thuyết minh thiết kế cơ sở hệ thống cấp nước thị trấn gia lộc hải dương

8 1,318 44
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2014, 21:25

DỰ ÁN PHÁT TRIỂN CẤP NƯỚC ĐÔ THỊ VIỆT NAM TIỂU DỰ ÁN TỈNH HẢI DƯƠNG Thuyết minh thiết kế sở Hệ thống cấp nước thị trấn Gia lộc Trình: UBND tỉnh Hải Dương Các Sở Ban Ngành chức năng liên quan Công ty TNHH một thành viên KDNS Hải Dương Ngân hàng Thế giới (tại Việt nam) Hà Nội 09-2008 DỰ ÁN PHÁT TRIỂN CẤP NƯỚC ĐÔ THỊ VIỆT NAM TIỂU DỰ ÁN TỈNH HẢI DƯƠNG Thuyết minh thiết kế sở Hệ thống cấp nước thị trấn Gia lộc Trình: UBND tỉnh Hải Dương Các Sở Ban Ngành chức năng liên quan Công ty TNHH một thành viên KDNS Hải Dương Ngân hàng Thế giới (tại Việt nam) ĐƠN VỊ TƯ VẤN LẬP DỰ ÁN CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM (VIWASE) CHỦ ĐẦU TƯ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN KINH DOANH NƯỚC SẠCH HẢI DƯƠNG Hà Nội 09-2008 Tiểu Dự án Cấp nớc tại 04 thị trấn tỉnh Hải Dơng Thuyết minh thiết kế sở THUYT MINH THIT K C S PHN CễNG NGH TNH TON CC HNG MC CễNG TRèNH CA H THNG CP NC TH TRN GIA LC CễNG SUT: 125 m 3 /h (H thng cp nc c tớnh toỏn thit k theo Quyt nh phờ duyt phng ỏn cp nc s 235 /Q-KHT ngy 21/02/2008 ca S K hoch v u t tnh Hi Dng) I. Ni dung d ỏn - Cụng sut thit k 125 m 3 /h, trm bm tng ỏp hot ng liờn tc trong ngy Q = 125 m 3 /h = 34.7 m 3 /s - Cỏc hng mc cụng trỡnh gm : - Xõy dng ng ng HDPE DN225-PN8 dn nc t Thnh ph Hi Dng v trm tng ỏp Gia Lc. -Xõy dng trm tng ỏp bao gm cỏc cụng trỡnh sau: + Xõy dng b cha nc sch bờ tụng ct thộp 750m 3 /ng + Trm bm nc sch (s dng bin tn) + Nh kho v nh cha clo. + in ng lc, in chiu sỏng + ng ng k thut, nh qun lý v cỏc cụng trỡnh ph tr. - Mng li ng ng cp nc (s dng ng HDPE) bao gm: + Mng ng cp 1: D = 160 - 280mm L = 7936 m + Mng ng cp 2: D = 90 - 110mm L = 8007 m + Mng ng cp 3: D = 50 - 63mm L = 27767 m + ng h cp nc vo nh cho cỏc h dõn: 2.280 h. II. Tiờu chun thit k v vt t thii b. 2.1 Tiờu chun thit k. - Tiờu chun, quy chun xõy dng Vit Nam. - Tiờu chun ngnh: Tiờu chun thit k cp nc mng li bờn ngoi nh v cụng trỡnh TCVN 33-2006. - Tiờu chun v sinh nc n ung ban hnh theo Quyt nh s 1329/2002/BYT/Q B Y t , ngy 18 thỏng 4 nm 2002. - Tiờu chun thit k bờ tụng ct thộp TCVN 5574-91. - Tiờu chun ti trng v tỏc ng 2737-95. 2.2 Tiờu chun vt t thit b. - Tiờu chun chung l ISO, BS, AISI, ASTM, SUS hoc AWWA v cỏc tiờu chun khỏc tng ng, c sn xut trong nc hoc nhp ngoi. C th cho tng loi vt t thit b nh sau: Hệ thống cấp nớc thị trấn Gia lộc 1 Tiểu Dự án Cấp nớc tại 04 thị trấn tỉnh Hải Dơng Thuyết minh thiết kế sở 2.2.1 ng v ph kin bng thộp hn. - ng l loi thộp en hn xon theo tiờu chun BS 534, bờn ngoi ph bitum, bờn trong lỏng xi mng. - p lc lm vic 9 bar. 2.2.2 ng v ph kin bng nha uPVC. - L loi mt u bỏt, mt u trn, ni giong cao su, ng v ph kin theo tiờu chun ISO 4422:1996 (TCVN 6151:2002) hoc tng ng. - p lc lm vic 9 bar. 2.2.3 ng v ph kin bng nha HDPE. - L loi ng nha en theo tiờu chun ISO 4427:1996 (E), dy ng v ph kin theo DIN 8074:1999 - p lc lm vic 8-10 bar. 2.2.4 ng v ph kin PPR - L loi ng nha theo tiờu chun DIN 8077:1999 - p lc lm vic 9 bar. 2.2.5 Mi ni mm. - Khong cỏch lp t t 40-100 mm. - Ming m bng cao su n hi EFDM. - V bc POLYME chng n mũn. - p lc lm vic 9 bar. 2.2.6 Mt bớch cho ng ng v ph kin. - Mt bớch cho ng ng v ph kin theo tiờu chun BS 4504, phn 3.1 v 3.2, khoan l theo PN6 - p lc lm vic 9 bar. 2.2.7 Giong cho mi ni mt bớch. - Thuc loi vũng-bu lụng-bờn trong, kớch thc giong theo tiờu chun BS 4865 phn 1. - Giong phi c ch to t vt liu c quy nh trong cỏc iu khon ca tiờu chun BS 2494 i vi cỏc vũng loi W. 2.2.8 Van. - Van cng theo tiờu chun ISO 5996. Thõn van bng gang theo BS 1452, ph epoxy tnh in, trc chớnh bng thộp khụng r, nờm v vnh ai ộp ng thau theo BS 2874, ming m bng cao su n hi. Trc, bu lụng, ai c bng thộp khụng r, ỏp lc lm vic 9 bar. - Van bm vn hnh bng tay: Nhỡn chung theo tiờu chun BS 5155. Thõn van bng gang lin khi vi chõn trũn ca cỏnh van, ph epoxy tnh in. Thõn tr bng thộp khụng r vi PTFE hoc sn bt vi cỏc vũng bi t bụi trn. a van bng thộp khụng r, cú kh nng quay 90 0 . Trc van bng thộp khụng r. ỏp lc lm vic 9 bar. Hệ thống cấp nớc thị trấn Gia lộc 2 Tiểu Dự án Cấp nớc tại 04 thị trấn tỉnh Hải Dơng Thuyết minh thiết kế sở - Van 1 chiu cho trm bm nc sch: L van a loi waph, i trng t bờn ngoi thõn van. - Van x khớ: L loi cú ren trong, ni mt bớch. Thõn v np bng gang theo BS 1452 hoc BS 2789. C cu liờn ng ni b v phao bng thộp khụng r, ỏp lc lm vic 9 bar. - Van bi: Theo BS 5159. Thõn bng ng thau, bi c ch to t gang c ph bng vt liu khụng b n mũn phự hp hoc ng thau. 2.2.9 Mỏy bm. - Mỏy bm c la chn cú 2 loi l bm ly tõm v bm chỡm. 1. Bm ly tõm - L loi bm ly tõm, ng c n, trc ngang hay ng cú cỏc c tớnh hot ng n nh. - Mi bm s cú kh nng vn hnh n l hay cựng hot ng ng thi vi mt hoc tt c cỏc bm trong mt nhúm nht nh. ng cong hot ng s c dõng liờn tc t lu lng x ti a ti u van v khụng cú im bt n nh no. Bm s c la chn sao cho cụng sut im thit k thp hn hay bng cụng sut im hiu sut tt nht. Cỏc bm s cú hiu sut thu lc ti thiu l 40% trờn phm vi hot ng ca nú v 60% im thit k. - V bm v bỏnh xe cụng tỏc phi bng gang, hp kim hoc bng thộp khụng g. Giong hỳt lm bng vũng ng bc chỡ. Khoỏ trc thộp khụng g s c nh v bng mng sụng thộp bc chỡ. Cỏc ming m lm bng thộp bc chỡ v vũng bụi trn bờn trong. - trc i vi bm trc ngang s c bụi trn bng m trc cu hoc ln - Ming y v ming hỳt ca bm s c lp mt bớch v khoan ti nh mỏy chu c ỏp lc ti PN10 - ng c s l loi 3 pha, ti a 3000 vũng/phỳt v cú kớch thc cho ton b phm vi hot ng ca cỏc bm. Loi bo v ng c khụng di IP 55 v cỏch in loi F. ng c ch rừ hot ng cú kim soỏt tn s c trang b nhit in tr. - Bm phi cú kiu dỏng hin i v lm bng vt liu c ch nh vi tui th lõu di. 2. Bm chỡm - V bm s l gang ỳc. V ỳc s c th ỏp lc trc khi lp rỏp. cao ton b ca v bm s c gii hn cỏc v trớ cú th cho phộp to c mt bng hot ng ca trm bm cng thp cng tt. - Trc phi lm bng thộp khụng g. Trc phi c bo v ton b dc theo chiu di ca nú, ngha l nú phi c t hon ton trong v bm. Phi duy trỡ mt sai lch hp lý v di ca trc lp cỏnh qut. - Bm s c ngn vi mụ t bng hai ming m mt c cú chc nng c lp v tip xỳc vi hp du nm gia bm v mụ t. Ming m mt s l cỏc-bua vụn- phram. m tnh s l neoprene hay cht liu tng t c chp thun. m s phi tỏi s dng c. m quay s c nh v d dng v s khụng tip xỳc vi vũng giong hỡnh O. m phi c bo v. Hệ thống cấp nớc thị trấn Gia lộc 3 Tiểu Dự án Cấp nớc tại 04 thị trấn tỉnh Hải Dơng Thuyết minh thiết kế sở - trc s cú kh nng chu cỏc lc xuyờn tõm v lc quanh trc sao cho khụng truyn tỏc hi n nhng ch khỏc. Khoang cha s khụng thuc phn v chớnh. Ton b t hp s c sp xp sao cho vic thỏo g bo dng c d dng. M bụi trn chu nhit cao s c dựng. Tui th ca m s l ti thiu bng tui th ca trc. B v v bm s c sn bng sn epoxy khụng pha dung mụi. - Bm phi cú kiu dỏng hin i v lm bng vt liu c ch nh vi tui th lõu di. 2.2.10 ng h lu lng. - Mt bớch khoan l theo PN9, v ti thiu phự hp IP65. ng h 20 cp C. 2.2.11 Xi mng. - Do cỏc cụng ty xi mng ca Vit Nam sn xut, m bo cht lng cao theo tiờu chun Vit Nam TCVN 6260-1997 hoc ISO, t mỏc PC30. 2.2.12 Thộp xõy dng. - c sn xut bi cỏc n v trong nc hoc liờn doanh cú uy tớn. 2.2.13 Vt liu xõy dng khỏc. - Nh cỏt, ỏ, si c sn xut ti a phng hoc khu vc lõn cn, cú cht lng tt, m bo yờu cu k thut theo TCVN. 2.2.14 Quy nh qun lý cht lng. - Quy nh qun lý cht lng cụng trỡnh xõy dng theo N 209/2004/N - CP v s 49/2008/N-CP. - cú cỏc chi tit quay chng mi mũn s c s dng, vũng trc c khúa cht chng xờ dch - trờn l loi c kt hp gia c trc v lc nộn, c thit k ngn bt k ti va no c truyn ti mụ t kộo - Bỏnh xe cụng tỏc s c cht vo trc v khoỏ cht bng ờ-cu cht, mt ờ-cu cht s c lp bng mt np bo v cú th thỏo, m c. Bỏnh xe cụng tỏc s c lm bng gang. Nu mt tm ct c lp vo ỏy ca bm theo c trng thit k chun ngn bỏnh cụng tỏc khi lc, git thỡ b phn ny s phi iu chnh c, tỏi s dng c v c lm bng thộp cng 2.2.15 nh mc, n giỏ xõy dng c bn. - Cn c vo cụng b s 34 /UBND-VP ngy 09/01/2008 ca UBND tnh Hi Dng V/v Ban hnh n giỏ xõy dng cụng trỡnh - Phn xõy dng trờn a bn tnh Hi Dng; - Cn c vo cụng b s 33/UB - ND-VP ngy 09/01/2008 ca UBND tnh Hi Dng V/v Ban hnh n giỏ xõy dng cụng trỡnh - Phn lp t trờn a bn tnh Hi Dng; - Cn c vo cụng b s 38/UBND-VP ngy 09/01/2008 ca UBND tnh Hi Dng V/v Ban hnh n giỏ ca mỏy v thit b cụng trỡnh xõy dng trờn a bn tnh Hi Dng; - Thụng bỏo giỏ vt liu xõy dng, cỏc vt t thit b chuyờn ngnh CTN ti thnh ph Hi Dng s 07/STC-SXD ngy 25/7/2008 ca liờn S Ti chớnh - Xõy dng tnh Hi Dng. - Cn c vn bn s 1751/ BXD-VP ngy 14 thỏng 8 nm 2007 ca B trng B xõy dng nh mc chi phớ qun lý d ỏn v t võn u t xõy dng; - nh mc d toỏn cp thoỏt nc ban hnh theo quyt nh s 33/2005/Q-BXD ngy 4/10/2005 ca B trng B Xõy dng. Hệ thống cấp nớc thị trấn Gia lộc 4 Tiểu Dự án Cấp nớc tại 04 thị trấn tỉnh Hải Dơng Thuyết minh thiết kế sở - Tng hp kinh phớ: theo thụng t s 05/2007/TT-BXD ngy 25 thỏng 7 nm 2007 ca B Xõy dng. III. Tớnh toỏn cỏc cụng trỡnh. 1. H thng cp nc th trn Gia Lc H thng cp nc th trn Gia Lc s dựng nc sch ó x lý ly t thnh ph Hi Dng v cp cho th trn vi quy trỡnh sau: Nc sch t thnh ph Hi Dng c cp theo ng ng truyn dn s 1 t dc theo ng 392B, im u ni cho h thng cp nc Gia Lc c ly t ng ng DN300 ti phớa Nam cu Phỳ To (ng ng ny c lp t theo d ỏn ORES H Lan) dn v trm bm tng ỏp t ti xó Thch Khụi. Trm bm tng ỏp ny cú nhim v tng ỏp lc cp cho th trn Gia Lc. T trm bm tng ỏp ny, nc sch c dn v th trn Gia Lc theo mng li ng ng truyn dn s 2 (ch tớnh cp riờng cho Gia Lc). n ngó ba u th trn, nc sch c phõn phi u vo mng li ng ng phõn phi v cp nc n cỏc h tiờu th. 2. B cha nc sch Dung tớch b cha bo m cho mỏy bm cp II bm liờn tc trong ngy , ngoi ra cũn nc phc v cho cỏc nhu cu khỏc ca trm nh: pha hoỏ cht v dựng cho cỏc nhu cu khỏc ca trm. B cha cũn phi dung tớch cp nc cha chỏy, õy tớnh toỏn vi 2 ỏm chỏy xy ra ng thi trong thi gian 3 gi. Xõy dng 1 b cha vi dung tớch ly bng W= 500m3. B cha c xõy dng na chỡm na ni bng bờ tụng ct thộp vi kớch thc 16m x 16m x 2m. ng dn nc vo b cha cú ng kớnh DN=250mm, ng x trn DN=250mm. Do cha cú kt qu kho sỏt a cht cụng trỡnh chớnh thc nờn da trờn kt qu kho sỏt cụng trỡnh tng t do Ch u t cung cp, d kin gia c nn múng b cha c gia c bng cc tre 60-80mm L=3m, mt 25 cc/m2. Kớch thc c th c tớnh toỏn sau khi cú kt qu kho sỏt a cht cụng trỡnh. 3. Tớnh toỏn trm bm cp II Nc cp cho cụng nghip: Q = 960 m 3 /h p lc cn thit ca mỏy bm cp cho khu cụng nghip l: H = 25m. Chn 1 mỏy bm cú cỏc thụng s: Q = 40m 3 /h, H = 25m, N = 11 kW. ng kớnh ng hỳt chn DN200, ng y DN150 cp cho khu cụng nghip. Nc cp cho sinh hot: Q = p lc cn thit ca mỏy bm theo tớnh toỏn thy lc mng li l 36,5m (xem ph lc E). Tn tht ỏp lc cc b trong trm bm ly bng 5m, h s an ton k=1,2. Hệ thống cấp nớc thị trấn Gia lộc 5 NG NG TRUYN DN S 1 TRM BM TNG P (T TI X THCH KHễI) MNG LI CP NC NC SCH T TP HI DNG H TIấU TH NC NG NG TRUYN DN S 2 NG H TNG Tiểu Dự án Cấp nớc tại 04 thị trấn tỉnh Hải Dơng Thuyết minh thiết kế sở p lc cn thit ca mỏy bm: H b = (36,5 + 5)ì1,2 = 49.8m Chn 2 mỏy bm ly tõm trc ngang cú thụng s k thut Q= 110 m 3 /h, H= 40m, N= 25 Kw. Trong ú 2 bm hot ng, 1 bm d phũng. ng kớnh ng hỳt ca mỏy bm DN=300mm, ng kớnh ng y ca mỏy bm l DN=250mm. Trờn mi ng ng hỳt lp t 1 van 2 chiu, trờn mi ng ng y lp 1 van hai chiu v 1 van 1 chiu. Nh trm kớch thc 9x7,8m: Mỏi bng bờ tụng ct thộp, chng núng lp tụn liờn doanh; tng gch ch c bao che (Phn chỡm BTCT x lý chng thm). Nn c gia c bng cc tre 60-80mm, l=3m, khong cỏch 25cc/m2. 4, Nh kho v kh trựng: *Kh trựng Cụng sut thit k : Q = 125 (m 3 /h) Kh trựng bng dung dch nc clo. Liu lng Clo hot tớnh cho vo nc ly bng 1,5 g/m 3 . Lng Clo dựng trong 1 ngy bng 1,5x125x24/1,05 = 4285g = 4,285kg Lng Clo dựng trong 1 thỏng l 128,571 kg Dựng 2 bỡnh clo loi 80 kg, 1 lm vic v mt d phũng. Vic nh liu lng khớ Clo cn c thc hin bng mỏy Clorator chõn khụng, dựng loi Clorator iu khin tay cú cụng sut 0-1 kg/h. Mỏy bm nc k thut cho Clorator cú c tớnh nh sau: Q= 5m3/h, H= 50m. ng dn dung dch nc Clo ti b cha dựng ng nha uPVC DN21. Xõy dng nh kho v clo: Nh mỏi bng tng gch ch chu lc, kớch thc: 7.2x7.8m (2 gian). 3.4 Tớnh toỏn mng phõn phi nc sch Mng ng phõn phi c tớnh toỏn theo lu lng gi dựng nc ln nht trong ngy s dng nc ln nht. Lu lng tớnh toỏn c xỏc nh theo cỏc bng phõn phi lu lng nc theo gi ca giai on 2015 cú k n lng nc cha chỏy vi 2 ỏm chỏy xy ra ng thi trong 3 gi. Lu lng cha chỏy: q c = 30 l/s Lu lng tớnh toỏn mng li : q = 59,03l/s. Chiu di tớnh toỏn mng li : L = 15943m. Tớnh toỏn thu lc mng li s dng chng trỡnh Epanet vi cụng thc tớnh toỏn thu lc HAZEN-WILLIAM, h s nhỏm c=110. Kt qu tớnh toỏn thu lc mng li ng ng cp nc h thng cp nc th trn Gia lc xem phn Ph lc tớnh toỏn. Hệ thống cấp nớc thị trấn Gia lộc 6 . DỰ ÁN PHÁT TRIỂN CẤP NƯỚC ĐÔ THỊ VIỆT NAM TIỂU DỰ ÁN TỈNH HẢI DƯƠNG Thuyết minh thiết kế cơ sở Hệ thống cấp nước thị trấn Gia lộc Trình: UBND tỉnh Hải Dương Các Sở Ban Ngành chức năng có. KDNS Hải Dương Ngân hàng Thế giới (tại Việt nam) Hà Nội 09-2008 DỰ ÁN PHÁT TRIỂN CẤP NƯỚC ĐÔ THỊ VIỆT NAM TIỂU DỰ ÁN TỈNH HẢI DƯƠNG Thuyết minh thiết kế cơ sở Hệ thống cấp nước thị trấn Gia lộc Trình: UBND. ngoi. C th cho tng loi vt t thit b nh sau: Hệ thống cấp nớc thị trấn Gia lộc 1 Tiểu Dự án Cấp nớc tại 04 thị trấn tỉnh Hải Dơng Thuyết minh thiết kế cơ sở 2.2.1 ng v ph kin bng thộp hn. - ng l
- Xem thêm -

Xem thêm: thuyết minh thiết kế cơ sở hệ thống cấp nước thị trấn gia lộc hải dương, thuyết minh thiết kế cơ sở hệ thống cấp nước thị trấn gia lộc hải dương, thuyết minh thiết kế cơ sở hệ thống cấp nước thị trấn gia lộc hải dương

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay