Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học, lâm sàng bệnh tả và đề xuất các giải pháp phòng chống dịch ở việt nam

499 789 0
  • Loading ...
1/499 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2014, 13:01

2010 VAcdNCiNGHfi " TAI D6C L.4P C^ NHA NUOC g^ i'\ i~^ A r% 'Ti'\^ri Wtr f>5:J A KHO.A HOC CONG NGM& fWS XAl if E-l!<'ri-^!<!l NGHlfeH CtfU e^C »iiM D|CH li HOC, • 4M R mG B$Nff TA VA »f^ XUXT CAC Gill FHAF r 3f>\'G CH^NG DICH d VlfiT NAM I M.A S<5: BTSL, imS G/21 :;s» «BSB fM tri dl {*i: Vi6n Vf sinh dich tl Tniag ««ng M mm M m J PGS. TS. !%By& Trla Hi&i HIN6i-2010 BO KHOA HOC VA CONG NGHE BO Y TE DE TAI DOC LAP CAP NHA NUCC BAO CAO TONG HOP KET QUA KHOA HQC CONG NGHE DE TAI NGHIEN CLTU DAC DIEM DICH TE HOC, LAM SANG BENH TA VA DE XUAT CAC GIAI PHAP PHONG CHONG DICH d VIET NAM MA SO: DTDL. 2008 G/21 Chii nhiem de tai PGS. TS. Nguyen Tran Hien PGS. TSTTfang ©irc Anh Ban chu nhiem chuong trinh Bp Khoa hpc va Cong nghe Ha Noi-2010 Q[y(C) I lOiV BOYTE VIEN VE SINH DICH TE TRUNG VONG CONG HOA XA HOl CHU NGHIA VIET NAM Boc lap - Ty do - Hanh phijc Hd Noi, ngdy thdng ndm 2010. DAMH SACH TAC GIA THU'C HIEN BE TAI KHCN CAP NHA NlTdC (Danh sdch nhiing cd nhdn da ddng gop sang tao chit yen cho de tdi, du an dugc sap xep theo thir ttr dd thoa thuan) 1. Fen de tai, du an: "Nghien ciiu dac diem dich te hpc, lam sang benh ta va de xuat cac giai phap phong chong dich tai Viet Nam" Mas6; 0TDL.2OO8 G/21 Thuoc: - De tai doc lap cap nha nuoc ITnh vuc Y duoc 2. Thoi gian thuc hien : 01/2008- 3/2010 3. T6 chiic chii tri: Bp Y te 4. Co quan chu quan: Vien Ve sinh Djch te Trung ucmg 5. Tac gia thuc hien de tai tren gom nhiing ngucri co ten trong danh sach sau (khong qud 10 ngudi): So TT 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Chirc danh khoa hgc, hgc vi, ho vd ten PGS. TS. Nguyen Tran Hien TS. Nguyen Van Kinh TS. Tran Nhu- Du-ong PGS. TS. Nguyen Binh Minh Ths. Ngo Tuan CuoTig Ths. Tran Huy Hoang Ths. Le Thanh Huong BS. Nguyen Quang Minh PGS. TS. Nguyen Thu Yen PGS. TS. Phan Thj Nga To chirc cong tdc Vien Ve sinh dich te TtT Benh vien Benh truyen nhi€m Trung iroTig Vien Ve sinh djch te TIT Vien Ve sinh djch tl TIT Vien Ve sinh djch te Tl/ Vien Ve sinh djch te TIT Vien Ve sinh djch te TlT Vien Ve sinh djch te TIT Vien Ve sinh djch tl 1XS Vien Ve sinh djch tl TU" Chieky 1,1 g y 44Z7/ VM^ JdL (1 ti^^^^ /!Wff!fi^ jmr ji^-^ -^^^ J^^rfT^ Chti nhiem de tai PGS. TS. Nguyin Tran Hien Thu tn chu tri de tai .URUNG L PGSrTSflBang Dire Anh BOYTE VIEN VE SINH DICH TE TRUNG T/ONG CQNG HOA X.i HQI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu- do - Hanh phiic //ti jVpf. ngay thdng nam 2010. DANH SACH CAC TAG GIA THAM GIA THl/C HI^N DK TAI KHCN CAP NHA NlTdC 1. Ten d6 tai, du an: "Nghi6n ciiu d^c diem dich te hpc. lam s^ng benh ta v^ de xuat cac giai phap phong ch6ng djch t?i Vi$t Nam" Masa: 0TDL.2OO8G/21 Thupc: D^ tai dpc lap cap nha nuac ITnh virc Y duac 2. Thai gian thirc hien : 01/2008- 3/2010 3. 76 chitc chil ffi: Bp Y ti 4. Co quan chu quan: ViSn Ve sinh Dich te Trung uong 5. Tac gia tham gia thyc hien dl tai tren g6m nhiing nguoi co ten trong danh sach sau: s6 TT I. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Chiic danh khoa hgc, hgc vi, hg va tSn BS. Vu Dinh ThiSm CN. Phjm Thj Cam Ha BS. Ngo Huy Tii Ths. BS. Nguyen C6ng Khanh BS. Ngu Duy Nghia Bs. Pham Dire Tho Ths. BS. Pham Quang Thai BS. Nguyen Hihi TSm TS. Hoang Van Tan CN. Nguyin Hoai Thu CN. Le Huy Hoang Ths. BS. Ha Dinh Ngu- Td chuc cong tdc Vien Ve sinh dich te Trung uoTig Vien Ve sinh djch t€ Trung utfng Vien V| sinh djch te Trung uong Vien Ve sinh djch tl Trung utmg Vien Ve sinh djch te Trung uong Vien Ve sinh djch te Trung uong Vien Ve sinh djch te Trung uong Vien Ve sinh djch te Trung uong Vien Ve sinh djch te Trung uong Vien Ve sinh djch te Trung uong Vien Vf sinh dich te Trung uong Trung tam Y te du phong tinh Thanh Hoa 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. TS. BS. Trinh Duy Khang BS. Nguyen Van Hien BS. Do Le Huan TS. Nguyen Nhat Cam TS. Le Thj Song Hu-ffng TS. D6 Manh Cu'o'ng BS. VQ Hiru Viet Ths. Do Due Luu PGS. TS. Nguyen Dire Hien Ths. BSII. Nguyen HSng Ha PGS. TS. Tnnh Thi Minh Lien PGS. TS. Ph?m Van Ca Ths. BS. Nguyen Trung Cap Ths. Nguyen Tien Lam PGS. TS. Nguyen Vii Trung Ths. Dao Tuyet Trinh Ths. BS. T? Thi Dieu Ngan BS CKII. Nguyen Minh Ha BS CKI. Doan Van Trung Ths. BS. Tr4n Thi Phu-ong Thuy BS. Tran Thj Hai Ninh Ths. BS. Trin Van Giang BS. Nguyen Thj Bich Dao BS CKIL Ng. Thi Dire Hien Trung tam Y te du phong tinh Thanh Hoa Trung tam V te dy phong tinh Ha Tinh Trung tam V te dy phong TP. Ha Noi Trung tam Y te dy phong TP. Hii Nyi Trung tam Y te dy phong TP. HSi Phong Trung tam Y te dy phong TP. Hii Phdng Trung tam Y te dy phong tinh Nam Djnh Trung tSm Y te dy phong ti'nh Nam Djnh Benh vien Benh Nhi^t Ddi Trung uong Benh viin Benh Nhift Ddi Trung vong Bfnh vifn Bfnh Nhift Ddi Trung uong Bf nh vifn Benh Nhift Ddi Trung uomg Benh vien Benh Nhiet Ddi Trung uong Benh vien Bfnh Nhift Ddi Trung uong Bf nh vifn Bfnh Nhift Ddi Trung inmg Benh vien Benh Nhift Ddi Trung uong .^j;: Bfnh vifn Bfnh Nhiet Ddi Trung uong Benh vifn Bfnh Nhift Ddi Trung uong Bfnh vifn Benh Nhift Ddi Trung uomg Bfnh vien Bfnh Nhiet Ddi Trung irong Benh vifn Bfnh Nhift Ddi Trung uwng Bfnh vifn Bfnh Nhiet Ddi Trung inmg Bfnh vien Da Ichoa Dong Da, Ha Ngi Bfnh vien Da khoa Sain Paul, Ha Noi 37. 38. 39. 40. 4!. 42. 43. 44. 45. 46. 47. BS. Va Thuy Hanh BS. Nguyin Gia Thirc BS. Ha Hiru Tiing BS. Nguyen Quang Tuan BS. Nguyen Hanh Chung BS. Biii Due Long BS. Le Trung Dung BS. Nguyen Hoai Nam BS. Trkn Van Lugng BS. LS Qui BS. Nguyin XuSn Hoa Benh vien 0a khoa Thanh Nhan, Ha Noi Benh vien Da khoa Ha Ddng, Ha Noi Benh vien Da khoa Bo Nong Nghiep, Ha Nfi Benh viSn Bach Mai, Ha Noi Benh vien Da khoa tinh BSc Ninh Bfnh vien Da khoa tinh Hai Duong Benh vien Da khoa Viet Tiep, Hai Phong Benh vien Da khoa Quynh Luu, Nghe An Bfnh vien Da khoa tinh Thanh Hoa Benh vien Da khoa tinh Ha TTnh Benh vien Da khoa tinh Nam Djnh Chii nhiem de tai PGS. TS. Nguyin TrSn Hien Thu ii tri de tai PGS. TS. Dang Due Anh Muc luc DANH MVC CAC Ki Hl£U, CHU^ VI£T TAT 6 DANH MVC CAC BANG 12 DANH MVC CAC HINH 18 DANH MVC CAC BifeU D6 22 MdDAU 25 CHirONG 1. TONG QUAN 29 1.1. Tinh hinh nghien curu ngoai nirac lien quan den de tai 29 1.2. Tinh hinh nghien cihi trong nuac lien quan d^n dh tai 32 1.3. Dac diem sinh hpc ciia vi khuan td 34 1.3.1. DSc diem vi sinh vSt hpc 34 1.3.2. Chan doan vi khuSnta 37 1.4. Dac di6m dich tl hpc bSnh ta 38 1.4.1. Nguon truyen nhilm 38 1.4.2. Phucfng thiic liy truySn 39 1.4.3. Tinh cam nhiem 42 1.4.4. Cac yeu to nguy ca cua benh ta 43 1.5. Mpt so yeu to canh bao dich 44 1.6. Dac dilm lam sang cua benh ta 45 1.6.1. Tri$u chung cua b$nh ta 45 1.6.2. Chandoan 46 1.6.3. Dilu tri 46 1.7. Xiily 6 dich va dy phong benh ta 47 CHU^OfNG 2. VAT U?U VA PHl/ONG PHAP NGHIEN ClTU 48 2.1. Dac diem dich te hoc va lam sang cua benh ta 48 2.1.1. Dac diem dich te hoc 48 2.1.1.1. Nghiin cuu mo td dgc diim djch te hoc cua vu dich 48 2.1.1.2. Xdy dung bdn do dich te binh td tgi Hd Noi bdng ung dung hy thu^t he thdng dinh vi dia ly 57 2.1.1.3. Xdc dinh cdc yiu to nguy ca 52 2.1.1.4. Xdc dinh tyle ngudi lanh mang vi khudn td a mot so vung co dich 63 2.1.1.5. Nghien cuu xdc dinh su luu hdnh cua vi khudn td/E.coli o moi trudng nu&c, thuc phdm va d0ng vdt thuy sinh a cdc viing co dich 65 2.1.1.6. Nghien cuu xdc dinh s\e thich ung cua vi khudn td trong mdm torn thuong phdm 76 2.1.1.7. Xac dinh miic dg khdng thuoc khing sinh cita cdc chiing vl khudn ta vd kha nang sinh dgc Id theo dia du vd thai gian 79 2.1.2. Dac diem Idm sdng cua b^nh td 2.2. D5c diem djch tl hpc phan tii ciia bfnh td vd dp dyng trong dy bdo djch 90 2.2.1. DJc dilm djch te hpc phan til 2.2.2. Cdc chi so cdnh bdo djch td '"^ 2.3. Nghign cihi hodn thien quy trinh chin dodn vd di^u trj bfnh td 113 2.4. Nghign ciiu hodn thifn quy trinh xii \j 6 djch vd dy ph6ng bfnh ti 115 2.5. Dao ditc nghien ciiu ' " CHirONG 3. KtT QUA ' '^ 3.1. D?c di^m djch tl hpc vd lam sdng bfnh td 1 '7 3.1.1. DJc dilm djch tl hpc "^ 3.1.1.1. Dac diim dich ti hgc ciia dich lit nim 2007-2009 IH 3.1.1.2. Xdy dung bdn id djch ti benh ta lai Hd N0i bing mg dvng kp thudt hfthSng dinh vi dia ly (GPS) HI 3 1.1.3. Xdc dinh Ciic yiu l6 nguy ca ciia b^nh td 136 3.1.1.4. Xdc dinh ty le ngudi lanh mang vi khudn tadm0l s6 vitng c6 dich 166 3.1.1.5. Xdc dinh syt luu hanh cita vi khudn td/E.coli d mdi trudng nude, ihijtcphdm vd dong vat Ibuy sinh a cac vimg cd dich 169 3.1.1.6. Nghien ciru xdc dinh su thich ling cua vi khuin Id trong mdt s6 logi mdu thicc phdm 175 3.1.1.7. Xdc dinh muc dq khdng thuoc khdng sinh cua cdc chung vi khudn td vd khd nang sinh doc id theo dia duvd thdi gian. 178 3.1.2. Mo td ddc dilm lam sdng bfnh td a miln Bdc Vift Nam 2009 185 3.1.2.1. Bgcdiemchung cim benh nhdn vd mat so yeu to nguy ca lien quan den khd ndng nhiem td 185 3.1.2.2. Bac diim ldm sdng cua cdc benh nhdn mdc bfnh Id 190 3.1.2.3. Dien bien cdc trieu chirng: 193 3.2. Ddc diem dich tl hpc phdn tii va dp dyng trong dy bdo djch 197 3.2.1. D|c dilm dich te hpc phdn hi 197 3.2.1.1. Chiing vi khudn 797 3.2.1.2. Bdc tinh kliu Mnh ;p7 3.2.1.3. D^c tinh kiiu gen jgg 3.2.1.4. MSi lien quan dich te hoc giiia cdc chung 203 3.2.2. Cdc chi s6 cdnh bdo djch 212 3.2.2.1. Phdthi^n V.cholerae 01, 0139 va NAG trong moi trudng nuac 212 3.2.2.2. Kit qud phdn lap vibriophage va xdc dinh Ogc diim hinh dang cia vibriophage 2I6 3.2.2.3. Hinh dgng vibriophage quan sdt dudi kinh hiin vi diln tic 217 3.2.2.4. Kit qud phat hiinfllamentousvd kappa phage 220 3.2.2.5. Bi xudt chi s6 dv bdo 222 3.3. Hoan thien quy trinh chan doan va dieu tri benh ta 223 3.3.1. Danh gia ve viec bu dich duong uong trong vu dich ta 2007 - 2009 tai mi§n Bac Viet Nam 223 3.3.2. Danh gia vl dich truyen doi voi benh nhan ta 227 3.3.3. Kit qua khang sinh do va danh gia ve sil dung khang sinh 231 3.3.4. Danh gia vl tho'i gian tieu chay, thai gian nam vien va thai gian con vi khuan trong phSn 237 3.3.5. Danh gid vl anh hudng cua thuoc chong tieu chay 243 3.3.6. Danh gia vl cd bi$n phap hoi sure benh nhan nSng 247 3.4. Hoan thien quy trinh xu ly va du phong benh t& 249 3.4.1. Dinh nghTa, phat hien ca benli 249 3.4.2. Xir lyo dich 250 3.4.2 1 Doi vai benh nhdn 250 3.4.2.2. Tieu chudn cho binh nhdn ra viin 251 3.4.2.3. Xulyphdn vd chdt thdi cua binh nhdn 251 3.4.2.4. Xu ly moi truong xung quanh 253 3.4.2.5. Xuly nguon nuac 254 3.4.2.6. Doi v&i nguai tiep xuc 254 3.4.2.7. Kit thuc 6 dich td 255 3.4.2.8. Phong chong dich 256 3.4.2.9. Kho khdn vd tdn tgi. 256 CHU'ONG 4. BAN LUAN 258 4.1. Dac dilm dich te hpc va lam sang ciia benh ta 258 4.1.1. Dac diem dich te hoc cua benh ta 258 4.1.1.1. Dgc di&m dich ti hoc cita dich td ndm 2007 - 2009 258 4.1.1.2. Phdn bo benh nhdn theo giai 262 4.1.1.3. Phdn bo benh nhdn theo nhom tuoi 262 4.1.1.4. Phdn bo benh nhdn theo nghe nghiep 263 4.1.1.5. Xdy dung bdn do dich te benh td lgi Hd Noi bang ung dung ky thudt hi thdng dinh vi dia ly (GPS) 264 4.1.1.6. Xdc dinh cdcyeu td nguy ca ciia binh td 265 4.1.1.7. Xdc dinh tyle nguai lanh mang vi khudn td dmot sd vungco dich 276 4.1.1.8. Xdc dinh su luu hdnh cua vi khudn td/E. coli a moi truong nuac, thucphdm vd ddng vat thuy sinh d cdc viingco dich 278 4.1.1.9. Xdc dinh muc do khdng thuoc khdng sinh cua cdc chung vi khudn td vd khd ndng sinh dpc td theo dia duvd thcri gian 283 A.X.I. Dac diem lam sang cua b$nh ta 286 4.1.2.1. Phdn bd cdc ca benh nhgp viin theo diadu 286 4.1.2.2. Phdn bo benh nhdn trong thai gian co dich 286 4.1.2.3. Dgc diim ldm sdng binh nhdn mdc td 287 4.1.3. Dgc dilm can lam sang benh ta 290 4.1.3.1. Vihuyithoc 290 41.31 vi sinh hoa ^^' 4.2. Ddc diem djch tl hpc phan tir vd dp dyng trong dy bdo djch 292 4.2.1. Ddc di6m djch tl hpc phan til ^'^ 4.2.2. Cdc chi s6 canh bdo djch 2'* 4.2.3. Hodn thifn quy trinh chan dodn vd di^u trj bfnh td 302 4.2.3.1. Lieu phdp bil dich duang uong ^"^ 4.2.3.2. Lieu phdp iruyin dich • •'''•' 4.2.3.3. vi so luQmg dich Iruyin trong 5 ngdy ddu. •'"(J 4.2.3.4. Anh hucmg cua truyin djch din Natri vd Kali mdu 307 4.2.3.5. Vdn di sti difng khdng sinh va do nhay cdm cua vi khudn la vdi khdng sinh ^08 4 2.3.6. vi thai gian tieu chdy, thai gian ndm vien, thai gian cdn vi khudn Irong phdn HO 4.2.3.7. Anh huang cua cdc thudc chdng tiSu chdy 312 4.2.3.8. Bdnh gid cdc bien phdp hoi siic bfnh nhdn ndng 313 4.3. Hodn thifn quy trinh xii ly vd dy ph6ng bfnh td 314 CHU'ONG 5. K^TLUAN 316 5.1. DJc di^m djch ti hpc vd lam sdng bfnh td 316 5.1.1. Dich tl hpc bfnh td ndm 2007 - 2009 tjii mien Bdc 316 5.1.1.1. Ddc diem dich te hoc ciia vu dich 316 5.1.1.2. Cdcyeu to nguy co vd nguon gdc vii dich 316 5.1.1.3. Ty le nguai idnh mang vi khudn td trong vu dich, 2007-2009 3J7 5.1.1.4. Sv luu hdnh ciia V.cholerae/E.coli a mdi trudng nuoc, thucphdmvd cdc dpng vdl thtiy sinh tai cdc viing co dich 317 5.1.1.5. Mac da khdng thudc Ididng sinh vd khd ndng sinh d0c tS cua cdc chiing vi khudn Id theo dia duvd thai gian 317 5.1.2. Dac diem lam sang benh td 318 5.2. Ddc dilm dich tl hgc phdn tii vd dp dyng trong dy bdo djch 318 5.2.1. Ddc di^m chiing vi khuk td Vift Nam gdy djch 318 5.2.2. Cac chi so cdnh bdo djch td 318 5.3. Hoan thifn quy trinh chan dodn va dilu trj bfnh td 318 5.3.1. Hodn thifn quy trinh chan dodn bfnh td 318 5.3.2. Hodn thifn quy trinh dilu hi bfnh td 318 5.3.3. Hodn thifn quy trinh xii 1^ 6 djch vd dy phdng bfnh td 319 5.3.4. Xdy dyng quy trinh sdn xuat khdng huylt thanh td djc hifu 6 qui mo phdng thi nghif m 319 5.4. Xay dyng quy trinh sdn xudt bp sinh pham chan dodn nhanh vi khuan ta a qui mo phong thi nghif m 319 5.5. Xay dyng tieu chuan co sd ciia huylt thanh khdng td djc hifu vd bp sinh pham chin dodn nhganh vi khudn td 319 [...]... chet/mdc la 4.8%) Thang 8 nam 2008, dich ta ciing xay ra tai Iraq lam 341 ca mac, 5 ca tii vong [111] Theo so lieu ciia To chiic Y te the gidi so lupng cac vu dich ta va so ca mac ta co xu hudng tang trong nhiing nam gan day Khi phan tich so lieu theo timg giai doan 5 nam cho thay xu hudng toan cau ciia benh ta tang len mot each deu dan ke tir dau thien nien ky Tir nam 2004 den nam 2008, so cpng don cac... ddu tien bdi Garcia del Huerto nam 1563 vd dupe John Snow chiing minh dupe vai trd lay trayen cua nude nam 1849 [3] Tuy nhien, den dai dich lan thur 5 tac nhan gay bfnh mdi dupe phat hifn; tiep do, nam 1905 ngudi ta da xac dinh dupe chiing vi khuan ta mdi la V.cholerae Ol [90],[58] Nam 1992, chiing V.cholerae 0139 Bengal lan dau dupe phat hien tai Bang-La-Det Sau dd vdo nam 2002 chung vi khuan nay da... 3-27 Ba logi kiiu gen RAPD ^^^ Hinh 3-28 Hmh dnh PFGE chiing td phdn ldp tgi Viit Nam giai dogn 2007 2009 ^'^^ Hinh 3-29 Hinh dnh PFGE chiing tdphdn ldp tgi Viit Nam vd Lao 206 Hinh 3-30 Hinh dnh PFGE so sdnh chiing td phdn Igp tgi Viit Nam gitn dogn 2007 - 2009 vd trudc do 206 Hinh 3-31 So sdnh kiiu gen PFGE cdc chiing Viit Nam vd Lao 208 Hinh 3-32 So sdnh kiiu gen PFGE cdc chimg theo dia diem vd thai... trpng d Vift Nam hon mpt thi ky qua vdi nhieu vy djch Idn xay ra trong ljch sii dupe ghi nhan Djch ta d Vift Nam trong nhihig nSm trudc dSy dupe xdc djnh Id do chiing phay khuan ta xam nhap nhu vy djch td ndm 1937 - 1938 xdy ra d mien Bdc (Hdi Phong, Mdng Cai), cd so mdc len tdi 20.687 ngudi, tii vong khodng 70%, djch td nam 1964 cd tren 20.000 ngudi mdc da s6 cdc trudng hpp a Bdc Trung Bp vd Nam Trang... 2007 - 2009 Bieu dd 3-9 Phdn bo ca binh theo dia du ciia vu dich ndm 2007 - 2009 tgi miin Bdc, Viet Nam 124 Biiu do 3-10 Su phdn bd cdc trudng hgp mdc td theo liia tudi a miin Bdc Viet Nam, ndm 2007 - 2009 127 Bleu do 3-11 Suphdn bd cdc trudng hgp mdc td theg liia tudi theo cdc dgt dich, miin Bdc Viit Nam, nam 2007-2009 127 22 Biiu do 3-12 Su phdn bd cdc trudng hgp mdc td theo lira tudi trong thdng ddu... vong 200 nam qua, ta da gay ra 7 vu dai dich tren the gidi lam hang chuc trieu ngudi tu vong Cho den ngay nay, dich ta van Imi hanh khap the gidi va la mot trong nhung nguyen nhan gay tii vong cao tai nhieu quoc gia Nam 2007, tong so ca mac ta tren toan the gidi la 177.963, trong do cd 4.031 trudng hpp tu vong da ghi nhan tai 53 quoc gia; ChSu A chilm 6,4% vdi 11.325 ca mdc, chet 24 [109] Trong nam 2008,... cdc trudng hpp a Bdc Trung Bp vd Nam Trang Bp Cho din nay, d miln Nam, miln Trung bfnh ta thudng xdy ra dudi dang djch luu hanh dia phuang, con d mien Bac van chua cd bdng chiing khdng dinh bfnh ta luu hanh dia phuang [3],[7] Trudc nam 2005, djch td xudt hien rai rac d mot sd tinh miln Bdc nhimg rat nhanh chong dupe khong che Sau 2 nam 2005 - 2006 khdng ghi nhan ca mdc ta ndo tren toan quoc, bat ngd... Hdu Lgc, Thanh Hda 157 Hmh 3-11 Bdn do dudng nhdp khdu chd tie Lao vdo Viit Nam qua ciia khdu Cdu Treo, Hd Tinh 159 Hinh 3-12 Xe chd chd ciia cdng ty nhgp khdu tgi Trgm kiim dich ddng vdt Cdu Treo, Hd Tinh 160 Hinh 3-13 Thuyin chuyin chd nhgp khdu vdo ndi dia Viet Nam 161 Hinh 3-14 Chuyin chd tiexe cita Lao sangxe ciia Viet Nam 161 Hinh 3-15 Chd mdc td diin hinh, mdt nude vd chit sau khi gdy nhiem thuc... lin dau tien d Nam A, nhung da nhanh chdng trd thanh luu hanh dia phuang va Id nguyen nhan gay ra cac vu dich Idn d khu vuc nay [52],[92],[110] Trong vdng gan 200 nam qua loai ngudi da trai qua qua 7 vu dai djch td: • Dai dich ta lan thii nhat (1816 - 1826): Bat dau tir Bengal sau lan sang An Dd, Trang Qudc va bien Caspian • Dai dich ta lin thii hai (1829 - 1851): Ciing bit diu tir Bengal Nam 1831 dich... tang len mot each deu dan ke tir dau thien nien ky Tir nam 2004 den nam 2008, so cpng don cac ca benh thong bao cho TCYTTG la 838.315 ca, trong khi con so nay d giai doan tir nam 2000 den 2004 chi la 676.651 ca Nhu vay trong 5 nam gan day so ca benh ta da tang len 24% [111] V.cholerae co the cu tni tu nhien d trong cac dong vat giap xac va cac thuc vat thuy sinh, chu yeu d vimg ciia song va ven bien . SINH DICH TE TRUNG T/ONG CQNG HOA X.i HQI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu- do - Hanh phiic //ti jVpf. ngay thdng nam 2010. DANH SACH CAC TAG GIA THAM GIA THl/C HI^N DK TAI KHCN. Phong Trung tam Y te dy phong TP. Hii Phdng Trung tam Y te dy phong tinh Nam Djnh Trung tSm Y te dy phong ti'nh Nam Djnh Benh vien Benh Nhi^t Ddi Trung uong Benh viin Benh Nhift. Noi-2010 Q[y(C) I lOiV BOYTE VIEN VE SINH DICH TE TRUNG VONG CONG HOA XA HOl CHU NGHIA VIET NAM Boc lap - Ty do - Hanh phijc Hd Noi, ngdy thdng ndm 2010. DAMH SACH TAC GIA THU'C
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học, lâm sàng bệnh tả và đề xuất các giải pháp phòng chống dịch ở việt nam, Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học, lâm sàng bệnh tả và đề xuất các giải pháp phòng chống dịch ở việt nam, Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học, lâm sàng bệnh tả và đề xuất các giải pháp phòng chống dịch ở việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn