Tự do hóa thương mại dịch vụ và ảnh hưởng của nó đối với sự phát triển của dịch vụ hàng hải Việt Nam

127 752 2
  • Loading ...
1/127 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2014, 19:20

Tự do hóa thương mại dịch vụ và ảnh hưởng của nó đối với sự phát triển của dịch vụ hàng hải Việt Nam BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG  LÊ THỊ BÍCH THỦY TỰ DO HÓA THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA DỊCH VỤ HÀNG HẢI VIỆT NAM Chuyên ngành : KINH TẾ THẾ GIỚI QUAN HỆ KINH TẾ QUỐC TẾ LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS. TS. SỸ TUẤN HÀ NỘI 2007 i MỤC LỤC Trang LỜI NÓI ĐẦU 1 CHƢƠNG I: TỔNG QUAN VỀ TỰ DO HÓA THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ 1.1 Thƣơng mại dịch vụ tự do hóa thƣơng mại dịch vụ 4 1.1.1 Khái niệm về thương mại dịch vụ các hình thức cung cấp dịch vụ 4 1.1.1.1 Khái niệm về thương mại dịch vụ 4 1.1.1.2 Các hình thức cung cấp dịch vụ 5 1.1.2 Khái quát về tự do hoá thương mại dịch vụ 6 1.1. 2.1 Bản chất của tự do hoá thương mại dịch vụ 6 1.1. 2.2 Các biện pháp của tự do hoá thương mại 7 1.1. 2.3 Các hình thức của tự do hoá thương mại 8 1.1. 2.4 Xu thế tự do hoá thương mại hiện nay 13 1.1.3 ảnh hưởng của thương mại dịch vụ trong thương mại quốc tế 17 1.1. 3.1 Lợi ích của tự do hoá thương mại dịch vụ 17 1.1. 3.2 Những hạn chế khi thực hiện chính sách tự do hoá thương mại dịch vụ 22 1.2 Vài nét về các Hiệp định mà Việt Nam tham gia nhằm thực hiện tự do hóa thƣơng mại dịch vụ 23 1.2.1 Hiệp định chung về thương mại dịch vụ GATS 23 1.2.2 Hiệp định khung về dịch vụ ASEAN (AFAS) 27 1.2.3 Hiệp định thương mại Việt NamHoa Kỳ (BTA) 28 CHƢƠNG II: ẢNH HƢỞNG CỦA TỰ DO HÓA THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA DỊCH VỤ HÀNG HẢI VIỆT NAM 2.1 Thực trạng dịch vụ hàng hải Việt Nam 31 2.1.1 Dịch vụ vận tải biển 31 2.1.1.1 Tình trạng đội tàu biển Việt Nam 31 ii 2.1.1.2 Th phn vn ti 31 2.1.2 Dch v hng hi ph tr 32 2.1.2.1 Phõn loi dch v hng hi ph tr 32 2.1.2.2. Thc trng cỏc dch v hng hi ph tr ti Vit Nam 34 2.2 nh hng ca t do húa thng mi dch v i vi s phỏt trin ca dch v hng hi ti Vit Nam 38 2.2.1 nh h-ởng đối với quá trình hình thành sửa đổi nguồn luật điều chỉnh hoạt động của dịch vụ hàng hải tại Việt Nam 38 2.2.1.1 Các quy định liên quan đến dịch vụ vận tải biển 38 2.2.1.2 Các quy định liên quan đến các dịch vụ hàng hải phụ trợ 45 2.2.1.3 Các chính sách đầu t- cơ sở hạ tầng cảng biển 48 2.2.1.4 Cải cách thủ tục hành chính 48 2.2.1.5. Các cam kết của Việt Nam về tự do hoá th-ơng mại dịch vụ hàng hải 49 2.2.2 ảnh h-ởng của tự do hoá th-ơng mại dịch vụ đối với khả năng cạnh tranh của dịch vụ hàng hải Việt Nam 51 2.2.2.1 Dch v vn ti bin 52 2.2.2.2 Dch v hng hi ph tr 56 2.2.3 nh hng ca t do hoỏ thng mi dch v lờn cỏc doanh nghip cung cp dch v hng hi Vit Nam 64 2.2.3.1 i vi doanh nghip cung cp dch v vn ti bin 64 2.2.3.2 i vi doanh nghip cung cp dch v hng hi ph tr 67 CHNG III : NH HNG V MT S GII PHP NHM NNG CAO NNG LC CNH TRANH CA DCH V HNG HI VIT NAM 3.1 nh hng phỏt trin dch v hng hi Vit Nam n nm 2010, tm nhỡn 2020 76 3.1.1 Mc tiờu phỏt trin 76 iii 3.1.2 Quan điểm phát triển 76 3.1.3 Định hướng phát triển 76 3.2 Lộ trình phát triển nâng cao khả năng cạnh tranh của các loại dịch vụ hàng hải Việt Nam 84 3.2.1 Dịch vụ vận tải biển 84 3.2.2 Dịch vụ hàng hải phụ trợ 84 3.3 Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của dịch vụ hàng hải Việt Nam 86 3.3.1 Giải pháp vĩ mô 86 3.3.1.1. Phát triển đội tàu dịch vụ vận tải biển 86 3.3. 1.2. Phát triển quản lý khai thác hệ thống cảng biển 88 3.3. 1.3. Hoàn thiện cơ chế giá cho các dịch vụ hàng hải 90 3.3.1.4. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của dịch vụ hàng hải 90 3.3. 1.5. Hoàn thiện hệ thống luật pháp 91 3.3.1.6. Đẩy mạnh quá trình cổ phần hoá các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng hải 93 3.3.1.7 Phát huy vai trò của các Hiệp hội ngành nghề 95 3.3.2 Giải pháp vi mô 95 3.3.2.1 Kiện toàn, đổi mới tổ chức doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng hải 95 3.3.2.2 Chú trọng đào tạo nguồn nhân lực theo tiêu chuẩn quốc tế 96 3.3.2.3 Hình thành mạng lưới dịch vụ hàng hải toàn cầu 97 3.3.2.4 Đa dạng hoá trong cung cấp dịch vụ hàng hải 97 3.3.2.5 Chủ động áp dụng công nghệ tin học trong kinh doanh dịch vụ hàng hải 97 3.3.2.6 Đẩy mạnh công tác hợp tác quốc tế tuyên truyền thông tin về hội nhập 98 iv KẾT LUẬN 100 iv DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU Trang Bảng 1.1: Tăng trưởng bình quân của xuất khẩu dịch vụ theo khu vực 19 Bảng 2.1: Sản lượng vận chuyển của đội tàu Việt Nam 30 Bảng 2.2: Sản lượng hàng hoá thông qua cảng năm 2005 2006. 35 Bảng 2.3: Thay đổi trong những quy định áp dụng cho các thực thể kinh doanh 39 ngoài quốc doanh trong lĩnh vực dịch vụ vận tải biển Bảng 2.4: Thay đổi các quy định về đầu nước ngoài trong lĩnh vực dịch vụ 41 vận tải biển Bảng 2.5: Những thay đổi về lệ phí hàng hải gía dịch vụ cảng biển 49 Bảng 2.6. Năng lực thông qua cảng container ở châu Á của Việt Nam 58 Bảng 2.7: Số lượng doanh nghiệp tham gia kinh doanh dịch vụ vận tải biển 65 ở Việt Nam Bảng 2.8: Số lượng các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng hải phụ trợ 68 Bảng 3.1. Kinh phí đầu cho các cảng trọng điểm dự kiến đến năm 2006 79 Bảng 3.2. Tóm tắt các nhóm cảng dự kiến quy hoạch 81 v DANH MỤC ĐỒ THỊ, HÌNH VẼ Trang Hình 2.1: Tăng trưởng thị phần của đội tàu Việt Nam 31 Hình 2.2: Tốc độ tăng trưởng của đội tàu Việt Nam 52 Hình 2.3: Đội tàu Việt Nam phân theo tuổi 53 Hình 2.4: Xu hướng đầu vào tàu container 54 Hình 2.5: Quy mô trung bình của đội tàu các nước ASEAN 55 vi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT AFTA Asian Free Trade Area Khu vực mậu dịch tự do Asian AFAS Asian Framework Agreement Hiệp định Khung về dịch vụ on Services Asian ASEAN Association of Southeast Hiệp hội các quốc gia Đông Asian Nations Nam Á APEC Asia Pacific Economic Diễn đàn hợp tác kinh tế Corporation Châu Á-Thái Bình Dương BTA Bilateral Trade Agreement Hiệp định thương mại song phương EEC European Economic Community Cộng chung Châu Âu EU European Union Liên minh Châu Âu CEFTA Central Europe Free Hiệp hội buôn bán tự do Trade Association Trung Âu CEPT Common Effective Program Chương trình ưu đãi thuế On Tariffs quan có hiệu lực chung CIF Cost Insurance Freight Phương thức giao hàng trong Ngoại thương FOB Free on Board Phương thức giao hàng trong Ngoại thương GATT General Agreement on Tariffs Hiệp định chung về thuế And Trade quan mậu dịch GATS General Agreement on Trade in Hiệp định chung về Services thương mại dịch vụ LAFTA Latin America Free Trade Khu vực mậu dịch tự do Mỹ La Area tinh NAFTA North America Free Trade Khu vực mậu dịch tự do Bắc vii Area Mỹ NT National Treatment Chế độ đãi ngộ quốc gia MFN Most favoured Nation Nguyên tắc tối huệ quốc SADC South Africa Devolopment Cộng đồng phát triển Nam Phi Community TAFTA Tran- Atlantic Free Trade Khu vực mậu dịch tự do xuyên Area Đại Tây Dương TEU Twenty – foot equitvalent Đơn vị đo tải trọng UNCTAD United Nation Conference Hội thảo Liên Hiệp Quốc về On Trade and Development thương mại phát triển WB World Bank Ngân hàng thế giới WTO World Trade Organization Tổ chức Thương Mại thế giới 1 LỜI NÓI ĐẦU I. Tính cấp thiết của đề tài Toàn cầu hoá khu vực hoá đang trở thành một xu thế phát triển, tạo cho ngành hàng hải nước ta nói chung dịch vụ hàng hải nói riêng nhiều cơ hội cũng như thách thức. Nghị quyết 07/TW ngày 27/11/2001 của Bộ Chính trị đã nêu rõ chủ trương “ Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế nhằm mở rộng thị trường, tranh thủ vốn, công nghệ, kiến thức quản lý để đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá theo định hướng xã hội chủ nghĩa ” Dịch vụ hàng hải Việt Nam đã đang trong quá trình hội nhập, tham gia các định chế khu vực thế giới, chấp nhận tuân thủ những quy định chung được hình thành của các tổ chức khu vực thế giới như ASEAN, APEC WTO, tiến hành việc mở cửa kinh doanh với bên ngoài. Thực hiện chính sách mở cửa của Đảng Nhà nước ta, dịch vụ hàng hải nước ta đã có những bước phát triển nhanh chóng. Thị trường dịch vụ hàng hải đang dần được mở rộng theo nhịp độ chung của hội nhập kinh tế thế giới của nước ta. Đây là một đòi hỏi khách quan là nhu cầu nội tại của sự phát triển dịch vụ hàng hải nước ta. Theo đó, dịch vụ hàng hải phục vụ đắc lực cho nhu cầu xuất nhập khẩu hàng hoá vận tải biển của nước ta đang ngày một gia tăng với tốc độ cao. Các nước trong khu vực trên thế giới có quan hệ kinh tế vận tải biển với nước ta đang áp dụng chính sách mở cửa tự do hoá thương mại hàng hoá, thương mại dịch vụ đầu tư. Qúa trình tự do hoá đòi hỏi phải có sự điều chỉnh về chính sách cơ cấu kinh tế, cắt giảm thuế quan loại bỏ hàng rào phi thuế quan, tạo cơ hội kinh doanh thông thoáng với luật lệ rõ ràng, minh bạch. Trước trào lưu tự do hoá thương mại thế giới đang diễn ra mạnh mẽ đã đặt dịch vụ hàng hải của Việt Nam phải đối mặt với những thay đổi mang tính bước ngoặt bởi vì tự do hoá thương mại một mặt đem đến cho nền kinh tế của các quốc gia cũng như nền kinh tế toàn cầu nhiều cơ hội nhưng đồng thời cũng đặt ra rất nhiều thách thức. Tự do hoá thương mại dịch vụ mở ra cơ hội phát triển cho ngành [...]... quan về tự do hoá thương mại dịch vụ Chương II: Ảnh hưởng của tự do hoá thương mại dịch vụ đối với sự phát triển của dịch vụ hàng hải Việt Nam Chương III: Định hướng một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh dịch vụ hàng hải Việt Nam 4 CHƢƠNG I: TỔNG QUAN VỀ TỰ DO HOÁ THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ 1.1 THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ TỰ DO HOÁ THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ 1.1.1 Khái niệm về thƣơng mại dịch vụ các hình... hải là: dịch vụ vận tải biển các dịch vụ hàng hải phụ trợ (bao gồm các dịch vụ hàng hải phụ trợ các dịch vụ cảng biển) - Phân tích, đánh giá ảnh hưởng của dịch vụ hàng hải Việt Nam trước tác động của xu hướng tự do hoá thương mại dịch vụ 3.Nêu lên một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của dịch vụ hàng hải Việt Nam trước xu hướng tự do hoá thương mại dịch vụ III Đối tượng phạm vi... hải Bên cạnh đó, tự do hoá thương mại cũng sẽ đặt các doanh nghiệp Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực hàng hải (hầu hết là các doanh nghiệp có quy mô vừa nhỏ) trước sự cạnh tranh gay gắt của các doanh nghiệp nước ngoài Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn trên, tác giả xin chọn đề tài “ Tự do hoá thương mại dịch vụ ảnh hưởng của đối với sự phát triển của dịch vụ hàng hải Việt Nam làm đề tài nghiên... cứu của đề tài là: 1 Tìm hiểu, phân tích hệ thống hoá những vấn đề cơ bản có liên quan đến xu thế tự do hoá thương mại nói chung tự do hoá thương mại dịch vụ nói riêng 2 Tìm hiểu thực trạng hoạt động của dịch vụ hàng hải Việt Nam trong những năm qua Tuy nhiên, do các sản phẩm của dịch vụ hàng hải rất phong phú nên đề tài chỉ tập trung nghiên cứu 2 tiểu hệ thống chính của dịch vụ hàng hải là: dịch. .. những tác động của xu hướng tự do hoá thương mại dịch vụ đối với ngành dịch vụ hàng hải Việt Nam, từ đó đề xuất 1 số giải pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của dịch vụ hàng hải tại Việt Nam Đồng thời, khoá luận có kế thừa có chọn lọc kết quả nghiên cứu của các thầy cô giáo, các học giả trong ngoài nước liên quan đến dịch vụ hàng hải Việt Nam V Bố cục của đề tài Ngoài phần mở đầu kết luận,... thay thế đối với những mặt hàng bị hỏng hóc đôi khi chi phí cho dịch vụ bảo hành sản phẩm chiếm tới phân nửa bản thân giá trị hàng hoá Nhƣ vậy dịch vụ đã hình thành phát triển trong thƣơng mại Tuy vậy, còn nhỏ bé thƣờng tồn tại cùng với thƣơng mại hàng hoá nên dịch vụ chỉ đƣợc coi là hoạt động bổ trợ cho thƣơng mại, tức dịch vụ lúc này là dịch vụ cho thương mại Cùng với sự phát triển của thƣơng... thƣơng mại toàn cầu 1.1.3 Ảnh hƣởng của tự do hoá thƣơng mại dịch vụ trong thƣơng mại quốc tế 1.1.3.1 Lợi ích của tự do hoá thƣơng mại dịch vụ Dịch vụ là khu vực phát triển nhanh nhất trong nền kinh tế toàn cầu, mặc dù đến nay tỷ trọng của dịch vụ (so với công nghiệp) còn chƣa xứng với tiềm năng Mặc dù vậy, có thể nói hiệu quả của khu vực dịch vụ chính là một trong những nhân tố quan trọng ảnh hƣởng... nƣớc chịu thâm hụt trong thƣơng mại dịch vụ, mức độ thƣơng mại dịch vụ của các nƣớc này là thấp hơn so với mức trung bình của toàn thế giới [19] Mặc dù tổng giá trị thƣơng mại dịch vụ tăng rất nhanh, tỷ trọng của thƣơng mại dịch vụ trong ngoại thƣơng vẫn còn tƣơng đối nhỏ so với tiềm năng của Có thể nói, dịch vụvới quan niệm truyền thống là một ngành ít di chuyển ít đƣợc trao đổi hơn – vẫn...2 dịch vụ hàng hải nước ta như nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn chất lượng dịch vụ, tăng cường tiếp cận thị trường cho các nhà đầu nước ngoài, cải thiện chất lượng các dịch vụ hàng hải phụ trợ các dịch vụ cảng biển sẽ ra tăng số lượng các tàu ra vào cảng Việt Nam, nhờ đó sẽ làm tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước doanh thu cho các đơn vị kinh doanh dịch vụ hàng hải Bên cạnh đó, tự. .. khối lƣợng thƣơng mại thế giới tăng gần 20 lần Theo dự báo của Ngân hàng Thế giới trong giai đoạn 1998-2010, thƣơng mại thế giới sẽ tăng 7.5 %/năm so với 7.0 % trong những năm 90 của thế kỉ XX Sự phát triển mạnh mẽ của thƣơng mại quốc tế vai trò ngày càng quan trọng của thƣơng mại đối với sự ổn định phát triển kinh tế của mỗi nƣớc đặt ra đòi hỏi phải phá bỏ các rào cản của thƣơng mại quốc tế, từng . định thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ (BTA) 28 CHƢƠNG II: ẢNH HƢỞNG CỦA TỰ DO HÓA THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA DỊCH VỤ HÀNG HẢI VIỆT NAM 2.1 Thực trạng dịch vụ hàng hải Việt Nam. GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG  LÊ THỊ BÍCH THỦY TỰ DO HÓA THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA DỊCH VỤ HÀNG HẢI VIỆT NAM . Các cam kết của Việt Nam về tự do hoá th-ơng mại dịch vụ hàng hải 49 2.2.2 ảnh h-ởng của tự do hoá th-ơng mại dịch vụ đối với khả năng cạnh tranh của dịch vụ hàng hải Việt Nam 51
- Xem thêm -

Xem thêm: Tự do hóa thương mại dịch vụ và ảnh hưởng của nó đối với sự phát triển của dịch vụ hàng hải Việt Nam, Tự do hóa thương mại dịch vụ và ảnh hưởng của nó đối với sự phát triển của dịch vụ hàng hải Việt Nam, Tự do hóa thương mại dịch vụ và ảnh hưởng của nó đối với sự phát triển của dịch vụ hàng hải Việt Nam, CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ TỰ DO HOÁ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ, 2 VÀI NÉT VỀ CÁC HIỆP ĐỊNH MÀ VIỆT NAM THAM GIA NHẰM THỰC HIỆN TỰ DO HOÁ THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ ., CHƯƠNG II: ẢNH HƢỞNG CỦA TỰ DO HOÁ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA DỊCH VỤ HÀNG HẢI VIỆT NAM, 2 ẢNH HƯỞNG CỦA TỰ DO HOÁ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA DỊCH VỤ HÀNG HẢI VIỆT NAM, CHƯƠNG III: ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA DỊCH VỤ HÀNG HẢI VIỆT NAM, 1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ HÀNG HẢI Ở VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2010, TẦM NHÌN 2020, 2 Lộ trình phát triển và nâng cao khả năng cạnh tranh của các loại dịch vụ hàng hải, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn