phân tích mô hình kinh doanh của cungmua.com

18 1,373 24
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2014, 21:38

Đề tài thảo luận: phân tích mô hình kinh doanh của cungmua.comNội dung chính:I.Lời mở đầuII.Lý thuyết1.Khái niệm thương mại điện tử2.Khái niệm mô hình kinh doanh3.Các yếu tố chủ yếu trong mô hình kinh doanh4.Phân loại mô hình kinh doanhIII.Phân tích mô hình kinh doanh của cungmua.com1.Giới thiệu về cungmua.com2.Phân tích mô hình kinh doanhIV.Kết luậnV.Tài liệu tham khảo Thương mại điện tử - nhóm 4    !"#$  %&' ( )*+,-.#+/ 0 )*+ 1 2*&'3&'4 5 6.  6 ( 78+9 0 6 : )' : ;+ ( Thương mại điện tử - nhóm 4 Lời mở đầu <=*4>,9?@AB+9C4C#A&#D E3F*4G4+2,!E34H+98* '@I+#.&#JK*+?LE=#M #>@NI98E=&#D!#.29'#AL4O* +#A&>P,-.4&43E,-. #+/#>#*QI!$,!HRS 2F#=K9&,+,-. #+/#A*T,'#>U.9*4>V WE#&L5EX9 +,-.#+/T> #>B,!>Y-94,-. #+/ 0 Thương mại điện tử - nhóm 4 Lý thuyết 1.Khái niệm ;,-.#+/9+H'*I,-.Z. C4C[.4&9*,-H+#+/* \'4F#398*JL[I9T 9H[@U9+*3*994J F[*]H^#398*3*9 *U 2.Các nhân tố của hình doanh thu 0(\THR*4I *Q#>E_&I9T+#*Q #,]$* ;>THR*4I+4! K`;.E*R+Va 00\ *Q#>+L[.4]4R93 #$,-*Q#$,* 2Lb. c \Z* c \C' c \#^% c \I c \@* 012-I4,! 1 Thương mại điện tử - nhóm 4 E=dO+*&'3&#+]*#U!. !#>O#I[E9+T*&'3#LF +L#,]E=4,"L9.X['Y$ 8I$[.49*4>@9e 052',]I4,! f+d&=4CH.=4Rg R.9e=@*9E=*4>+[e =@*9E=&#DI4,!4! 0b\4,!.4 ^,-*e*#3.44S#. I4,! 0h ]'.4 e+L9#>.+ 0i<=*4>DQ \j+$L+3DQ#@=L +Z*'.9',] 0k?Z4I 3Z4B[+L#?Z4IK ]'.4&'+#L 3.Phân loại các hình kinh doanh trong TMĐT 1(\4;\;W02 c@*l#+/ c2DH c;4I eO*@d/%I@*4=&',- =,*84Q*&*#.%I c)'.I4,- 5 Thương mại điện tử - nhóm 4 cO cOI9T cO#U 10\;\;4W0W c<I#+/ c3#+/ cOI9TW0W c8IW0W c;4H hình kinh doanh của cungmua.com 1.Giới thiệu về cungmua.com c2R4=&'[4=&D$ 2S c;4' %22S\T9T*,F3#,] T9T c\W02 c;R4&mnnooon 2S\M]*98e#3*L&9'T9T *3O:8+#-C98*p[ @R.*E_&'A[,8*E_#.+ jp93S*HCZ#'2S b Thương mại điện tử - nhóm 4 2.Mô hình kinh doanh 2S4I4;\;W023,]S ,88e*.:+ 0(\THR*4IS '98S*EXL-#,]4Oe ]2O*eE_"BL *;!4[c_=[Ic*E.[EQ KCc#q[TcO[#+/c+r h Thương mại điện tử - nhóm 4 soC@EC&[*L>BL$98 *#-M@t*#F  )e9&[*E_.98* Q#-[*^[E_O,]9* L u 2S'@*98*3O2S\.#4R-E" CE3#[4=H'POZ O4v-e[2S\JR4&9Z *E_[I9TO299&[2S\L ^O&#,]*3O#>T9T* u vL[I9T#@O,]2S\]*98e#3 *L&9'T9T*3O;OE_I9T &'A4R2S\##,]#?wxyw&xEE4Cz)>4 O,]{dCd|[RQ#>#@O,] u2*Q*[#- i Thương mại điện tử - nhóm 4 }2S\*@tlx;\plTy:<x[\x<;~• 2x•f{ZD*(01&[&>9Hp }:8*Hp[2S\EXH@. }:8*lx;\#IZD(01&[*$#^% I9T*ZC4C.4,8 }:8*&>[@.4G€\A#-•p€<3#+. #p•4*#>2S\>4#,]H :*J#,]9*,-4&'.8 \H," ufI9T* 2S\‚#3986'2S\9eE_K B[‚&R":8eE_p9U[2S\EX k Thương mại điện tử - nhóm 4 T#>j4]9R6T EX#,]2S\* 398#-Pbƒƒƒƒƒ#U4"R[@.EX#,]‚&> *2*#-,8bƒƒƒƒƒ#U[0bƒƒƒ #Un#- >#@E=J&+#3*EN. [2S\E„E#D4E_p'9 H49Ji&>P*E_p#'' .E/T6'2S\EXH9*4R •RE_9'4=H'.*/ 2S\EX#,]#D4'j2S\p#3 *W.9J>4…E_9'4=H'.*/ 2S\ :[*KA9E_L>#D p4H u+#D4 } <_M#,]#D449Ji&>P&* #,]E_ } <_J&R@@[&RC[J#$&#*H'[ '#†9,ZE/T } <_t4TE_‚#D4 } 6'J.E/T } ;44,!]LZ&#I#D4**T4RPE _p'[2S\EX4G4$` ,%a :*J#,]9*,-4&'.8\ H," } \1E_*[bƒƒƒ#9," } \hE_*[(ƒƒƒƒ#9," ‡ Thương mại điện tử - nhóm 4 } ;,"EX#,]p9E1&9+>P& *#L 00\ :8THR*4I,4R9&SV v&B'H@t*V \&'2SI2S .#CCL)*EX=BE _9KL[L#,]*SE _&I9T#LOEXZ4oC@4 S#>@*E_*2SEXH'O *+#L I&'SJ' HZ9+8+E_*+#'98*  \Q'H*S#L9&> L:8epBqSEX‚9&> ,98ep2SEX9EX@* *@'&*#^ 012-I4,!S :8E=*4>B+[QTC4C4 E3&#,]#_&.C9#LO& ,!-I4,!4O8S2SB3 vU2\9v4,!&'@""#&+ 3I4=&'*4>[+H*4>4O. 98%,!HRS4OS]E=*4>S 4v[„9E338*?I 4,!#,]SF4B*4>v+.S#_@I "4U4*M93*4,8#>#*Q I!$,! 052',]I4,! (ƒ [...]... Ông Hồ Quang Khánh người đại diện cho cungmua.com tưng nói: “Hãy xem chúng tôi là một kênh tiếp thị, quảng cáo sản phẩm đến người tiêu dùng, đừng coi chúng tôi là kênh bán hàng.” Theo phân tích của ông thì hình kinh doanh này sẽ giúp doanh nghiệp tận dụng chỗ trống trong thời gian rảnh rỗi hoặc thanh lý hàng tồn kho Để thực hiện được mục tiêu đã đặt ra thì cungmua.com đã xác định chiến lược thị... cơ cấu để trở thành môi trường thu hút người có tâm, có tài từ đó tạo ra một bộ máy tổ chức hoàn hảo đã góp phần giúp Cùng mua thực hiện hiệu quả các kế hoạch và chiến lược kinh doanh 16 Thương mại điện tử - nhóm 4 2.8.Đội ngũ quản trị Vai trò đội ngũ quản trị trong quản lý hoạt động kinh doanh và tổ chức thực hiện kế hoạnh và hình kinh doanh rất quan trọng, kỹ năng và trình độ của nhà quản trị là... chiếm 38,34% trên tổng số hơn 4,28 triệu voucher của toàn bộ 15 trang web trong khảo sát Kế tiếp là hotdeal.vn với 1,071 triệu phiếu, cungmua.com với hơn 554 nghìn phiếu và muachung.vn với trên 488 nghìn phiếu Hiện nay, cùng với sự cạnh tranh khốc liệt của quá nhiều doanh nghiệp với “ chiếc bánh lợi nhuận “ của hình groupon đã khiến cho rất nhiều những doanh nghiệp nhỏ phải từ bỏ hoặc phát sinh vẫn... tranh khốc liệt như vậy của thị trường mua hàng theo nhóm Tuy nhiên theo Báo cáo Thương mại điện tử Việt Nam của Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam năm 2012 thì mức độ tăng trưởng của 5 sàn giao dịch TMĐT hàng đầu hình mua theo nhóm xét trên 4 tiêu chí: lượng thành viên, lượng giao dịch thành công, tổng giá trị giao dịch thành công, tổng doanh thu đều mức tăng trưởng rất cao, về doanh thu cá biệt lên... một doanh nghiệp có thể có được những thông tin nhằm đánh giá thị trường, hiểu được đối thủ, từ đó định hướng để phát triển công ty 13 Thương mại điện tử - nhóm 4 Cùng mua đang hoạt động theo hình groupon và theo thống kê hiện nay trên thị trường Việt Nam đang có khoảng gần 100 website hoạt động theo hình này, đơn cử có thể kể tới một số website lớn như: - nhommua.com : là công ty thành viên của. ..11 Thương mại điện tử - nhóm 4 Trong quá trình hoạt động kinh doanh của mình mục tiêu mà cungmua.com hướng tới là sẽ trở thành thương hiệu tin cậy trong thị trường thương mại điện tử là cầu nối giữa người bán và người mua, giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp và là nơi cung ứng các sản phẩm chính hãng với giá rẻ Đặc biệt với cungmua, người tiêu dung có... mối liên hệ khăng khít giữa những nhà bán lẻ “thật” và những người tiêu dùng “ảo” Một hướng đi mới, một dịch vụ kết hợp giữa truyền thống cộng đồng hay mạng xã hội và marketing hình kinh doanh đang làm biến đổi cách bán hàng của công ty nhất là những công ty nhỏ có ngân sách dành cho marketing hạn chế -Cungmua còn thu hút khách hàng với dịch vụ giao hàng miễn phí đói với phiếu cùng mua và những sản... như: - nhommua.com : là công ty thành viên của MJ Group kinh doanh theo hình "Mua theo nhóm" được đầu tư bởi 3 quỹ đầu tư Runet - Rebate Networks - IDG Nhóm Mua mang đến những sản phẩm/dịch vụ chất lượng cho cộng đồng với mức ưu đãi cực hấp dẫn, giảm đến 90% so với giá thị trường muachungvn : được thành lập ngày 21/9/2010, là một thành viên của công ty cổ phần truyền thông Việt Nam ( VC Corp ) Hotdeal.vn... lại hoàn toàn theo đúng lời cam kết của công ty Qua đó càng nâng cao được uy tín của công ty 2.7.Sự phát triển của tổ chức Hệ thống tổ chức của Cùng mua luôn đảm bảo sự hài hòa gắn kết chặt chẽ các bộ phận cùng thực hiện hiệu quả Hệ thống tổ chức được tổ chức theo cấu trúc chức năng đứng đầu là giám đốc, tiếp theo là các trưởng phòng bộ phận chịu sự chỉ đạo trực tiếp của giám đốc Với cách thu hút nguồn... kiệm của toàn bộ 15 trang web mua theo nhóm trong danh sách của dealcuatui.com Tiếp theo là trang hotdeal.vn với 33,24%, cungmua.com với 12,43% và muachung.vn với 8,71% Về số vụ mua theo nhóm (deal) đã thực hiện, thống kê cho thấy, tổng số deal của 15 trang hàng đầu là 6.722 vụ Trong đó, xếp đầu bảng là nhommua.com với 1.551 deal, chiếm 23,07% Đứng kế tiếp là hotdeal.vn với 1.062 deal, chiếm 15,8%; cungmua.com . ;,"EX#,]p9E1&9+>P& *#L 00 :8THR*4I,4R9&SV v&B'H@t*V &'2SI2S .#CCL)*EX=BE _9KL[L#,]*SE _&I9T#LOEXZ 4 oC@ 4  S#>@*E_*2SEXH'O *+#L I&'SJ' HZ9+8+E_*+#'98*  Q'H*S#L9&> L:8epBqSEX‚9&> ,98ep2SEX9EX@* *@'&*#^ 01 2- I 4, !S :8E=* 4 >B+[QTC4C 4  E3&#,]#_&.C9#LO& ,! - I 4, !4O8S2SB3 vU29v 4, !&'@""#&+ 3I 4= &'* 4 >[+H* 4 >4O. 98%,!HRS4OS]E=* 4 >S  4 v[„9E338*?I 4, !#,]SF4B* 4 >v+.S#_@I "4U 4 *M93* 4 ,8#>#*Q I!$,! 052',]I 4, ! (ƒ Thương mại điện tử - nhóm 4 ;4 Z* 4 .#THR ,88EX 4& quot; ,- +H& 4 I 4, !  ,- .#+/$3e,!@*9,![e+ 98+9 - Q*E_A98*4lp @+98[,!HRL>#,]*E_O,] 98*Oˆ!E*,!S‰vUw )*,!#.+,L`vA&dCF RH'I[Z*E_#',!HRS[#PF R@*a;C&EXF +Tj 43  4 ! 4 4jp% U >=+#,]THR#A#p 4 #Ad*#I ',]I 4, !',]*;I 4, !*EXF +H'+4O 4 &Z@*E_ 4 L >^^98Q#B 4  4 ;I 4, ! *L*L$9E_pI9T*  ,- #U;I 4, !* 4 $K 4 DI 4, ! 4 8[98I 4, !*+‚d*#I#3 ,]*THR - ?,^H'B 398',],9&#A#, 4 *E_[ I9T9*E*tF* c2*E_L ,- +#,]P 4 4A:8*E_L  ,- +.EX‚@*Z. - 9#H& -  E_LA* c2J=BeL#,]@@"e,!@* #,]H&pDH' c2J 4 *9* 4 >#.*E_P ^3[I[*E.[^ELEQKC[:8'.Z+* 'S98E*^EL*##* c2S#>#,],",#A8Š,".&Qq98 #3*['B,]8,!Sd*#I[!#L*  ,-  4 &'A3OfE_Z 4 R* (( Thương. đầu <=* 4 >,9?@AB+9C4C#A&#D E3F*4G 4+ 2,!E3 4 H+98* '@I+#.&#JK*+?LE=#M #>@NI98E=&#D!#.29'#AL4O* +#A&>P ,- . 4 & 43 E ,- . #+/#>#*QI!$,!HRS 2F#=K9&,+ ,- . #+/#A*T,'#>U.9* 4 >V WE#&L5EX9 + ,- .#+/T> #>B,!>Y - 9 4  ,- . #+/ 0 Thương mại điện tử - nhóm 4 Lý thuyết 1.Khái niệm ; ,- .#+/9+H'*I ,- .Z. C4C[. 4 &9* ,- H+#+/* '4F#398*JL[I9T 9H[@U9+*3*994J F[*]H^#398*3*9 *U 2.Các. điện tử - nhóm 4 0k?Z4I :4J#?Z4I 4 Z%.#9DQ =+'.94OZ4B[…^9 4 # Z4I 4 e]'. 4 &'[#&&'3 $'#3988[d*#I#,]$Z4B #?Z4I[2S#A#.9L+3Z4IK[, & Q#$ 4 #?Z4I*#3#.+* ;4$  ^)S98#?Z4I4l[^#9#$&+&', 4, "JE=@&‚v•;:&[& 4, "L …
- Xem thêm -

Xem thêm: phân tích mô hình kinh doanh của cungmua.com, phân tích mô hình kinh doanh của cungmua.com, phân tích mô hình kinh doanh của cungmua.com

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay