Giáo án - Bài giảng: Công nghệ thông tin: Bài tập Pascal có đáp án (Full)

41 613 0
  • Loading ...
1/41 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/04/2014, 15:00

B à i 1                             !" #! $%& #'('  "& )*+*'*  (,& -( . ",'& /(,01% 2.%" 3" #)  " # $%45& /(,016666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666615& /(07  (  875&  (,05& /(07  (  875&(,0+5& '89+& 80:+59& /(,072(  ,4*';5& /(,07"    7*;5& <(,& B à i 2   +=  >  ?      %<@& #'('"& )  **(,& -( ",'& /(,07% 2.%" 3  " #)  %<@75& /(,0766666666666666666666666666666666666666666666666666666675& /(07  +>  <875&(,05& 899& 899& /(,072(        ,7*;5& /(,07"      ,7*;5& <(,& . B à i 3   Tính tam giácAB  + 'C*+*+D> EF  G(F, H +  I  >J*  K  >J           7 E , +       7LM , **=       %$NO$"& #'('& ) *+**'*(,& -( ",'& /(,01-$%@$%$N  O$"45& /(,0766666666666666666666666666666666675& /(07  875&(,05& /(  07+  875&(,0+5& /(07  875&(,05& P  00:+5Q500+:5Q500:5Q+5  ( -( .,'( . 80:+:5R& '8'S09065906+590655& /(,07"    7*9T5  & /(,072(      7*'T5& % U . /(,0*4*1*  +*4*1*  *  1  >,  +    75& <(,& B à i 4 )KLV  W   LV     +U0G  :  +8X5   O$! #@O!%< !-$"! $%& )  *+*G(,& -( ",'& /(,07O$ #@O%< -$" $%$Y:  -8X75& /(,0766666666666666666666666666666666666666666666666666666666666675& /(07  875&  (,05& /(  07  +875&(,0+5& P08X5  ( P0+8X5( /(,07      '(75 .,'( .,'( Z(,07        (75 . /(,07  (  G87*6+RT5& <(,& B à i 5 )KLV  W+D  LV  +U0G  :  +  [ X5   -$%! #@O!%< !-$"& #'('& )*+(,& -( ",'& /(,07O$-$%   #@O  %< -$"   $%$Y:-Q8X75& /(,07666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666675& /(07875&(,05& /(07  +875&(,0+5& P\QX  ( PQX  (  /(,07-      (  GQ87*6+RT5 .,'(/(,07-    (  G\87*6+RT5 .,'( P+Q8X(/(,07-      '(75 .,'(  Z(,07-      (75& . <(,& B à i ;  )KLV  WLV    +0G  :+G:  8X5   O$! #@O!%< !-$"& #'('& )  *+***G*GU*G(,& -( /(,07O$ #@O%< -$"75& /(,07666666666666666666666666666666666666666666675& /(07(  '875&(,05& /(07(  '  +875&(,0+5& /(07(  '875&(,05& %  P  8X  ( P  +8X( P  8X  ( /(,07  '  (75 .,'( .,'( /(,07    (75 .,'( -( /(,07  (  G87*6R+T5 8+9+6T99& P  8X( /(,07  (  >(  G87*6+R095T5 .,'( P  \X( /(,07    (75 . .& <(,& .,'( -( .& GU806+:'S055R095& G806+6'S055R095& /(07    (  15& /(,01  GU87*GUT*7    G87*GT5& B à i 7 %  =],^  DT'C  *+**    0*+**HLM_+  5   %N!`@!a@! $%& #'('& )  *+***G(,& -( . ",'& /(,07%N`@a@ $%%<@O-@`@$*-*"*275& /(,0766666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666675& /(07875&<(,05& /(07  +875&  <(,0+5& /(07 875& <(,05& /(07  875&  <(,05& G8& P  +QG(G8+& P  QG(G8& /(,07`  ,  ,7*GT5& <(,& Bài 8 : %=]  b  DT  'C*+*  *0*+**  HLM_+  5   %N!`@! @! $%& #'('& )  *+***(,& -( ",'& /(,07%N`@ @ $%%<@O-@  `@$*  -*"*275& % c . /(,0766666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666675& /(07875&<(,05& /(07  +875&  <(,0+5& /(07 875& <(,05& /(07  875&  <(,05& 8& P  +\(8+& P\(  8& P  \(8& /(,07`    ,7*T5& <(,& B à i 9   OWLV    IK    G  +  +I  =     G  +  I  =     O$! .! $!$& #'('& )  *+****(,& G*I*(,& -( ",'& /(,07 O$  . $$75& /(,07666666666666666666666666666666666675& /(07  875&(,05& /(07  +875&(,0+5& /(07  875&(,05& /(07  875&(,05& /(07  875&(,05& 896+9& G896+9& I8969& P  8X( P  0G8X50I8X5( /(,07 ('  ((75 .,'(Z(,07 (    (75 .,'( -( .& /(07 (  (  75& /(,07G87*GRT*7    I87*IRT5& . <(,& Bài 10     dUJ     H   ,GBI eIIF Hf K   'Cd  gL^+h+gd*+gi*+g  BI   2@!O@! #%!O$j& #'('& )  **I*  G  ,& -( ",'& /(,072@  `$O  O@   #%O$j75& % T . /(,076666666666666666666666666666666666666675& /(07    'I  75&(,0G5& 8G  c;XX& G8G  c;XX& 8G   ;X& G8G  ;X& /(,07E(S87*  *7  7**77*G*  7I75& <(,& B à i 1 1       B  +=  >   HLd   ?` H    HF   $0G* I5  +D>  >F  G(   HLd   ?  I  >Jk   E.N!%<$!2.N!% #@"!2#@O!%<@& #'('& )  GX*IX*G*I**(,& -( /(,07E.N%<$  2.N% #@"2#@O  %<@75& /(,076666666666666666666666666666666666666666666666666666666675& /(07+  ><875&(,05& /(07    8  75&(,0GX*  IX5& /(07    (  875&(,0G*I5& 8`l<%0`l<0G6GX5:`l<0I6IX55& P  8  ( /(,072(  $  (  75 .,'( P  Q(  /(,072(  $        75 .,'(  /(,072(  $  75& . <(,& B à i 1 2 %  G I 0  )^G*  I  ,'Cm5   Y!a#j% #$!j& #'('& )  G*I*n(,& -( /(,01% Ya#j% #$  j45& /(,07666666666666666666666666666666666675& /(07  G875&(,0G5& /(07  I  875&(,0I5& P  GQ8X  ( -( .,'( . n8(G0I9,0G55& /(,07Go  I  8  7*nT5& . /(,07EG  ,'  75& <(,& B à i 1 3 %p   % !!O$!% #$& #'('& )  **((& % q -( . ",'& /(,07  %   O$% #$75& /(,07666666666666666666666666666666666675& /(07875&(,05& 8U& r8U       89& /(,0*  7p8 7*5& <(,& B à i 1 4   %G  0)^  ,'C  Ig>J  B5   % !Y!a#j!% #$!& #'('& )  **G((& ,(,& -( . /(,07  % Ya#j% #$  j75& /(,07666666666666666666666666666666666675& /(07  G875&  (,0G5& /(07875&(,05& ,8U& r8U       ,8,9G& /(,0G*  7o7**7  8  7*,T5& <(,&  B à i 1 5   %f`  8  ∑  U 8Xp   % !%@OU& #'('& )**((& '(,& -( ",'& /(,07" #@O%< %  %@O75& /(,07666666666666666666666666666666666666666675& /(07  875&  <(,05& 8U& '8U& r8U       -( .& 89& '8':UR& . /(,07%  `8  7*'s5& <(,& % ;  B à i 1 6   %f`  8  ∑  G   8U   % !%@O& #'('"& )*((& G*'*,(,& -( ",'& /(,07% %@Oa#j% #$75& /(,07666666666666666666666666666666666675& /(07  G875&(,0G5& /(07  875&(,05& '8X& ,8U& r8U       -( .& ,8,9G  & '8':,  & . /(,07%  `8  7*'s5& <(,& n i B à i 1 7   %f`  8  ∑  x i=  X  ip   % !%@Oc& #'('"& )  **((& G*'*,(,& -( ",'& /(,07% %@Oa#j% #$RO$% #$75& /(,076666666666666666666666666666666666666666666666666675& /(07  G875&(,0G5& /(07  875&(,05& '8& 8U& ,8U& r8U       -( .& ,8,9G  & 89& '8':,R  & . /(,07%  `8  7*'s5& <(,& B à i 1 8 %  DW  =    'C    +    'C  +  '  f  =,  LV    =   'C    +h  'CH0  +  8 c :+ c :  c 5%N!`@& #'('& % t )  *u*>((& -( /(,07" #@O %<  %N`@75& /(,07666666666666666666666666666666666675& r8U    v   ru8X    v   r>8X  v   P0UXX9:UX9u:>58099  :  u9u9u:  >9>9>5( /(,0*u*>*7  8  7**7oc:  7*u*7oc  :7*>*7oc75& . <(,& Bài 19   'C  Ig  >J  B*  >F    G(      W,'C  IgC  I>Jk   `@!O#j.!%@& #'('& )  *  ((& -( ",'& /(,07E.N%<$  `@  O#j.%@75& /(,07666666666666666666666666666666666666666675& /(07'>(    8  75&(,05& P  08X508U5( /(,0*7  E  ,  '  I(  75 .,'( -( .& 8U& <(( 8  :U& #,  0  8X5  09Q5& P  9Q  (/(,0*7,  'I(  75 .,'(  /(,0*7  >  ,'  I(  75& . <(,& B à i 2 0 ='C  IgCbVw  +h0,'CIg  >J  B HLM  _+5   "$"!`@!O#j.!%@& #'('& )  **  ((& -( ",'& /(,07 <$  "$"`@O#j.`@\875& /(,0766666666666666666666666666666666666666666666675& /(07  875&(,05& P  \( /(,07E    '  I(    \87*5 .,'( -( /(,07"'I(  \87**7,75& r8     -( 8U& % s .& <(,& . .& <(( 8  :U& #,0        8X5  09Q5  & P09Q5( /(0T5& Bài 21   c,x'Cxy Hf  eI  D  W  =  f  M HLM     c, x  g  'C  x  _   2@!%.& #'('"& ) G*I*n***u**',& -( ",'& /(,07" #@O%< 2@  %.75& /(,0766666666666666666666666666666666666666675& /(07  '  (    8  75&(,05& /(07  ,  (  U  75&(,0G5& /(07  ,  (    75&(,0I5& /(07  ,  (  c  75&(,0n5& /(,07a  7*G;*7 a7*I;*7 a7*n;5& r8X    0  G5 ru8X    0    I5 r  8  X    0  n5   P09G:u9I:9n85  ( /(,  0s*uU*UX5& . <(,& B à i 2 2  %z  B  z  b %B H{   zz %B  h  z  + %B  ++ b    +  g  |,k   %<$N%<$#!%<$N"@& #'('& )  **((& -( ",'& /(,07%<$N%<$#%<$N  "@75& /(,07666666666666666666666666666666666675& /(,07%   %  %75& r8XX r8Xcc r  8X  UXX P00q9:c9:Rc8UXX5  0::8UXX55( /(,0;*  U*  Uq5& <(,& . % v [...]... menu; Readln; End Trang 14 Bài 31: Tính các số Fibonacci: - F1=F2 = 1 - Fn = Fn-1 + Fn-2 Program FIBONACII; Uses Crt; Var n,kq:integer; Function F(n:integer):integer; Begin If (n=1) or (n=2) then F:=1 Else F:=F(n-1)+F(n-2); End; Begin Clrscr; Writeln(' TINH SO FIBONACII:'); Writeln(' -' ); Write('Nhap n = '); Readln(n); Write('F(',n,')= ',f(n)); Readln; End Bài 32: Viết chương trình tìm... C(k,n:integer):real; Begin C:=gt(n)/(gt(k)*gt(n-k)); End; Begin Clrscr; Writeln('VIET TAM GIAC PASCAL: '); Writeln(' -' ); Write(' Nhap n = '); readln(n); For i:=0 to n do Begin For j:=0 to i do Write(C(j,i):3:0); Writeln; End; Readln; End Bài 30: Viết các chương trình con tính diện tích tam giác, tròn, vuông, chữ nhật trong một chương trình Sau đó hỏi chọn một trong các phương án tính diện tích bằng cách.. .Bài 23: Tạo bảng số dạng sau: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Program BANG_SO; Uses crt; Var i,j,n:integer; Begin Clrscr; Writeln(' TAO BANG SO TU 0-9 9'); Writeln(' -' ); For i:=0 to 99 do Begin If (i mod 10 = 0) then Writeln; Write(i:3) End; Readln; End Bài 24: Tạo hình a) * ** *** **** ***** b) *****... Function C(n,k:integer):real; Begin c:=gt(n)/(gt(k)*gt(n-k)); End; Begin Clrscr; Writeln('CHUONG TRINH TINH N CHAP K :'); Writeln(' '); Write('Nhap n = '); readln(n); Write('Nhap k = ');readln(k); Writeln('C(',n,',',k,') = ',c(n,k):6:0); Readln; End Bài 29: Lập tam giác PASCAL, bằng Cn k(dùng chương trình con) n Program TAM_GIAC _PASCAL; Uses Crt; Var i,j,n,k:integer; Trang 12 Function... Bài 32: Viết chương trình tìm số đảo của một số nguyên dương Ví dụ: - Số = 12345 - Số đảo = 54321 Program TIM_SO_DAO; Uses crt; Var n:longint; Function daoso(n: longint):longint; Var s:string; ch:char; i,l,code:integer; kq:longint; Begin str(n,s); For i:=1 to length(s) div 2 do Begin ch:=s[i]; s[i]:=s[length(s)-i+1]; s[length(s)-i+1]:=ch; End; val(s,kq,code); daoso:=kq; End; Begin Clrscr; Writeln('... Readln; End Bài 56: Đếm số từ trong một chuỗi Program DEM_SO_TU; Uses Crt; Var st:string; i,dem:integer; Begin Clrscr; Writeln('DEM SO TU TRONG CHUOI:'); Writeln(' -' ); Write('Nhap chuoi: ');readln(st); If st[1]=' ' then dem:=0 Else dem:=1; Trang 33 For i:=1 to length(st )-1 do If (st[i] = ' ')and (st[i+1] ' ') then dem:=dem+1; Writeln('So tu trong chuoi la: ',dem); Readln; End Bài 57:... Uses Crt; Var i,j,n,m: integer; Begin Clrscr; Writeln(' TAO HINH C'); Writeln(' '); Write('Nhap so dong n= ');readln(n); For i:= 1 to n do Begin Gotoxy(n-i+5,i+5); For j:=1 to 2*i-1 do Write('*'); Writeln; End; Readln; End Bài 26: Tính an (dùng chương trình con) Program LUY_THUA; Uses Crt; Var a,n:integer; Function lt(a,n:integer):longint; Var i:integer; kq:longint; Begin kq:=1; For i:=1... ',lt(a,n)); Readln; Trang 11 End Bài 27: Tính n! (dùng chương trình con) Program GIAI_THUA; Uses Crt; Var n:integer; Function gt(n:integer):longint; Var kq,i:integer; Begin kq:=1; For i:=1 to n do kq:=kq*i; gt:=kq; End; Begin Clrscr; Writeln('CHUONG TRINH TINH N! :'); Writeln(' -' ); Write('Nhap n = '); readln(n); Writeln(n,'! = ',gt(n)); Readln; End Bài 28: Tính C kn (dùng chương trình... ',s:6:2); Readln; End Bài 36: Giải hệ phương trình: Viết chương trình giải hệ phương trình tuyến tính 2 ẩn dùng ma trận a11.x + a12.y = c1 a21 + a22.y = c2 Bài 37: Hãy viết chương trình nhập giá trị cho ma trận vuông cấp n a Tính tổng các phần tử nằm trên đường chéo chính b Tính tổng bình phương các số nằm trên hàng chẵn c Tính tổng căn bậc hai các số không âm trên cột lẻ d Đếm số phần tử giá trị trong... 21 End; Begin Clrscr; Writeln('TIM MA TRAN CHUYEN VI'); Writeln(' -' ); Write('Nhap vao cap ma tran vuong n = ');readln(n); Input(a,n); Writeln('Ma tran a la:'); Output(a,n); Chuyenvi(a,n); Writeln('Ma tran chuyen vi b la:'); Output(a,n); Readln; End Bài 41: Viết chương trình nhập vào một dãy số nguyên n phần tử In ra màn hình phần tử nhỏ nhất, phần tử lớn nhất và giá trị trung bình .  " # $%45& /(,01666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 6615 & /(07  (  875&  (,05& /(07  (  875&(,0+5& '89+& 80:+59& /(,072(  ,4*';5& /(,07"    7*;5& <(,& B
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án - Bài giảng: Công nghệ thông tin: Bài tập Pascal có đáp án (Full), Giáo án - Bài giảng: Công nghệ thông tin: Bài tập Pascal có đáp án (Full), Giáo án - Bài giảng: Công nghệ thông tin: Bài tập Pascal có đáp án (Full)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay