Mối quan hệ biện chứng giữa chính sách kinh tế và chính sách xã hội

41 516 0
  • Loading ...
1/41 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/12/2012, 14:45

Luận văn : Mối quan hệ biện chứng giữa chính sách kinh tế và chính sách xã hội Tiểu luận: Mối quan hệ biện chứng giữa chính sách kinh tế chính sách hội .Đề cơng chi tiếtA. Đặt vấn đềB. Nội dung I.Những vấn đề lí luận cơ bản1. Mối quan hệ biện chứng giữa chính sách kinh tế chính sách hội.1.1. Khái niệm chính sách kinh tế, chính sách hội, thời kỳ quá độ tiến lên Chủ nghĩa hội ở nớc ta.1.2. Các chỉ tiêu phản ánh.1.3. Mối quan hệ biện chứng giữa chính sách kinh tế chính sách hội nhằm nâng cao đời sống vật chất PLXH . 2. Một vài sự lựa chọn giữa chính sách kinh tế tăng trởngg với việc giải quyết chính sách hội trong quá trình phát triển kinh tếcủa các nớc.2.1. Quan điểm tăng trởng trớc , bình đẳng sau.2.2. Quan điểm u tiên công bằng hơn tăng trởng .2.3. Quan điểm chính sách kinh tế tăng trởng đi liền với công bằng hội (Thực hiện chính sách hội).3. Kinh nghiệm rút ra từ một số nớc.3.1. Chính sách kinh tế hớng tới sự tăng trởng kinh tế nhanh với phân phối công bằng, nâng cao mức sống cho mọi tầng lớp dân c đặc biệt là ngời nghèo nói chung khu vực nông thôn nói riêng.3.2. Chú trọng phát triển nông nghiệp đảm bảo chính sách hội cho ngời dân.3.3. Coi giáo dục là nền tảng .4.Quan điểm của Đảng về giải quyết mối quan hệ giữa chính sách kinh tế với việc thực hiện các chính sách hộiII.Thực trạng việc thực hiện chính sách kinh tế thực hiện chính sách hội Việt Nam.1. Đánh giá thực trạng.1.1. Thực trạng chính sách kinh tế.1.2. Thực trạng thực hiện các chính sách hội.2. Đánh giá những thành tựu đạt đợc những hạn chế trong việc giải quyết mối quan hệ giữa chính sách kinh tế với chính Nguyễn Đình Viễn - Lớp cao học cuối tuần -N1Tiểu luận: Mối quan hệ biện chứng giữa chính sách kinh tế chính sách hội .sách hội nhằm nâng cao đời sống vật chất phúc lợi hội ở nớc ta.2.1. Những thành tựu đạt đợc .2.2. Những hạn chế nguyên nhân.III.Phơng hớng giải pháp giải quyết mối quan hệ biện chứng giứa chính sách kinh tế chính sách hội nhằm không ngừng nâng cao đời sống vật chất , PLXH ở nớc ta trong thời kỳ quá độ.1. Phơng hớng mục tiêu phát triển KT-XH Việt Nam trong kế hoạch 2006-2010.1.1. Các mục tiêu chính sách kinh tế.1.2. Các mục tiêu chính sách hội .2. Các giải pháp thực hiện 2.1. Phơng hớng để giải quyết tốt mối quan hệ .2.2. Các giải pháp chủ yếu.C. Kết luận .D. Danh mục tài liệu tham khảoA. Đặt vấn đềKể từ sau đại chiến thế giới thứ hai, nền kinh tế thế giới có những bớc tiến vợt bậc. Xu thế toàn cầu hoá diễn ra mạnh mẽ, nó thôi thúc mọi quốc gia, mọi khu vực tham gia vào cuộc tranh đua quyết liệt vì sự phát triển. Trong cuộc đua ấy, sự tụt hậu về kinh tế sẽ đẩy đất nớc ra khỏi quỹ đạo phát triển. Tuy nhiên không phải quỗc gia nào cũng đợc chuẩn bị kỹ lỡng để tham gia vào cuộc đua này, một số ít quốc gia sẽ Nguyễn Đình Viễn - Lớp cao học cuối tuần -N2Tiểu luận: Mối quan hệ biện chứng giữa chính sách kinh tế chính sách hội .nhanh chóng vơn lên trở thành giàu có kéo theo một bộ phận dân c cũng trở thành giàu có bỏ lại một số quốc gia tụt hậu đằng sau với đại bộ phận dân c phải sống trong nghèo khổ. Thực tế chứng minh , theo thống kê Việt Nam năm 1996, hơn 30 năm qua, nền kinh tế thế giới có tốc độ tăng trởng rất cao, GNP/ngời tăng 3 lần, GNP toàn thế giới tăng 6 lần từ 4000 tỷ(năm 1960) lên 23000 tỷ (năm 1994). Tuy nhiên hố ngăn cách giàu nghèo cũng có xu hớng gia tăng. Khoảng ba phần t dân số của các nớc kém phát triển có mức thu nhập âm. Chênh lệch giữa các nớc phát triển các nớc thế giới thứ ba về thu nhập tăng hơn 3 lần. Thu nhập của 20% dân số nghèo nhất thế giới chiếm 1,4% tổng thu nhập toàn thế giới còn 20% ngời giàu nhất lại chiếm tới 85% thu nhập thế giới quả là một sự chênh lệch quá lớn. Tuy nhiên vấn đề hội không chỉ nổi lên ở các nớc kém phát triển, đang phát triển mà các nớc có nền kinh tế phát triển, vấn đề hội cũng rất nan giải, đó là nạn thất nghiệp, thất học,tệ nạn hội, sự bần cùng hoá, khoảng cách giầu nghèo, các mâu thuẫn hội nổi lên khó kiểm soát. Đó chính là sự không hài hoà hay sự mâu thuẫn giữa chính sách kinh tế chính sách hội. Trong vài thập kỷ gần đây, các quốc gia nhận thấy vấn đề thực hiện chính sách kinh tế để tăng trởng kinh tế phải gắn với sự tiến bộ công bằng hội (thực hiện chính sách hội). Vấn đề đặt ra mang tính chất toàn cầu bởi vấn đề này không chỉ cần thiết đối với các nớc nghèo mà còn đối với tất cả những nớc phát triển. Đặc biệt đối với nớc ta, giải quyết bài toán phát triển kinh tế với bài toán chính sách hội rất cần thiết, tất yếu phải giải quyết trong sự nghiệp cải cách, đổi mới kinh tế, xoá bỏ sức ỳ sự trì trệ hội, mâu thuẫn hạn chế chính sách hội do những hạn chế của cơ chế quản lý tập trung quan liêu bao cấp ở nớc ta, đặc biệt trong thời kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa hội ở nớc ta hiện nay. Chính vì lý do trên em chọn đề tài tiểu luận: Mối quan hệ biện chứng giữa chính sách kinh tế chính sách hội trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa hội ở nớc ta hiện nay. Nguyễn Đình Viễn - Lớp cao học cuối tuần -N3Tiểu luận: Mối quan hệ biện chứng giữa chính sách kinh tế chính sách hội .Do khả năng còn nhiều hạn chế nên không tránh khỏi những thiếu sót, em mong thầy giáo giúp đỡ để bài viết này của em đợc hoàn thiện hơn.Em xin chân thành cảm ơn !Nguyễn Đình Viễn - Lớp cao học cuối tuần -N4Tiểu luận: Mối quan hệ biện chứng giữa chính sách kinh tế chính sách hội .B. nội dung I. những vấn đề lý luận cơ bản1. Mối quan hệ biện chứng giữa chính sách kinh tế chính sách hội1.1.Khái niệm chính sách kinh tế, chính sách hội . 1.1.1.Khái niệm chính sách kinh tế .Chính sách kinh tế là những chủ trơng, chính sách cụ thể, những quy định của nhà nớc nhằm điều tiết nền kinh tế với mục đích tăng tr-ởng kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân, tăng phúc lợi hội. Chính sách kinh tế bao gồm một số loại chính sách chủ yếu: Chính sách kinh tế vĩ mô, chính sách điều tiết hoạt động kinh tế, chính sách kinh tế đối ngoại chính sách phát triển kinh tế .Các chính sách kinh tế đều nhằm mục tiêu tăng trởng kinh tế, tăng trởng kinh tế là sự gia tăng hay tăng thêm về sản lợng (thu nhập) tính cho toàn bộ nền kinh tế hay bình quân đầu ngời trong một thời kỳ nhất định.1.1.2 Khái niệm chính sách hội . Chính sách hội là những chủ trơng, những chính sách cụ thể, những quy định của nhà nớc duy trì hoặc làm thay đổi những điều kiện sống của các tầng lớp dân c, hớng đến sự thịnh vợng của các tầng lớp dân c trong hội; biểu hiện cụ thể dới dạng vốn con ngời vốn hội.Chính sách kinh tế tốt là tiền đề cho sự tăng trởng bền vững về các tiêu chuẩn sống bao gồm tiêu dùng vật chất, giáo dục , sức khỏe bảo vệ môi trờng vv .Phát triển bền vững là sự phát triển đáp ứng đợc các nhu cầu của hiện tại mà không làm thơng tổn khả năng đáp ứng các nhu cầu tơng lai.Có nhiều quan điểm trong chính sách phát triển kinh tế Theo P.Todako: Chính sách phát triển kinh tế cần đợc hiểu nhmột quá trình nhiều mặt có liên quan đến những thay đổi trong cơ cấu , Nguyễn Đình Viễn - Lớp cao học cuối tuần -N5Tiểu luận: Mối quan hệ biện chứng giữa chính sách kinh tế chính sách hội .trong thái độ thể chế cũng nh việc đẩy mạnh tăng trởng kinh tế , giảm bớt mức độ bất bình đẳng xoá bỏ chế độ nghèo đói.Chúng ta hiểu chính sách phát triển kinh tế là một quá trình tăng tiến về mọi mặt của nền kinh tế bao gồm sự gia tăng về sản lợng hay thu nhập những biến đổi tiến bộ về cơ cấu kinh tế hội. 1.2. Các chỉ tiêu phản ánh. 1.2.1 Các chỉ tiêu phản ánh sự tăng trởng kinh tế thể hiện chính sách kinh tế đúng dắn .- Tổng sản phẩm quốc nội (GDP):Tổng sản phẩm quốc nội là toàn bộ sản phẩm dịch vụ mới tạo ra trong năm bằng các yếu tố sản xuất trong phạm vi lãnh thổ quốc gia. - Tổng sản phẩm quốc dân (GNP):Tổng sản phẩm quốc dân là toàn bộ sản phẩm dịch vụ cuối cùng mà tất cả công dân một nớc tạo ra có thu nhập trong năm, không phân biệt sản xuất đợc thực hiện ở trong nớc hay ngoài nớc . - GDP/ngời: +Theo phơng pháp quy đổi ngoại tệ trực tiếp:GDP(đô la)/ P P: quy mô dân số GDP: quy mô thu nhập +Theo ngang giá sức mua :GDP thực tế bình quân đầu ngời đã đợc điều chỉnh theo ngang giá sức mua(1 $ sẽ mua đợc bao nhiêu GDP của nớc đó so với 1 $ sẽ mua đợc bao nhiêu GDP tại Mĩ ). 1.2.2 Các chỉ tiêu phản ánh sự phát triển hội thể hiện chính sách hội đúng đắn.Để phản ánh sự đúng đắn của chính sách hội thể hiển ở sự phát triển hội ngời ta sử dụng các chỉ tiêu nh sau: tuổi thọ bình quân, tỉ lệ biết chữ , tỉ lệ chết yểu, lợng tiêu dùng Calo/ngời /ngày, chi tiêu cho giáo dục , % dân số đợc hởng các phơng tiện vệ sinh, hệ số Gini v.v .-Chỉ số phát triển con ngời (HDI):Nguyễn Đình Viễn - Lớp cao học cuối tuần -N6Tiểu luận: Mối quan hệ biện chứng giữa chính sách kinh tế chính sách hội .Là chỉ số để tính trung bình các thành tựu trong phát triển con ngời, đó là những thành tựu về những năng lực cơ bản nhất của con ng-ời.Các bộ phận cấu thành bao gồm:*Tuổi thọ bình quân.*Trình độ văn hóa-giáo dục.*Thu nhập thực tế bình quân đầu ngời tính theo ngang giá sức mua(PPP).-Chỉ số nghèo khổ (HPI).Là thớc đo để đánh giá nghèo đói đa chiều , chỉ số tổng hợp về sự thiệt thòi của con ngời đợc đánh giá trên các khía cạnh : cuộc sống lâu dài, khoẻ mạnh, tri thức , sự bảo đảm về kinh tế sự hội nhập hội.Các bộ phận cấu thành bao gồm:+ Đối với những nớc đang phát triển (HPI 1):*Tỉ lệ ngời dự kiến không sống đến 40 tuổi.*Tỉ lệ mù chữ .*Tỉ lệ ngời không đợc tiếp cận với các dịch vụ y tế , nớc sạch.*Tỉ lệ trẻ em dới 5 tuổi bị suy dinh dỡng. + Đối với những nớc phát triển (HPI 2):*Tỉ lệ ngời dự kiến không sống đến 60 tuổi. *Tỉ lệ những ngời cha đạt đợc yêu cầu chuẩn về đọc viết.*Chỉ số nghèo về thu nhập.*Sự thiệt thòi trong hòa nhập hội. 1.3. Mối quan hệ giữa chính sách kinh tế chính sách hội nhằm nâng cao đời sống vật chất phúc lợi hội . 1.3.1 Đặt vấn đề về sự hạn chế của chính sách kinh tế chú trọng tăng trởng .Sau chiến tranh thế giới II vào 1960s các quốc gia đều nhấn mạnh đến tầm quan trọng của chính sách kinh tế hớng đến tăng trởng kinh tế . Họ cho rằng tăng trởng kinh tế là mục tiêu cơ bản của mọi hội. Kết quả là nhiều nớc đã đạt đợc tốc độ tăng trởng cao, nhng sự tăng trởng cao đó mang lại rất ít lợi ích cho ngời nghèo . Thể hiện là mức sống của hàng trăm triệu ngời ở châu Phi, châu á, Trung Đông d-Nguyễn Đình Viễn - Lớp cao học cuối tuần -N7Tiểu luận: Mối quan hệ biện chứng giữa chính sách kinh tế chính sách hội .ờng nh không tăng thậm chí còn giảm đi; tỉ lệ thất nghiệp bán thất nghiệp tăng cả ở nông thôn thành thị ; phân phối bất bình đẳng trong thu nhập tăng dẫn đến tình trạng nghèo tuyệt đối còn phổ biến.Những nguyên nhân đó là: Thứ nhất, trong một số trờng hợp Chính phủ muốn tăng thêm sức mạnh quân sự , hoặc danh tiếng của đất nớc danh tiếng của các tập đoàn cai trị mà đã đầu t vào hệ thống quân sự , hoặc các dự án to lớn trong rừng rậm, trên sa mạc , đây là những đầu t đa lại ít ích lợi trực tiếp cho những ngời dân(tăng trởng cao nhờ tăng đầu t vào những dự án quân sự nh trờng hợp của ấn Độ , Pakixtan ; những dự án để xây dựng những thành phố hiện đại mang tính thí điểm nh thành phố Thợng Hải của Trung Quốc. Thứ hai, do các nguồn lực khan hiếm để tạo ra sự tăng trởng tiếp theo, do vậy một bộ phận lớn thu nhập đợc dùng để tái đầu t. Nếu quá trình này tiếp tục trong một thời gian dài thì không những không nâng cao đợc đời sống nhân dân mà trái lại còn làm cho mọi tiêu dùng giảm sút, mặc dù vẫn tạo ra đợc sự tăng trởng kinh tế . Thứ ba, khi thu nhập tổng quỹ tiêu dùng tăng lên nhng những ngời giàu có lại nhận đợc toàn bộ hoặc phần lớn phần tăng thêm này, dẫn đến tình trạng ngời giàu sẽ giàu thêm, còn ngời nghèo lại nghèo đi. Điều đó thể hiện chính sách hội đã không đợc quan tâm đúng mức. 1.3.2. Sự chuyển hớng trong nhận thức (sau năm 1970)- Những nớc phát triển :Nhấn mạnh trọng tâm vào chất lợng cuộc sống, đặc biệt quan tâm đến môi trờng.- Những nớc đang phát triển:Mục tiêu chính của hoạt động kinh tế là xóa bỏ nạn nghèo đói phổ biến sự bất bình đẳng ngày càng tăng trong phân phối thu nhập. Đây là những vấn đề cốt lõi của phát triển kinh tế .Nguyễn Đình Viễn - Lớp cao học cuối tuần -N8Tiểu luận: Mối quan hệ biện chứng giữa chính sách kinh tế chính sách hội . 1.3.3. Quan hệ khách quan, biện chứng giữa chính sách kinh tế chính sách hội .Chính sách kinh tế chính sách hội ngoài những mục tiêu riêng còn có mục tiêu chung là nhằm phát triển con ngời , đảm bảo công bằng về quyền lợi nghĩa vụ công dân, thúc đẩy sự phát triển của hội.Chính sách kinh tế trớc hết nhằm giúp tăng trởng kinh tế là điều kiện trớc tiên để cải thiện chính sách hội, nâng cao phúc lợi hội , khắc phục tình trạng đói nghèo của một quốc gia. Nguyên nhân đầu tiên của đói nghèo là kinh tế không tăng trởng . Trong các hội tiền T bản chủ nghĩa, kinh tế tăng trởng rất chậm, vì vậy tình trạng đói nghèo rất phổ biến .Chính sách hội tất yếu phải dựa trên sự phát triển kinh tế . Phát triển kinh tế tạo ra cơ sở vật chất để giải quyết vấn đề phúc lợi thực hiện tốt các chính sách hội. Kinh tế phát triển sẽ nâng cao đời sống của từng cá nhân toàn hội , tạo điều kiện cho cá nhân tham gia tích cực vào các hoạt động của cộng đồng, trong đó có hoạt động phúc lợi hội . Kinh tế phát triển, Nhà nớc sẽ có nguồn thu để thực hiện các chơng trình phúc lợi hội, thự hiện chính sách hội. Do đó , phát triển kinh tế là điều kiện tiền đề để phát triển đa dạng hóa các hoạt động của chính sách hội . Chính phủ các nớc thờng dành một tỉ lệ nhất định của GNP để chi cho việc giải quyết các chính sách hội nên thu nhập quốc dân càng lớn thì khả năng ngân sách chi cho chính sách hội càng lớn. Nói cách khác , sự quan tâm mức chi phí dành cho chính sách hội tỉ lệ thuận với phát triển kinh tế . Điều đó có nghĩa là kinh tế phát triển càng mạnh thì chi tiêu cho thực hiện chính sách hội càng tăng . Chỉ khi tạo ra đợc một khối lợng vật chất đáng kể thì mới có thể thực hiện đáp ứng đợc các nhu cầu hội ngày một tăng đa dạng, có thể điều chỉnh , hoàn thiện thay đổi các chính sách hội .Thực tế cho thấy , về tổng thể , hệ thống chính sách hội, phúc lợi hội của các nớc có nền kinh tế phát triển tốt hơn hẳn so với hệ Nguyễn Đình Viễn - Lớp cao học cuối tuần -N9Tiểu luận: Mối quan hệ biện chứng giữa chính sách kinh tế chính sách hội .thống chính sách hội, phúc lợi hội của các nớc kinh tế kém phát triển . Ngời ta có thể phê phán hệ thống chính sách hội, phúc lợi hội của một nớc kinh tế phát triển nhng điều đó chỉ muốn nói là chính sách hội của nớc đó cha tơng xứng với tiềm lực kinh tế có thể đáp ứng đợc . Ngợc lại ngời ta thờng khen hệ thống chính sách hội phúc lợi hội của một nớc đang phát triển nào đó là muốn nói rằng chính sách hội phúc lợi hội của nớc đó tốt so với điều kiện nền kinh tế nớc đó có thể đáp ứng. Một tỉ lệ nhỏ GNP của các nớc giàu cũng lớn hơn rất nhiều tỉ lệ cao GNP của các nớc nghèo vì GNP của hai nhóm nớc quá chênh lệch. Không ai dám khẳng định rằng chính sách hội phúc lợi hội của một nớc nghèo về tổng thể lại hơn đợc chính sách hội phúc lợi hội của một nớc giàu mặc dù có thể phê phán nớc giàu hơn về mặt nào đó. Để phản ánh chính sách hội phúc lợi hội của một nớc , bao giờ ngời ta cũng nhìn đến khả năng kinh tế của nớc đó rồi đa ra những đánh giá mức độ tơng xứng. Nh vậy chính sách kinh tế tạo điều kiện cho tăng trởng kinh tế là nhân tố khách quan quan trọng ảnh hởng trực tiếp đến chính sách hội phúc lợi hội .Chính sách kinh tế hớng tới sự tăng trởng kinh tế là một trong những nhân tố quyết định nhất để đảm bảo phát triển hoàn thiện các chính sách hội phúc lợi hội. Tăng trởng kinh tế tạo ra ngày càng nhiều của cải vật chất cho hội, cơ sở để nâng cao mức sống ng-ời dân, ổn định chính sách hiện tại, đảm bảo cuộc sống tơng lai. Nhờ tăng trởng kinh tế, Nhà nớc mới có điều kiện xây dựng những cơ sở phúc lợi nh nhà dỡng lão, trại trẻ mồ côi, cơ sở phúc lợi danh cho ngời tàn tật, các khu vui chơi giải trí, các bệnh viện mới hiện đại, mở mang hệ thống giáo dục, y tế .Nhng phải chăng cứ có có chính sách kinh tế tốt, nền kinh tế phát triển thì chính sách hội phúc lợi hội sẽ đợc cải thiện? Tăng trởng kinh tế không tự nó giải quyết đợc các vấn đề chính sách hội phúc lợi hội mặc dù Nhà nớc vẫn chú ý đến việc giải quyết việc giải quyết các vấn đề chính sách hội phúc lợi hội nh xây Nguyễn Đình Viễn - Lớp cao học cuối tuần -N10[...]... cả chính sách phát triển, tăng trởng kinh tế chính sách hội Các chính sách hội không tồn tại độc lập mà nằm trong tổng thể hệ thống chính sách của Nhà n ớc nên Nhà nớc có vai trò to lớn trong việc quản lý, thực hiện các chính sách hội, tạo ra sự liên kết , thống nhất giữa các chính sách kinh tế chính sách hội để định hớng thúc đẩy phát triển kinh tế phục vụ các mục tiêu chính sách. .. trợ cho sự công bằng tăng trởng 3 Kinh nghiệm rút ra từ một số nớc Quá trình thực hiện chính sách kinh tế chính sách hội giảm bất bình đẳng ở Hàn Quốc , Malaixia cho ta một số kinh nghiệm nh sau: Nguyễn Đình Viễn - Lớp cao học cuối tuần -N 13 Tiểu luận: Mối quan hệ biện chứng giữa chính sách kinh tế chính sách hội 3.1 .Chính sách kinh tế hớng tới sự tăng trởng kinh tế nhanh với phân phối... viên phổ thông đạt tiêu chuẩn tăng lên Hệ thống đào tạo, bồi dỡng giáo dục đợc cải tiến Nguyễn Đình Viễn - Lớp cao học cuối tuần -N 24 Tiểu luận: Mối quan hệ biện chứng giữa chính sách kinh tế chính sách hội Tóm lại: Giải quyết tốt mối quan hệ giữa chính sách kinh tế với chính sách hội nhằm nâng cao đời sống hội đã làm giảm bớt bất bình đẳng trong hội, sự tiến bộ của con ng ời thể hiện...Tiểu luận: Mối quan hệ biện chứng giữa chính sách kinh tế chính sách hội dựng mạng lới y tế đến tận cơ sở , phòng bệnh , chữa bệnh cho nhân dân, chăm lo đời sống cho các gia đình bộ đội, th ơng binh , liệt sĩ, mở mang giáo dục nhằm ổn định hội Thực tế những năm gần đây, Nhà nớc đã ban hành một số chính sách chính sách hội phúc lợi hội trên tinh thần đổi mới cố gắng thực... sống môi trờng hơn là chính sách kinh tế tăng sản lợng của nền kinh tế 2.3 Quan điểm chính sách kinh tế tăng trởng đi liền với công bằng hội (Thực hiện chính sách hội) Đây là sự lựa chọn trung gian giữa hai quan điểm trên Quan điểm này vừa nhấn mạnh về số lợng , vừa chú ý về chất lợng của sự phát triển Chính sách kinh tế phải gắn với việc giảm thiểu nghèo đói công bằng hội, tăng trởng kinh. .. tuần -N 11 Tiểu luận: Mối quan hệ biện chứng giữa chính sách kinh tế chính sách hội Điển hình theo quan điểm này là Braxin Braxin phát triển nhanh nhng chính sách hội phúc lợi hội với con ng ời lại không đợc giải quyết tốt Braxin là một nớc lớn, giàu tài nguyên đã có những tiến bộ đáng kể trong việc tạo ra một nền kinh tế hiện đại Một vài ngành công nghiệp thành phố có thể sánh... ớc vào thời kỳ tăng tr- Nguyễn Đình Viễn - Lớp cao học cuối tuần -N 22 Tiểu luận: Mối quan hệ biện chứng giữa chính sách kinh tế chính sách hội ởng kinh tế , trong khi các yếu tố khác không đổi, những vùng kinh tế năng động , có nhiều thuận lợi trong tiếp cận huy động các nguồn lực tăng trởng 2 Đánh giá những thành tựu đạt đợc những hạn chế trong việc giải quyết mối quan hệ giữa chính sách. .. hội nâng cao phúc lợi hội , từ việc đảm bảo lợi ích của các tầng lớp nhân dân đến việc phát triển con ngời hoàn thiện cơ cấu hội 2 Một vài sự lựa chọn giữa chính sách tăng trởng kinh tế với việc giải quyết chính sách hội trong quá trình phát triển kinh tế của các nớc 2.1 Quan điểm tăng trởng trớc, bình đẳng sau Quan điểm này nhấn mạnh vào chính sách kinh tế thúc đẩy tăng trởng kinh. .. hiện chính sách hội Chỉ có trên cơ sở phát triển kinh tế mạnh mẽ vững chắc mới có điều kiện để thực hiện mở rộng nâng cao chất l ợng phúc lợi hội, thực hiện tốt chính sách hội Chiến lợc phát triển chính sách hội phải toàn diện , có b ớc đi thích hợp tơng thích với phát triển kinh tế Trên phạm vi toàn hội cũng nh trong từng phơng án đầu t, phải quán triệt quan điểm hiệu quả kinh. .. văn bản pháp quy, hệ thống cơ chế chính sách , những quy định công tác kiểm tra , kiểm soát Ngoài chức năng định hớng , kiểm soát , Nhà nớc có vai trò rất quan trọng trong việc tổ chức các hoạt động chính sách hội cụ thể ở từng lĩnh vực địa điểm cụ thể Nguyễn Đình Viễn - Lớp cao học cuối tuần -N 32 Tiểu luận: Mối quan hệ biện chứng giữa chính sách kinh tế chính sách hội Sáu là , tổ chức . luận: Mối quan hệ biện chứng giữa chính sách kinh tế và chính sách xã hội. ..B. nội dung I. những vấn đề lý luận cơ bản1. Mối quan hệ biện chứng giữa chính sách. sách kinh tế và chính sách xã hội1 .1.Khái niệm chính sách kinh tế, chính sách xã hội . 1.1.1.Khái niệm chính sách kinh tế .Chính sách kinh tế là
- Xem thêm -

Xem thêm: Mối quan hệ biện chứng giữa chính sách kinh tế và chính sách xã hội, Mối quan hệ biện chứng giữa chính sách kinh tế và chính sách xã hội, Mối quan hệ biện chứng giữa chính sách kinh tế và chính sách xã hội, Đặt vấn đề B. Nội dung, Kinh nghiƯm rót ra tõ mét sè níc.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn