Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học, lâm sàng và vi rút học của cúm a h1n1 09 đại dịch các tỉnh miền bắc trung và tây nguyên, đề xuất các giải pháp phòng chống dịch

481 600 0
  • Loading ...
1/481 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2014, 13:02

B KHOA HC CÔNG NGH B Y T  C LP CC BÁO CÁO TNG HP KT QU KHOA HC CÔNG NGH  TÀI NGHIÊN CM DCH T HC, LÂM SÀNG VI RÚT HC CI D MIN BC  TRUNGTÂY NGUYÊN, I PHÁP PHÒNG CHNG DCH MÃ S 2009G/55   tài Vin V sinh dch t  Ch nhi tài PGS. TS. Nguyn Trn Hin HÀ NI, 2011 B KHOA HC CÔNG NGH B Y T  C LP CC BÁO CÁO TNG HP KT QU KHOA HC CÔNG NGH  TÀI M DCH T HC, LÂM SÀNG VI RÚT HC CA CÚM I DCH TI MIN BC-TRUNG TÂY NGUYÊN,  XUT CÁC BIN PHÁP PHÒNG CHNG DCH MÃ S.2009G/55 Ch nhi tài  trì  tài PGS. TS. Nguyn Trn Hin Ban ch nhi B Khoa hc Công ngh HÀ NI, 2011 i MC LC CÁC CH VIT TT V DANH MC CÁC BNG VIII DANH MC CÁC HÌNH XII DANH MC CÁC BI XIV M U 17 - TNG QUAN 19 1.1. Lch s nghiên cu v bnh cúm 19 1.2. m vi rút hc ca tác nhân gây bnh 20 1.2.1. Cu trúc ca vi rút cúm 20 1.2.2. Tính cht ca vi rút cúm 21 1.2.3. S i vi rút cúm 28 1.3. m dch t hc ca bi dch cúm 31 1.3.1. Ngun bc lây truyn 31 1.3.2. Tính cm nhing min dch s kháng 33 1.3.3. Mô hình bnh tt t vong trong bnh cúm mùa 34 1.3.4. m dch t hi dch cúm 40 1.4. m lâm sàng ca bi dch cúm 48 1.4.1. m lâm sàng ca bnh cúm mùa 48 1.4.2. m lâm sàng bi dch cúm 50 1.5. Phòng chng bi dch cúm 50 1.5.1. ng giám sát bi dch cúm 51 1.5.2. Các bin pháp d phòng kc hiu 52 1.5.3. Các bin pháp d c hiu 55 1.6. i dch cúm A/H1N1/09 trên th gii 57 1.7. Mô hình toán hc trong d báo dch 69 - U 74 2.1. i vi mc tiêu 1 74 ii 2.1.2. Nghiên cu mô t m dch t hng hp bnh t i dch 74 2.1.2. Nghiên cu mô t mt s v di dch 78 2.1.3. Nghiên cu bnh - chnh yu t a bnh cúm i dch 84 2.1.4. ng dch cc tính kh ch ca cúm i dch 86 2.2. i vi mc tiêu 2 89 2.3. i vi mc tiêu 3 95 2.4. i vi mc tiêu 4 117 2.5. Qun lý x lý s liu 120 2.6. V c trong nghiên cu 121 - KT QU 122 3.1. m dch t hi dch ti khu vc min Bc- Trung Tây Nguyên 2009-2011 122 3.1.1. Din bim dch t hc các ca bnh t vong do cúm i dch 122 3.1.2. T l tn công hình thái lây truyn các v di dch 154 3.1.3. nh yu t i dch 172 3.1.4. ng dc tính kh ch ca i dch 181 3.1.5. ng dch cúm t -2009 186 3.1.6. Mô hình di dch trong thu ca v dch. 188 3.1.7. Mô hình di du kin có can thip. 192 3.2. m lâm sàng các ca bnh cúm A/H1N1/0i dch nhp vin ti khu vc min Bc, Trung Tây Nguyên 2009-2011. 194 3.2.1. Mt s m dch t hc ca các ca bi dch nhp vin 194 3.2.2. m lâm sàng cn lâm sàng ca các ca bnh cúm A/H1N1/09 i dch nhp vin 200 3.2.3. Các yu t n tình trng nng ca bnh 208 3.2.4. Hiu qu u tr 210 3.2.5. Tác dng ph ca thuc 215 iii 3.3. m vi rút hi dch ti min Bc, Trung Tây Nguyên, 2009-2011 215 m phân t hc ci dch 215 3.3.2. c tính kháng nguyên ci dch 243 3.3.3.  xut chng d tuyn cho vc xin phòng bi dch cúm A/H1N1/09  Vit Nam 247 3.4. Hong phòng chng di dch 251 3.4.1. S liu nghiên cu chung 251 3.4.2. Hoi dch cúm 252 3.4.3. n 259 3.4.4. Hong chuyên môn 262 3.4.5. Mt s 270 - BÀN LUN 279 4.1. m dch t hi dch ti khu vc min Bc- Trung Tây Nguyên 279 4.1.1. m dch t hc ci dch 279 4.1.2. T l tn công hình thái lây truyn các v di dch 303 4.1.3. Yu t  314 4.1.4. ng dch cc tính kh ch ca cúm i dch 318 4.2. m lâm sàng cúm A/i dch tn Bc, Trung Tây Nguyên, 2009- 2011 321 4.2.1. ch t hc ca các ca bnh nhp vin 321 4.2.2. m v lâm sàng cn lâm sàng ca các ca bnh cúm A/H1N1/09 i dch nhp vin 323 4.2.3. Các yu t n tình trng nng ca bnh 326 4.2.4. u tr 328 4.2.5. Tác dng ph ca Oseltamivir 331 4.3. m vi rút hc ci dch ti min Bc, Trung Tây Nguyên, 2009- 2011 331 4.3.1. m phân t ci dch ti Vit Nam 331 4.3.2. c tính kháng nguyên ci di Vit Nam. 335 iv 4.3.3. La chn vi rút d tuyn cho phát trin vi dch ti Vit Nam. 337 4.3.4. Phát hin yu t tim tàng ca s tri tích hp ca vi rút cúm i dch các ch ng vt 340 4.4. Công tác phòng chng dch 341 4.4.1. Thc trng hong phòng chi dch cúm A/H1N1 341 4.4.2. Công tác t chc, ch o lp k hoch 341 4.4.3. Nhân lc hu cn 344 4.4.4. Hong chuyên môn 345 4.4.5. Thun l 351 KT LUN 352 KHUYN NGH 357 TÀI LIU THAM KHO 359 PH LC 377 v CÁC CH VIT TT ADN ARN Deoxyribonucleic acid Axit Ribonucleic ALT AST Alanine Aminotransferase Aspartate Aminotransferase BTN Bnh truyn nhim CBYT Cán b Y t CDC Centers for Disease Control and Prevention Trung tâm kim soát phòng chng bnh tt Hoa K CI Confidence Interval Khong tin cy COPD Chronic obsttructive pulmonary disease Bnh phi tc nghn mn tính CPE Cytopathic effect Hiu ng hy hoi t bào CSYT  Y t CT-scanner Computer Tomography Scanner Chp ct lp vi tính DE Design effect Hiu lc thit k  nh DTH Dch t hc  Giám sát trm HA Hemagglutinin HAI Haemaglutination inhibition Phn t hng cu vi HCC Hi chng cúm HPAI High Pathogenic Avian Influenza Cúm gia cc lc cao HT Huyt thanh IQR Khong t phân v MDCK T bào thn chó ng trc NA NP NS Neuraminidase Nucleoproteins Non-structural polypeptides OR T sut chênh Odds ratio PA PB Polymerase acidic protein Polymerase basic protein PCD Phòng chng dch PVS Phng vn sâu Ro Ch s lây nhin Basic Reproductive number RDE Recepter Destroying Enzym Enzyme phá hy các th th RT-PCR Reverse transcription -polymerase chain reaction Phn ng chuc SD  lch chun Standard deviation SEIR Mô hình cm nhim- m- nhim trùng- hi phc TCYTTG T chc Y t Th gii [...]... CÚM A/ H1N1/ 09 ĐẠI DỊCHCÁC T NH IỀN BẮC - TRUNG - T NGU ÊN ĐỀ UẤT CÁC GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH ” được thực hiện với các mục tiêu sau: 1 Xác định đặc điểm dịch tễ học c a cúm A/ H1N1/ 09 đại dịch tại miền Bắc -Trung - Tây Nguyên năm 2 009- 2011 2 Xác định đặc điểm lâm sàng c a cúm A/ H1N1/ 09 đại dịch tại miền Bắc -Trung - Tây Nguyên năm 2 009- 2011 3 Xác định đặc điểm vi rút học c a cúm A/ H1N1/ 09 đại dịch. .. bao gồm các gen HA, NA, PB1 c a vi rút 26 cúm gia cầm 5 gen khác c a vi rút cúm A/ H1N1 lưu hành ở người vào thời gian đó Vi rút cúm A/ H N2 gây đại dịch cúm Hồng Kông bao gồm gen HA, PB1 c a vi rút cúm gia cầm 5 gen c a vi rút cúm A/ H2N2 lưu hành ở người vào thời gian đó[175] Từ lâu người ta cho rằng sự trao đ i tích hợp c a vi rút cúm chỉ xảy ra ở lợn lợn có thể bị nhiễm cả vi rút cúm gia... 3.16 Các vị trí đột biến thường gặp trên protein HA c a vi rút cúm A/ H1N1/ 09 đại dịch, 2 009- 2010 231 Hình 3.17 Cây gia hệ gen NA (1310 nucleotide) c a vi rút cúm A/ H1N1/ 09 đại dịch, 2 009- 2010 232 Hình 3.18 Cây gia hệ gen NS ( 590 nucleotide) c a vi rút cúm A/ H1N1/ 09 đại dịch, 2 0092 010 235 Hình 3.19.Cây gia hệ gen M ( 730 nucleotide ) c a vi rút cúm A/ H1N1/ 09 đại dịch, ... reasortment) gi a vi rút cúm người gia cầm Vi rút cúm gia cầm đã lây bệnh cho con người sau đó biến đổi để thích nghi với vật chủ mới Vi rút cúm gây đại dịch cúm Tây Ban Nha (1918-1919) đã xuất hiện một vài năm trước khi đại dịch bùng nổ[175] Vi rút cúm gây ra đại dịch cúm Châu Á (1957-19 8) đại dịch cúm Hồng Kông (1968-1969) là kết quả c a sự trao đ i tích hợp gen Vi rút cúm A/ H2N2 gây đại dịch cúm Châu... tạo ra một chủng vi rút cúm A mới mà hậu quả c a nó là gây ra các đại dịch cúm trên thế giới Sự lưu hành 1 loại vi rút cúm A mới sẽ thay thế loại vi rút cúm A lưu hành trước nó Thời gian đồng lưu hành các loại vi rút cúm A thường ngắn [51] Hình 1.5 Sự xuất hiện lưu hành các vi rút cúm ở người từ năm 19182005 [67] Trong v ng 91 năm kể từ đại dịch cúm Tây Ban Nha năm 1918-1919, vi rút cúm A/ H1N1 luôn... chứng c a vi c vi rút cúm gia cầm (cúm A/ H5N1) có thể lây truyền trực tiếp sang người đ a ra giả thuyết là vi rút cúm A/ H1N1 gây ra đại dịch cúm Tây Ban Nha (1918-1919) cũng có nguồn gốc từ vi rút cúm gia cầm Mặc dù nguồn gốc chính xác c a vi rút cúm gây đại dịch năm 1918 vẫn là điều bí ẩn, các bằng chứng cho thấy rằng vi rút cúm này không phải là kết quả c a sự trao đổi tích hợp (genetic reasortment)... một cách đầy đủ hơn về đại dịch mới này thiếu những bằng chứng khoa học sẽ làm công tác ph ng chống dịch trở nên khó khăn hơn Để cung cấp cơ sở khoa học cho vi c xây dựng một chiến lược ph ng chống dịch hiệu quả không những cho đại dịch cúm đang diễn ra mà cho các đại dịch cúm sau này mà chắc chắn loài người sẽ phải đón nhận, đề tài “NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỌC, LÂM SÀNG VI RÚT HỌC C A CÚM A/ H1N1/ 09. .. Hiệu giá HA c a các chủng vi rút cúm A/ H1N1/ 09 đại dịch qua 5 lần cấy chuyển trên tế bào MDCK 249 Bảng 3.54 Sự tương đồng về gen c a vi rút cúm A/ H1N1/ 09 đại dịch 250 Bảng 3.55 Kết quả xác định vi rút cúm A/ H1N1/ 09 đại dịch trên động vật bằng phương pháp RT-PCR 251 Bảng 3.56 Số lượng trung tâm y tế dự phòng tham gia nghiên cứu 251 Bảng 3.57 Hoạt động ứng phó c a đ a phương... biến xuất hiện trong các protein M, NS, PB1 PB2 242 Bảng 3.50 Hiệu giá HAI c a các chủng vi rút cúm A/ H1N1/ 09 đại dịch tại miền Bắc, Trung Tây Nguyên, 2 009- 2010 244 Bảng 3.51 So sánh về hiệu giá HAI sự thay đổi axit amin tại gen HA c a 6 chủng vi rút có hiệu giá HAI < 1280 246 Bảng 3.52 Các chủng vi rút có sự ổn định về mặt di truyền trong nhóm IIA IIC c a gen HA ... đại dịch nặng 212 Bảng 3.41 Kết quả xét nghiệm PCR cúm A/ H1N1/ 09 đại dịch sau điều trị 213 Bảng 3.42 Tác dụng phụ c a Tamiflu 215 Bảng 3.43 Kết quả xác định vi rút cúm A/ H1N1/ 09 đại dịch bằng phương pháp RT-PCR, 2 009- 2011 217 Bảng 3.44 Sự phân bố các chủng vi rút cúm A/ H1N1/ 09 đại dịch theo thời gian khu vực 218 Bảng 3.45 Số chủng vi rút cúm A/ H1N1/ 09 đại . TÀI LIU THAM KHO 359 PH LC 377 v CÁC CH VI T TT ADN ARN Deoxyribonucleic acid Axit Ribonucleic ALT AST Alanine Aminotransferase Aspartate Aminotransferase BTN Bnh. HA Hemagglutinin HAI Haemaglutination inhibition Phn t hng cu vi HCC Hi chng cúm HPAI High Pathogenic Avian Influenza Cúm gia cc lc cao HT Huyt thanh. bi dch nhp vi n 194 3.2.2. m lâm sàng và cn lâm sàng c a các ca bnh cúm A/ H1N1/ 09 i dch nhp vi n 200 3.2.3. Các yu t n tình trng nng c a bnh 208 3.2.4.
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học, lâm sàng và vi rút học của cúm a h1n1 09 đại dịch các tỉnh miền bắc trung và tây nguyên, đề xuất các giải pháp phòng chống dịch, Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học, lâm sàng và vi rút học của cúm a h1n1 09 đại dịch các tỉnh miền bắc trung và tây nguyên, đề xuất các giải pháp phòng chống dịch, Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học, lâm sàng và vi rút học của cúm a h1n1 09 đại dịch các tỉnh miền bắc trung và tây nguyên, đề xuất các giải pháp phòng chống dịch

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn