ngân hàng câu hỏi kinh tế chính trị

21 2,145 2
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2014, 14:19

NGÂN HÀNG CÂU HỎI KINH TẾ CHÍNH TRỊ (Dùng trong ôn tập và thi của các trường ĐH và Cao đẳng) Câu 1: Tại sao nói sự sản xuất ra của cải vật chất là cơ sở của đời sống xã hội và lao động sản xuất là hoạt động cơ bản nhất của xã hội loài người. ý nghĩa của việc nghiên cứu nguyên lý đó đối với nước ta. Trang Câu 2: Phân tích các yếu tố cơ bản của quá trình lao động sản xuất. Trang Câu 3: Phân tích đối tượng nghiên cứu của kinh tế chính trị Mác-Lênin. Quy luật kinh tế là gì? Tại sao kinh tế chính trị Mác-Lênin lại nghiên cứu các quy luật kinh tế. Trang Câu 4: Phân tích nội dung. Phương pháp trừu tượng hóa của kinh tế chính trị. Hãy so sánh vận dụng phương pháp nói trên của C.Mac với các nhà chính trị tư sản cổ điển. Trang3 Câu 5: Thông qua việc phân tích các chức năng của kinh tế chính trị Mác-Lênin. Anh chị làm rõ vai trò và sự cần thiết phải nghiên cứu kinh tế chính trị. Trang Câu 6: Phân tích điều kiện lịch sử xuất hiện tư tưởng kinh tế tư bản của chủ nghĩa trọng thương và ý nghĩa của việc nghiên cứu vấn đề này?Trang Câu 7: Phân tích điều kiện lịch sử xuất hiện, tư tưởng kinh tế cơ bản của chủ nghĩa trọng nông và ý nghĩa của việc nghiên cứu vấn đề này?Trang6 Câu 8: Trình bày quan niệm về giá trị, tiền tệ, lợi nhuận, địa tô của AĐam Smith (1723-1790) và nhận xét các quan niệm trên Trang Câu 9: Trình bày quan niệm về giá trị, tiền tệ, lợi nhuận, tiền lương, địa tô của D.Ricácđô (1772-1823) và nhận xét của các quan niệm trên.Trang Câu 10: Phân tích các điều kiện lịch sử xuất hiện và tư tưởng cơ bản của học thuyết KEYNES (1883-1946). ý nghĩa thực tiễn của việc nghiên cứu vấn đề này Trang Câu 11: Phân tích điều kiện ra đời của kinh tế hàng hóa và ưu thế của sản xuất hàng hóa so với kinh tế tự nhiên. Câu 12: Phân tích hai thuộc tính của hàng hóa và quan hệ giữa hai thuộc tính đó với tính chất hai mặt của lao động sản xuất hàng hóa Trang Câu 13: Phân tích mặt lượng của giá trị hàng hóa và các nhân tố ảnh hưởng đến lượng giá trị hàng hóa. Trang Câu 14: Phân tích nguồn gốc bản chất chức năng của tiền tệ. Trang Câu 15: Phân tích nội dung, yêu cầu tác dụng của quy luật giá trị trong nền sản xuất hàng hóa, sự biểu hiện của quy luật này trong các giai đoạn phát triển của chủ nghĩa tư bản nh thế nào? Trang Câu 16: Thế nào là thị trường? Mối quan hệ giữa phân công lao động xã hội với thị trường, phân tích các chức năng của thị trường Trang Câu 17: Phân tích nội dung của quy luật lưu thông tiền tệ, vai trò của quy luật này đối với chính phủ trong việc quản lý vĩ mô lưu thông tiền tệ và lạm phát. Trang Câu 18: Phân tích nội dung của quy luật cạnh tranh và quyluật cung-cầu. ý nghĩa của việc nghiên cứu quy luật này đối với chính phủ và sản xuất doanhnghiệp. Trang Câu 19: Phân tích nội dung và mối quan hệ giữa giá trị thị trường, giá cả sản xuất, giá cả độc quyền, với giá trị hàng hóa và với giá cả thị trường. Trang Câu 20: Trình bày các khái niệm cơ bản của tái sản xuất xã hội. Phân tích mô hình tái sản xuất theo chiều rộng và chiều sâu, theo anh (chị) cần có điều kiện gì để thực hiện hai mô hình trên. Trang Câu 21: Phân tích các khâu của quá trình tái sản xuất. ý nghĩa của việc nghiên cứu này đối với chủ doanh nghiệp sản xuất kinh doanh Trang Câu 22: Tái sản xuất xã hội có những nội dung gì? Phân tích nội dung sản xuất sức lao động, ý nghĩa của việc nghiên cứu nội dung này vào thực tiễn nước ta hiện nay. Trang Câu 23: Phân tích khái niệm và mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển kinh tế xã hội. Lấy ví dụ và cho giải pháp khắc phục khi tăng trưởng kinh tế không phát triển cùng chiều với tiến bộ kinh tế và tiến bộ xã hội. Câu 24: Phân tích các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả của tái sản xuất xã hội hay hiệu quả kinh tếhội trong tái sản xuất. Tại sao nói kết hợp hiệu quả kinh tế với hiệu quả xã hội là đặc trưng của định hướng XHCN. Trang Câu 25: Phân tích sự chuyển hóa tiền tệ thành tư bản. Theo anh (chị) điều kiện gì quyết định tiền tệ biến thành tư bản. Tại sao? Trang Câu 26: Phân tích hàng hóa sức lao động và sự khác nhau giữa hàng hóa này với hàng hóa thông thường. Hãy cho biết mối quan hệ và sự khác nhau giữa giá trị sức lao động và tiền lương dưới chủ nghĩa tư bản. Trang Câu 27: Phân tích mối quan hệ và sự khác nhau giữa sức lao động và lao động. Sự khác nhau này có ý nghĩa gì đối với việc xác định bản chất tiền lương dưới chủ nghĩa tư bản. Trang Câu 28: Phân tích quá trình sản xuất giá trị thặng dư và những kết luận (nhận xét) từ quá trình đó. Tại sao nó sản xuất ra quá trình thặng dư là quy luật kinh tế cơ bản của chủ nghĩa tư bản.Trang Câu 29: Thế nào là ngày lao động và tỷ xuất giá trị thặng dư. Phân tích phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối và phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tương đối, ý nghĩa lý luận và thực tiễn của việc nghiên cứu vấn đề này Trang Câu 30: Phân tích phương pháp sản xuất ra giá trị thặng dư tương đối và so sánh phương pháp này với phương pháp sản xuất ra giá trị thặng dư tuynghĩa của việc so sánh hai phương pháp này. Trang Câu 31: Tại sao nói giá trị thặng dư siêu ngạch là hình thái biến tướng của giá trị thặng dư tương đối. Sự khác nhau giữa giá trị thặng dư siêu ngạch với giá trị thặng dư tương đối. Sự giống và khác nhau về tương lượng giữa giá trị thặng dư siêu ngạch và lợi nhuận siêu ngạch. Trang Câu 32: Phân tích nội dung, vai trò của quy luật giá trị thặng dư và sự biểu hiện của nó trong giai đoạn CNTB do cạnh tranh và CNTB độc qTrang Câu 33: Thế nào là tư bản bất biến và tư bản khả biến, tư bản cố định và tư bản lưu động? Phân tích căn cứ và ý nghĩa phân chia hai cặp phạm tTrang Câu 34: So sánh giá trị thặng dư với lợi nhuận, tỷ xuất giá trị thặng dư với tỷ xuất lợi nhuận. Tốc độ chu chuyển của tư bản có ảnh hưởng nh thế nào đối với quy mô của tư bản đầu tư sản xuất kinh doanh, đối với tỷ xuất giá trị thặng dư và khối lượng giá trị thặng dư hàng năm. Trang Câu 35: Phân tích thực chất và động cơ của tích lũy tư bản. Mối quan hệ và sự khác nhau giữa tích tụ tư bản và tập chung tư bản.Vai trò của tập chung tư bản trong sự phát triển của CNTB. Trang Câu 36: Phân tích những nhân tố ảnh hưởng đến quy mô tích lũy tư bản ý nghĩa của việc nghiên cứu vấn đề này. Câu 37: Thế nào là tuần hoàn và chu chuyển cơ bản? Phân tích các nhân ảnh hưởng đến téc độ chu chuyển của tư bản. ý nghĩa của việc nghiên cứu vấn đề này. Trang Câu 38: Phân tích căn cứ phân chia đặc điểm và cấu trúc của tư bản cố định và tư bản lưu động. Theo anh (chị) cần có những giải pháp gì để nâng cao hiệu quả sử dụng đối với mỗi loại tư bản nói trên. Trang Câu 39: Trình bày các khái niệm chi phí sản xuất TBCN. Lợi nhuận và tỷ xuất lợi nhuận, sự xuất hiện các khái niệm trên đã che lấp bản chất và nguồn gốc của chóng nh thế nào? Vai trò của lợi nhuận đối với các chủ doanh nghiệp Trang Câu 40: Phân tích sự hình thành lợi nhuận bình quân và giá cả sản xuất. ý nghĩa lý luận và thực tiễn của việc nghiên cứu vấn đề này Trang Câu 41: Tại sao tư bản thương nghiệp lại vừa độc lập, vừa phụ thuộc vào tư bản công nghiệp. Phân tích nguồn gốc hình thành lợi nhuận thương nghiệp. Trang Câu 42: Trình bày mối quan hệ và sự khác nhau giữa tư bản cho vay và tư bản ngân hàng. Phân tích nguồn gốc và sự hình thành lợi tức và lợi nhuận ngân hàng. Trang Câu 43: Phân tích những nội dung cơ bản về sự hình thành công ty cổ phần và thị trường chứng khoán. ý nghĩa thực tiễn của việc nghiên cứu vấn đề này ở nước ta hiện nay. Trang Câu 44: Phân tích bản chất của địa tô TBCN và các hình thức địa tô. ý nghĩa của việc nghiên cứu vấn đề này.Trang 34 Câu 45: Phân tích sự hình thành địa tô chênh lệch. Phân biệt địa tô chênh lệch I và địa tôchênh lệch II. ýnghĩa của việc nghiên cứu địa tô chênh lệchII. Trang Câu 46: Tại sao nói sự thống trị của độc quyền thay thế cho sự thống trị của tự do cạnh tranh là bản chất kinh tế của CNTB độc quyền Trang Câu 47: Tại sao nói CNTB trong giai đoạn độc quyền là CNTB của tư bản tài chính. Trang Câu 48: Hãy thông qua việc phân tích bản chất và biểu hiện chủ yếu của chủ nghĩa tư bản độc quyền Nhà nước. Anh (chị) cho biết sự giống nhau và khác nhau giữa CNTB độc quyền và CNTB độc quyền Nhà nước. Trang Câu 49: Phân tích nội dung và cấu trúc của cơ chế điều tiết nền kinh tế của chủ nghĩa tư bản độc quyền Nhà nước và khác nhau giữa nó với cơ chế điều tiết nền kinh tế trong giai đoạn chủ nghĩa tư bản tự do cạnh tranh. Câu 50: Phân tích tính tất yếu khách quan và lợi Ých kinh tế của sự phát triển nền kinh tế nhiều thành phần. Theo anh (chị) cần làm gì để việc xây dựng nền kinh tế nhiều thành phần phát triển theo định hướng kinh tếhội chủ nghĩa? Trang Câu 51: Phân tích nội dung vị trí, xu hướng vận động và phát triển của nền kinh tế nhiều thành phần KTQD lên CNXH ở nước ta Trang Câu 52: Kinh tế Nhà nước làgì? Phân tích vai trò chủ đạo của kinh tế Nhà nước ở nước ta hiện nay.Trang Câu 53: Trình bày mục tiêu, quan điểm cơ bản của công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta. Trang Câu 54: Trình bày tính tất yếu và tác dụng của công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Trang Câu 55: Phân tích nội dung cơ bảncủa công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh tế ở nước ta. Trang Câu 56: Phân tích những điều kiện cần thiết của công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Liên hệ tình hình nước ta đưa ra những giải pháp để sớm có những điều kiện nói trên. Trang Câu 57: Phân tích tính tất yếu sự tồn tại và phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần trong TKQĐ lên CNXH Trang Câu 58: Phân tích đặc điểm sản xuất hàng hóa ở nước ta hiện nay. Trang Câu 59: Phân tích các điều kiện đẻ phát triển kinh tế hàng hóa ở nước ta.Trang Câu 60:Phântíchnhữnggiải phápchủyếuđểphát triển kinh tế hàng hóa theo định hướngXNCN Trang Câu 61: Phân tích bản chất, vai trò lợi Ých kinh tế, ý nghĩa thực tiễn. Trang Câu 62: Phân tích vị trí, nội dung của quan hệ phân phối trong quá trình sản xuất xã hội. Trình bày sơ đồi phân phối tổng sản phẩm của Mác.Trang Câu 63: Phân tích các nguyên tắc phân phối cơ bản ở nước ta hiện nay. Trang Câu 64: Trình bày các hình thức thunhập trong thời kỳ quá độ ở nước ta hiện nay. Trang Câu 65: Thế nào là cơ chế thị trường? Vì sao trong cơ cyhế thị trường cần có sự quản lý Nhà nước? Phân tích các công cụ chủ yếu để thực hiện quản lý kinh tế vĩ mô ở nước ta? Trang Câu 66: Phân tích vai trò và các chức năng kinh tế của Nhà nước, theo anh (chị) cần có những biện pháp gì để tăng cường vai trò kinh tế của Nhà nước hiện nay ở nước ta. Trang Câu 67: Phân tích cơ sở khách quan vai trò, nội dung và phương hướng đổi mới nền kinh tế nước ta. Trang Câu 68: Phân tích bản chất, chức năng hệ thóng tài chính và phương hướng đổi mới chính sách và cơ chế tài chính ở nước ta hiện nay Trang Câu 69: Trình bày bản chất, chức năng và xu hướng đổi mới hoạt động của hệ thống ngân hàng nước ta. Trang Câu 70:Phân tích bản chất, chức năng và điều kiện tiền đềphương hướng đổi mới tính dụng ở nước ta. Trang Câu 71: Phân tích bản chất nguyên tắc và điều kiện tiền đề của hạch toán kinhtế trong các doanh nghiệp ở nước ta rang Câu 72: Chứng minh rằng mở rộng quan hệ kinh tế quốc tế là xu thế tất yếu khách quan của thời đại và ở nước ta hiện nay. Câu 73: Trình bày các nguyên tắc cơ bản trong quan hệ kinh tế đối ngoại. ại sao nói quá trình thực hiện nguyên tắc nói trên là quá trình vừa hợp tác vừa đấu tranh với nhau trong quan hệ kinh tế quốc tế. Trang Câu 74: Trình bày những căn cứ để lùa chọn các hình thức quan hệ kinh tế đối ngoại mà mỗi quốc gia, phân tích các hình thức quốc tế đối ngoại ở nước ta hiện nay. Trang Câu 75: Phân tích cơ sở khoa học của sự hình thành và phát triển thương mại quốc tế, theo anh (chị) Đảng ta xác định chiến lược xuất nhập khẩu từ nay đến năm 2000 như thế nào? Trang Câu 76: Phân tích khả năng và những biệnpháp chủ yếu mở rộng kinh tế đối ngoại ở nước ta. Trang NGÂN HÀNG CÂU HỎI KINH TẾ CHÍNH TRỊ Câu 1: Tại sao nói sự sản xuất ra của cải vật chất là cơ sở của đời sống xã hội và lao động sản xuất là hoạt động cơ bản nhất của xã hội loài người. ý nghĩa của việc nghiên cứu nguyên lý đó đối với nước ta. Trả lời: a. Sự sản xuất ra của cải vật chất là cơ sở của đời sống xã hội là hoạt động cơ bản nhất của loài người. Đời sống xã hội loài người có nhiều mặt hoạt động: chính trị, văn hóa, nghệ thuật, khoa học kỹ thuật, tôn giáo Nhưng trước khi tiến hành các hoạt động đó, con người phải sống. Muốn sống phải có thức ăn, độ mặc, nhà ở và các tư liệu sinh hoạt khác. Để có những thứ đó, con người phải loa động sản xuất. Phải sản xuất không ngừng với quy mô ngày càng mở rộng, tốc độ ngày càng cao thì mới đáp ứng được yêu cầu của xã hội. Vì vậy, sản xuất của cải vật chất là cơ sở của đời sống xã hội và lao động sản xuất là hoạt động cơ bản nhất của loài người, có vai trò quyết định đối với các hoạt động khác. Ngày nay, mặc dù ngành dịch vụ sản xuất và đời sống phát triển nhanh chóng song chân lý trên vẫn còn nguyên giá trị. b. ý nghĩa của việc nguyên lý đó đối với nước ta. Đối với mỗi quốc gia đều phải quan tâm đến mọi mặt hoạt động của xã hội song phải coi hoạt động sản xuất ra của cải vật chất là cơ bản nhất, đặc biệt là đối với nước ta, một nước công nghiệp đi lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa. LLSX, năng suất lao động, trình độ kinh tế phát triển còn thấp lại bị chiến tranh tàn phá. Vì vậy cần có cơ chế chính sách đúng đắn nhằm khai thác một cách có hiệu quả mọi tiềm năng của đất nước như: Sức lao động, đất đai, rừng biển, khoáng sản để tạo ra nhiều của cải vật chất cho xã hội nhằm ổn định nâng cao đời sống nhân dân là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Câu 2: Phân tích các yếu tố cơ bản của quá trình lao động sản xuất. Trả lời: Bất kỳ nền sản xuất xã hội nào, kể cả nền sản xuất hiện đại đều có đặc trưng chung là có sự kết hợp của ba yếu tố cơ bản: Sức lao động con người, đối tượng lao động và tư liệu lao động. + Sức lao động là tổng hợp toàn bộ thể lực và trí lực tồn tại trong cơ thể sống của con người là khả năng lao động của con người. Khi sức lao động được tiêu dùng trở thành lao động. Lao động là hoạt động riêng của loài người. Nó khác về cơ bản so với hoạt động bản năng của động vật. + Đối tượng lao động là tất cả những vật mà lao động tác động vào để biến đổi nó phù hợp với nhu cầu của con người. Đối tượng lao động có hai loại: - Loại có sẵn trong tự nhiên, loại này thường là đối tượng của các ngành công nghiệp khai thác. - Loại đã có sự tác động của lao động gọi là nguyên liệu, loại này thường là đối tượng của công nghiệp chế biến. Với sự phát triển của cách mạng khoa học kỹ thuật, con người ngày càng tạo ra nhiêu đối tượng lao động có chất lượng mới. + Tư liệu lao động là một vật hay hệ thống những vật làm nhiệm vụ truyền dẫn sự tác động của con người vào đối tượng lao động, nhằm biến đổi đối tượng lao động cho phù hợp với nhu cầu lao động của mình. Tư liệu lao động gồm: - Công cụ lao động là bộ phận quan trọng nhất của tư liệu lao động, quyết định trực tiếp năng suất lao động. Trình độ công cụ lao động là cơ sở để phân biệt sự khác nhau giữa các thời đại kinh tế. - Hệ thống các yếu tố vật chất phục vụ quy trình sản xuất như nhà xưởng, bến bãi, kho tàng, đường xá, các phương tiện giao thông vận tải, thông tin liên lạc gọi chung là kết cấu hạ tầng của sản xuất xã hội. Nên sản xuất xã hội ngày càng hiện đại, đòi hỏi kết cấu hạ tầng càng phát triển và hoàn thiện. Đối tượng lao động và tư liệu lao động kết hợp lại thành tư liệu sản xuất xuất ra của cải vật chất là lao động sản xuất. Sự phát triển của nền sản xuất xã hội gắn liền với sự phát triển và hoàn thiện của các yếu tố cơ bản của sản xuất. Từ nền sản xuất nhỏ sang nền sản xuất hiện đại, việc nghiên cứu các yếu tố cơ bản của nền sản xuất xã hội có ý nghĩa rất quan trọng. Ba yếu tố cơ bản này ở nước ta chưa đáp ứng được yêu cầu của nền sản xuất lớn hiện đại của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật hiện nay. Vì vậy nước ta sự nghiệp giáo dục và đào tạo nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân lực, bồi dưỡng nhân tài được đặt thành quốc sách hàng đầu, cuộc CMKH-KINH Tế được coi là then chốt để khai thác tài nguyên như: Sức lao động, đất đai rừng, biển, khoáng sản với tốc độ cao và hiệu quả. Câu 3: Phân tích đối tượng nghiên cứu của kinh tế chính trị Mác-Lênin. Quy luật kinh tế là gì? Tại sao kinh tế chính trị Mác-Lênin lại nghiên cứu các quy luật kinh tế. Trả lời: a. Đối tượng của kinh tế chính trị: Kinh tế chính trị học nghiên cứu mối quan hệ giữa người với người hình thành trong quá trình sản xuất, phân phối, trao đổi và tiêu dùng của cải vật chất, tức là nghiên cứu quan hệ sản xuất. + Nã không nghiên cứu quan hệ sản xuất một cách cô lập mà nghiên cứu nó trong mối quan hệ tác động qua lại với LLSX và KTTT trong một chõng mực cần thiết nhằm phục vụ cho việc nghiên cứu QHSX. + Kinh tế chính trị nghiên cứu QHSX nhưng không chỉ nghiên cứu các hiện tượng bề ngoài mà thông qua các hiện tượng bề ngoài để nghiên cứu bản chất của QHSX, vạch ra các quy luật vận động của QHSX, các quy luật kinh tế. b. Quy luật kinh tế là gì? + Quy luật kinh tế phản ánh những mối quan hệ tất yếu, bản chất, thường xuyên lặp đi lặp lại của hiện tượng và quá trình kinh tế. Ví dụ: Trong quá trình phát triển của nền sản xuất, xã hội phát sinh ra mối liên hệ tất yếu bền vững giữa lượng lao động hao phí ngày càng giảm với lượng sản phẩm làm ra ngày càng tăng, mối liên hệ tất yếu này là quy luật tăng năng suất lao động xã hội. + Quy luật kinh tế chỉ có thể phát sinh thông qua sự hoạt động của con người. Trong mỗi phương thức sản xuất có ba loại quy luật kinh tế hoạt động đó là: + Quy luật kinh tế chung cho mọi phương thức sản xuất (quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của LLSX). + Quy luật kinh tế chung cho một số phương thức sản xuất (quy luật giá trị). + Quy luật kinh tế đặc thù của mỗi phương thức sản xuất, trong đó có một quy luật kinh tế cơ bản phản ánh bản chất chung của phương thức sản xuất và quy định xu hướng vận động của phương thức sản xuất đó. Các PTSX khác nhau bởi các quy luật kinh tế đặc thù nhưng lại quan hệ với nhau bởi những quy luật kinh tế chung. c. Tại sao kinh tế chính trị Mác-Lênin lại nghiên cứu các quy luật kinh tế? Đối tượng nghiên cứu của kinh tế chính trị Mác-Lênin là nghiên cứu QHSX không dừng lại ở bên ngoài các hiện tượng và quá trình kinh tế mà đi sâu vào bản chất và tìm ra các quy luật chi phối sản xuất, phân phối, trao đổi và tiêu dùng tức là tìm ra các quy luật kinh tế về sự vận động của các quan hệ sản xuất xã hội. Mác viết: Trong tác phẩm này đối tượng nghiên cứu của tôi là PTSX TBCN và những QHSX và trao đổi thích ứng với phương thức Êy. Mục đích cuối cùng của tác phẩm này là tìm ra quy luật vận động kinh tế của xã hội hiện đại. Câu 4: Phân tích nội dung. Phương pháp trừu tượng hóa của kinh tế chính trị. Hãy so sánh vận dụng phương pháp nói trên của C.Mac với các nhà chính trị tư sản cổ điển. Trả lời: a. Phân tích nội dung phương pháp trừu tượng hóa của kinh tế chính trị. Phương pháp nghiên cứu của kinh tế chính trị học là phương pháp trừu tượng hóa khoa học, trừu tượng hóa khoa học là phương pháp phải loại bỏ khỏi quá trình và hiện tượng kinh tế được nghiên cứu những cái đơn nhất ngẫu nhiên tạm thời chỉ lấy hiện tượng phổ biến ổn định để nghiên cứu, do đó mà nắm được bản chất của quá trình và hiện tượng kinh tế. Ví dô: Trong xã hội TB, ngoài giai cấp TS và VS còn có các giai cấp khác, nhưng khi nghiên cứu xã hội tư bản thì ta lại giả định xã hội tư sản chỉ có hai giai cấp TS và VS để làm cho quá trình nghiên cứu được thuận tiện. Trừu tượng hóa khoa học là quá trình đi sâu vào đối tượng nghiên cứu, xuất phát từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng mà kết quả của quá trình đó là những khái niệm, phạm trù kinh tế, phản ánh mặt này hay mặt khác của QHSX. Ví dụ: hàng hóa, giá trị, tiền tệ, giá trị thặng dư đến quy luật kinh tế. Nó cũng được bổ sung bằng quá trình ngược lại: Đai từ trừu tượng đến cụ thể, song cái cụ thể này không phải là cái cụ thể trực quan mà là cái cụ thể trong tư duy. Các môn khoa học khác ngoài phương pháp trừu tượng hóa, người ta còn có thể dùng phương pháp thí nghiệm trong phòng thí nghiệm nhân tạo, song với kinh tế chính trị học không như vậy được mà sức mạnh chủ yếu là trừu tượng hóa. Ngoài sự trừu tượng hóa còn có thể kết hợp chặt chẽ với lôgic, lịch sử thống kê. b. So sánh sự vận dụng phương pháp nói trên của C.Mác với các nhà kinh tế chính trị tư sản cổ điển. Phương pháp nghiên cứu kinh tế chính trị của các nhà kinh tế chính trị tư sản cổ điển là phương pháp trừu tượng hóa siêu hình, không khoa học vì sự trừu tượng hóa của họ không những gạt bỏ những mặt thứ yếu mà còn gạt bỏ cả những mặt bản chất của đối tượng nghiên cứu họ đã coi chế độ tư bản là tuyệt đối vĩnh viễn là chế độ duy nhất hợp với “Bản tính con người”. Họ không coi phạm trù kinh tế là phản ánh quan hệ sản xuất nhất định, không nêu ra nguồn gốc lịch sử của các phạm trù kinh tế nh: hàng hóa, tiền tệ, TB, tiền lương Thậm chí còn coi TB là TLSX. Câu 5: Thông qua việc phân tích các chức năng của kinh tế chính trị Mác-Lênin. Anh chị làm rõ vai trò và sự cần thiết phải nghiên cứu kinh tế chính trị. Trả lời: a. Chức năng của kinh tế chính trị. + Chức năng nhận thức: Thực hiện chức năng này, kinh tế chính trị học nghiên cứu và giải thích các hiện tượng và quá trình kinh tế của đời sống xã hội để phát hiện bản chất của các hiện tượng và quy luật chi phối sự vận động của chúng. + Chức năng thực tiễn: Kinh tế chính trị học không chỉ phát hiện các quy luật kinh tế mà còn nghiên cứu cơ chế, các phương pháp và hình thức vận dụng chúng vào thực tiễn phù hợp với hoàn cảnh cụ thể trong từng thời kỳ nhất định và cũng từ thực tiễn để rót ra các kết luận điểm, kết luận có tính khái quát làm cơ sở khoa học để Nhà nước xác định đường lối, chính sách, biện pháp kinh tế và xa hơn nữa là kiểm nghiệm những kết luận mà kinh tế chính trị đã nhận thức trước đó. + Chức năng phương pháp luận: Kinh tế chính trị học là cơ sở lý luận của toàn bộ các khoa học kinh tế ngành (kinh tế công nghiệp, nông nghiệp, giao thông, xây dựng), các môn kinh tế chức năng, (kinh tế lao động, kế hoạch, tài chính, tín dụng ). Các môn khoa học có nhiều kiến thức liên quan nh địa lý kinh tế, dân số học, lịch sử kinh tế quốc dân, lý thuyết về quản lý. + Chức năng tư tưởng: Kinh tế chính trị học nghiên cứu quan hệ sản xuất xã hội, tức nghiên cứu những vấn đề liên quan mật thiết đến lợi Ých kinh tế của mọi người, mọi giai cấp. Một quan điểm kinh tế nào đó hoặc công khai, hoặc Èn dấu nói lên lợi Ých của một giai cấp xã hội nhất định không có kinh tế chính trị học trung lập hoặc đăng trên gỉai cao. b. Sự cần thiết phải nghiên cứu kinh tế chính trị Mác-Lênin ở nước ta hiện nay. Kinh tế chính trị của giai cấp công nhân là nội dung căn bản của chủ nghĩa Mác-Lênin. Ănghen chỉ rõ: “Toàn bộ nội dung lý luận về chiến lược của Đảng vô sản là sinh ra trên cơ sở nghiên cứu kinh tế chính trị”. Lênin cũng khẳng định: “Mọi vấn đề bức thiết nhất trong lịch sử và trong hiện thực ngày nay đều quan hệ mật thiết với vấn đề kinh tế, nguồn gốc sâu xa của các vấn đề đó đều ở trong quan hệ sản xuất xã hội”. Với nước ta có nghiên cứu tốt kinh tế chính trị Mác-Lênin vận dụng vào thực tiễn xây dựng xã hội chủ nghĩa ở nước ta, tìm ra những quy luật kinh tế đặc thù trong quá trình phát triển kinh tế tránh được tính tự phát chủ quan, ảo tưởng của người sản xuất nhỏ trong sự nghiệp xây dựng kinh tế phát triển theo định hướng XHCN. Câu 6: Phân tích điều kiện lịch sử xuất hiện tư tưởng kinh tế tư bản của chủ nghĩa trọng thương và ý nghĩa của việc nghiên cứu vấn đề này? Trả lời: a. Điều kiện lịch sử xuất hiện của chủ nghĩa trọng thương. + Cuối thế kỷ XV đến giữa thế kỷ XVII là thời kỳ tan giã của chế độ phong kiến thời kỳ tích lũy nguyên thủy tư bản ở Tây Âu. + Thời kỳ kinh tế hàng hóa đã phát triển mạnh, thị trường trong nước mở rộng, tầng líp thương nhân dần dần trở thành bà chủ xã hội. + Thời kỳ có nhiều phát triển về địa lý: Tìm ra đường biển từ Tây Âu sang Ên Độ, phát hiện ra Châu Mỹ. Những phát hiện đó đã tạo khả năng mở rộng thị trường làm cho mậu dịch thế giới phát triển. Tiếp đó là chiến tranh cướp bóc thuộc địa, chiến tranh thương mại, buôn bán người nô lệ da đen. + Thời kỳ có nhiều bộ môn khoa học tự nhiên phát triển (cơ học, địa lý, thiên văn ) + Thời kỳ xuất hiện phong trào phục hưng chống lại tư tưởng thời trung cổ, chủ nghĩa duy vật chống lại chủ nghĩa duy tâm của nhà thờ. b. Tư tưởng kinh tế cơ bản của chủ nghĩa trọng thương: + Coi tiền tệ là nội dung căn bản của của cải và làm thế nào để có nhiều tiền tệ (vàng, bạc ). Từ tư tưởng này, họ đề ra yêu cầu mọi hoạt động kinh tế đều phải thu hót nhiều vàng bạc vào trong nước. + Dùa trên ý niệm quốc gia, quyền lợi của quốc gia phải đặt trên hết. Nhà nước phải can thiệp vào nền kinh tế. Họ cho rằng sáng kiến của tư nhân vẫn tốt, cần tôn trọng song phải có sự hướng dẫn phối hợp của Nhà nước, như Nhà nước trực tiếp lưu thông tiền tệ, cấm xuất khẩu vàng, bạc. Sau khi bán hàng phải mua vàng mang về nước, khuyến khích sản xuất hàng xuất khẩu, phải xuất siêu hàng hóa, xây dựng hải thủy quân để chiếm thuộc địa, thực hành chiến tranh thương mại. Hạn chế của chủ nghĩa trọng thương: Việc giải thích các vấn đề còn dơn giản, mô tả bên ngoài, cách nhìn còn phiến diện, dừng lại ở lĩnh vực lưu thông, chưa nghiên cứu ở lĩnh vực sản xuất, mới nêu được quy tắc chưa phát triển được quy luật kinh tế. c. ý nghĩa của việc nghiên cứu trọng thương: + Tầng líp thương nhân là một lực lượng kinh tế đầu tiên phá vỡ kinh tế tự nhiên, sản xuất hàng hóa nhỏ, tích lũy vốn làm tiền đề cho kinh tế từ kém phát triển sang kinh tế phát triển là khâu đột phá đầu tiên phá vỡ “vòng luẩn quẩn” của sản xuất nhỏ. + Nền kinh tế nước ta đang trong quá trình chuyển từ nền kinh tế đang phát triển sang nền kinh tế phát triển thì ngoại thương là một nhân tố quan trọng, Nhà nước cần khuyến khích sản xuất hàng xuất khẩu, tiến tới xuất siêu một mặt sử dụng được sức lao động, tài nguyên thiên nhiên trong nước một cách có hiệu quả, mặt khác xây dựng thị trường nước ngoài cũng có tác dụng thúc đẩy sản xuất trong nước phát triển. Ngoài thương còn có tác dụng góp phần tích lũy vốn ban đầu cho sự công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. Trong giai đoạn hiện nay. Nhà nước cũng phải trực tiếp điều tiết lưu thông tiền tệ vàng bạc, ngoại tệ mạnh phải được đưa tập chung vào cơ quan duy nhát là ngân hàng Nhà nước. Câu 7: Phân tích điều kiện lịch sử xuất hiện, tư tưởng kinh tế cơ bản của chủ nghĩa trọng nông và ý nghĩa của việc nghiên cứu vấn đề này? Trả lời: a. Điều kiện lịch sử xuất hiện của chủ nghĩa trọng nông. + Chủ nghĩa trọng nông xuất hiện vào cuối thế kỷ XVIII, tức là thời kỳ chuyển từ chủ nghĩa phong kiến sang chủ nghĩa tư bản. + Tây Ban Nha do nhiều vàng bạc, giá cả tăng, đời sống nhân dân cơ cực nên nhiều người tin vào chủ nghĩa trọng thương. + Thời kỳ nền kinh tế Pháp suy thoái, công nghệ không tăng, giao thông khó khăn, kìm hãm thương nghiệp, nông nghiệp suy sụp. + Thế kỷ XVIII ở Pháp có nhiều nhà triết học nổi tiếng nh Rứt xô và Vonte phê phán triệt để chế độ phong kiến, chuẩn bị cách mạng tư sản. + Nhiều nhà kinh tế cho rằng cải cách kinh tế phải bắt đầu từ nông nghiệp. b. Tư tưởng kinh tế chủ yếu của chủ nghĩa trọng nông. + Đề cao nông nghiệp. Chủ nghĩa trọng nông cho rằng của cải của một quốc gia trước hết là lương thực và thực phẩm để thỏa mãn nhu cầu đời sống hàng ngày. Số lượng nông sản càng nhiều thì đời sống càng tốt, nếu nông sản dư thừa thì có thể đem bán ở nước ngoài đổi lấy sản phẩm mà trong nước không sản xuất được. + Ca ngợi thiên nhiên. Họ cho rằng chỉ có nông nghiệp mới hưởng được sự trợ giúp đắc lực của thiên nhiên (mưa, nắng, thời tiết, sự màu mỡ của đất đai ). Đất đai còn nhiều, chỉ cần con người ra công khai khẩn, càng hưởng thêm sự trợ giúp của thiên nhiên. Chỉ có sản xuất vì chỉ có nông nghiệp mới tạo ra sản phẩm thặng dư. + ủng hộ tự phê phán sự can thiệp của Nhà nước vào kinh tế. Trong thiên nhiên đã có sự sắp xếp trật tự mà tạo hóa đã sắp đặt (đêm, ngày, bốn mùa, sông biển ). Con người phải tôn trọng sự sắp xếp đó thì mới tận hưởng được những gì mà thiên nhiên đã dành sẵn cho. Chính quyền nên gạt bỏ những gì do mình đặt ra trở ngại đến sản xuất, Nhà nước nên hướng dẫn dân chúng thực hiện các phương pháp canh tác tiến bộ, người dân được tư do lùa chọn, tự do trao đổi sản phẩm do mình sản xuất ra. + Đại biểu xuất sắc của chủ nghĩa trọng nông là Phờ-răng-xoa-Kênê người Pháp mà kinh tế biểu hiện tập chung ở “Biểu kinh tế”, xuất bản năm 1758. Chủ nghĩa trọng nông đã đạt được những thành tựu trong lĩnh vực phát triển tư tưởng kinh tế khoa học nhưng còn những hạn chế như: Công nghiệp không tạo ra sản phẩm thặng dư mà chỉ có nông nghiệp tạo ra, chưa thấy được vai trò của lưu thông, tuy nghiên cứu bản chất của hiện tượng kinh tế nhưng chưa nghiên cứu các khái niệm lý luận cơ sở. c. ý nghĩa của việc nghiên cứu trọng nông. Nước ta là một nước mà nền kinh tế nông nghiệp chủ yếu, nhưng từ năm 1976 đên snăm 1985 nông nghiệp cũng lâm vào tình trạng suy thoái vì thực hiện cơ chế tập chung quan liêu bao cấp. Nhà nước can thiếp quá nhiều vào sản xuất. Đến năm 1986, Đảng ta đã đổi mới, xóa bỏ cơ chế đó chuyển sang cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước. Thực hiện khoán hộ trong nông nghiệp, biến mỗi hộ gia đình xã viên thành một đơn vị kinh tế tự chủ trong sản xuất kinh doanh, tù do trao đổi sản phẩm. Vì vậy, từ chỗ thiếu lương thực đã đến chỗ thừa lương thực, xuất khẩu gạo đứng thứ ba trên thế giới. Câu 8: Trình bày quan niệm về giá trị, tiền tệ, lợi nhuận, địa tô của AĐam Smith (1723-1790) và nhận xét các quan niệm trên. Trả lời: * Quan điểm về giá trị: Phân biệt giá trị sử dụng và giá trị trao đổi, bác bá quan niệm giá trị sử dụng quyết định giá trị trao đổi. Đã định nghĩa đúng về giá trị của hàng hóa là do lao động hao phí để sản xuất ra nó quyết định, nhưng lại có định nghĩa sai là: Giá trị bằng số lượng lao động sống mua được thông qua trao đổi hàng hóa. Cơ cấu giá trị chỉ có tiền công và giá trị thặng dư mà không có hao phí TLSX. * Quan niệm đúng về tiền tệ: Trao đổi trực tiếp hàng lấy hàng (H-H) gặp khó khăn nên xuất hiện tiền tệ. Tiền tệ là một hàng hóa đặc biệt được ??? ra làm các phương tiện lưu thông ông là người đầu tiên khuyên dùng tiền giấy. + Quan niệm về lợi nhuận: Ngày lao động của công nhân được chia làm hai phần, 1 phần bù lại tiền lương, phần còn lại là lợi nhuận. Nhưng lại kết luận lợi nhuận là do tư bản đầu tư sinh ra. Cạnh tranh bình quân hóa tỷ xuất lợi nhuận. + Quan điểm về tiền lương: Ông đã có quan niệm đúng về tiền lương. Tiền lương là thu nhập của con người lao động cần thiết để người lao động sống. Các yếu tố quyết định tiền lương. Giá trị các tư liệu sinh hoạt, trước hết là lương thực, lượng cầu về lao động, phân biệt tiền lương danh nghĩa và tiền lương thực tế, tiền lương càng cao càng tốt. Sự phân tích tiền lương tiến bộ hơn phái trọng nông, ở phái trọng nông, tiền lương và lợi nhuận còn chập làm một, còn Smith, tiền lương và lợi nhuận hình thành khác nhau. + Quan niệm về địa tô: Ông quan niệm đúng rằng địa tô là khoản khấu trừ đầu tiên vào kết quả lao động của người công nhân, địa tô chênh lệch do đất đai màu mỡ và vị trí xa gần quyết định, nhưng ông không nghiên cứu địa tô chênh lệch II và địa tô tuyệt đối. AĐam Smith là “Cha đẻ của kinh tế chính trị học” là nhà kinh tế nổi tiếng của nước Anh và thế giới. Câu 9: Trình bày quan niệm về giá trị, tiền tệ, lợi nhuận, tiền lương, địa tô của D.Ricácđô (1772-1823) và nhận xét của các quan niệm trên. Trả lời: + Quan niệm về giá trị: Phân biệt rõ giá trị sử dụng và giá trị trao đổi của hàng hóa, phủ nhận quan điểm giá trị sử dụng quyết định giá trị trao đổi. Định nghĩa đúng về giá trị hàng hóa là do số lượng lao động cần thiết để sản xuất ra chúng quyết định, nhưng lại có định nghĩa không đúng về giá trị: có một loại hàng hóa giá trị của chúng chỉ do sù khan hiếm của nó quyết định. Có quan điểm đúng năng xuất lao động tăng lên thì giá trị mỗi hàng hóa giảm xuống. Cơ cấu giá trị bao hàm cả hao phí TLSX. + Quan niệm đúng về tiền tệ: Ông hiểu rõ bản chất hàng hóa của tiền tệ, tiền tệ cũng chỉ là hàng hóa, vàng, bạc cũng giống như các hàng hóa khác. Số lượng tiền tệ trong các nước phụ thuộc vào giá trị của chúng. Tiền tệ có chức năng thước đô giá trị và phương tiện lưu thông. Hạn chế của ông là không hiểu rõ nguồn gốc tiền tệ và đơn giản hóa những chức năng của nó. Lý luận về tiền tệ là một khâu yếu nhất trong hệ thống lý luận kinh tế của ông. + Quan niệm về lợi nhuận: Giá trị hàng hóa do công nhân tạo ra luôn lớn hơn tiền lương. Lợi nhuận là phần giá trị thừa ra ngoài tiền lương. Ông thấy được mâu thuẫn giữa tiền lương và lợi nhuận: tiền lương tăng thì lợi nhuận tăng, tức là giữa công nhân và tư sản có mâu thuẫn về lợi Ých. Những hạn chế của Ricácđô là không phân biệt lợi nhuận với giá trị thặng dư. + Quan niệm về tiền lương: Ông chưa phân biệt được lao động và sức lao động nên cho rằng tiền lương là giá cả của lao động. Tiền lương bằng giá cả của các tư liệu sinh hoạt để duy trì cuộc sống của người công nhân và gia đình anh ta. Tiền lương cao thấp còn phụ thuộc vào cung-cầu về lao động (nên coi là sức lao động). Ông lại không đúng khi cho rằng, tiền lương lúc nào cũng nên ở mức thấp vì nếu lương cao thì công nhân sẽ đẻ nhiều làm cho cung và lao động sẽ lớn hơn cầu về lao động và như vậy tiền lương sẽ giảm xuống. + Quan niệm về địa tô: Ông cho rằng, địa tô xuất hiện gắn liền với quyền tư hữu về ruộng đất và dùa vào quy luật giá trị để nghiên cứu địa tô; giá trị nông phẩm được hình thành khi kinh doanh trên ruộng đất xấu, nên kinh doanh trên ruộng đất tốt sẽ thu được địa tô chênh lệch. Hạn chế: Ông không nghiên cứu địa tô chênh lệch II và phủ nhận địa tô tuyệt đối, ông cũng nhất trí với Kênê cho rằng địa tô là tặngphẩm của những lực lượng tự nhiên, hoặc năng xuất đặc biệt trong nông nghiệp. Đavid Ricácđô là nhà kinh tế học nổi tiếng nước Anh và thế giới, là người đưa nền kinh tế chính trị cổ điển lên gần chân lý khoa học nhất, đồng thời cũng là người kết thúc kinh tế chính trị cổ điển. Câu 10: Phân tích các điều kiện lịch sử xuất hiện và tư tưởng cơ bản của học thuyết KEYNES (1883-1946). ý nghĩa thực tiễn của việc nghiên cứu vấn đề này. Trả lời: a. Điều kiện lịch sử xuất hiện học thuyết Keynes: + Những năm 30 của thế kỷ XX, các tổ chức độc quyền đã thống trị nền sản xuất xã hội, nên sản xuất đã xã hội hóa rất cao, sự phân công lao động xã hội phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu, các ngành kinh tế, các vùng kinh tế, các lĩnh vực kinh tế quan hệ chặt chẽ với nhau trong một cơ thể kinh tế thống nhất. Vì vậy, chỉ cần một ngành kinh tế khủng hoảng là cả nền sản xuất xã hội khủng hoảng dữ dội. Cuộc khủng hoảng kinh tế tư bản chủ nghĩa thế giới năm 1929-1993 là một chứng minh. Keynes cho rằng: thuyết “Bàn tay vô hình” cơ thế thị trường tự điều tiết nên sản xuất xã hội của Smith không còn tác dụng nữa, mà nền sản xuất xã hội hóa cao đòi hỏi phải có sự điều tiết từ một trung tâm đó là Nhà nước, tức là bàn tay “Hữu hình” để điều tiết vĩ mô nền kinh tế. b. Tư tưởng cơ bản của học thuyết Keynes. + Lý thuyết về “sức cung tổng quát” và “Sức cầu tổng quát”. Ông cho rằng điều tiết nền kinh tế nên chú ý hai yếu tố cơ bản là: “Sức cung tổng quát và “sức cầu tổng quát”, tức là tổng số hàng hóa các nhà sản xuất đưa ra thị trường bán và tổng số hàng hóa mà những người tiêu thụ muốn mua trên thị trường. Giữa hai yếu tố này Ýt khi cân bằng và trong hầu hết các trường hợp “ tổng cầu” thường thấp hơn “tổng cung”, khiến cho “tổng cung” có xu hướng giảm xuống dẫn đến giảm việc làm, thất nghiệp, khủng hoảng kinh tế. Do đó vấn đề then chốt là phải tăng “tổng cầu” lớn hơn “tổng cung” sẽ làm tăng sức đầu tư, tăng việc làm, tăng sản lượng quốc gia, tránh được khủng hoảng kinh tế. Người ta còn gọi học thuyết của Keynes là học thuyết “Trọng cầu”. Tổng cầu phụ thuộc vào các yếu tố: thu nhập của dân cư, trong đó một phần nép thuê, một phần chi tiêu gia đìn, một phần tiết kiệm. Phần tiết kiệm là cơ sở của đầu tư. Tổng cầu = Chi tiêu gia đình + Chi tiêu của chính phủ + Chi cho đầu tư. + Thuyết bội số đầu tư: Theo Keynes vai trò của đầu tư có tác động nhân bội đối với sản lượng quốc gia. Mét thay đổi nhỏ, trong đầu tư cũng sẽ dẫn đến những những thay đổi lớn trong “tổng cầu” và “tổng cung”. Vì nguồn đầu tư ban đầu sẽ có tác dụng mở rộng thu nhập, mở rộng chi tiêu và sản lượng quốc gia. Từ đó phải sử dụng ngân sách Nhà nước để kích thích đầu tư tư nhân và Nhà nước. Nhà nước thực hiện các đơn đặt hàng, trợ cấp tài chính, tín dụng để đảm bảo ổn định lợi nhuận và đầu tư. c. ý nghĩa của việc nghiên cứu vấn đề này. Nền kinh tế nước ta những năm 80 của thế kỷ XX lâm vào tình trạng suy thoái và lạm phát. Để chấn hưng nền kinh tế phải chuyển từ cơ chế tập chung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý vĩ mô của Nhà nước. Một trong những biện pháp quan trọng là Nhà nước đã sử dụng công cụ tài chính, tín dụng ngân hàng, luật đầu tư trong nước và nước ngoài, nên qua 5 năm đổi mới nền kinh tế nước ta đã thoát khỏi tình trạng suy thoái và lạm phát, kinh tế các năm đều tăng trưởng. Câu 11: Phân tích điều kiện ra đời của kinh tế hàng hóa và ưu thế của sản xuất hàng hóa so với kinh tế tự nhiên. Trả lời: a. Điều kiện ra đời của sản xuất hàng hóa. Trong lịch sử phát triển của sản xuất xã hội có hai loại hình kinh tếkinh tế tự nhiên và kinh tế hàng hóa. Kinh tế tự nhiên là hình thức kinh tế mà sản phẩm làm ra chỉ dùng để thỏa mãn các nhu cầu của người sản xuất trong nội bộ đơn vị kinh tế. Đó là kiểu sản xuất tự cấp, tự túc. Kinh tế hàng hóa sản xuất ra sản phẩm để bán. Sản xuất hàng hóa ra đời trên hai điều kiện sau: + Có sự phân công lao động xã hội. Phân công lao động xã hội là sự chuyên môn hóa sản xuất, mỗi người chỉ sản xuất được một hoặc một số loại sản phẩm nhất định nhưng nhu cầu cuộc sống lại cần nhiều loại sản phẩm. Vì vậy, người sản xuất này phải trao đổi với người sản xuất khác. + Có chế độ tư hữu hoa hình thức sở hữu khác nhau về TLSX và sảnphẩm. Điều này làm cho người sản xuất hàng hóa độc lập với nhau có quyền đem bán sản phẩm của mình để trao đổi với sản phẩm của người khác. Do vậy, phân công lao động xã hội làm cho những người sản xuất phụ thuộc vào nhau, còn chế độ tư hữu làm cho họ độc lập với nhau. Đó là mâu thuẫn của sản xuất hàng hóa, nó chỉ được giải quyết thông qua trao đổi mua bán. b. Ưu thế của sản xuất hàng hóa so với kinh tế tự nhiên. + Thóc đẩy sự phát triển của LLSX, tăng năng xuất lao động. Trong kinh tế hàng hóa do sự tác động của quy luật giá trị, quy luật cạnh tranh và quy luật cung cầu buộc người sản xuất phải ra sức cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất tăng năng xuất lao động làm cho giá trị cá biệt hàng hóa thấp hơn giá trịhội để thu nhiều lãi. Kết quả làm cho LLSX phát triển. + Thóc đẩy quá trình xã hội hóa sản xuất nhanh chóng, phân công chuyên môn sản xuất sâu rộng, hiệp tác hóa chặt chẽ hình thành các mối quan hệ kinh tế trong nước, hình thành thị trường trong nước và thị trường thế giới. + Thóc đẩy quá trình tích tụ tập chung sản xuất. Biểu hiện của quá trình đó là hình thành các xí nghiệp, các công ty cổ phần không chỉ trong nước mà trên phạm vi quốc tế. + Tuy có những ưu thế trên, nhưng sản xuất hàng hóa cũng có những mặt tiêu cực nh khủng hoảng, lạm phát, thất nghiệp, lừa đảo, hàng giả, trèn lậu thuế. Câu 12: Phân tích hai thuộc tính của hàng hóa và quan hệ giữa hai thuộc tính đó với tính chất hai mặt của lao động sản xuất hàng hóa. Trả lời: a. Hai thuộc tính của hàng hóa: Hàng hóa là sản phẩm của lao động có thể thỏa mãn nhu cầu nào đó của con người và đem trao đổi đem bán. Hàng hóa có hai thuộc tính là giá trị sử dụng và giá trị (Hay giá trị trao đổi). + Giá trị sử dụng của hàng hóa là công cụ của vật phẩm có thể thỏa mãn nhu cầu nào đó cảu con ngươì nh lương thực để ăn, quần áo để mặc Giá trị sử dụng hàng hóa do thuộc tính tự nhiên của nó quy định, nên nó là phạm trù vĩnh viễn. Giá trị sử dụng của hàng hóa là giá trị sử dụng cho người khác, cho xã hội chứ không phải cho người sản xuất ra nã. Trong kinh tế hàng hóa giá trị sử dụng đã mang giá trị trao đổi. + Giá trị hàng hóa: Muốn hiểu giá trị phải thông qua giá trị trao đổi. Giá trị trao đổi là biểu hiện quan hệ tỷ lệ về lượng trao đổi với nhau giữa các giá trị sử dụng khác nhau. Chẳng hạn 1mét vải đối lấy 10kg thóc, hai hàng hóa có giá trị sử dụng khác nhau có thể trao đổi được với nhau theo một tỷ lệ nhất định, vì chúng đều là sảnphẩm của lao động, có cơ sở chung là sự hao phí lao động chung của con người. Vậy giá trị hàng hóa là lao động xã hội của người sản xuât hàng hóa kết tinh trong hàng hóa. Giá trị là cơ sở của giá trị trao đổi, còn giá trị trao đổ là hình thức biểu hiện của giá trị. Giá trị của hàng hóa biểu hiện mối quan hệ sản xuất giữa những người sản xuất hàng hóa và là một phạm trù lịch sử, nó chỉ tồn tại trong kinh tế hàng hóa. b. Quan hệ của hai thuộc tính đó đối với tính chất hai mặt của lao động sản xuất hàng hóa. Hàng hoá có hai thuộc tính là. Giá trị sử dụng và giá trị. Vì lao động sản xuất hàng hoá có tính chất hai mặt là lao động cụ thể và lao động trìu tượng. Lao động cụ thể là lao động có Ých dưới một hình thức cụ thể của những nghề chuyên môn nhất định. Mỗi lao động cụ thể có mục đích riêng, phương pháp hoạt động riêng. Ví dụ: thợ méc dùng đục, cưa, bào để làm ra đồ dùng bằng gỗ nh bàn, ghế Kết quả của lao động cụ thể tạo ra giá trị sử dụng của hàng hóa. Lao đồng trừu tượng là lao động xã hội của người sản xuất hàng hóa, không kể đến hình thức cụ thể của nó. Các loại lao động cụ thể có điểm chung giống nhau là sự hao phí sức óc, thần kinh và bắp thịt sau một quá trình lao động. Đó là lao động trừu tượng nó tạo ra giá trị của hàng hóa. Trong nền sản xuất hàng hóa đơn giản, tính chất hai mặt của lao động sản xuất hàng hóa là sự biểu hiện của mâu thuẫn giữa lao động tự nhiên và lao động xã hội của những người sản xuất hàng hóa. Đó là mâu thuẫn cơ bản của sản xuất hàng hóa giản đơn. Mâu thuẫn này còn biểu hiện ở lao động cụ thể với lao động trừu tượng, ở giá trị sử dụng với giá trị của hàng hóa. Mác là người đầu tiên phát hiện tính chất hai mặt của lao động sản xúât hàng hóa Mác gọi tình chất hai mặt đó là “điểm mấu chốt để hiểu biết kinh tế chính trị học”. Câu 13: Phân tích mặt lượng của giá trị hàng hóa và các nhân tố ảnh hưởng đến lượng giá trị hàng hóa. Trả lời: + Lượng giá trị hàng hóa: Nếu bản chất của giá trị hàng hóa là lao động xã hội kết tinh trong hàng hóa, thì lượng giá trị hàng hóa là số lượng lao động xã hội hao phí để sản xuất hàng hóa. Lượng giá trị hàng hóa được đo bằng thời gian lao động. Lượng giá trị lớn hay nhỏ không phải do thời gian lao động của người lao động cá biệt quyết định mà do thời gian lao động xã hội cần thiết quyết định. Thời gian lao động xã hội cần thiết là thời gian cần thiết để sản xuất một hàng hóa trong điều kiện sản xuất bình thường của xã hội với trình độ kỹ thuật trung bình, trình độ khéo léo trung bình và cường độ lao động trung bình. Thông thường thời gian lao động xã hội cần thiết gắn sát với thời gian lao động cá biệt của ngươì sản xuất hàng hóa nào đấy chiếm đại bộ phận hàng hóa trên thị trường. + Các nhân tố ảnh hưởng đến lượng giá trị hàng hóa. Năng suất lao động ảnh hưởng đến giá trị hàng hóa. Năng xuất lao động được đo bằng số lượng sản phẩm tạo ra trong một đơn vị thời gian hoặc số lượng thời gian để sản xúat một đơn vị sản phẩm. Giá trị hàng hóa thay đổi tỷ lệ nghịch với năng suất lao động, còn năng xuất lao động lại phụ thuộc vào các yếu tố: trình độ kỹ thuật của người lao động, mức trang bị kỹ thuật cho người lao động, phương pháp tổ chức lao động và các điều kiện lao động. + Cần phân biệt tăng năng suất lao động với tăng cường độ lao động. Tăng năng suất lao động, số lượng sản phẩm không đổi, còn giá trị một sản phẩm giảm xuống. Tăng cường độ lao động, sô slượng sản phẩm tăng lên và tổng giá trị sản phẩm cũng tăng lên nhưng giá trị của một sản phẩm không thay đổi. Câu 14: Phân tích nguồn gốc bản chất chức năng của tiền tệ. Trả lời: a. Tiền tệ xuất hiện là kết quả của quá trình phát triển lâu dài của sản xuất và trao đổi hàng hóa, của các hình thái giá trị hàng hóa. Các hình thái giá trị hàng hóa: + Hình thái giản đơn (hay ngẫu nhiên) ở hình thái này, hàng hóa thứ nhát biểu hiện giá trị của nó ở hàng hóa thứ hai, còn hàng hóa thứ hai đóng vai trò là vật ngang giá. + Hình thái giá trị mở rộng. Khi số hàng hóa trao đổi trên thị trường nhiều hơn, thì một hàng hóa có thể trao đổi với nhiều hàng hóa khác. + Hình thái giá trị chung: Khi hàng hóa phát triển hơn, trao đổi hàng hóa trở nên rộng rãi hơn, thì có một hàng hóa được tách ra làm vật ngang giá chung. Vật ngang giá chung có thể trao đổi với bất kỳ hàng hóa nào. Vật ngang giá chung trở thành phương tiện trao đổi. Mỗi địa phương thường có những vật ngang giá chung khác nhau. + Hình thái tiền tệ: Khi sản xuất và trao đổi hàng hóa phát triển cao hơn nữa. Vật ngang giá chung được cố định ở vàng và bạc thì hình thái tiền tệ ra đời. Khi tiền tệ ra đời, thế giới hàng hóa được chia ra hai cực: Một cực là hàng hóa thông thường, một cực là hàng hóa đóng vai trò tiền tệ. Vậy tiền tệhàng hóa đặc biệt, đóng vai trò là vật ngang giá chung cho tất cả các hàng hóa khác. b. Chức năng của tiền tệ. Khi kinh tế hàng hóa phát triển, tiền tệ có 5 chức năng: + Thước đo giá trị: giá trị của hàng hóa được biểu hiện bằng số lượng tiền nhất định. Sở dĩ có thể làm thước đo giá trị vì bản thân tiền cũng có giá trị. Giá trị của hàng hóa biểu hiện bằng tiền là giá cả. Do đó, giá trị là cơ sở của giá cả. Giá cả hàng hóa thay đổi lên xuống xoay quanh giá trị tùy theo quan hệ cung-cầu về hàng hóa, nhưng tổng số giá cả luôn bằng tổng số giá trị hàng hóa. + Phương tiện lưu thông. Tiền tệ làm môi giới trung gian trong trao đổi hàng hóa và phải là tiền mặt việc trao đổi hàng hóa vận dụng theo công thức: H-T-H. + Phương tiện cất trữ: Làm chức năng này tiền phải có đủ giá trị nh vàng, bạc. + Phương tiện thanh toán: Kinh tế hàng hóa phát triển đến một mức độ nào đó sẽ sinh ra việc mua bán chịu. Tiền tệ là phương tiện thanh toán, thực hiện trả tiền mua, bán chịu, trả nợ. Chức năng này phát triển làm tăng thêm sự phụ thuộc lẫn nhau giữa những người sản xuất hàng hóa. + Tiền tệ thế giới: Khi quan hệ trao đổi mua, bán, hàng hóa vượt khỏi biên giới quốc gai và quan hệ buôn bán giữa các nước hình thành, thì chức năng này xuất hiện. Tiền tệ thế giới phải là tiền có đủ giá trị tức là vàng, bạc. Câu 15: Phân tích nội dung, yêu cầu tác dụng của quy luật giá trị trong nền sản xuất hàng hóa, sự biểu hiện của quy luật này trong các giai đoạn phát triển của chủ nghĩa tư bản nh thế nào? Trả lời: a. Phân tích nội dung yêu cầu, tác dụng của quy luật giá trị trong nền sản xuất hàng hóa. + Nội dung của quy luật giá trị. Yêu cầu việc sản xuất và trao đổi hàng hóa phải dùa trên cơ sở hao phí lao động xã hội cần thiết (tức giá trị). Trong nền kinh tế hàng hóa, giá cả và giá trị thường chênh lệch, cung Ýt hơn cầu thì giá cả sẽ cao hơn giá trị, cung quá cầu thì giá cả sẽ thấp hơn giá trị, nhưng xét đến cùng, tổng giá cả hàng hóa vẫn bằng tổng giá trị hàng hóa vì giá cả hàng hóa lúc lên bù lúc xuống và ngược lại. Giá trị hàng hóa lên xuống xoay quanh giá trị là biểu hiện hoạt động của quy luật giá trị. + Tác dụng của quy luật giá trị: - Điều tiết (sản xuất và lưu thông hàng hóa một cách tự phát. Khi một hàng hóa nào cung Ýt hơn cầu thì giá cả cao hơn giá trị nên người sản xuất có được nhiều lãi, vì vậy sẽ có nhiều lao động và TLSX được tập chung vào đó để sản xuất. Ngược lại, khi một hàng hóa nào đó cung vượt quá cầu thì giá cả sẽ thấp hơn giá trị nên một bộphận lao động và TLSX để sản xuất hàng hóa đó sẽ chuyển sang sản xuất hàng hóa khác. Như vậy sẽ làm cho các khu vực sản xuất giữ được một tỷ lệ nhất định trong sản xuất. Quy luật giá trị cũng điều tiết lưu thông hàng hóa. Hàng hóa bao giơ cũng vận động từ nơi có giá thấp đến nơi có giá cao. Nh vậy, quy luật giá trị có tác dụng phân phối hàng hóa một cách hợp lý giữa các vùng kinh tế trong nền kinh tế quốc dân. Thúc đẩy cải tiến kỹ thuật, đẩy mạnh LLSX xã hội phát triển. Nếu người sản xuất hàng hóa cải tiến kỹ thuật tăng năng suất lao động, giá trị cá biệt của hàng hóa sẽ thấp hơn giá trịhội và như vậy, người sản xuất sẽ có nhiều lãi hơn. Ngược lại người sản xuất có giá trị cá biệt cao hơn giá trị xã hội, bị lỗ vốn, phá sản. Tình hình trên đã thúc đẩy người sản xuất hàng hóa không ngừng cải tiến kỹ thuật, do đó đẩy mạnh LLSX phát triển. - Phân hóa những người sản xuất hàng hóa. Hàng hóa bán theo giá trị xã hội, người sản xuất hàng hóa nào có giá trị cá biệt thấp hơn giá trịhội sẽ thu được nhiều lãi và trở nên giàu có. Ngược lại, người sản xuất hàng hóa nào có giá trị cá biệt cao hơn giá trịhội hàng hóa không bán được sẽ lỗ vốn, phá sản. Tác dụng này của quy luật giá trị một mặt kích thích các yếu tố tích cực, đào thải các yếu tố yếu kém, mặt khác phân hóa xã hội trở thành người giàu, kẻ nghèo, tạo điều kiện cho sù ra đời và phát triển của nền sản xuất tư bản chủ nghĩa. Câu 16: Thế nào là thị trường? Mối quan hệ giữa phân công lao động xã hội với thị trường, phân tích các chức năng của thị trường. Trả lời: a. Thị trường: Theo nghĩa hẹp là nơi gặp nhau giữa người mua và người bán để trao đổi hàng hóa và dịch vụ. Hiểu rộng hơn, thị trường là nơi diễn ra sù trao đổi hàng hóa và dịch vụ theo yêu cầu của quy luật sản xuất và lưu thông hàng hóa, là tổng hợp các quan hệ lưu thông hàng hóa và lưu thông tiền tệ. Căn cứ vào nội dung hàng hóa, có thị trường hàng tiêu dùng, thị trường sức lao động, thị trường TLSX, thị trường tiền tệ, thị trường chứng khoán. Căn cứ vào phạm vi hoạt động, có thị trường địa phương, thị trường dân téc, thị trường khu vực, thị trường thế giới. b. Mối quan hệ giữa phân công lao động với thị trường. Sản xuất hàng hóa gắn liền với thị trường. Phân công lao động xã hội là cơ sở hình thành thị trường, phân công lao động xã hội càng cao thì chủng loại hàng hóa càng nhiều, thị trường càng mở rộng từ thị trường từ thị trường từ thị trường địa phương đến thị trường dân téc, thị trường khu vực và thị trường thế giơới. Ngược lại thị trường càng mở rộng thì nhu cầu sử dụnghàng hóa ngày càng nhiều và xuất hiện nhu caàu mới thúc đẩy sản xúât, phân công lao động càng phát triển. Cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật lần thứ hia diễn ra vô cùng mạnh mẽ, LLSX phát triển cao, phân công và hợp tác sản xuất sâu rộng trong cả nước và Quốc tế làm cho thị trường mỗi nước gắn liền với thị trường quốc tế. c. Các chức năng cơ bản của thị trường. Thừa nhận công dụng xã hội của sản phẩm và lao động chi phí sản xuất nó. Sản xuất hàng hoá là việc riêng của từng người, có tính độc lập tương đối với người sản xuất khác. Nhưng hàng hoá của họ có đáp ứng nhu cầuhội về chất lượng, hình thức, thị hiếu người tiêu dùng không? Chỉ có trên thị trường và thông qua thị trường các vấn đề trên mới được khẳng định. + Là đòn bẩy kích thích và hạn chế sản xuất và tiêu dùng. Trên thị trường mọi hàng hoá đều mua, bán theo giá cả thị trường. Cạnh tranh và cung cầu làm cho giá cả thị trường biến đổi. Thông qua sự biến đổi đó, thị trường có tác dụng kích thích hoặc hạn chế sản xuất đối với người sản xuất, kích thich hoặc hạn chế tiêu dùng đối với người tiêu dùng. + Cung cấp thông tin cho người sản xuất và người tiêu dùng, thịt rường cho biết những biến động về nhu cầuhội về số lượng giá cả, cơ cấu và xu hướng thay đổi của nhu cầu các loại hàng hóa, dịch vụ. Đó là những thông tin cực kỳ quan trọng đối với người sản xuất hàng hóa, giúp họ điều chỉnh sản xuất cho phù hợp với những thông tin của thị trường. Câu 17: Phân tích nội dung của quy luật lưu thông tiền tệ, vai trò của quy luật này đối với chính phủ trong việc quản lý vĩ mô lưu thông tiền tệ và lạm phát. Trả lời: a. Nội dung của quy luật lưu thông tiền tệ. Để thực hiện chức năng phương tiện lưu thông ở mỗi thời kỳ cần có một lượng tiền nhất định, số lượng tiền này được xác định bằng quy luật lưu thông tiền tệ. Quy luật này được xác định nh sau: Tổng số giá cả hàng hóa Tổng số giá cả hàng hóa bán chịu Tổng số giá cả hàng hóa khấu hao trừ cho nhau Tổng số giá cả hàng hóa bán chịu đến kỳ thanh toán. Số lượng tiền cần thiết trong lưu thông = Sè lần luân chuyển trung bình của tiền tệ. Khi số lượng tiền giấy đưa vào lưu thông vượt quá mức cần thiết sẽ dẫn đến lạm phát. Lạm phát thể hiện ở sự tăng lên của chỉ số vật giá. Có 3 loại lạm phát: Lạm phát vừa phải (dưới 10%). Lạm phát phi mã (trên 10%). Siêu lạm phát (từ 100% trở lên). b. Vai trò của quy luật này đối với chính phủ trong quản lý vi mô lưu thông tiền tệ và lạm phát. Vận dông quy luật này và một số lý thuyết tiền tệ hiện đại để Nhà nước điều tiết lưu thông tiền tệ ổn định tài chính, tiền tệ và kiểm soát được lạm phát. Câu 18: Phân tích nội dung của quy luật cạnh tranh và quyluật cung-cầu. ý nghĩa của việc nghiên cứu quy luật này đối với chính phủ và sản xuất doanh nghiệp. Trả lời: a. Nội dung của quy luật cạnh tranh. Cạnh tranh là sự ganh đua, sự đấu tranh về kinh tế giữ những người sản xuất với nhua, giữa người sản xuất với người tiêu dùng hàng hóa và dịch vụ, nhằm giành được những điều kiện thuận lợi trong sản xuất và tiêu dùng để thu được nhiều lợi Ých nhất cho mình. Những người sản xuất, tiêu thụ có điều kiện khác nhau về trình độ trang bị kỹ thuật, chuyên môn, không gian môi trường sản xuất, điều kiện nguyên, vật liệu nên chi phí lao động cá biệt khác nhau. Kết quả có người lợi nhiều, người lợi Ýt, người phá sản. Để giành lấy các điều kiện thuận lợi trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, buộc họ phải cạnh tranh. Cạnh tranh có hai loại: cạnh tranh lành mạnh và cạnh tranh không lành mạnh. Cạnh tranh lành mạnh là dùng tài năng của mình về kỹ thuật và quản lý để tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả, vừa có lợi cho nhà kinh doanh, vừa có lợi cho xã hội. Cạnh tranh không lành mạnh là dùng những thủ đoạn phi đạo đức, vi phạm pháp luật (trèn thuế, hàng giả ) có hại cho xã hội và người tiêu dùng. Quy luật cạnh tranh có tác dụng đào thải cái lạc hậu, bình tuyển cái tiến bộ để thúc đẩy hàng hoá phát triển. b. Nội dung của quy luật cung-cầu. Mối quan hệ khách quan giữa cung và cầu diễn ra trên thị trường được gọi là quy luật cung - cầu hàng hoá. - Cung là tổng số hàng hoá đưa ra thị trường. Cung do sản xuất quyết định, nhưng không đồng nhất với sản xuất, những sản phẩm sản xuất ra nhưng không đưa ra thị trường, vì để tiêu dùng cho người sản xuất ra nó hoặc không bảo đảm chất lượng không được xã hội chấp nhận không được gọi là cung. - Cầu có nhu cầu cho sản xuất và nhu cầu cho tiêu dùng cá nhân. Nhu cầuhội biểu hiện trên thị trường và được đảm bảo bằng số lượng tiền tương ứng gọi là nhu cầu có khả năng thanh toán. Nh vậy, quy mô của cầu phụ thuộc vào nhiều yếu tố nhưng trước hết và chủ yếu phụ thuộc vào tổng số tiền của xã hội dùng để mua tư liệu sản xuất và tư liệu tiêu dùng dịch vụ từ thời kỳ nhất định. Quy luật cung - cầu tác động vào giá cả, lợi nhuận, cạnh tranh, quy mô sản xuất, công việc làm Nắm được quy luật cung - cầu là điều kiện cơ bản của sự thành đạt trong cạnh tranh, nhà nước có chính sách tác động vào "tổng cung" và "tổng cầu" để nền kinh tế cân đối, tăng trưởng và phát triển. Câu 19: Phân tích nội dung và mối quan hệ giữa giá trị thị trường, giá cả sản xuất, giá cả độc quyền, với giá trị hàng hóa và với giá cả thị trường. Trả lời: a. Các khái niệm. + Giá trị của hàng hóa là lao động của con người sản xuất kết tinh trong hàng hóa. Giá trị biểu hiện mối quan hệ sản xuất giữa những người sản xuất hàng hóa và nó là một phạm trù mang tính lịch sử. + Giá trị thị trường. Giá trị thị trường của hàng hóa là thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất hàng hóa. + Giá cả sản xuất bằng chi phí sản xuất cộng với lợi nhuận bình quân và được tính bằng công thức: GCSX = K + P. + Giá cả độc quyền bằng chi phí sản xuất công lợi nhận độc quyền và được tính bằng công thức: GCĐQ = K + P độc quyền. + Giá cả thị trường là giá cả giữa người mua và người bán thỏa thuận với nhau trên thị trường. b. Mối quan hệ giữa các khái niệm trên. + Trong nền sản xuất hàng hóa giản đơn, giá cả thị trường xoay quanh giá trị hàng hóa (hay giá trị thị trường) song tổng giá cả thị trường vẫn bằng tổng giá trị hàng hóa. + Trong nền sản xuất hàng hóa thời kỳ chủ nghĩa tư bản tự do cạnh tranh giá cả thị trường xoay quanh giá cả sản xuất, song tổng giá cả thị trường vẫn bằng tổng giá cả sản xuất vẫn bằng tổng giá trị hàng hóa của các ngành. + Trong giai đoạn chủ nghĩa tư bản độc quyền giá cả thị trường xoay quanh giá cả độc quyền, song tổng giá cả thị trường vẫn bằng tổng giá cả độc quyền, vẫn bằng tổng giá trị hàng hóa của các ngành. Câu 20: Trình bày các khái niệm cơ bản của tái sản xuất xã hội. Phân tích mô hình tái sản xuất theo chiều rộng và chiều sâu, theo anh (chị) cần có điều kiện gì để thực hiện hai mô hình trên. Trả lời: a. Các khái niệm cơ bản của tái sản xuất xã hội. Sản xuất ra của cải vật chất là hoạ động cơ bản của loài người. Nó không phải là hoạt động nhất thời mà là quá trình sản xuất được lặp lại thường xuyên và phục hồi không ngừng tức là tái sản xuất. Xét về quy mô người ta chia tái sản xuất thành hai loại: tái sản xuất giản đơn và tái sản xuất mở rộng. + Tái sản xuất giản đơn là quá trình sản xuất được lặp đi lặp lại với quy mô như cũ. Loại hình tái sản xuất này thường gắn với sản xuất nhỏ và là đặc trưng chủ yếu của sản xuất nhỏ vì chưa có sản phẩm thặng dư hoặc nếu có thì tiêu dùng cho cá nhân hết. + Tái sản xuất mở rộng là một quá trình sản xuất mà quy mô sản xuất lần sau lớn hơn quy mô lần trước. Loại sản xuất này thường gắn với nền sản xuất lớn và là đặc trưng chủ yếu của nền sản xuất lớn có nhiều sản phẩm thặng dư. Nguồn gốc của tái sản xuất mở rộng là sản phẩm thặng dư. b. Phân tích mô hình tái sản xuất theo chiều rộng và chiều sâu. + Tái sản xuất phát triển theo chiều rộng: sản xuất tăng lên do vốn sản xuất và khối lượng lao động tăng lên không phải do năng xuất lao động và hiệu quả tương đối của sử dụng vốn tăng lên. + Tái sản xuất phát triển theo chiều sâu: sản xuất tăng lên do năng suất lao động và hiệu quả tương đối sử dụng vốn tăng lên còn vốn và khối lượng lao động có thể không đổi, giảm hoặc tăng lên nhưng tổng mức tăng phải nhỏ hơn tổng mức tăng của năng xuất lao động và hiệu quả tương đối của sử dụng vốn. c. Các điều kliện để thực hiện hai mô hình trên. Điều kiện để thực hiện hai mô hình trên là phải tích lũy vốn, nghiên cứu khoa học và ứng dụng khoa học-công nghệ tiên tiến của thời đại. Câu 21: Phân tích các khâu của quá trình tái sản xuất. ý nghĩa của việc nghiên cứu này đối với chủ doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Trả lời: a. Phân tích các khâu trong quá trình tái sản xuất. Quá trình tái sản xuất xã hội đều là sự thống nhất của các khâu: sản xuất, phân phối, trao đổi và tiêu dùng. Sản xuất giữa vai trò quyết định, tiêu dùng là mục đích là động lực của sản xuất, phân phối, trao đổi, nối liền sản xuất với tiêu dùng. Một trong bốn khâu thực hiện không tốt nên sản xuất xã hội có thể làm vào tình trạng suy thoái khủng hoảng. b. ý nghĩa của việc nghiên cứu này đối với chủ doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Đối với chủ doanh nghiệp sản xuất kinh doanh cần nám vững vị trí, bản chất tầm quan trọng và các quy luật vận động của mỗi khâu để có hành động phù hợp với các quy luật đó. Các khâu đó có quan hệ chặt chẽ với nhau và phải chú ý nâng cao chất lượng hàng hóa, giá thành và luôn giữ chữ tín với thị trường, áp dụng khoa học kỹ thuật để rút ngắn thời gian lưu thông, thời gian sản xuất để rút ngắn chu kỳ sản xuất. Câu 22: Tái sản xuất xã hội có những nội dung gì? Phân tích nội dung sản xuất sức lao động, ý nghĩa của việc nghiên cứu nội dung này vào thực tiễn nước ta hiện nay. Trả lời: a. Tái sản xuất xã hội có những nội dung sau: + Tái sản xuất của cải vật chất. + Tái sản xuất sức lao động. + Tái sản xuất QHSX. + Tái sản xuất môi trường. b. Nội dung của tái sản xuất sức lao động: Sức lao động là yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất và trong quá trình sản xuất nó bị hao mòn. Do đó nó phải được sản xuất để thực hiện quá trình sản xuất tiếp theo. Tái sản xuất sức lao động còn bao hàm việc đào tạo, đổi mới thế hệ lao động cũ bằng thế hệ lao động mới có chất lượng cao hơn phù hợp với trình độ mới của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật hiện đại. Tái sản xuất sức lao động gồm số lượng và chất lượng. Về số lượng phải thực hiện kế hoạch hóa dân số để mỗi thời kỳ có một số lượng sức lao động phù hợp với sự phát triển kinh tế. Về chất lượng gồm có thể lực và trí tuệ ngày càng cao. c. ý nghĩa của việc nghiên cứu sản xuất sức lao động ở nước ta hiện nay. Dân số nước ta đông, trình đột trí lực so với một số nước trong khu vực tương đối cao, nhưng so với các nước phát triển thì còn thấp, trình độ thể lực chưa cao. Vì vậy, vấn đề tái sản xuất sức lao động nhân tố trung tâm và là mục đích của nền tái sản xuất xã hội ở nước ta vừa có ý nghĩa cấp bách vừa có ý nghĩa chiến lược lâu dài trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Vì vậy, Đảng ta coi giáo dục, đào tạo loà quốc sách hàng đầu nhằm nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân lực, đào tạo nhân tài. Câu 23: Phân tích khái niệm và mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển kinh tế xã hội. Lấy ví dụ và cho giải pháp khắc phục khi tăng trưởng kinh tế không phát triển cùng chiều với tiến bộ kinh tế và tiến bộ xã hội. Trả lời: a. Tăng trưởng kinh tế và phát triển kinh tế. + Tăng trưởng kinh tế là sự tăng lên về số lượng và chất lượng sản phẩm xã hội và các yếu tố của quá trình sản xuất. Nhịp độ tăng trưởng kinh tế thể hiện ở nhịp độ tăng trưởng GNP và GDP. Tăng trưởng kinh tế có thể theo chiều rộng và chiều sâu. Tăng trưởng kinh tế theo chiều rộng là tăng số lượng các yếu tố sản xuất, kỹ thuật sản xuất không thay đổi. Tăng trưởng kinh tế theo chiều sâu là sự phát triển kinh tế trên cơ sở hoàn thiện các yếu tố sản xuất. + Phát triển kinh tế: Sự tăng trưởng kinh tế nếu được kết hợp với sự biến đổi và phát triển của cơ cấu kinh tế và sự tiến bộ xã hội được gọi là sự phát triển kinh tế. b. Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển kinh tế. Tăng trưởng kinh tế đòi hỏi bức thiết với tất cả các quốc gia. Phát triển kinh tế trước hết là sự tăng trưởng kinh tế. Điều đó có nghĩa là sự phát triển kinh tế phải dùa trên sự tăng trưởng kinh tế. Phát triển kinh tế làm cho tăng trưởng kinh tế với tốc độ cao và tương đối dài. c. Ví dụ và các giải pháp khắc phục khi tăng trưởng kinh tế không phát triển cùng chiều với tiến bộ kinh tế và tiến bộ xã hội. Các nước đang phát triển tăng trưởng kinh tế không phát triển cùng chiều với tiến bộ kinh tế, với tiến bộ xã hội. Giải pháp khắc phục tình trạng này là các nước đang phát triển phải hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa để tạo ra động lực phát triển nội tại của đất nước. Câu 24: Phân tích các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả của tái sản xuất xã hội hay hiệu quả kinh tếhội trong tái sản xuất. Tại sao nói kết hợp hiệu quả kinh tế với hiệu quả xã hội là đặc trưng của định hướng XHCN. Trả lời: a. Các chỉ tiêu đánh giá hiện quả của tái sản xuất xã hội: Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả của tái sản xuất xã hội bao gồm: + Hiệu quả sử dụng vốn lưu động: Hiệu quả chung của vốn lưu động được phản ánh thông qua chỉ tiêu: Sức sinh lợi của vốn = Lợi nhuận/Vốn lưu động Chỉ tiêu này phản ánh một đồng vốn lưu động sẽ tạo ra mấy đồng lợi nhuận. + Hiệu quả sử dụng tài sản cố định: Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định chính là kết quả của việc cài tiến tổ chức lao động và tổ chức sản xuất hoàn chỉnh kết cấu tài sản cố định. Hiệu quả sử dụng tài sản cố định = Giá trị sản lượng sản phẩm/Nguyên giá bình quân của tài sản cố định. Chỉ tiêu này phản ánh một đồng tài sản cố định tạo ra bao nhiêu đồng giá trị sản phẩm. + Năng suất lao động: Năng xuất lao động là giá trị kết quả lao động trong một đơn vị thời gian. Nó được xác định bằng tỷ số giữa sản lượng và số lượng lao động bình quân trong một kỳ. Nếu gọi năng xuất lao động bình quân là W, số lượng bình quân là L thì: W = Sản lượng/L. + Hiệu quả sử dụng vật tư (máy móc, nguyên liệu, phụ tùng thay thế ) phỉa có hiệu quả. Vật tư thay thế phải kịp thời, liên tục song không được thừa nhiều do dựt rữ. b. Hiệu quả tái sản xuất xã hội được xét dưới hai khía cạnh: Kinh tế-kỹ thuật và kinh tế-xã hội. Các chỉ tiêu trên biểu hiện mặt kinh tế kỹ thuật đúng cho mọi xã hội, mặt kinh tế-xã hội do quan hệ sản xuất và mục đích của nền sản xuất quy định. Quan hệ sản xuất XHCN, mục đích của nền sản xuất XHCN là dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng văn minh. Do đó, kết hợp hiệu quả kinh tế với hiệu quả xã hội là đặc trưng của định hướng XHCN. Câu 25: Phân tích sự chuyển hóa tiền tệ thành tư bản. Theo anh (chị) điều kiện gì quyết định tiền tệ biến thành tư bản. Tại sao? Trả lời: a. Phân tích sự chuyển hóa tiền tệ thành tư bản. Sự chuyển hóa tiền tệ thành tư bản được thể hiện trong công thức chung của tư bản và mâu thuẫn của công thức chung của tư bản. + Công thức chung của tư bản là T - H - T'. Công thức này bắt đầu bằng mua sau mới đến bán. Điểm kết thúc và mở đầu đều là tiền, hàng chỉ là trung gian trao đổi, ở đây tiền được ứng trước để thu về với số lượng lớn hơn T'>T hay T'=T + ∆T. Lượng tiền dôi ra ∆T được Mác gọi là giá trị thặng dư, ký hiệu là m. Số tiền ứng ra ban đầu (T) với mục đích thu được giá trị thặng dư đã trở thành tư bản. Tư bản cho vay và tư bản Ngân hàng vận động theo công thức T - T'. Nhìn hình thức ta tưởng lưu thông tạo ra giá trị thặng dư. Không phải nh vậy mà vay tiền về cũng phải mua hàng để sản xuất mới tạo ra giá trị thặng dư để trả lợi nhuận và lợi tức cho tư bản Ngân hàng và tư bản cho vay. Do đó mới nói T - H - T' là công thức chung của tư bản. + Mâu thuẫn của công thức chung của tư bản. Lý luận giá trị khẳng định giá trị hàng hoá là lao động xã hội kết tinh trong hàng hoá, nghĩa là nó chỉ được tạo ra trong sản xuất. Nhưng mới thoạt nhìn vào công thức ta đã có cảm giác giá trị thặng dư được tạo ra trong lưu thông. Có phải lưu thông tạo ra giá trị thặng dư không? Ta biết, mặc dù lưu thông thuần tuý có diễn ra dưới hình thức nào: mua rẻ, bán đắt, lừa lọc xét trên phạm vi xã hội cũng không hề làm tăng giá trị mà chỉ là phân phối lại giá trị mà thôi. Nhưng nếu tiền tệ nằm ngoài lưu thông cũng không thể làm tăng thêm giá trị. Nh vậy, mâu thuẫn của công thức chung của Tư bản biểu hiện ở chỗ giá trị thặng dư vừa không được tạo ra trong lưu thông vừa được tạo ra trong lưu thông. Để giải quyết mâu thuẫn này phải tìm trong lưu thông (trong thị trường) một hàng hoá có khả năng tạo ra giá trị mới lớn hơn giá trị bản thân nó. Đó là hàng hoá sức lao động. b. Điều kiện gì quyết định tiền tệ biến thành tư liệu tại sao? Nghiên cứu công thức chung của tư bản chính là nghiên cứu những điều kiện chuyển hóa tiền tệ thành tư bản mà thực chất là sự chuyển hóa quan hệ sản xuất giữa những người sản xuất hàng hóa giản đơn thành quan hệ sản xuất TNCN. vì khi đó đã có hai điều kiện: có một líp người được tự do về thân thể nhưng lại không có TLSX, vì vậy muốn sống họ phải đem bán sức lao động của mình và một số Ýt người tập chung được nhiều tiền đủ để lập xí nghiệp, mua sức lao động tiến hành sản xuất nhằm bóc lột lao động làm thuê. Câu 26: Phân tích hàng hóa sức lao động và sự khác nhau giữa hàng hóa này với hàng hóa thông thường. Hãy cho biết mối quan hệ và sự khác nhau giữa giá trị sức lao động và tiền lương dưới chủ nghĩa tư bản. Trả lời: a. Phân tích hàng hóa sức lao động và sự khác nhau giữa hàng hóa này ơới hàng hóa thông thường. Sức lao động là toàn bộ thể lực và trí của con người, là khả năng lao động của con người. Nó là yếu tố cơ bản của mọi quá trình lao động sản xuất và chỉ trở thành hàng hoá khi có hai điều kiện: + Mét là: Người có sức lao động phải được tự do về thân thể để có quyền đem bán sức lao động của mình như một hàng hoá khác tức đi làm thuê. + Hai là: Họ không có tư liệu sản xuất và của cải khác. Muốn sống họ buộc phải bán sức lao động, tức là làm thuê. Khi trở thành hàng hoá, sức lao động cũng có hai thuộc tính nh các hàng hoá khác nhưng có đặc điểm riêng. + Giá trị hàng hoá sức lao động cũng là lượng lao động cần thiết để sản xuất và tái sản xuất ra nó. Nó được quyết định bằng toàn bộ giá trị các tư liệu sinh hoạt vật chất và tinh thần cần thiết để duy trì cuộc sống bình thường của người công nhân và gia đình anh ta và những phí tổn để đào tạo công nhân đạt được trình độ nhất định. Các yếu tố hợp thành của giá trị hàng hóa sức lao động phụ thuộc vào điều kiện cụ thể của từng nước, trình độ văn minh, khí hậu, tập quán và quan hệ cung cầu về sức lao động. + Giá trị sử dụng hàng hoá sức lao động cũng nhằm thoả mãn nhu cầu của người mua để sử dụng vào quá trình lao động. Giá trị sử dụng của hàng hoá sức lao động khác với hàng hoá thông thường khác là khi được sử dụng sẽ tạo ra được một lượng giá trị mới lớn hơn giá trị của bản thân nó. Đó chính là nguồn gốc của giá trị thặng dư. Hàng hoá sức lao động là điều kiện để chuyển hoá tiền thành tư bản. Tuy nó không phải là cái quyết định để có hay không có bóc lột, việc quyết định còn ở chỗ giá trị thặng dư được phân phối nh thế nào. b. Quan hệ giữa tiền lương với giá trị sức lao động trong chủ nghĩa tư bản. Tiền lương dưới chế độ tư bản là hình thức biến tướng của giá trị hay giá cả sức lao động. + Còng giống nh giá cả của các hàng hoá khác, giá cả sức lao động là giá trị sức lao động biểu hiện bằng tiền. Chẳng hạn, giá trị một ngày của sức lao động bằng thời gian lao động xã hội tất yếu là 4 giê, nếu 4 giê giá trị biểu hiện bằng tiền là 3 đôla thì 3 đôla Êy là giá cả (tiền lương) của một ngày sức lao động. - Còng giống nh các hàng hoá khác, giá cả sức lao động tuy hình thành trên cơ sở giá trị, nhưng do quan hệ cung - cầu thay đổi nên nó cũng thường xuyên biến động. Nhưng sự biến động tự phát của giá cả sức lao động khác. Giá cả các thứ hàng hoá khác lúc thấp hơn hoặc cao hơn giá trị tuỳ quan hệ cung - cầu: hàng hoá sức lao động nói chung cung vượt cầu do nạn thất nghiệp, cho nên giá cả sức lao động thường thấp hơn giá trị sức lao động. Câu 27: Phân tích mối quan hệ và sự khác nhau giữa sức lao động và lao động. Sự khác nhau này có ý nghĩa gì đối với việc xác định bản chất tiền lương dưới chủ nghĩa tư bản. Trả lời: Các nhà tư bản cho rằng tiền lương là tiền trả công lao động ngay cả công nhân cũng hiểu như vậy vì: + Nhà tư bản đã trả lương cho công nhân sau khi công nhân đã lao động. + Tiền lương được trả theo thời gian hoặc sản phần, ai làm nhiều hưởng nhiều, ai làm Ýt hưởng Ýt. Thực ra không phải nh vậy vì công nhân không bán lao động. Nếu lao động bán được thì nó phải là hàng hóa phải có giá trị, thế thì lấy gì để do giá trị “hàng hóa-lao động”. Nếu lao động là hàng hóa thì nó phải tồn tại trước khi đem bán. Khi công nhân lao động thì lao động của anh ta đã thuộc về nhà tư bản. Anh ta không thể nào bán cái mà anh ta không có. Nếu lao động là hàng hóa nhà tư bản mua đúng giá trị nhà tư bản sẽ không được gì, sẽ mâu thuẫn với lý luận giá trị thặng dự. Do đó cái mà công nhân bán va tư bản mua không phải là lao động mà là sức lao động. Chỉ có sức lao động mới là cái có sẵn trong cơ thể sống của công nhân và anh ta có thể bán được. Mua bán xong, hàng hóa sức lao động được đem sử dụng khi đó mới có lao động. Giá cả hàng hóa sức lao động bao giê cũng thường thấp hơn giá trị do lao động của công nhân vừa mới sáng tạo ra. Vì vậy: Tiền lương là sự biểu hiện bằng tiền của giá trị sức lao động là giá cả của sức lao động. Đó là bản chất của tiền lương dưới chủ nghĩa tư bản. Câu 28: Phân tích quá trình sản xuất giá trị thặng dư và những kết luận (nhận xét) từ quá trình đó. Tại sao nó sản xuất ra quá trình thặng dư là quy luật kinh tế cơ bản của chủ nghĩa tư bản. Trả lời: a. Quá trình sản xuất giá trị thặng dư. Quá trình sản xuất TBCN là sự thống nhất giữa hai quá trình sản xuất giá trị sử dụng với quá trình sản xuất giá trị thặng dư. Ví dụ nhà Tư bản sản xuất sợi phải mua các yếu tố sản xuất nh sau: - Mua 20kg bông hết 20 đôla - Mua sức lao động một ngày 8 giê hết 3 đôla - Hao mòn máy móc để kéo 20kg bông thành sợi hết 1 đôla Giả sử 4 giê lao động đầu - Lao động cụ thể kéo 10kg bông thành sợi 10 đôla - Hao mòn máy móc 0,5 đôla - Lao động trừu tượng tạo ra giá trị mới: 3 đôla (bằng giá trị sức lao động) - Giá trị của sợi là 13,5 đôla Bốn giê lao động sau: - Lao động cụ thể kéo 10 kg bông thành sợi 10 đôla - Hao mòn máy móc 0,5 đôla - Lao động trừu tượng tạo ra giá trị mới 3 đôla (bằng sức lao động) Giá trị của sợi là 13,5 đôla Nhà Tư bản bán sợi đúng giá trị 27 đôla nhưng chỉ bỏ ra 24 đôla. Nhà tư bản thu được 3 đôla rôi ra. Đó là giá trị thặng dư. Vậy giá trị thặng dư là phần giá trị rôi ra ngoài giá trị hàng hóa sức lao động do người công nhân làm ra và bị nhà tư bản chiếm hữu không. Từ quá trình sản xuất giá trị thặng dư là mục đích trực tiếp và động cơ của sản xuất tư bản chủ nghĩa và đã kích thích lực lượng sản xuất tư bản chủ nghĩa phát triển, phương pháp sản xuất được thay đổi căn bản dẫn đến cách mạng công nghiệp. Trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay đang còn tồn tại thành phần kinh tế tư bản chủ nghĩa nên phạm trù giá trị thặng dư vẫn còn, quy luật giá trị thặng dư còn phát huy tác dụng nhưng không hoàn toàn như dưới tư bản chủ nghĩa vì nó chịu điều tiết kinh tế vĩ mô của Nhà nước xã hội chủ nghĩa. b. Sản xuất ra giá trị thặng dư là quy luật kinh tế cơ bản của tư bản chủ nghĩa. Các phần trên đã vạch rõ giá trị thặng dư, lao động không công của người công nhân làm thuê tạo ra. Là mục đích rõ rệt qua hoạt động của nhà tư bản. Chính laod dộng không công của công nhân làm thuê là nguồn gốc của giá trị thặng dư, là nguồn gốc làm giàu của nhà tư bản, là nền móng của toàn bộ cơ cấu của xã hội tư bản chủ nghĩa. Theo đuổi giá trị thặng dư là mục đích và động cơ thúc đẩy hoạt động của nhà tư bản và toàn bộ xã hội tư bản. Do đó sản xuất ra giá trị thặng dư hay kiêm lãi là quy luật tuyệt đối của phương thức sản xuất này. Câu 29: Thế nào là ngày lao động và tỷ xuất giá trị thặng dư. Phân tích phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối và phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tương đối, ý nghĩa lý luận và thực tiễn của việc nghiên cứu vấn đề này. Trả lời: + Dưới chế độ tư bản, ngày lao động là thời gian mỗi công nhân làm việc ở xí nghiệp của nhà tư bản trong một ngày đêm. Ngày lao động gồm hai phần là: thời gian lao động cần thiết và thời gian lao động thặng dư. Về thực chất sản xuất tư bản chủ nghĩa là sản xuất giá trị thặng dư nên trong ngày lao động không những công nhân phải tạo ra giá trị sức lao động của mình (tiền lương) mà còn phải tạo ra giá trị thặng dư cho nhà tư bản. Vì vậy, ngày lao động phải dài hơn thời gian lao động cần thiết chứ không thể bằng hoặc ngắn hơn thời gian lao động cần thiết. Để có nhiều giá trj thặng dư nhà tư bản ra sức kéo dài thời gian lao động thặng dư. + Tỷ xuất giá trị thặng dư là tỷ lệ phqàn trăm giữa giá trị thặng dư và tư bản khả biến. m’ = m/v x100%/v Về thực chất, tỷ suất này phân chia ngày lao động thành hai phần theo tỷ lệ như thế nào. b. Phân tích phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối và phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tương đối. + Giá trị thặng dư tuyệt đối là giá trị thặng dư thu được do kéo dài ngày lao động quá thời gian lao động cần thiết. Ngày lao động kéo dài khi thời gian lao động cần thiết không đổi sẽ làm tăng thời gian lao động thặng dư. Phương pháp này được áp dụng chủ yếu ở giai đoạn đầu của CNTB khi công cụ lao động thủ công thống trị, năng suất lao động còn thấp. + Giá trị thặng dư tương đối là giá trị thặng dư thu được do rút ngắn thời gian lao động cần thiết trên cơ sở tăng năng suất lao động xã hội. Độ dài ngày lao động không đổi, thời gian lao động cần thiết giảm sẽ làm tăng thời gian lao động thặng dư. Do chạy theo giá trị thặng dư và cạnh tranh, các nhà Tư bản luôn tìm cách cải tiến kỹ thuật, cải tiến quản lý sản xuất để tăng năng suất lao động, làm cho giá trị cá biệt của hàng hoá thấp hơn giá trị xã hội. Nhà Tư bản nào làm được điều đó sẽ thu được phần giá trị thặng dư trội hơn giá trị bình thường của xã hội gọi là giá trị thặng dư siêu ngạch. c. ý nghĩa của việc nghiên cứu vấn đề này. Nếu gạt bỏ mục đích và tính chất TBCN thì các phương pháp sản xuất giá trị thặng dư, nhất là phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tương đối và giá trị thặng dư siêu ngạch có tác dụng mạnh mẽ, kích thích các cá nhân và tập thể người lao động ra sức cải tiến kỹ thuật, cải tiến quản lý sản xuất, tăng năng suất lao động, lực lượng sản xuất phát triển nhanh. Câu 30: Phân tích phương pháp sản xuất ra giá trị thặng dư tương đối và so sánh phương pháp này với phương pháp sản xuất ra giá trị thặng dư tuyệt đối, ý nghĩa của việc so sánh hai phương pháp này. Trả lời: a. Phân tích phương pháp sản xuất ra giá trị thặng dư tương đối và so sánh phương pháp này với phương pháp sản xuất ra giá trị thặng dư tuyệt đối. + Phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tương đối. Giá trị thặng dư tương đối là giá trị thặng dư thu được do rút ngắn thời gian lao động cần thiết trên cơ sở tăng năng suất lao động xã hội. Độ dài ngày lao động không đổi, thời gian lao động cần thiết giảm sẽ làm tăng thời gian lao động thặng dư. + Sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối là kéo dài lao động vượt khỏi thời gian lao động cần thiết. + Phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối được sử dụng phổ biến trong thời kỳ đầu của TBCN. Phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tương đối có liên quan đến sự phát triển kỹ thuật, sử dụng máy móc một cách rộng rãi. + Phương pháp thứ nhất sản xuất giá trị thặng dư, tuyệt đối là cơ sở chung của hệ thống TBCN, vì ngày lao động cần thiết, phương pháp thứ nhất còn là cơ sở của phương pháp thứ hai vì tiền đề của sản xuất giá trị thưạng dư tương đối là ngày lao động được chia làm hai phần: Thời gian lao đọng cần thiết và thời gian lao động thặng dư. Trong thực tế của xã hội tư bản hai phương pháp trên không phải đối lập nhau mà thường gắn liền với nhau. Phương pháp sản xuất ra giá trị thặng dư tương đối sẽ nâng cao cường độ lao động là hình thức bén tướng của phương pháp kéo dài ngày lao động. Do đó nó cũng là giá trị thặng dư tuyệt đối. Hợp lý hóa sản xuất, khoa học hóa tổ chức lao động làm cho lao động của công nhân đạt tới cường độ cao nhất. b. ý nghĩa của việc so sánh hai phương pháp này. Tuy có kỹ thuật mới và dùng phương pháp thứ hai sản xuất giá trị thặng dư tương đối nhưng người công nhân vẫn phải lao động với cường độ căng thẳng không kém gì kéo dài ngày lao động. Thực ra lao động của con người cũng không được nhẹ nhàng hơn khi kỹ thuật mới được áp dụng dưới chủ nghĩa tư bản. Câu 31: Tại sao nói giá trị thặng dư siêu ngạch là hình thái biến tướng của giá trị thặng dư tương đối. Sự khác nhau giữa giá trị thặng dư siêu ngạch với giá trị thặng dư tương đối. Sự giống và khác nhau về tương lượng giữa giá trị thặng dư siêu ngạch và lợi nhuận siêu ngạch. Trả lời: a. Tại sao nói giá trị thặng dư siêu ngạch là hình thái biến tướng của giá trị thặng dư tương đối. + Muốn thu được giá trị thặng dư tương đối nhà tư bản cần phải tăng năng xuất lao động làm cho giá trị tư liệu sinh hoạt thấp xuống do đó hạ thấp giá trị sức lao động. Nhưng hạ thấp giá trị sức lao động do giá trị của nhiều thứ hàng hóa quy định nên hạ thấp giá trị sức lao động không một nhà tư bản bản cá biệt nào làm được mà phải dùa trên cơ sở tăng năng suất lao động xã hội. Do đó, giá trị thặng dư tương đối không thể trở thành độngl ực để tư bản cải tiến kỹ thuật. Giá trị thặng dư siêu ngạch mới là động lực trực tiếp để các nhà tư bản cải tiến kỹ thuật, tăng năng xuất lao động. + Giá trị thăng dư siêu ngạch là hình thái biến tướng của giá trị thặng dư tương đối vì chúng đều dùa trên cơ sở tăng năng suất lao động. Giá trị thặng dư siêu ngạch là giá trị thặng dư thu được ngoài giá trị thặng dư nói chung do một xí nghiệp tư bản nào có giá trị cá biệt của hàng hóa thấp hơn giá trịhội bằng cách dùng kỹ thuật và phương pháp sản xuất tốt nhất thu được. + Giá trị thặng dư tương đối các nhà tư bản có kỹ thuật trung bình, giá trị hàng hóa bằng giá trịhội thu được. b. Sự giống và khác nhau về lượng giữa giá trị thặng dư siêu ngạch và lợi nhuận siêu ngạch. + Lợi nhuận siêu ngạch là hình thức biến tướng của giá trị thặng dư siêu ngạch. Giá trị thặng dư siêu ngạch có thể bằng, lớn hơn hay nhỏ hơn lợi nhuận siêu ngạch tùy quan hệ cung cầu về hàng hóa trên thị trường nhưng tổng giá trị thặng dư siêu ngạch vẫn bằng tổng lợi nhuận siêu ngạch. Câu 32: Phân tích nội dung, vai trò của quy luật giá trị thặng dư và sự biểu hiện của nó trong giai đoạn CNTB do cạnh tranh và CNTB độc quyền. Trả lời: a. Nội dung của quy luật giá trị thặng dư. Nội dung của quy luật giá trị thặng dư là tạo ra ngày càng nhiều giá trị thặng dư cho nhà tư bản bằng cách tăng cường các phương tiện kỹ thuật và quản lý để bóc lột ngày càng nhiều lao động làm thuê. b. Vai trò của quy luật. Quy luật giá trị thặng dư có tác dụng mạnh mẽ trong đời sống xã hội Tư bản. Một mặt nó thúc đẩy cải tiến kỹ thuật, cải tiến quản lý sản xuất, làm cho lực lượng sản xuất, năng suất lao động có bước thay đổi về chất và có nền sản xuất được xã hội hoá cao. Mặt khác, nó làm cho các mâu thuẫn vốn có của CNTB trước hết là mâu thuẫn cơ bản (mâu thuẫn giữa tính chất xã hội của sản xuất với quan hệ chiếm hữu tư nhân TBCN) ngày càng gay gắt, quy định xu hướng vận động tất yếu của CNTB là đi lên xã hội mới văn minh hơn đó là chủ nghĩa xã hội. c. Biểu hiện của quy luật giá trị thặng dư trong giai đoạn CNTB tù do cạnh tranh và CNTB độc quyền. [...]... (TKQ) cũn tn ti nhng thnh phn kinh t (TPKT) do lch s li v cũn cú li cho s phỏt trin kinh t ca CNXH nh kinh t t bn t nhõn, kinh t t bn tiu ch Do chớnh sỏch ci to XHCN nn kinh t c, ny sinh nhng thnh phn kinh t mi ra i nh kinh t hp tỏc xó, kinh t t bn Nh nc Do yờu cu xõy dng xó hi mi v nn kinh t mi, cỏc thnh phn kinh t mi ra i nh kinh t Nh nc, kinh t tp th hp tỏc xó S tn ti nn kinh t nhiu thnh phn khc phc... thnh li ích kinh t Li ích kinh t l mt hỡnh thc biu hin cỏc quan h kinh t ca mt ch xó hi nht nh ng Ghen cho rng nhng quan h kinh t ca mt xó hi nht nh no ú biu hin trc ht di hỡnh thc li ích Nh vy li ích kinh t l mt phm trự kinh t ca quan h sn xut m trc tip l quan h phõn phi Li ích kinh t gi vai trũ l ng lc kinh t thỳc y cỏc ch th kinh t v mi ngi vỡ li ích kinh t m quan tõm n kt qu sn xut, kinh doanh... cu li ích kinh t cú ý ngha quan trng i vi nn kinh t nc ta Trong cỏc h thng li ích kinh t nht l li ích kinh t gia cỏc thnh phn kinh t va cú tớnh thng nht nhng cng va cú tớnh mõu thun Vỡ vy li ích kinh t ch tr thnh ng lc kinh t khi cỏc li ích c kt hp mt cỏch hi ho, nht trớ vi nhau Nn kinh t nc ta l nn kinh t nhiu thnh phn v vi c cu kinh t m Vỡ vy phi rt coi trng vic kt hp hi ho cỏc li ích kinh t gia... toỏn kinh t: Hch toỏn kinh t l phm trự kinh t xut hin gn lin vi s xut hin cỏc xớ nghip thuc khu vc kinh t quc doanh Hch toỏn kinh t l phm trự kinh t phn ỏnh cỏc quan h kinh t mi khỏc v cht gia Nh nc v xớ nghip, gia cỏc xớ ngihp vi nhau, gia xớ nghip vi cỏc t chc kinh t khỏc, gia xớ nghip vi cỏn b cụng nhõn viờn trong xớ nghip ú Hch toỏn kinh t cũn l mt phng phỏp qun lý kinh t trong hot ng sn xut kinh. .. tn ti v phỏt trin kinh t hng húa nhiu thnh phn trong TKQ lờn CNXH Tr li: Kinh t hng húa l mụ hỡnh kinh t m trong ú hu ht cỏc quan h kinh t c thc hin trờn th trng di hỡnh thỏi hng húa v dch v, vn ng theo c ch th trng cú s qun lý ca Nh nc Kinh t hng húa ó v ang tng tn ti trong nhiu hỡnh thỏi kinh t ế xó hi v c nc ta hin nay S tn ti v phỏt trin kinh t hng húa l mt tt yu khỏch quan Nn kinh t hng hoa trong... trờn th gii Nn kinh t hng hoỏ nc ta mt thi k di tn ti vi c cu kinh t khộp kớn, t cung t cp gn lin vi kinh t t nhiờn T khi chuyn sang c ch kinh t mi, nn kinh t hng hoỏ vi c cu kinh t m ra i c im ny bt ngun t quy lut phõn cụng v hp tỏc quc t: t quy lut phõn b v phỏt trin khụng u v ti nguyờn, lao ng v cỏc th mnh khỏc ca mi quc gia Nn kinh t hng hoỏ vi c cu kinh t m l iu kin phỏt trin kinh t hng hoỏ trong... cnh tranh gia cỏc thnh phn kinh t thỳc y nn kinh t hng hoỏ phỏt trin Phỏt trin nn kinh t nhiu thnh phn l c trng c bn ca nn kinh t quỏ va l tt yu, cn thit, va l phng tin t c mc ớch ca nn sn xut xó hi Nú va to c s lm ch v kinh t va bo m kt hp hi ho h thng li ích kinh t ú chớnh l ng lc ca s phỏt trin b Li ích kinh t ca s tn ti nn kinh t nhiu thnh phn trong thi k quỏ Nn kinh t tn ti nhiu thnh phn cú... vai trũ li ích kinh t, ý ngha thc tin Tr li: Li ích kinh t l mt phm trự kinh t biu hin ca quan h sn xut c phn ỏnh trong ý thc thnh ng c thỳc y hot ng sn xut, kinh doanh, nhm tho món mt cỏch tt nht nhu cu kinh t ca nhng ch th tham gia vo hot ng ú Li ích kinh t cú liờn quan n nhu cu con ngi, song khụng phi mi nhu cu ca con ngi u l li ích kinh t, mc dự chỳng cú liờn quan vi nhau Ch cú nhu cu kinh t mi tr... nhm tng bc xõy dng c cu kinh t hp lý C cu kinh t hp lý bao gm c cu ngnh, c cu vựng v c cu thnh phn C cu kinh t l tng th cỏc quan h kinh t gia cỏc ngnh, cỏc lnh vc v cỏc vựng kinh t Trong ú quan h gia cụng nghip, nụng nghip v dch v cú ý ngha quan trng Xõy dng c cu kinh t hp lý l yờu cu cn thit khỏch quan Vn quan trng l to ra c c cu kinh t ti u khi ỏp ng c nhng yờu cu: C cu kinh t phự hp vi xu hng ca... kinh t nhm y ti mt bc CHN, HH Phát triển mạnh nền kinh tế hàng hoa nihều thành phần để tạo ra cơ sở vật chất kỹ thuật tạo ra tiềm lực cho nền kinh tế nhằm đẩy tới một bớc CHN, HĐH Tng cng s lónh o ca ng v nõng cao vai trũ qun lý kinh t ca Nh nc trong tin trỡnh CNH, HH nn kinh t t nc l iu kin c bit quan trng Quỏ trỡnh CNH, HH phi thc hin hng lot chớnh sỏch kinh t xó hi Vỡ vy s lónh o ca ng ỳng n, nng lc . của kinh tế chính trị Mác-Lênin. Quy luật kinh tế là gì? Tại sao kinh tế chính trị Mác-Lênin lại nghiên cứu các quy luật kinh tế. Trả lời: a. Đối tượng của kinh tế chính trị: Kinh tế chính trị. luật kinh tế đặc thù nhưng lại quan hệ với nhau bởi những quy luật kinh tế chung. c. Tại sao kinh tế chính trị Mác-Lênin lại nghiên cứu các quy luật kinh tế? Đối tượng nghiên cứu của kinh tế chính. dụng phương pháp nói trên của C.Mác với các nhà kinh tế chính trị tư sản cổ điển. Phương pháp nghiên cứu kinh tế chính trị của các nhà kinh tế chính trị tư sản cổ điển là phương pháp trừu tượng
- Xem thêm -

Xem thêm: ngân hàng câu hỏi kinh tế chính trị, ngân hàng câu hỏi kinh tế chính trị, ngân hàng câu hỏi kinh tế chính trị

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay