . Hãy mô tả tính chất chuyển động ứng với đồ thị. Bài 3 : Các đồ thị (A) (B) trên hình vẽ H 8 biểu diễn sự chuyển động của xe A và xe B. Dựa vào đồ thị: GV :Nguyễn Dương Trang 5 lS(km) L0 Lt(h) lS(km) L0 Lt(h) lS(km) x 0 H 7 t (h) lS(km) O 100 50 20 (A) (B) G 1 2 H 8 Sáng kiến kinh nghiệm trường THCS Nguyễn Thái Bình 3.1. Mô tả chuyển động của xe A và xe B? 3.2. Hai xe gặp nhau lúc nào và di được quãng dường là bao nhiêu ? 3.3. Tìm vận tốc của mỗi xe ? 2.1.2 Đồ thị vận tốc : Bài 1 :Hình (H 9 ) là đồ thị vận tốc chuyển động đều trên một đường thẳng của hai vật xuát phát tại cùng một vị trí .KG là của vật 1 AB,CD,EH là của vật 2 . 1.1Dựa vào đồ thị vận tốc mô tả chuyển động của các vật . 1.2Xác định thời điểm và vị trí hai vật gặp nhau trong quá trình chuyển động . • Phương pháp giải : - Căn cứ vào chiều dương của trục (Ot) để xác định thời gian xuất phát. - Căn cứ vào giao điểm của đồ thị với trục Ov để xác định tính chất chuyển động và vận tốc của mỗi chuyển động . - Viết công thức đường đi của mỗi chuyển động sau thời gian t, từ đó suy ra công thức xác định vị trí của mỗi chuyển động đối với điểm chọn làm mốc. - Thời điểm và vị trí gặp nhau của 2 chuyển động : S 1 =S 2 GV :Nguyễn Dương Trang 6 H 9 10 5 0 -10 1 2 t(h) V(km/h) K G H E A B C D Sáng kiến kinh nghiệm trường THCS Nguyễn Thái Bình Giải : 1.1 Mô tả chuyển động của các vật Hai vật xuất phát từ một vị trí và cùng một thời điểm - Vật 1 : Chuyển động thẳng đều với vận tốc 5 km/h .Đồ thị là đoạn KG. - Vật 2 : Chuyển động ngược chiều với vật 1 với vận tốc v 2 =10 km/h. Sau 1/2h vật dừng lại nghỉ 1/2h rồi quay lại chuyển động cùng chiều với vật 2 với vận tốc cũ . 1.2Xác định thời điểm và vị trí hai vật gặp nhau Công thức đường đi của mỗi vật : Vật 1 : S 1 = V 1 .t =5t Vật 2 : Sau 1/2h đi được quãng đường S 0 = 1/2 .10 =5(km) Sau 1h đi được quãng đường S 0 =5(km). Sau t giờ :S 2 = -S 0 + v 2 (t – 1) Hai vật gặp nhau khi S 1 =S 2 =>5t =-5 + 10(t-1)=>t=3(h) Hai vật gặp nhau sau 3h kể từ lúc xuất phát. Chỗ gặp cách vị trí xuất phát S 1 =5.3 =15 (km) *Bài tập áp dụng: Bài 2: Dựa trên đồ thị vận tốc mô tả tính chất chuyển động ứng với từng đồ thị (H 8 ) Bài 3 : Đồ thị (H 11 ) biểu diễn chuyển động của một xe máy đi từ A đến B .Mô tả tính chất của chuyển động này . GV :Nguyễn Dương Trang 7 H 10 V(km/h) 0 40 t(h) t(h) -20 V(km/h) 0 t(h) V(km/h) 0 45 30 0 0,5 1 2 v(km/h) t (h) H 11 Sáng kiến kinh nghiệm trường THCS Nguyễn Thái Bình II.2.2 :Vẽ đồ thị : 2.2.1 Đồ thị tọa độ : 1/ Bài tập minh họa: Lúc 8h một đoàn tàu hỏa rời Hà Nội đi Hải Phòng với vận tốc 30 km/h. Sau khi chạy được 40 phút tàu đỗ lại sân ga trong 10 phút, sau đó tiếp tục đi về phía Hải Phòng với vận tốc như ban đầu. Lúc 8h 50 phút một ôtô khởi hành đi về phía Hải phòng với vận tốc 40 km/h. 1.1) Vẽ đồ thị chuyển động của xe và tàu trên cùng một hệ trục . 1.2) Căn cứ vào đồ thị xác định vị trí và thời điểm lúc ô tô đuổi kịp tàu. * Phương pháp giải : 1.1) Viết công thức đường đi của mỗi chuyển động - Lập bảng biến thiên của đường đi S theo thời gian t kể từ vị trí khởi hành . - Vẽ hệ trục tọa độ S0t có gốc O trùng với một vị trí xuất phát . - Căn cứ vào bảng biến thiên, biểu diễn các điểm thuộc đồ thị lên hệ trục tọa độ, nối các điểm biểu diễn suy ra đồ thị cần vẽ. 1.2) Từ điểm giao nhau của các đồ thị chiếu xuống trục Ot, ta được thời điểm hai chuyển động gặp nhau. Chiếu xuống trục Os xác định được vị trí hai chuyển động gặp nhau. Giải : 1.1) Vẽ đồ thị đường đi của hai chuyển động : + Công thức đường đi của mỗi chuyển động kể từ điểm xuất phát (HN) của tàu : 40 phút đầu : S 0 =2/3 x 30 =20 km GV :Nguyễn Dương Trang 8 Sáng kiến kinh nghiệm trường THCS Nguyễn Thái Bình 10 phút nghỉ : S 0 =20 km Sau 50 phút : S 1 =20 +30 (t-5/6) Của xe ôtô : S 2 = 40 (t-5/6) Bảng biến thiên: t(h) 0 2/3 5/6 11/6 17/6 S 1 0 20 20 50 80 S 2 0 0 0 40 80 1.2) Thời điểm và vị trí gặp nhau :Giao điểm của hai đồ thị là điểm G (17/6; 80) Vậy sau 17/6 h xe ôtô đuổi kịp tàu và vị trí này cách HN 80 km. *Bài tập áp dụng: Bài 1: Hai ô tô xuất phát cùng một lúc từ địa điểm A và B cách nhau 20 km, chuyển động đều cùng chiều từ A đến B có vận tốc lần lượt là 60 km/h và 40 km/h . 1.1 Vẽ đồ thị chuyển động của hai xe . 1.2 Căn cứ vào đồ thị xác định thời điểm và vị trí hai xe gặp nhau. GV :Nguyễn Dương Trang 9 t(h) S(km) 80 20 0 5/6 17/6 G H 12 Sáng kiến kinh nghiệm trường THCS Nguyễn Thái Bình Bài 2: Lúc 8h một ôtô từ Hà Nội về Hải Phòng với v = 60 km/h, cùng lúc đó xe 2 đi từ Hải Phòng về Hà Nội với v =40 km/h. Hà Nội cách Hải Phòng 100km. 2.1) Vẽ đồ thị chuyển động của hai xe trên một hệ trục tọa độ. 2.2) Căn cứ vào đồ thị xác định thời điểm và vị trí hai xe gặp nhau ? 2.2.2: Đồ thị vận tốc : Bài 1: Một người đi xe đạp ,đi được quãng đường 5km với vận tốc v 1 = 10 km/h ,sau đó nguêoì đó dừng lại để chữa xe trong 30 phút rồi đi tiếp 9 km với v 2 =6 km/h .Vẽ đồ thị vận tốc chuyển động. Bài 2 : Một chuyển động với các vận tốc lần lượt là 10 km/h ;-5km/h ;0 km/h; 7 km/h trong những khoảng thời gian liên tiếp, mỗi khoảng kéo dài 1 h. Vẽ đồ thị vận tốc của chuyển động đó. Bài 3 : Một người đi từ A đến B trên quãng đường AB=36 km với v 1 =12km/h, cùng lúc đó một người đi xe máy từ B về A với v 2 =24 km/h. Sau khi đi được 30 phút thì gặp người quen, người đó dừng lại 30 phút rồi đi tiếp về A với vận tốc cũ. 3.1) Vẽ đồ thị vận tốc của hai chuyển động 3.2) Xác định vị trí và thời điểm gặp nhau của hai chuyển động. * Phương pháp giải : 1.1) Quy ước chiều dương trùng với chiều một trong các chiều chuyển động - Xác định vận tốc của mỗi chuyển động trong từng thời điểm - Dựa vào chiều chuyển động xác định : v >0 ,v <0 - Vẽ đồ thị vận tốc v = c (hằng số ), trên một hệ trục v0t 1.2) Viết công thức đường đi của mỗi chuyển động sau thời gian t, từ đó suy ra công thức xác định vị trí của mỗi chuyển động . Thời điểm và vị trí gặp nhau của hai chuyển động S 1 =S 2 Giải : Bài 3 : 3.1) Vẽ đồ thị vận tốc :Quy ước chiều dương trùng chiều chuyển động xe máy (BA) GV :Nguyễn Dương Trang 10 [...]... b i tập này có thể mở rộng khai thác nâng cao thành những b i tập phức tạp hơn Ví dụ : B i tập xác định vị trí và th i i m gặp nhau trên đồ thị có thể xét b i tập này cho các th i i m bất kì, xác định vị trí của m i chuyển động hoặc khoảng cách giữa hai chuyển động B i viết này chỉ dừng l i b i tập hai chuyển động và có thể mở rộng cho b i tập ba chuyển động hay nhiều chuyển động Phần b i tập. .. 37,1 3 8, 6 0 32 91,4 14 38, 8 22,2 9 25 5 13 ,8 0 31 86 ,1 G K 8 B i tập đồ thị chưa ph iphương pháp hữu hiệu để tìm ra l i gi i ngắn gọn, dễ hiểu song v i yêu cầu càng cao về chất lượng giáo dục phương pháp đồ thị hoàn toàn phù hợp v i đ i tượng học sinh khá gi i, là phương tiện hữu hiệu để học sinh rèn luyện tư duy toán học trong vật Trong quá trình giảng dạy phần b i tập này đã thể nghiệm khá... dụng phương pháp gi i b i tập 2.1.2 GV :Nguyễn Dương Trang 13 Sáng kiến kinh nghiệm trường THCS Nguyễn Th i Bình Gi i : a) Mô tả tính chất của m i chuyển động Hai chuyển động xuất phát t i hai vị trí cách nhau 100 kmvà cùng một th i i m Xe 1 chuyển động đều v i vận tốc v1 =25 km/h Xe 2 chuyển động ngược chiều v i xe 1 v i v2 50 km/h Sau hai h quay trở l i v i vận tốc v ’2 = 75 km/h sau khi i tiếp... nhiều chuyển động Phần b i tập này được sử dụng trong một số giờ b i tập hoặc lồng ghép phần b i tâp củng cố sau m i b i học.Hoặc sử dụng trong quá trình ôn luyện học sinh gi i Trước khi t i chưa đưa các b i toán gi i b i tập đồ thị trong chuyển động đều vào trong giảng dạy, t i thống kê chất lượng học tập môn Vật8 cu i năm như sau: Lớp ss 8/ 1 8/ 2 35 36 ≥ TB TB Y K SL TL SL TL SL TL SL TL SL... là đồ thị 75 vận tốc chuyển động của hai xe 1 và 2 xuất phát từ hai vị trí cách nhau 100 km KG của chuyển động 1, (AB, CD, 50 25 EH, MN) là của chuyển động 0 t(h) 2 a) Dựa vào đồ thị vận tốc mô tả tính chất của m i chuyển -50 động A B H15 b) Xác định th i i m và vị trí hai xe gặp nhau c) Vẽ đồ thị chuyển động của hai vật trên một hệ trục tọa độPhương pháp gi i : a) Sử dụng phương pháp gi i b i tập. .. 11 Sáng kiến kinh nghiệm trường THCS Nguyễn Th i Bình 2 Vẽ đồ thị vận tốc của hai xe trên một hệ trục tọa độ S(km) 10 0 (II) (I) 50 0 8, 5 9 10 t(h) H13 • Phương pháp gi i : 1)Sử dụng phương pháp của b i tập 2.1.1 2)Sử dụng phương pháp của b i tập 2.2.2 Gi i : 1/ Mô tả chuyển động của hai xe và vận tốc của m i xe -Hai xe chuyển động thẳng đều ,ngược chiều nhau - Vị trí xuất phát cách nhau 100 km -... đồ thị chuyển động + Bảng biến thiên : t(h) S1(km) S2(km) S3 (km) 0 0 0 / 1 25 4/3 100/ 2 50 3,5 75 3,5 4 175/2 100 50 3 100/ 100 / / / / 3 / 0 75 75 100 GV :Nguyễn Dương Trang 14 Sáng kiến kinh nghiệm trường THCS Nguyễn Th i Bình S(km) + Đồ thị : 100 75 2 0 3 3,5 4 t(h) H16 III KẾT LUẬN : Qua các b i tập đồ thị chuyển động đã được gi i thiệu trên là các b i tập cụ thể, kh i quát Từ các dạng b i. .. 5,7 19 54,3 2 5,5 6 16,7 12 33,3 13 36,1 3 8, 3 20 55,5 G K GV :Nguyễn Dương Trang 15 Sáng kiến kinh nghiệm trường THCS Nguyễn Th i Bình Nhưng năm sau khi các em lớp 8 học chương trình Vật Lý, t i đã áp dụng được vào phương pháp gi i b i tập: Đồ thị trong chuyển động đều vào các b i toán thì các em có phần tiến bộ hơn và kết quả cu i năm như sau: Lớp ss 8/ 1 8/ 2 35 36 ≥ TB TB Y K SL TL SL TL SL TL SL... 24 t -12 Hai xe gặp nhau khi S1 = S2 => 36 – 12t = 24t – 12 => t =4/3h Chỗ gặp cách B :S1 =36 – 16 = 20 km Cách A: 36 – 20 =16 km II 2.3 M i quan hệ giữa đồ thụ tọa độđồ thị vận tốc 1/Cho biết đồ thị tọa độ, vẽ đồ thị vận tốc B i tập : H13 là đồ thị biểu diễn chuyển động của hai ô tô 1 Mô tả chuyển động của hai xe và tính vận tốc của m i xe GV :Nguyễn Dương Trang 11 Sáng kiến kinh nghiệm trường... thành công v i nhiều đ i tượng học sinh khác nhau, thực sự là một phương tiện tư duy m i, tác động tích cực đến tính sáng tạo và gây hứng thú trong quá trình học tập V i năng lực và i u kiện có hạn, b i viết này chắc chắn còn gặp nhiều hạn chế rất mong được sự đóng góp và phê bình của quý thầy cô và các bạn đồng nghiệp Xin trân trọng cảm ơn GV :Nguyễn Dương Trang 16 Sáng kiến kinh nghiệm trường THCS . vật lý ở bậc trung học cơ sở t i mạnh dạn nghiên cứu đề t i phương pháp gi i b i tập đồ thị trong chuyển động đều ở chương I vật lý 8 ”. Phần 2. GI I QUYẾT VẤN ĐỀ: I/ MỘT SỐ B I TẬP ĐỒ THỊ CHUYỂN. chuyển động có hiệu quả thì đ i h i ngư i giáo viên ph i biết phân lo i b i tập và lựa chọn phương pháp gi i phù hợp v i từng lo i b i tập . Đ i v i dạng b i tập chuyển động ở chương I vật lý 8 chỉ. của m i chuyển động hoặc khoảng cách giữa hai chuyển động. B i viết này chỉ dừng l i ở b i tập hai chuyển động và có thể mở rộng cho b i tập ba chuyển động hay nhiều chuyển động. Phần b i tập này
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn phương pháp giải bài tập đồ thị trong chuyển động đều ở chương i vật lý 8, skkn phương pháp giải bài tập đồ thị trong chuyển động đều ở chương i vật lý 8, skkn phương pháp giải bài tập đồ thị trong chuyển động đều ở chương i vật lý 8

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn