Nghiên cứu sự lan truyền, xác định nguyên nhân ô nhiễm môi trường nước trên địa bàn 2 huyện nghi xuân và hương sơn, tỉnh hà tĩnh và đề xuất các biện pháp khắc phục , giảm thiểu ô nhiễm môi trường

169 1,491 0
  • Loading ...
1/169 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2014, 01:45

BỘ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG VIỆN KHOA HỌC ĐỊA CHẤT KHOÁNG SẢN ============ Ì ============= BÁO CÁO NGHIÊN CỨU SỰ LAN TRUYỀN, XÁC ĐỊNH NGUYÊN NHÂN Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN 2 HUYỆN NGHI XUÂN HƯƠNG SƠN, TỈNH TĨNH ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG 8701 NỘI – 2010 BỘ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG VIỆN KHOA HỌC ĐỊA CHẤT KHOÁNG SẢN ============ Ì ============= Tác giả: TS. Quách Đức Tín KS. Phạm Thị Nhung Lý CN. Nguyễn Văn Luyện ThS. Đoàn Thị Ngọc Huyền ThS. Nguyễn Văn Niệm TS. Mai Trọng Tú ThS. Bùi Hữu Việt BÁO CÁO NGHIÊN CỨU SỰ LAN TRUYỀN, XÁC ĐỊNH NGUYÊN NHÂN Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN 2 HUYỆN NGHI XUÂN HƯƠNG SƠN, TỈNH TĨNH ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG VIỆN TRƯỞNG CHỦ BIÊN Quách Đức Tín NỘI – 2010 iii Mục lục Trang Mục lục iii Hình vẽ vi Bảng biểu viii Mở đầu 1 Chương I. KHÁI QUÁT VÙNG NGHIÊN CỨU 2 I.1. Đặc điểm tự nhiên 2 I.1.1. Khái quát chung 2 I.1.2. Vị trí địa lý 3 I.1.3. Địa hình 5 I.1.4. Khí hậu 7 I.1.5. Thủy văn – Hải văn 10 I.1.6. Đặc điểm địa chất 11 I.1.6.1. Sơ lược lịch sử nghiên cứu 11 I.1.6.2. Địa tầng 12 I.1.6.3. Magma 20 I.1.6.4. Đặc điểm cấu trúc 21 I.1.6.5. Đặc điểm đứt gãy 22 I.1.6.6. Khoáng sản 22 I.1.7. Đất 24 I.1.8. Sinh vật 31 I.2. Kinh tế - xã hội 31 I.2.1. Dân cư 31 I.2.2. Kinh tế 32 I.2.3. Giao thông 35 I.2.4. Văn hóa- xã hội 36 I.2.5. Cảnh quan môi trường 37 Chương II: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHỐI LƯỢNG THỰC HIỆN 39 II.1. Phương pháp kế thừa 39 II.2. Phương pháp điều tra khảo sát thực địa 39 II.2.1. Phương pháp điều tra phỏng vấn 41 II.2.2. Phương pháp khảo sát thực địa 41 II.2.3. Phương pháp lấy mẫu 42 II.3. Các phương pháp phân tích 45 II.4. Phương pháp nghiên cứu địa hoá 46 II.5. Phương pháp chuyên gia 47 II.6. Phương pháp xử lý số liệu tổng hợp viết báo cáo 47 Chương III. ĐẶC ĐIỂM TÀI NGUYÊN NƯỚC 48 III.1. Đặc điểm các tầng chứa nước 48 III.2. Các thành tạo địa chất rất nghèo nước không chứa nước 54 III.3. Nước khoáng – nước nóng 56 III.3.1. Đặc điểm phân bố nguồn gốc nước khoáng nóng Sơn Kim 56 III.3.2. Chất lượng nguồn nước khoáng nóng Sơn Kim 58 iv III.4. Đặc điểm nước mặt 58  Chương IV. HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG HAI HUYỆN NGHI XUÂN HƯƠNG SƠN, TỈNH TĨNH 60  IV.1. Đặc điểm chung 61 IV.2. Hiện trạng khai thác sử dụng nước 64 IV.2.1. Nước sử dụng cho sinh hoạt 64 IV.2.2. Nước sử dụng cho sản xuất nông nghiệp nuôi trồng thủy sản 64 IV.2. Thành phần hóa học nước 65 IV.2.1. Nước mặt 65 IV.2.2. Nước dưới đất 66 IV.3. Hiện trạng ô nhiễm môi trường nước mặt 67 IV.3.1. Hiện trạng ô nhiễm nước sông 67 IV.3.2. Hiện trạng ô nhiễm nước hồ 70 IV.4. Hiện trạng ô nhiễm môi trường nước dưới đất 71 IV.4.1. Tầng chứa nước lỗ hổng Holocen (qh) 71 IV.5.2. Tầng chứa nước lỗ hổng Pleistocen (qp) 76 IV.5.3. Tầng chứa nước lỗ hổng trong các trầm tích Đệ tứ không phân chia (q) 78 IV.5.4. Các thành tạo chứa nước, nghèo nước trước Kainozoi. 81 IV.5. Hiện trạng ô nhiễm hóa chất bảo vệ thực vật 82 IV.5.1. Sự tồn lưu DDT trong môi trường đất 85 IV.5.2. Sự tồn lưu DDT trong môi trường nước 86 IV.5.3. Sự tồn lưu DDT trong trầm tích 87 IV.5.4. So sánh hàm lượng HCBVTV trong các môi trường khác nhau 88 Chương V: PHÂN VÙNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC HAI HUYỆN NGHI XUÂN HƯƠNG SƠN 90  V.1. Phân vùng địa hóa môi trường nước 90 V.1.1. Nguyên tắc phân vùng địa hóa môi trường nước 90 V.1.2. Bản đồ phân vùng địa hóa môi trường nước 90 V.2. Phân vùng ô nhiễm môi trường nước 100 V.2.1. Nguyên tắc phân vùng ô nhiễm môi trường nước 100 V.2.2. Bản đồ phân vùng ô nhiễm môi trường nước 101 V.3. Phân vùng nhạy cảm ô nhiễm môi trường nước 104 V.3.1. Nguyên tắc phân vùng nhạy cảm ô nhiễm môi trường nước 104 V.3.2. Bản đồ phân vùng nhạy cảm ô nhiễm môi trường nước 110 Chương VI: SỰ LAN TRUYỀN, NGUYÊN NHÂN Ô NHIỄM CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU 115  VI.1. Sự lan truyền ô nhiễm 115 VI.1.1. Hiện trạng lan truyền ô nhiễm 115 VI.1.1.1. Lan truyền ô nhiễm hóa chất BVTV 115 VI.1.1.2. Lan truyền ô nhiễm từ các cơ sở công nghiệp 118 VI.1.2. Tương quan hàm lượng hóa chất BVTV các thông số môi trường 120 VI.1.3. Mô phỏng sự lan truyền ô nhiễm môi trường nước trên sông Ngàn Phố 122 VI.2. Mối liên quan giữa chất lượng nước sức khỏe cộng đồng 126 VI.2.1. Tỷ lệ trẻ em bị khuyết tật, mắc bệnh u máu, u bướu tại huyện Hương Sơn 126 VI.3. Nguyên nhân ô nhiễm môi trường nước 128 v VI.3.1. Bãi thải 128  VI.3.2. Nước thải 129 VI.3.3. Chất thải rắn 132 VI.3.4. Đặc điểm địa chất 133 VI.3.5. Sử dụng phân bón hóa học hóa chất bảo vệ thực vật trong canh tác sản xuất nông nghiệp 133  VI.3.6. Hoạt động khai thác nước dưới đất quy mô vừa nhỏ 134 VI.4. Một số giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước 135 VI.4.1. Giải pháp khoa học công nghệ 135 VI.4.3. Giải pháp tuyên truyền, giáo dục nâng cao năng lực 136 VI.4.3. Giải pháp kỹ thuật 137 VI.4.4. Giải pháp quản lý 138 Chương VII. BÁO CÁO KINH TẾ 139 VII.1. Cơ sở pháp lý 139 VII.2. Tổ chức thực hiện 139 VII.3. Tình hình thực hiện kế hoạch 140 VII.3.1. Mục tiêu, nhiệm vụ được giao 140 VII.3.2. Sản phẩm giao nộp 140 VII.3.3. Thực hiện 140 KẾT LUẬN 159 TÀI LIỆU THAM KHẢO 161 vi Hình vẽ Hình 1. Vị trí huyện Nghi Xuân 4 Hình 2. Vị trí huyện Hương Sơn 5 Hình 3. Tổng lượng bốc hơi đo tại trạm khí tượng Kim Cương 9 Hình 4. Độ ẩm không khí năm 2007 đo tại trạm Kim Cương (Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Tĩnh năm 2007) 10  Hình 5. Sơ đồ địa chất huyện Nghi Xuân 13 Hình 6. Sơ đồ địa chất huyện Hương Sơn 17 Hình 7: Đo nhanh các chỉ tiêu pH, Eh, TDS tại hiện trường (a) Tại gia đình anh Tài, Trạm Trưởng Y tế Xuân An, Khối 12, xã Xuân An, H. Nghi Xuân, tĩnh; (b) Bên đê Lý Thường Kiệt, gần cửa Hội 42  Hình 8: Lấy mẫu nước dưới đất (a) nước mặt (b) 43 Hình 9. Lấy mẫu đất (trái) bùn (phải) tại Nghi Xuân 44 Hình 10: Quan hệ cation – anion chính các nguồn nước khoáng nóng khu vực Sơn Kim 57 Hình 11: Quan hệ cation – anion chính nước mặt huyện Nghi Xuân 65 Hình 12: Quan hệ cation – anion chính nước mặt huyện Hương Sơn 66 Hình 13: Quan hệ cation – anion chính nước dưới đất huyện Nghi Xuân 66 Hình 14: Quan hệ cation – anion chính nước dưới đất huyện Hương Sơn 67 Hình 15. Biến thiên hàm lượng nguyên tố vi lượng dọc sông Lam huyện Nghi Xuân 68 Hình 16. Chiều sâu trung bình (trái) nhiệt độ (phải) tầng chứa nước qh huyện Hương Sơn 72  Hình 17: So sánh giá trị pH tầng chứa nước Holocen huyện Hương Sơn (trái) huyện Nghi Xuân (phải) 73  Hình 18: So sánh giá trị Eh tầng chứa nước Holocen huyện Hương Sơn (trái) huyện Nghi Xuân (phải) 73  Hình 19: So sánh giá trị TDS tầng chứa nước Holocen huyện Hương Sơn (trái) huyện Nghi Xuân (phải) 74  Hình 20: So sánh giá trị EC tầng chứa nước Holocen huyện Hương Sơn (trái) huyện Nghi Xuân (phải) 75  Hình 21. So sánh giá trị pH trong tầng chứa nước qh, huyện Hương Sơn 76 Hình 22. So sánh giá trị Eh trong tầng chứa nước qp, huyện Hương Sơn 77 Hình 23. So sánh giá trị TDS trong tầng chứa nước qp, huyện Hương Sơn 77 Hình 24. So sánh giá trị EC trong tầng chứa nước qp, huyện Hương Sơn 78 Hình 25. Chiều sâu trung bình (trái) nhiệt độ (phải) tầng chứa nước q huyện Nghi Xuân 78 Hình 26. So sánh giá trị pH tầng chứa lỗ hổng trong các trầm tích Đệ tứ không phân chia huyện Nghi Xuân (trái) huyện Hương Sơn (phải) 79  Hình 27. So sánh giá trị Eh tầng chứa lỗ hổng trong các trầm tích Đệ tứ không phân chia huyện Nghi Xuân (trái) huyện Hương Sơn (phải) 80  Hình 28. So sánh giá trị TDS tầng chứa lỗ hổng trong các trầm tích Đệ tứ không phân chia huyện Nghi Xuân (trái) huyện Hương Sơn (phải) 80  Hình 29. So sánh giá trị EC tầng chứa lỗ hổng trong các trầm tích Đệ tứ không phân chia huyện Nghi Xuân (trái) huyện Hương Sơn (phải) 81  Hình 30. Sơ đồ hiện trạng phân bố dư lượng DDT trong đất tại huyện Hương Sơn 86 vii Hình 31. Sơ đồ hiện trạng phân bố dư lượng DDT trong nước tại huyện Hương Sơn 87  Hình 32. Sơ đồ hiện trạng phân bố dư lượng DDT trong bùn tại huyện Hương Sơn 88 Hình 33. Biểu đồ so sánh hàm lượng DDT trong đất (A), trong bùn (B), trong nước (C) tại Hương Sơn (C) với TCCP Biểu đồ so sánh hàm lượng DDT trong 3 môi trường đất, bùn, nước (D) 89  Hình 35. Sơ đồ phân vùng đặc trưng môi trường nước theo pH huyện Nghi Xuân 92 Hình 36. Sơ đồ phân vùng đặc trưng môi trường nước theo pH huyện Hương Sơn 93 Hình 37. Sơ đồ phân vùng đặc trưng môi trường nước theo Eh huyện Nghi Xuân 95 Hình 38. Sơ đồ phân vùng đặc trưng môi trường nước theo Eh huyện Hương Sơn 96 Hình 39. Bản đồ phân vùng đặc trưng môi trường nước theo TDS huyện Nghi Xuân 98 Hình 40. Sơ đồ phân vùng đặc trưng môi trường nước theo TDS huyện Hương Sơn 99 Hình 41. Bản đồ phân vùng ô nhiễm môi trường huyện Nghi Xuân 102 Hình 42. Bản đồ phân vùng ô nhiễm môi trường huyện Hương Sơn 103 Hình 43. Quy trình đánh giá nhạy cảm ô nhiễm môi trường nước 105 Hình 44. Sơ đồ phân vùng nhạy cảm ô nhiễm môi trường nước huyện Nghi Xuân 111 Hình 45. Sơ đồ phân vùng nhạy cảm ô nhiễm môi trường nước huyện Hương Sơn 112 Hình 46. Sơ đồ phân bố dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật huyện Nghi Xuân 116 Hình 47. Sơ đồ phân bố dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật huyện Hương Sơn 117 Hình 48. Hệ thống nước thải nhà máy cồn rượu Xuân An: (a) để khô hệ thống xử lý không sử dụng; (b) cống ngầm giấu kín một góc xả thẳng ra sông Lam. 119  Hình 49. Tương quan hàm lượng DDT trong nước dưới đất với: (Góc trái trên): Khoảng cách; (Góc phải trên): TDS; (Góc trái dưới): Eh (Góc phải dưới): pH 121  Hình 50. Chia đoạn sông Ngàn Phố 123 Hình 51: Biến thiên pH (trái) DO (phải) xuôi dòng sông Ngàn Phố 124 Hình 52: Biến thiên NH 4 NO 3 xuôi dòng sông Ngàn Phố (km) 124 Hình 53. Vị trí sông có màu đen, xanh đậm 125 Hình 54. Biểu đồ tương quan giữa tỷ lệ trẻ em khuyết tật (U máu) A- hàm lượng As; B- hàm lượng Mn; C- độ pH D- tổng chất rắn hòa tan TDS trong nước trên địa bàn huyện Hương Sơn 127  Hình 55. Bãi rác thải khối 4, thị trấn Xuân An 129 Hình 56. Đo nhanh 6 chỉ tiêu môi trường trong nước sông gần nhà máy rượu cồn Xuân An129 Hình 57. Vị trí bãi chôn lấp rác thải thị trấn Phố Châu 129 Hình 58. Mô hình thiết bị xử lý nước thải bằng phương pháp kị khí điều khiển tự động công suất 25 m 3 /ngàyđêm (Trái) Bộ lọc nước giếng với công dụng khử màu lọc cặn; trung hoà axit; khử sắt, mangan mùi tanh (Phải) 138  viii Bảng biểu Bảng 1. Biến thiên nhiệt độ năm 2007 tại Trạm Kim Cương- Hương Sơn 9 Bảng 2. Thống kê nguồn tài liệu chính đã thu thập sử dụng trong đề tài 40 Bảng 3. Tổng hợp các công tác thực hiện tại hiện trường 41 Bảng 4. Thống kế số lượng mẫu lấy phân tích 44 Bảng 5. Kết quả tính sai số hệ thống các chỉ tiêu phân tích kiểm tra nội bộ theo Eq.1. 46 Bảng 6. Kết quả thí nghiệm trong tầng chứa nước t 50 Bảng 7. Kết quả thí nghiệm trong tầng chứa nước qp huyện Nghi Xuân 54 Bảng 8. Kết quả thí nghiệm trong thành tạo địa chất rất nghèo nước O 3 - S 1 52 Bảng 9. Kết quả thí nghiệm các thành tạo rất nghèo nước hoặc không chứa nước nguồn gốc magma 55  Bảng 10. Kết quả thí nghiệm trong thành tạo rất nghèo nước hệ tầng sông 55 Bảng 11: Kết quả phân tích chất lượng các nguồn nước khoáng nóng 57 Bảng 12. Thống kê đặc trưng chất lượng nước mặt huyện Nghi Xuân 62 Bảng 13. Thống kê đặc trưng chất lượng nước mặt huyện Hương Sơn 63 Bảng 14. Thống kê đặc trưng chất lượng nước sông huyện Nghi Xuân 67 Bảng 15. Thống kê đặc trưng chất lượng nước sông huyện Hương Sơn 68 Bảng 16. Biến thiên hàm lượng trung bình BOD 5 trên một số sông chính 69 Bảng 17. Biến thiên hàm lượng trung bình COD trên một số sông chính (mg/l) 69 Bảng 18. Biến thiên hàm lượng trung bình NH 4 + trên một số sông chính (mg/l) 70 Bảng 19. Thống kê đặc trưng chất lượng nước hồ huyện Nghi Xuân 70 Bảng 20. Thống kê đặc trưng chất lượng nước hồ huyện Hương Sơn 71 Bảng 21. Thống kê các chỉ số môi trường địa bàn huyện Hương Sơn 76 Bảng 22. Kết quả phân tích mẫu nước dưới đất thuộc tầng chứa nước lỗ hổng trong các trầm tích Đệ tứ không phân chia (q) 79  Bảng 23: Giá trị hàm lượng các nguyên tố vi lượng trong môi trường nước tầng q 81 Bảng 24. So sánh dư lượng thuốc BVTV hai huyện Nghi Xuân Hương Sơn (mg/kg) 83 Bảng 25. Thống kê hàm lượng DDT trong đất huyện Nghi Xuân 83 Bảng 26. Thống kê hàm lượng DDT trong bùn, đất huyện Hương Sơn 83 Bảng 27. Thống kê hàm lượng DDT trong nước huyện Hương Sơn 84 Bảng 28. Thống kê phân vùng ô nhiễm huyện Nghi Xuân 101 Bảng 29. Thống kê phân vùng ô nhiễm huyện Nghi Xuân 104 Bảng 30. Phân vùng nhạy cảm ô nhiễm môi trường nước huyện Hương Sơn 106 Bảng 31. Phân vùng nhạy cảm ô nhiễm môi trường nước huyện Nghi Xuân 108 Bảng 32. Các thành viên đề tài 139 Bảng 33. Các cộng tác viên của Đề tài: 140 Bảng 34. Giá trị thực hiện bước I/2008 143 Bảng 35. Giá trị thực hiện bước II/2009 147 Bảng 36. BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG GIÁ TRỊ TOÀN ĐỀ TÀI 153 1 Mở đầu Trong 10 năm gần đây, hiện trạng ô nhiễm môi trường ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng hệ sinh thái Việt Nam nói chung tỉnh Tĩnh nói riêng đang ngày càng nóng lên bởi sự xuất hiện hàng loạt các loại bệnh, đặc biệt là ung thư. Ví dụ: Huyện Hương Sơn (làng Đá Dông, xã Sơn Trường có 20 hộ dân thì 15 người mắc bệnh ung thư), Huyện Nghi Xuân (xã Xuân Mỹ - ung thư bệ nh thần kinh), ô nhiễm As trong môi trường nước xã Sơn Kim Sơn Hồng, cá chết hàng loạt v.v Mặc dù đã có một số giải thích nguyên nhân gây nên các căn bệnh trên do kho thuốc trừ sâu, nước thải của các nhà máy, hoạt động khai thác - chế biến khoáng sản hoặc do bản chất của môi trường tự nhiên (có chứa các khoáng vật của As, Hg, Pb, Cd, Fe, Mn v.v ), nhưng cho đến nay chưa hội đủ các dữ liệu khoa học để minh chứng. Để phát triể n bền vững kinh tế xã hội của địa phương, cần thiết phải có những hiểu biết về hiện trạng môi trường khu vực, đặc biệt là các vùng có các biểu hiện về bệnh tật như trên. Nguy cơ lan truyền ô nhiễm từ các vùng ô nhiễm tiềm tàng ra môi trường xung quanh trên cơ sở tài liệu đánh giá hiện trạng ô nhiễm các tài liệu về điều kiện tự nhiên trong vùng. Từ đó xác định nguyên nhân ô nhiễm môi trường nước hai huyện Nghi Xuân Hương Sơn, tỉnh Tĩnh đề xuất một số giải pháp phù hợp để phòng tránh giảm nhẹ hậu quả ô nhiễm. Từ thực tế đó, ngày 3 tháng 8 năm 2008, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường đã ra quyết định số 776/QĐ-BTNMT về việc phê duyệt danh mục đề tài khoa học công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm cấ p Bộ mở mới năm 2008 của Bộ Tài nguyên Môi trường. Viện trưởng Viện Khoa học Địa chất Khoáng sản đã giao cho phòng Địa hóa Môi trường do TS. Quách Đức Tín làm chủ nhiệm thực hiện đề tài: “Nghiên cứu sự lan truyền, xác định nguyên nhân ô nhiễm môi trường nước trên địa bàn 2 huyện Nghi Xuân Hương Sơn, tỉnh Tĩnh đề xuất các biện pháp khắc phục, giảm thiểu ô nhiễm môi trường”. Tập thể tác giả đã hoàn thành thuyết minh đề tài, bảo vệ thành công, được Bộ Tài nguyên Môi trường phê duyệt tiến hành ký hợp đồng số 10-ĐC- 08/HĐKHCN ngày 22 tháng 4 năm 2008 giữa Việt Khoa học Địa chất Khoáng sản Vụ Khoa học-Công nghệ, Bộ TN-MT. Đề tài chính thức triển khai từ tháng 1 năm 2008 kết thúc tháng 12 năm 2009. Mục tiêu cụ thể của đề tài là: - Nghiên cứu sự lan truyền một số chất ô nhiễm ra môi trường xung quanh trên cơ sở tài liệu đánh giá hiện trạng ô nhiễm các tài liệu về điều kiện tự nhiên trong vùng. Từ đó xác định nguyên nhân ô nhiễm môi trường nước hai huyện Nghi Xuân Hương Sơn, tỉnh Tĩnh. - Đề xuất một số giải pháp phù hợp khả thi để phòng tránh giảm nhẹ hậu quả ô nhiễm. 2 Chương I. KHÁI QUÁT VÙNG NGHIÊN CỨU I.1. Đặc điểm tự nhiên I.1.1. Khái quát chung Khu vực nghiên cứu bao gồm hai huyện riêng biệt Nghi Xuân Hương Sơn, Tĩnh. Nghi Xuân đặc trưng cho huyện ven biển miền trung, trong khi Hương Sơn là một huyện miền núi điển hình. Chỉ với 2 huyện, nhưng khu vực nghiên cứu hội tụ nhiều yếu tố có giá trị như vừa có cửa khẩu Cầu Treo, huyện Hương Sơn lại có bãi biển Xuân Thành, huyện Nghi Xuân. * Huyện Nghi Xuân Là một huyện đồng b ằng ven biển, kinh tế chưa thật sự phát triển, cơ sở công nghiệp trên địa bàn không nhiều đời sống nhân dân còn thấp. Xét về mặt lợi thế tự nhiên, có thể thấy rằng, Nghi Xuân nằm vị trí tương đối thuận lợi, ngay sát bên thành phố Vinh. Do vậy, đẩy mạnh phát triển du lịch, hạn chế công nghiệp là một trong những hướng đi cần tính tới trong tương lai có nhiều triển vọ ng. Một trong những yếu tố thu hút khách du lịch là môi trường sạch sẽ, chưa bị tàn phá nhiều bởi con người các hoạt động công nghiệp. Tuy nhiên, Nghi Xuân có cơ sở hạ tầng chưa phát triển, chưa có dự án xử lý rác thải sinh hoạt đạt chuẩn. Nước thải sinh hoạt hầu hết là để chảy tràn tự thấm ra vườn hoặc xung quanh nhà. Điều này gây ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượ ng nước trên địa bàn huyện. Hệ thống cấp thoát nước chưa có, một phần vì những dự án tổng thể thường đòi hỏi kinh phí lớn mà địa phương không thể đáp ứng. Ngay thị trấn Nghi Xuân, thị trấn Xuân An nằm bên sông Lam, đối diện với thành phố Vinh, nhưng cơ sở hạ tầng cũng rất kém phát triển. Đi qua cầu Bến Thủy, người ta có cảm giác đi tới m ột thế giới khác. Theo quy hoạch mở rộng quy mô trung tâm huyện Nghi Xuân với việc sẽ lấy xã Xuân An Xuân Giang thành thị trấn mới, khi đó dự án về quy hoạch cấp nước nước thải đồng bộ sẽ được triển khai. Trên địa bàn huyện có một số làng nghề như chế biến nước mắm như Xuân Hội, Cương Gián,vv. Nghề làm gạch đặc biệt phát triển các xã dọc theo sông Lam từ Xuân An đến Xuân Hội. Song hành cùng với các dự án nuôi tôm của Tĩnh, trên địa bàn huyện cũng có một số diện tích phát triển nuôi tôm, nhưng không phải đầm tôm nào cũng mang lại hiệu quả cao. Đầm tôm Xuân Yên là một điển hình của dự án phát triển nuôi tôm trên cát, nhưng đến nay, có thể nói Quân Khu IV đã phá sản dự án đó bàn giao lại diện tích cơ sở hạ tầng cho địa phương tổ chức đấu thầu. Quân khu IV dự kiế n phát triển dự án 80ha, nhưng chỉ mới hoàn thành được 14ha hồ nuôi thì phá sản (Số liệu không chính thức, mà qua phỏng vấn các chủ hộ nuôi tôm hiện tại). Diện tích xung quanh chưa xây dựng đang để hoang hóa. Trên địa bàn huyện, dự án nuôi tôm giống tại xã Xuân Trường của trường đại học Vinh đang làm với diện tích khoảng 10ha (đã có quyết định giao đất). Các xã dọc sông Lam từ Xuân Phổ đến Xuân An đều có các dự án nuôi tôm của từ ng xã theo hướng nuôi quảng canh. Tuy nhiên, hiệu quả [...]... Biờn 1 1 6,9 26 ,3 8,1 18 ,2 2 22 ,1 3 0,9 8,5 22 ,4 3 23 ,3 3 6,0 1 5,5 20 ,5 4 24 ,1 3 9,3 1 6,8 22 ,5 5 26 ,3 3 5,5 1 8,0 1 7,5 Thỏng 6 7 29 ,9 29 ,8 3 7,6 3 8,8 24 ,6 28 ,8 13 1 6,0 8 28 ,8 3 6,3 23 ,9 1 2, 4 9 26 ,6 3 5,5 1 9,0 1 6,5 10 24 ,1 3 2, 5 1 8,9 1 3,6 11 1 9,9 27 ,5 1 1,1 1 6,4 12 2 0,8 28 ,0 1 4,8 13 ,2 (Ngun: Trung tõm D bỏo Khớ tng Thy vn H Tnh nm 20 07) Lng ma: Tng lng ma bỡnh quõn hng nm ca huyn tng i ln (t 20 00 21 00mm ), nhng... Chõu, Sn Bỡnh, Sn H, Sn Tr, Sn Long, Sn Tõn, Sn M, Sn Ninh, Sn Thnh, Sn An, Sn L, Sn Tin, Sn Dim, Sn Trung, Sn Ph , Sn Bng, Sn Phỳc, Sn Kim 1, Sn Kim 2, Sn Tõy, Sn Lnh, Sn Lõm, Sn Quang, Sn Giang, th trn Tõy Sn v th trn Ph Chõu t phự sa khụng c bi cú thnh phn c gii trung bỡnh, phn ng chua (pHKCL: 4,6 1 - 4,7 4) Hm lng hu c tng mt trung bỡnh: 1, 32% , cỏc tng di nghốo m tng s trung bỡnh tng mt: 0,1 12% ,. .. ẵ Ô Ô aCÊ ẻÊ aCÊ 40 OƠ-SÊ ẵ Ơ SÔ-DÊ ẩ OƠ-SÊ ẵ Ơ SÔ-DÊ ẩ 40 55 39 39 40 xã Sơn Kim 2 38 38 37 37 Ô aCÊ 40 OƠ-SÊ ẵ Ê 36 36 SÔ-DÊ ẩ 35 35 40 Ô aCÊ OƠ-SÊ ẵ Ô 25 34 OƠ-SÊ ẵ Ô 34 OƠ-SÊ ẵ Ơ OƠ-SÊ ẵ Ơ 32 Q 40 a 31 Ranh giới địa chất: a- Xác định, b- Dự đoán b OƠ-SÊ ẵ Ê Holocen thợng (a, m, mv) Dày 2- 22m 33 32 31 aQ Ô aCÊ 30 Đệ tứ không phân chia (ap, a, dp) aQ Chỉ dẫn 33 Holocen trung (a, m, mb,... 30 a b 29 aQ ầ ể Ranh giới địa chất không chỉnh hợp: a- Xác định, b- Dự đoán Hệ tầng Yên Mỹ (a,m) Dày 5-30m ầÊ ốTÔ 29 Phức hệ Sông Mã Pha 1: granit dạng porphyr 28 28 Đứt gãy nghịch ẻÊ aCÊ Hệ tầng Đồng Trầu TÔa Ô 27 a Đứt gãy sâu phân đới: a- Xác định, b- Dự đoán ẻÊ aCÊ Đờng phơng góc dốc của lớp (a ), của mặt phân phiến (b) 27 TÔa ẻÊ Đứt gãy : a- Xác định, b- Dự đoán b 26 Phân hệ tầng trên: ... xó Sn Ho, Sn Dim, Sn Hm, Sn Trng, Sn Ph , Sn Bng, Sn Phỳc, Sn Mai, Sn Thu, Sn Kim 1, Sn Kim 2, Sn Tõy, Sn Lnh, Sn Hng v Sn Lõm t cú phn ng chua (pHKCl 3,8 4 4,5 8 ), thnh phn c gii trung bỡnh, hm lng hu c tng mt nghốo: 0,8 0% m tng s nghốo: 0,0 84% Lõn tng s giu: 0, 121 %/ Kali tng s trung bỡnh: 1,0 8% Lõn d tiờu trung bỡnh: 5,0 mg/100g t Kali d tiờu nghốo: 4,4 mg/100g t Tng cation kim trao i thp: 6,1 0 ll/100g... ụng giỏp bin ụng (Hỡnh 1.) Din tớch 21 8 km2 Gm 2 th trn (Xuõn An, Nghi Xuõn ), 17 xó (Xuõn Hi, Xuõn Trng, Xuõn an, Xuõn Ph, Xuõn Hi, Xuõn Yờn, Tiờn in, Xuõn Giang, Xuõn M, Xuõn Thnh, Xuõn Hng, Xuõn Viờn, Xuõn Lam, Xuõn Lnh, Xuõn Liờn, C m, Cng Giỏn) 3 Dõn s 100.300 (thng kờ nm 20 01) a hỡnh ng bng ven bin, cú nỳi Hng Lnh (Nỳi ễng cao 676 m) t cỏt chim 57% din tớch Nghi Xuõn l mt huyn ven bin nm bờn hu... ạ x Xuân Liên 55 õ ẵ PÔ è dQ 54 54 ẩ PÔ ạ TÔằ ạ ẻÊ mQẵ ặ mQẵ ặ 53 53 ẩ PÔ dQ ẩ PÔ ạ õ ẵ PÔ è dQ 52 52 CÊặÊ ạ B ẩ PÔ ạ ẩ PÔ ẩ PÔ 51 mbQẵ ặ 51 mvQẵ ặ ẩ PÔ ẩ PÔ ạ dQ TÔằ ẻÊ 50 50 mQẵ ặ ẩ PÔ 49 48 1 0 5 3 3 '7 0 0 2 4 mbQẵ ặ kilometres 71 72 73 49 ẩ PÔ CÊặÊ ạ õ ẵ PÔ è CÊặÊ ạ 48 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 A 86 87 88 89 90 91 1 8 3 2 ' Hỡnh 5 S a cht huyn Nghi Xuõn 13 92 1... trên: Dày 700-800m SÔ-DÊ ẩ 26 Phân hệ tầng dới Dày 25 0-950m a 25 b 24 Phức hệ Trờng Sơn Pha 1: granodioirt, granit biotit, granit hai mica 25 24 a 20 30 b Hệ tầng Huổi Nhị Dày 950-1050m 23 23 22 + ++++ 21 20 19 a- Đới tiếp xúc nhiệt, b- Thạch anh hóa b Ta Hệ t ầng Sông Cả OƠ-SÊ ẵ Ơ a OƠ-SÊ ẵ Ô Granit hai mica OƠ-SÊ ẵ Ê Phân hệ tầng trên Dày 900-1000m 22 Phân hệ tầng giữa Dày hơn 1000m 21 Phân hệ tầng dới... ha, chim 5,5 6% din tớch t nhiờn, phõn b thnh di phự sa gn Ca Hi, tp trung ch yu ti cỏc xó Xuõn Hi, Xuõn Trng, Xuõn an v Xuõn Ph, Xuõn Giang t cú thnh phn c gii t tht nh n trung bỡnh, phn ng chua mnh (pH: 3,5 4,5 ); hm lng mựn t 1,5 2, 5 %, m tng s t 0,1 3 0 ,2 5 %, lõn tng s cng thng nh hn 0,0 5% Trong thnh phn mui, t l SO4 -2 v Cl- thng xp x bng nhau d Nhúm t phự sa: Din tớch 2. 607 ha (chim 1 1,9 1% din tớch... Dim, Sn Quang, Sn Giang, Sn Lõm, Sn Hm, Sn Trung, Sn Ph , Sn Trng, Sn Phỳc, Sn Mai, Sn Thy, Sn Bng, Sn Ninh, Sn Thnh, Sn Hũa, Sn An, Sn L, Sn Tin, Sn Chõu, Sn Bỡnh, Sn H, Sn Tr, Sn Long, Sn Tõn, Sn M) Quy mụ ca c hai th trn cũn hp, h tng c s khụng ng b, h thng cp thoỏt nc rt kộm phỏt trin Bnh vin huyn Ph Chõu hin ti cng cha cú h thng cng thoỏt nc thi, m ch yu vn chy trn t thm ra xung quanh c trng . 12 T 0 TB 1 6,9 22 ,1 23 ,3 24 ,1 26 ,3 29 ,9 29 ,8 28 ,8 26 ,6 24 ,1 1 9,9 20 ,8 T 0 Max 26 ,3 3 0,9 3 6,0 3 9,3 3 5,5 3 7,6 3 8,8 3 6,3 3 5,5 3 2, 5 27 ,5 28 ,0 T 0 Min 8,1 8,5 1 5,5 1 6,8 1 8,0 24 ,6 28 ,8 23 ,9 1 9,0 . đề tài: Nghi n cứu sự lan truyền, xác định nguyên nhân ô nhiễm môi trường nước trên địa bàn 2 huyện Nghi Xuân và Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh và đề xuất các biện pháp khắc phục, giảm thiểu ô nhiễm. CÁO NGHI N CỨU SỰ LAN TRUYỀN, XÁC ĐỊNH NGUYÊN NHÂN Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN 2 HUYỆN NGHI XUÂN VÀ HƯƠNG SƠN, TỈNH HÀ TĨNH VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu sự lan truyền, xác định nguyên nhân ô nhiễm môi trường nước trên địa bàn 2 huyện nghi xuân và hương sơn, tỉnh hà tĩnh và đề xuất các biện pháp khắc phục , giảm thiểu ô nhiễm môi trường, Nghiên cứu sự lan truyền, xác định nguyên nhân ô nhiễm môi trường nước trên địa bàn 2 huyện nghi xuân và hương sơn, tỉnh hà tĩnh và đề xuất các biện pháp khắc phục , giảm thiểu ô nhiễm môi trường, Nghiên cứu sự lan truyền, xác định nguyên nhân ô nhiễm môi trường nước trên địa bàn 2 huyện nghi xuân và hương sơn, tỉnh hà tĩnh và đề xuất các biện pháp khắc phục , giảm thiểu ô nhiễm môi trường

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn