Nghiên cứu thiết kế chế tạo một số phần tử thuỷ lực dùng cho tổ hợp giá thuỷ lực di động

64 535 0
  • Loading ...
1/64 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2014, 19:39

BỘ CÔNG THƯƠNG TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM VIỆN CƠ KHÍ NĂNG LƯỢNG VÀ MỎ - TKV BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO MỘT SỐ PHẦN TỬ THỦY LỰC DÙNG CHO TỔ HỢP GIÁ THỦY LỰC DI ĐỘNG THUYẾT MINH BÁO CÁO HOÀNG VĂN VĨ 7867 19/4/2010 HÀ NỘI - 2010 Nghiên cứu chế tạo một số phần tử thủy lực dùng cho tổ hợp giá thủy lực di động VIỆN CƠ KHÍ NĂNG LƯỢNG VÀ MỎ - TKV 2 BỘ CÔNG THƯƠNG TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM VIỆN CƠ KHÍ NĂNG LƯỢNG VÀ MỎ - TKV ***** BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO MỘT SỐ PHẦN TỬ THỦY LỰC DÙNG CHO TỔ HỢP GIÁ THỦY LỰC DI ĐỘNG MÃ SỐ: BCTK.09NN/09 CƠ QUAN CHỦ QUẢN: BỘ CÔNG THƯƠNG CƠ QUAN CHỦ TRÌ: VIỆN CƠ KHÍ NĂNG LƯỢNG VÀ MỎ - TKV CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI DUYỆT VIỆN Hoàng Văn Vĩ HÀ NỘI - 2010 Nghiên cứu chế tạo một số phần tử thủy lực dùng cho tổ hợp giá thủy lực di động VIỆN CƠ KHÍ NĂNG LƯỢNG VÀ MỎ - TKV 3 NHỮNG NGƯỜI THỰC HIỆN TT Họ và tên Chức danh, nghề ngiệp Cơ quan 1 Hoàng Văn Vĩ Chủ nhiệm đề tài Viện CK NL & Mỏ - TKV 2 Trần Đức Thọ ThS. Cơ khí Viện CK NL & Mỏ - TKV 3 Đàm Hải Nam ThS. Chế tạo máy Viện CK NL & Mỏ - TKV 4 Nguyễn Quốc Tính KS. Cơ khí Viện CK NL & Mỏ - TKV 5 Nguyễn Đức Minh KS. Cơ khí Viện CK NL & Mỏ - TKV 6 Trần Ngọc Minh KS. Cơ khí Viện CK NL & Mỏ - TKV 7 Hà Thị Thúy Vân KS. Kinh tế Viện CK NL & Mỏ - TKV Nghiên cứu chế tạo một số phần tử thủy lực dùng cho tổ hợp giá thủy lực di động VIỆN CƠ KHÍ NĂNG LƯỢNG VÀ MỎ - TKV 4 TÓM TẮT ĐỀ TÀI Đề tài “Nghiên cứu thiết kế chế tạo một số phần tử thủy lực dùng cho tổ hợp giá thủy lực di động” với mục tiêu là nghiên cứu hoàn thiện thiết kế, chế tạo các phần tử thủy lực của tổ hợp giá thủy lực di động ZH1600/16/24Z của Trung Quốc, nhằm mục đích sửa chữa và tiến tới chế tạo hoàn toàn giá thủy lực trong n ước, đáp ứng yêu cầu của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam. Đề tài đánh giá lược về tình hình chống giữ và sử dụng giá thủy lực ZH trên cơ sở số lượng mà các mỏ than hầm lò đang sử dụng hiện nay. Đề tài đã khảo sát tình trạng hư hỏng của giá thủy lực, tình hình chế tạo nội địa hóa hiện nay. Đề tài đã nghiên cứu lập b ản vẽ các chi tiết, cụm chi tiết, xác định vật liệu chế tạo, song song là tính toán kiểm nghiệm một số thông số của các phần tử thủy lực nói trên, có áp dụng phần mềm Inventor để tính toán: - Tính kiểm nghiệm cụm xi lanh tiến gương (tính đường kính, chiều dầy thành xi lanh, tính độ biến dạng), trên cơ sở áp lực mỏ và áp suất chất lỏng. - Tính toán kiểm nghiệm cụm xi lanh nâng hạ mái trước (tính đườ ng kính, chiều dầy, độ biến dạng, độ ổn định). - Tính áp suất cho phép. - Tính các phần làm kín. - Tính lực mở tay van và kiểm nghiệm vòng bít làm kín. Trên cơ sở các bản vẽ thiết kế, đề tài xác định, lựa chọn và lập quy trình công nghệ chế tạo các chi tiết phù hợp với điều kiện trong nước. Tiến hành chế tạo, kiểm tra lắp ráp hoàn thiện các cụm chi tiết. Xác định các yêu cầu thử nghiệ m theo tiêu chuẩn, tiến hành thử nghiệm các sản phẩm của đề tài, tại xưởng thực nghiệm. Kết quả thử nghiệm, các sản phẩm đều đạt các yêu cầu thử nghiệm đề ra và có thể tiến hành các bước thử nghiệm tiếp theo (thử nghiệm công nghiệp – đề tài chưa thử nghiệm). Đề tài đã đưa ra một số kiến nghị nhằm mục đích có những b ước phát triển tiếp theo. Từ khóa: - Một số phần tử thủy lực. - ZH1600/16/24Z Nghiên cứu chế tạo một số phần tử thủy lực dùng cho tổ hợp giá thủy lực di động VIỆN CƠ KHÍ NĂNG LƯỢNG VÀ MỎ - TKV 5 MỤC LỤC TÓM TẮT ĐỀ TÀI 4 MỞ ĐẦU 7 Chương I: TỔNG QUAN CHUNG, CÁC DẠNG HỎNG VÀ CÔNG TÁC SỬA CHỮA CHẾ TẠO TỔ HỢP GIÁ THỦY LỰC DI ĐỘNG 10 I.1. GIỚI THIỆU VỀ TỔ HỢP GIÁ THỦY LỰC DI ĐỘNG 10 I.2. CÁC DẠNG HỎNG CỦA TỔ HỢP GIÁ THỦY LỰC DI ĐỘNG 14 I.3. CÔNG TÁC SỬA CHỮA BẢO DƯỠNG VÀ CHẾ TẠO SẢN PHẨM PHỤ TÙNG THAY THẾ MỚI GIÁ THỦY LỰC DI ĐỘNG 15 I.3.1. Công tác sửa chữa bảo dưỡng 15 I.3.2. Chế tạo mới sản phẩm 15 I.4. LỰA CHỌN ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU, CHẾ TẠO 16 Chương II: TÍNH TOÁN LẬP BẢN VẼ THIẾT KẾ 18 II.1. LẬP BẢN VẼ CHẾ TẠO 18 II.1.1. Thiết lập bản vẽ 18 II.1.2. Các yêu cầu về thép chế tạo 18 II.2. TÍNH TOÁN KIỂM NGHIỆM CÁC CỤM XI LANH 20 II.2.1. Xác định áp lực mái giá chống 20 II.2.2. Tính cụm xi lanh tiến gương 24 II.2.3. Tính cụm xi lanh nâng hạ mái trước 29 II.2.4. Tính áp suất cho phép 34 II.2.5. Tính các phần làm kín của mối ghép di trượt 34 II.3. TÍNH LỰC MỞ TAY VAN VÒNG BÍT LÀM KÍN 36 II.3.1. Tính lực mở tay van 36 II.3.2. Tính kiểm nghiệm vòng bít làm kín 38 II.4. TÍNH KIỂM NGHIỆM THIẾT KẾ BẰNG PHẦN MỀM 39 II.4.1. Tính kiểm nghiệm xi lanh 39 II.4.2. Tính kiểm nghiệm cần piston 42 Chương III: LẬP QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ VÀ CHẾ TẠO SẢN PHẨM 43 III.1. LỰA CHỌN VÀ LẬP QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO SẢN PHẨM 43 III.1.1. Cơ sở lựa chọn công nghệ chế tạo 43 III.1.2. Đặc điểm công nghệ chế tạo 43 III.1.3. Công nghệ gia công xi lanh 43 III.1.4. Công nghệ nhiệt luyện cần piston 46 III.1.5. Công nghệ mạ 46 III.1.6. Lập quy trình công nghệ chế tạo một số chi tiết điển hình 50 Nghiên cứu chế tạo một số phần tử thủy lực dùng cho tổ hợp giá thủy lực di động VIỆN CƠ KHÍ NĂNG LƯỢNG VÀ MỎ - TKV 6 III.2. CHẾ TẠO VÀ LẮP RÁP SẢN PHẨM 54 III.2.1. Chế tạo sản phẩm 54 III.2.2. Kiểm tra chế tạo, lắp ráp các cụm chi tiết 55 Chương IV: THỬ NGHIỆM, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM 56 IV.1. THỬ NGHIỆM SẢN PHẨM 56 IV.1.1. Thử nghiệm tại xưởng 56 IV.1.2. Thử nghiệm công nghiệp 59 IV.2. ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM 60 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 61 KẾT LUẬN 61 KIẾN NGHỊ 61 Nghiên cứu chế tạo một số phần tử thủy lực dùng cho tổ hợp giá thủy lực di động VIỆN CƠ KHÍ NĂNG LƯỢNG VÀ MỎ - TKV 7 MỞ ĐẦU Hiện nay, các mỏ than hầm lò trong Tập đoàn Công nghiệp than khoáng sản Việt Nam đang sử dụng một số lượng lớn và đa dạng về chủng loại thiết bị chống giữ lò chợ. Theo mức độ cơ giới hóa và công nghệ khai thác lò chợ mà các mỏ than hầm lò áp dụng các loại thiết bị chống giữ khác nhau như cột thủy lực đơn DZ22, giá thủy lực di động XDY; tổ h ợp giá thủy lực ZH; giàn chống tự hành ZZ3200; giàn chống KĐT1; giàn chống VINANTA; giá chống thủy lực 2ANSH, các thiết bị chống nói trên hầu hết được nhập của nước ngoài, một số ít đã chuyển giao công nghệ và nội địa hóa một số cụm chi tiết ở Việt Nam (đặc tính kỹ thuật các thiết bị chống giữ kể trên được nêu trong phần phụ lục 9). Trong các thiết bị chống giữ kể trên thì tổ hợp giá thủy lực ZH được thiết kế cải tiến trên cơ sở công nghệ chống giữ lò chợ bằng cột thủy lực đơn kết hợp với xà kim loại. Xét về mặt cơ giới hóa chống giữ thì đây là loại hình trung gian, tiến lên từ cột thủy lực đơn kết hợp với xà kim loại. Tổ hợp giá thủy lực được nh ập vào Việt Nam từ cuối năm 2006 và chính thức được đưa vào sử dụng từ tháng 5/2007 tại Công ty Than Thống Nhất - TKV. Tính đến hết năm 2008, trong Tập đoàn TKV đã có 11 lò chợ đưa tổ hợp giá thủy lực vào chống giữ. Ban đầu chúng ta nhập trọn bộ của Trung Quốc và Viện Khoa học Công nghệ mỏ - TKV là đơn vị vấn chuyển giao công nghệ. Đến nay, các đơn vị cơ khí trong T ập đoàn TKV đã từng bước nội địa hóa và bước đầu đã chế tạo thành công cột chống, một số cụm chi tiết dạng kết cấu. Còn lại các cụm van và một số cụm xi lanh (gọi chung là các phần tử thủy lực) hiện tại vẫn phải nhập khẩu từ Trung Quốc, quá trình nhập còn phụ thuộc vào các công ty thương mại, mất nhiều thời gian nên các đơn vị sử dụng không chủ động được sản xuất. Trong điều kiện đó, để đáp ứng nhu cầu sản xuất, Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ - TKV đã đăng ký với Bộ Công Thương chế tạo thử các phần tử thủy lực và được phê duyệt theo Quyết định số 1035/QĐ-BCT ngày 27 tháng 02 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc đ iều chỉnh và đặt hàng bổ sung thực hiện Nghiên cứu chế tạo một số phần tử thủy lực dùng cho tổ hợp giá thủy lực di động VIỆN CƠ KHÍ NĂNG LƯỢNG VÀ MỎ - TKV 8 nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2009, giao cho Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ - TKV thực hiện đề tài “Nghiên cứu chế tạo một số phần tử thủy lực dùng cho tổ hợp giá thủy lực di động”. * Mục tiêu nghiên cứu của đề tài: - Tiếp tục phát triển hoàn thiện các nghiên cứu về tính toán thiết kế, công nghệ chế tạo giá chống thủy lực. - Chế t ạo các phần tử thủy lực của tổ hợp giá thủy lực di động phục vụ công tác sửa chữa và chế tạo mới các sản phẩm trong nước. * Đối tượng nghiên cứu: - Đối tượng nghiên cứu của đề tài là các bộ phận thủy lực của tổ hợp giá thủy lực chỉnh thể ZH1600/16/24Z (nhập của Trung Quốc) hoặc giá khung di động đang nội địa hóa tạ i cơ khí TKV. * Phạm vi và nội dung nghiên cứu của đề tài: - Khảo sát tình hình sử dụng tổ hợp giá thủy lực di động trong Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam. - Tính toán lập bản vẽ thiết kế và quy trình công nghệ chế tạo. - Chế tạo sản phẩm trên cơ sở bản vẽ thiết kế và quy trình công nghệ đã lập, trên các thiết bị gia công trong nước. Các sản phẩm chế tạo bao g ồm: + 02 cụm xi lanh tiến gương; + 02 cụm xi lanh chỉnh hướng; + 04 cụm xi lanh nâng mái trước; + 02 cụm van điều khiển trung tâm. - Thử nghiệm sản phẩm. * Kết quả thực hiện: - Chế tạo sản phẩm: Đến nay, đề tài đã thực hiện chế tạo xong các sản phẩm theo đúng nội dung đăng ký (số lượng và chủng loại) với Bộ Công Thương. Nghiên cứu chế tạo một số phần tử thủy lực dùng cho tổ hợp giá thủy lực di động VIỆN CƠ KHÍ NĂNG LƯỢNG VÀ MỎ - TKV 9 - Thử nghiệm sản phẩm: Đề tài đã tiến hành thử nghiệm sản phẩm tại xưởng. Tuy nhiên, đề tài chưa thực hiện được bước thử nghiệm công nghiệp vì lý do sau: Sản phẩm của đề tài là bộ linh kiện trên 1 thiết bị (tổ hợp giá thủy lực), trong khi đó các đơn vị có sử dụng giá thủy lực đúng chủng loại thì thiết bị thường xuyên làm việ c trong lò hoặc chuyển về kho bảo quả do chưa có diện khai thác chống giữ phù hợp như Công ty Than Mạo Khê - TKV. Vì vậy đến nay, đề tài chưa thực hiện được bước thử nghiệm công nghiệp. Đề tài sẽ thực hiện các bước thử nghiệm công nghiệp trong năm 2010 khi có điều kiện cho phép. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn lãnh đạo và cán bộ Vụ Khoa học Công nghệ - Bộ Công Thương, lãnh đạo Viện Cơ khí Nă ng lượng và Mỏ - TKV, cùng tất cả các chuyên gia và các đồng nghiệp trong và ngoài Viện đã nhiệt tình giúp đỡ hoàn thành đề tài. Nhóm thực hiện đề tài Nghiên cứu chế tạo một số phần tử thủy lực dùng cho tổ hợp giá thủy lực di động VIỆN CƠ KHÍ NĂNG LƯỢNG VÀ MỎ - TKV 10 Chương I: TỔNG QUAN CHUNG, CÁC DẠNG HỎNG VÀ CÔNG TÁC SỬA CHỮA CHẾ TẠO TỔ HỢP GIÁ THỦY LỰC DI ĐỘNG I.1. GIỚI THIỆU VỀ TỔ HỢP GIÁ THỦY LỰC DI ĐỘNG Tổ hợp giá thủy lực di động ZH là thiết bị chống giữ lò chợ được thiết kế trên cơ sở cải tiến công nghệ chống giữ lò chợ bằng cột chống thủy lực đơn kết hợp với xà kim loại, hay cao hơn nữa là tổ hợp giá thủy lực XDY. Có thể nói về mặt cơ giới hóa chống giữ lò chợ thì đây là loại hình thiết bị và công nghệ trung gian tiến lên từ cột chống thủy lực đơn kết hợp với xà kim loại lên chống bằng giàn chống thủy lực. Tổ hợp giá thủy lực được nhập vào Việt Nam khoảng cuối năm 2006 và bắt đầu sử dụng trong chống giữ lò chợ từ tháng 5/2007 (tại Công ty Than Thống Nhất). Ban đầu chúng ta nhập khẩu toàn bộ của Trung Quốc và Viện Khoa học Công nghệ mỏ - TKV là đơn đơn vị vấn chuyển giao công nghệ. Đến nay, Công ty Chế tạo máy - TKV đã từng bước nội địa hóa một số bộ phận của tổ hợp giá thủy lực và bước đầu chế tạo cột chống (dây chuyền sản xuất cột chống do Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ - TKV lập dự án đầu và chuyển giao công nghệ), một số k ết cấu cơ khí khác. Còn lại các loại van và các cụm xi lanh (xi lanh tiến gương, xi lanh nâng hạ mái, xi lanh chỉnh hướng) vẫn phải nhập khẩu từ Trung Quốc. Tính đến hết năm 2008, trong Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đã có 11 đơn vị đưa tổ hợp giá thủy lực vào chống giữ lò chợ khai thác và được chia thành 2 loại. Đó là tổ hợp giá thủy lực chỉnh thể và tổ hợp giá thủ y lực phân thể. Loại chỉnh thể có khả năng áp dụng cho các vỉa dốc đến 30 o và đang được dùng tương đối nhiều, loại phân thể có khả năng áp dụng cho vỉa dốc đến 40 o nhưng chưa được áp dụng nhiều, do khi áp dụng ở vỉa dốc còn gặp nhiều khó khăn, độ ổn định thấp. Tổ hợp giá thủy lực có cấu tạo dạng lập thể, được liên kết thành dạng mảng (dọc theo chiều dài lò chợ) tạo cho các vì chống có độ ổn định tương đối [...]... thy lc dựng cho t hp giỏ thy lc di ng 2950 960 740 1955 460 Hỡnh 1: Hỡnh nh giỏ thy lc di ng ZH1600/16/24Z VIN C KH NNG LNG V M - TKV 13 Nghiờn cu ch to mt s phn t thy lc dựng cho t hp giỏ thy lc di ng I.2 CC DNG HNG CA T HP GI THY LC DI NG Trong quỏ trỡnh thc hin nhúm ti tin hnh tỡm hiu kho sỏt cỏc dng hng ca t hp giỏ thy lc di ng ti mt s m Kt qu thc hin, giỏ thy lc cú cỏc dng hng ch yu di õy: 1- V... GK1600/1.6/2.4/HTD c s dng cho cỏc lũ ch khai thỏc cú dc n 40o ti cỏc n v nh Cụng ty TNHH 86, ng Vụng cú thu hi than h trn õy l loi giỏ thy lc mi a vo s dng, bc u cho thy nu qun lý k thut tt thỡ loi giỏ ny s phỏt huy tt trong cỏc lũ ch cú dc n 40o VIN C KH NNG LNG V M - TKV 11 Nghiờn cu ch to mt s phn t thy lc dựng cho t hp giỏ thy lc di ng Nhỡn chung, cho n nay cỏc khu vc hin ang ỏp dng t hp giỏ thy lc di ng u cú... thut Vi ng kớnh Dt = 100mm ta cú xỏc nh c lc y ca piston F1 di ỏp sut bm theo cụng thc sau: F1 = p1 A. mh1 p 2 a mh 2 (2.10) Trong ú: p1 - ỏp sut bung xi lanh phớa y tng chiu di xi lanh, p1 = Pb = 31,5MPa A - din tớch tit din lm vic ca u piston, A= DT2 4 = 3,14.10 2 = 78,5 cm 4 Vi: Dt - ng kớnh lm vic ca u piston, cm mh1 - hiu sut c - thy lc cho phớa mt piston, theo ti liu [4] cú mh1 = 0,9 ữ 0,98... KH NNG LNG V M - TKV 26 Nghiờn cu ch to mt s phn t thy lc dựng cho t hp giỏ thy lc di ng p2 - ỏp sut bung xi lanh phớa kộo ngn xi lanh (theo thc nghim s liu ca m), p2 = 3MPa mh 2 - hiu sut c - thy lc cho phớa cỏn piston, theo ti liu [4] cú mh 2 = 0,8 ữ 0,96 , chn mh 2 =0,88 a din tớch lm vic phớa cỏn piston, a = (A Ac), vi Ac l din tớch cỏn piston Ac = Dc2 4 = 3,14.7 2 2 = 38,5 cm 4 Trong ú:... - TKV 33 Nghiờn cu ch to mt s phn t thy lc dựng cho t hp giỏ thy lc di ng ca xi lanh F1 do ỏp lc cht lng gõy ra vi ng kớnh trong xi lanh Dt = 63mm; Ac = 45mm l: F1 = 86840 N Vi lc tỏc ng cỏn piston F1 = 86840N < FCF, kt lun xi lanh m bo n nh khi lm vic vi ỏp sut bm II.2.4 Tớnh ỏp sut cho phộp p sut lm vic cho phộp ca cht lng ln nht pmax m bo gii hn bn cho xi lanh lm vic c xỏc nh theo cụng thc: p max... toỏn c th hi trờn hỡnh 3 Gi thuyt cho rng ch cú ỏ vỏch nm bờn trong vũm cõn bng t nhiờn tỏc ng lờn giỏ chng lũ ch VIN C KH NNG LNG V M - TKV 22 Nghiờn cu ch to mt s phn t thy lc dựng cho t hp giỏ thy lc di ng p lc ln nht tỏc ng lờn giỏ chng l hng ct xỏt gng nht, tc l cỏch gng mt khong b, ng vi im M trờn mt vũm Chiu cao ca vũm cỏch gng mt khong b c xỏc nh theo cụng thc di õy - ti liu [9]: a1 a (a b )...Nghiờn cu ch to mt s phn t thy lc dựng cho t hp giỏ thy lc di ng cao Cu to ny ó cho phộp gim bt hao phớ lao ng lm cụng tỏc cng c lũ ch Hin nay, cú 06 loi t hp giỏ thy lc ó c cỏc n v sn xut than hm lũ a vo s dng trong cỏc lũ ch - ti liu [1] 1- T hp giỏ thy lc ZH1600/16/24Z c s dng ti Mo Khờ, Nam Mu, Vng Danh, Thng Nht, cho cỏc lũ ch dc thoi v dc nghiờng, cú thu hi than h trn, tng... hc Cụng ngh m - TKV ó phi hp vi Trung Quc chuyn giao cụng ngh ni a húa ch to t hp giỏ thy lc di ng ZH1600/16/24Z (hay giỏ khung di ng tờn gi Vit Nam) ti Cụng ty Ch to mỏy TKV v Cụng ty ó ch to thnh cụng cỏc cm b phn sau: VIN C KH NNG LNG V M - TKV 15 Nghiờn cu ch to mt s phn t thy lc dựng cho t hp giỏ thy lc di ng 1- Cỏc cm dng kt cu nh: mỏi chớnh, mỏi trc, ct, cỏc tm chn v x , 2- Ch to ct chng 2... thy lc dựng cho t hp giỏ thy lc di ng Trong ú: p - ỏp sut cht lng lm vic, N/cm2 (ly theo ỏp sut lm vic ln nht p = 31,5MPa = 3150N/cm2); Dt l ng kớnh trong ca xi lanh, mm Theo thit k Dt = 100mm; c i lng b sung cho chiu dy ti thiu ca thnh xi lanh cú tớnh n dung sai gia cụng, mm c c xỏc nh theo dy thụng s sau [ti liu 4] D, mm n 30 30 80 80 - 120 120 - 180 c, mm 0,5 0,7 0,8 1,0 CP - ng sut cho phộp ca... vi thit k t = 7,5mm l bn v m bo an ton II.2.2.3 Tớnh bin dng ca xi lanh Di ỏp sut ca dung dch, xi lanh tin gng chu bin dng, ta cú th xỏc nh bin dng hng kớnh mt trong Dt ca xi lanh theo cụng thc sau (2.13), ỏp dng cho xi lanh cú thnh mng: VIN C KH NNG LNG V M - TKV 28 Nghiờn cu ch to mt s phn t thy lc dựng cho t hp giỏ thy lc di ng Dt = p.Dt2 (1 0,5à ) ; mm 2.E.t (2.13) Trong ú: E - l mụ un n hi ca . Nghiên cứu chế tạo một số phần tử thủy lực dùng cho tổ hợp giá thủy lực di động VIỆN CƠ KHÍ NĂNG LƯỢNG VÀ MỎ - TKV 4 TÓM TẮT ĐỀ TÀI Đề tài Nghiên cứu thiết kế chế tạo một số phần tử. tạo một số phần tử thủy lực dùng cho tổ hợp giá thủy lực di động với mục tiêu là nghiên cứu hoàn thiện thiết kế, chế tạo các phần tử thủy lực của tổ hợp giá thủy lực di động ZH1600/16/24Z của. công nghệ chế tạo một số chi tiết điển hình 50 Nghiên cứu chế tạo một số phần tử thủy lực dùng cho tổ hợp giá thủy lực di động VIỆN CƠ KHÍ NĂNG LƯỢNG VÀ MỎ - TKV 6 III.2. CHẾ TẠO VÀ LẮP
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu thiết kế chế tạo một số phần tử thuỷ lực dùng cho tổ hợp giá thuỷ lực di động, Nghiên cứu thiết kế chế tạo một số phần tử thuỷ lực dùng cho tổ hợp giá thuỷ lực di động, Nghiên cứu thiết kế chế tạo một số phần tử thuỷ lực dùng cho tổ hợp giá thuỷ lực di động

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay