thuyết minh đồ án kết cấu thép 1

44 1,432 1
  • Loading ...
1/44 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2014, 17:00

thuyết minh đồ án kết cấu thép 1 THUYếT MINH Đồ áN KếT CấU THéP A,Xác định kích th ớc theo ph ơng ngang nhà: I,Theo ph ơng đứng: Chọn cốt nền nhà trùng với cốt +0.00 để tính các thông số chiều cao.Ta có cao trình đỉnh ray H r = 10m, nhịp nhà L=21m (theo đề bài). Mặt khác do tải trọng cầu trục Q=50t 75t Tra phụ lục VI.1 ta có thông số về cầu trục: Lk= 19,5m B1=300mm. B=6650mm. K=5250mm. H C =3150mm. Chiều cao từ cao dầm câu chạy: hdcc=(1/5ữ1/8)Ldcchdcc=(1/5ữ1/8)*6000=800mm Vậy ta lấy hdcc=0,8m Kích thớc cột trên: Htr= hdcc+ Hr + Hg + f + 0.1m +H lớp đệm ray. Htr=0,8 + 0,13 + 3,15 + 0,3 + 0,1 +0,08=4,56m. Kích thớc cột dới: Hd=10 - Hr hdcc - H lớp đệm ray + H3 Với H3 là lớp chân cột lấy H3=0,85m Hd=10 0,13 0,8 0,08 + 0,85=9,84m Chiều cao toàn cột: H= Hd + Htr H3=9,84 +4,56 0,85=13,55m (Tính từ mặt móng) II,Theo ph ơng ngang: 1,Chọn bề rộng cột trên (tức chiều cao tiết diện cột trên) : h t =(1/10ữ1/12)*Htr=(1/10ữ1/12)*4,56m vậy ta chọn htr=0,4m(1/10ữ1/12)Htr. 2,Chọn a: là khoảng cách từ mép ngoài cột đến trục định vị do sức trục Q=50t<75t nên ta chọn a= 250mm=0,5m. 3,Chọn : là khoảng cách từ mép ngoài cột đến tim ray ta chọn khoảng hở an toàn d=60ữ75mm lấy d=0,75m. B1 + d + (htr a) với B1 theo catalô cầu trục có B1 = 0,3m 300 + 75 +(400-250)=525mm chọn = 750mm 4,Tính chiều cao cột dới sàn(hd): Tính theo độ cứng ta có: hd=(1/15ữ1/20)Hd =(1/15 ữ1/20)*9840m Theo đ/k cấu tạo ta chọn: hd = a + =0,25+0,75=1m Đảm bảo điều kiện hd = 1m>1/15*14,4m=0,96m b,chọn tính toán hệ máI: I,Dàn mái ( xà ngang): Ta chọn theo mẫu chuẩn trong giáo trình kết cấu thép nhà công nghiệp. Vì tấm lơp máI là panel bê tông cốt thép do vậy ta chọn độ dốc i=1/10 Hđd=2,2m;L=21mHđỉnh dài=3250m. Sơ đồ khung (trang bên). II,Cửa mái: lcm=(1/3ữ1/2)Llcm=9m Chiêu cao ô cửa a=1/15L=1/15*21m=1,4m ; Chiêu cao bậu cửa hbc =400ữ450 mm Vậy ta chọn hbc= 400mm hcm =a + 2*hbc + h panel = 1.4+2*0.4 + 0.4=2.6m Sơ đồ dàn máI ,cửa mái xem trang sau. c,Hệ rằng: I,Hệ giằng mái: bố trí từ mép cánh dới của dàn lên cánh trên 1, Giằng trong mp cánh trên: Đợc bố trí theo mặt phẳng cánh trên của dàn kèo , bố trí hệ thanh chéo chữ thập. Nhà có chiều dài là 102m do vậy ngoài giằng ở 2 đầu ta còn bố trí ở giữa nhà (trong gian giữa). 2,Hệ giằng cánh d ới : Đợc bố trí cùng gian với hệ giằng cánh trên và bố trí thêm hệ giăng doc nhà ở 2 đầu hồi. 3,Hệ giằng trong mặt phẳng thanh đứng: Đợc bố trí ở những ô có mặt phẳng giăng cách trên và giằng cánh dới đợc bố trí doc nhà II,Hệ giằng cột: Bao gồm có hệ giằng cột trên và hệ giằng cột dới ở cột trên ta bố trí giằng ở những ô có giằng cánh trên và giằng cánh dới ở cột dới ta bố trí giằng ở gian giữa nhà để tránh gây hiệu ứng nhiệt nên ta không bố trí giằng cột dới ở hai đầu nhà (xem hình bên). d,Tính toán khung ngang: I,Tải trọng tác dụng lên khung ngang nhà: 1,Tải trọng tác dụng lên dàn: Tải trọng tác dụng lên dàn bao gồm trọng lợng bản thân của mái, của cửa trời, của bản thân kết cấu và hoạt tải. a,Tải trọng mái: Theo cấu tạo của các lớp mái ta có bảng thống kê các tải trọng mái nh sau: Cấu tạo các lớp mái. Tải trọng tiêu chuẩn(daN/m 2 ). Hệ số vợt tải n. Tải trọng tính toán(daN/m 2 ). Hai lớp gạch lá nem và vữa lót,dày 1,5cm=0,015m có gc=2000 daN/m 2 . . 60 1,1 66 Lớp BT tạo xỉ dày 12cm có o=500KG/ m 3 6 1,2 7,2 Lớp BT chống thấm dày 0.04m có o=2500KG/ m 3 100 1,2 120 Panel 1,5x6m 150 1,1 165 Hai lớp vữa dày1,5cm 54 1,2 64.8 Tổng cộng 370 423 Đây là tải trọng phân bố theo diện tích mặt bằng mái ,ta qui về lực phân bố theo diện tích mặt bằng nhà với I=1/10= tg cos =0.99504, vậy ta lấygm=425 daN/m 2 2 )/(426.3 99504,0 423 cos , 423 )/(372.9 99504,0 370 cos 370 2 2 mdaNg mdaNg tt mai tc mai === === b,Tải trọng do trọng lợng bản thân dàn và hệ giằng : Theo công thức kinh ngiệm g d tc =1.1 g d c 1,1*1,2*d *L(daN/m 2 ). Với L=21m nên ta có d=0.5 g d tc =1,1*1,2*0.5 *21(daN/m 2 ). g d tc =14 (daN/m 2 mặt bằng). c,Tải trọng do trọng lợng kết cấu cửa trời: Theo công thức kinh nghiệm : g cm = 1,1*(12ữ18) Ta lấy g cm =15 daN/m 2 . d,Tải trọng do trọng lợng cách cửa và bậu cửa trời: Chọn trọng lợng của cửa kính. g k = 1.1*(30ữ40) ta lấy g cm =40daN/m 2 cửa kính Trọng lợng bậu cửa: g b =1,1*(100ữ50)daN/m dài bậu cửa<trên + dới>. Ta lấy g b =140 daN/m e, Quy đổi tải phân bố thành tải tập trung tác dụng lên mắt dàn: G 1 =B * d 1 /2*(g m +g d ) =6*3/2(423+14)=3933daN G 2 =B * d 1 *(g m +g d ) =6*3(423+14) =7866daN G 3 = G 1 +B*d 2 /2*(g m +g d +g cm )+B*a*g k +B*g , b G 3 =3933+6*4,5/2*(423+14+15)+6*1,4*40+6*140 G 3 =3933+6102+336+840=11211daN G 4 = B*d 2 *(g m +g d +g cm )=6*4,5*(423+14+15)=12204daN f,Quy đổi lực phân bố tác dụng lên dàn: g=Pi/L=(2P 1 +2P 1 +2P 3 +P 4 )/L g =(2*3933+2*7866+2*11211+12204)/21 g=(7866+15732+22422+12204)/21 g=2772,57daN/m g,Tải trọng tạm thời: Theo tiêu chuẩn tải trọng và tác động TCVN-2737-95, hoạt tải mái áp dụng cho trờng hợp mái bằng mái dốc bằng bê tông cốt thép không có ngời đi lại ,chỉ có ngời đi lại sửa chữa cha kể các thiết bị điện nớc thông nếu có đợc lấy bằng 75 daN/m 2 mặt bằng nhà, với hệ số vợt tải n=1,3. P=n.P o .B=585(daN/m 2 ). h,Lc tập trung tác dụng lên mắt dàn của hoạt tải : P 1 = 0,5*d 1 * P =0,5.3.585= 878daN P 2 = d 1 *P = 3.585 = 1755daN P 3 = d 2 *P =4,5.585 =2633daN P 4 = (d 1 +d 2 )/2*P=2194daN 2,Tải trọng tác dụng lên cột: a,Do phản lực dàn: (lực đợc đặt vào trục cột trên) *,Do tải trọng thờng xuyên: A=1/2*g*L=0,5*2772,57*21=29111,25daN *,Do hoạt tải: A , =1/2*P*L=0,5*585*21=6142,5daN b,Do trọng lợng dầm cầu trục : Theo công thức kinh nghiệm: G dct =L 2 dct . dct .n ( với n=1,1) Trong đó : vì ta có Q=50t nên ta chọn dct , dct , hệ số trọng lợng bản thân dct =30. L dct ,là nhịp dầm cầu trục L dct =6 m. Suy ra : G dct =6 2 .30.1,1=1188(daN). Lực này coi là tải thờng xuyên truyền vào vai cột và sẽ gây ra mômen cho cột dới M dct =G dct *h d /2=1188*0,5=594daN.m c,Do áp lực đứng của bánh xe cầu trục: Với sức trục Q=50t và L c =19,5m, tra bảng ta có P c max =45t.=450kN 3 G=61.5t=615kN G xe con =18t=180Kn Số bánh xe mỗi bên ray là 4.Bê tông cầu trục B ct = 6,65m, khoảng cách bánh xe 800+4560+800 Với vị trí bánh xe nh hình vẽ ,ta có: D max =n.n c . P c max .y=1,1.0,85.45.[1+0,267+0,683]=43,758(t)=43758(daN). Tơng ứng phía bên kia có áp lực D min =n.n c . P c min .y=1,1.0,85.45.[ 1+0,267+0,683]=11,934(t)=11934(daN). Suy ra P c min =0,25.(G+Q) - P c max =0,5.(36+20)-22=6(t). áp lực lớn nhất D max của cầu trục lên cột do các lực P c max ,đợc xác định theo đờng ảnh hởng của phản lực tựa của hai dầm cầu trục ở hai bên cột . ở đây do D max ,D min đặt vào trục nhánh cầu trục, nên lệch tâm so với trục cột dới một khoảng xấp xỉ bằng b d /2.Mô men lệch tâm Tại vai cột : M max =D max .e=43758.0,75/2=16409(daNm). M min =D min .e=11934.0,75/2=4475(daNm). d,Do lực hãm của xe con: Lực hãm ngang tiêu chuẩn của một bánh xe cầu trục do hãm: 3,Tải trọng gió: Vùng xây dựng ở TP Vũng tàu, theo tiêu chuẩn tải trọng và tác động 2737-95, thì phân vùng áp lực gió khu vực này là II C. W 0 =155(daN/m 2 ). Tải trọng gió tác dụng lên khung bao gồm : *,Gió thổi lên mặt tờng dọc đợc chuyển về thành lực phân bố trên cột khung. *,Gió thổi trong phạm vi mái, từ cánh dới dàn vì kèo trở lên, đợc chuyển về thành lực tập trung tại cao trình cánh dới dàn vì kèo. Tải trọng gió phân bố lên cột đợc tính bằng công thức: *,Phía đón gió: P đẩy =n.w 0 .k.c đẩy .B=1,2.155.0,66.0,8.6=638(daN/m). *,Phía hút gió: P hút =n.w 0 .k.c hút .B=1,2.155.0,66.0,6.6=497(daN/m). Với : k là hệ số độ cao, với độ cao dới 10m thì k=1. C là hệ số khí động học . Trong phạm vi mái, hệ số k có thể lấy không đổi ,là trung bình cộng của giá trị ứng với cao độ đáy dàn vì kèo và giá trị ở độ cao lớn nhất của mái. *,Với độ cao h=12,3 m,tra bảng k=0,66. *,Với độ cao h=18,2 m,tra bảng k=0,755. Vậy k tb =(0,66+0,755)=0,71. Xác định hệ số khí động học : 4 ).(7125,0 40 5,820 40 1 t GQ T conxe C = + = + = Lực tập trung tại cánh dới dàn vì kèo: W=1,3.155.0,71.6[0,8.2,2-0,5.0,6+0,7.2,5-0,8.0,6+0,6.0,6+2,5.0,6+0,6.0,6+0,6.2,2] =5382(daN). c,Tính nội lực khung: Khung cần tính bao gồm các thanh rổng của dàn và của cột nên tính toán rất phức tạp.Trong thực tế ta làm đơn giản hoá sơ đồ tính bằng cách sử dụng một số giả thiết nhng vẫn cho kết quả nội lực không sai khác là bao nhiêu: *,Thay dàn bằng một xà ngang có độ cứng tơng đơng đặt tại cao trình cánh dới dàn vì kèo. *,Đối với cột bậc, khi tính toán trục cột dới đợc làm trùng trục cột trên.Khi đó để đảm bảo nội lực thì phải kể thêm mômen lệch tâm tại chổ thay đổi tiết diện cột đối với tải trọng thẳng đứng. *,Cho phép coi là dàn có độ cứng bằng vô cùng khi tính khung với các trờng hợp tải trọng không phải là tải trọng thẳng đứng đặt trực tiếp lên dàn nếu thoã mãn điều kiện điều kiện ràng buộc. Sơ bộ chọn tỷ số độ cứng của các bộ phận khung : Kiểm tra: Đây chính là điều kiện ràng buộc cho phép khi tính khung với các tải trọng không phải là tải trọng thẳng đứng đặt trực tiếp lên dàn ,có thể bỏ qua biến dạng của dàn (coi dàn có độ cứng vô cùng lớn). Với các giả thiết trên ta giải nội lực khung theo phơng pháp chuyển vị. D,Tổ hợp nội lực: 5 .405 7 21 2 1 == === J J J J J J J J n dandan tren duoi .2,962,3 .9167,1 24 2,9 .5.: 1 1 =+== ==== + dt dandan HHH L H J J H J L J .7181 J J 2 1 === 53,1 7.1,11 6 .1,11 6 9167,1 = + = + = E,Thiết kế cột: I,Xác định chiều dài tính toán trong mặt phẳng khung: 1,Trớc hết ta sơ bộ tính trọng lợng bản thân của cột trên và cột dới. *,Trọng lợng bản thân cột dới: Trong công thức trên: N là lực dọc lớn nhất trong bảng tổ hợp của đoạn cột dới, ở đây là lực dọc Tại tiết diện A. K là hệ số kể đến ảnh hởng của mômen làm tăng tiết diện cột, K=0,4. R là cờng độ tính toán của vật liệu thép làm cột, R=2100 daN/cm 2 . là hệ số cấu tạo trọng lợng các chi tiết làm tăng tiết diện cột, =1,6. là trọng lợng riêng của thép , =7850.10 -6 daN/cm 3 . Suy ra : *,Trọng lợng bản thân cột trên: Trong công thức trên: N là lực dọc lớn nhất trong bảng tổ hợp tại tiết diện C T . K là hệ số kể đến ảnh hởng của mômen làm tăng tiết diện cột, K=0,3. R là cờng độ tính toán của vật liệu thép làm cột, R=2100 daN/cm 2 . là hệ số cấu tạo trọng lợng các chi tiết làm tăng tiết diện cột, =1,6. là trọng lợng riêng của thép , =7850.10 -6 daN/cm 3 . Suy ra : 2,Từ bảng nội lực ta chọn ra các cặp nội lực nguy hiểm dùng để tính toán. Đối với tính toán phần cột trên ta dùng cặp nội lực : Đối với tính toán phần cột dới ta dùng 2 cặp nội lực : Nhánh mái: Nhánh cầu trục: Kết hợp ở trên ta có: N 1 =86180+G duoi cot =69487+1213=87393 daN. N 2 =45903+G tren cot =45903+340=46243 daN. 6 )./(29.110.7850.6,1. 2100.4,0 86180 . 6 cot cmdaN RK N g duoi === ).(12139400.29.1. cotcot daNHgG d duoiduoi === )./(92.010.7850.6,1. 2100.3,0 45903 . 6 cot cmdaN RK N g tren === ).(340)370.(92.0).( cotcot daNHgG t trentren === = = .45903 .4110000 daNN daNcmM = = .86180 .10928400 daNN daNcmM = = .79862 .6923700 daNN daNcmM Tính các hệ số : Tra bảng II.6b ta có : à 1 =2,587 à 2 =à 1 /c 1 =2,587/0,76=3,404. Chiều dài tính toán trong mặt phẳng khung: L x1 =à 1 .H d =2,587.940=2432 cm. L x2 =à 2 .H t =3,404.370=1260 cm. Chiều dài tính toán ngoài mặt phẳng khung: L Y1 =H d =940 cm. L Y2 =H t -H DCT =370-70=3,0 cm. II,Thiết kế phần cột trên: Cặp nội lực thiết kế: Tiết diện cột trên là cột đặc tiết diện hình chữ I ,đối xứng.Chọn chiều cao tiết diện b t =400 mm. Tính độ lệch tâm: Sơ bộ giả thiết hệ số ảnh hởng hình dạng tiết diện là =1,25.Ta tính diện tích tiết diện yêu cầu sơ bộ theo công thức: 1,Với yêu cầu sơ bộ nh vậy ta chọn tiết diện nh sau: Chiều dày bản bụng: b =10 mm. c =10 mm. b c =220 mm. 2,Tính các thông số chuẩn bị kiểm tra: Tính các đặc trng hình học của tiết diện vừa chọn: Diện tích bản bụng: A b =1.(40-2.1)=38 cm 2 . Diện tích bản cánh: A c =22.1=22 cm 2 . Diện tích tiết diện: A=2.A c +A b =2.22+38=82 cm 2 . 7 .76,0 88,1 7 . 4,9 7,3 . . .36,0 7,3.7 4,9 . 88,1 46243 87393 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 === ==== === mJ J H H C H H J J i i K N N m d t t d = = .43530 .2050900 daNN daNcmM ).(1,47 43530 2050900 cm N M e === .536,78 40 1,47 .2,225,1 1.2150 32,43966 ).8,22,2(25,1 . 2 Y/C 2 Y/C cmA h e R N A = += ữ+ = M«men qu¸n tÝnh vµ b¸n kÝnh qu¸n tÝnh cña tiÕt diÖn theo trôc x-x: M«men qu¸n tÝnh vµ b¸n kÝnh qu¸n tÝnh cña tiÕt diÖn theo trôc y-y: §é m¶nh vµ ®é m¶nh quy íc cña cét trªn: §é lÖch t©m t¬ng ®èi vµ ®é lÖch t©m tÝnh ®æi: 8 .112,16 82 333,21307 .333,21307)5,020.(1.2222.1. 12 1 .21.38. 12 1 4233 cm A J r cmJ x x x ===⇒ =       −++= .656,4 82 833,1777 .833,17771.38. 12 1 1.22. 12 1 .2 433 cm A J r cmJ y y y ===⇒ =+= .123,1 10.1,2 2150 .094,35. .543,51 656,4 240 .094,35 112,16 44,565 6 2 2 ==λ=λ ===λ ===λ E R r l r l xx y y y x x x .964,4625,3.370,1. .370,1 .477,1136,1).714,36.(02,0)714,3.1,09,1(1 Khi .349,1136,1).714,35.(02,0)714,3.1,075,1(5,0 Khi : cãta II.4 ngb¶ra 58,0 38 22 5625,3 5123,1 : sè hÖ TÝnh .625,3 367,1065 82.1,47. .367,1065 40 333,21307.2 2/ 1 3 ==η= =η⇒ =−−−=η→= =−−−=η→=          == <= <=λ η === === mm A A A A t A A m W Ae m cm h J W b c b c b c x x x x 3,Kiểm tra tiết diện vừa chọn: Cột đợc kiểm tra theo trờng hợp cột đặc, tiết diện đối xứng chịu nén lệch tâm. a,Kiểm tra bền: Do cột không có tiết diện bị giản yếu, độ lệch tâm tính đổi m 1 <5 và giá trị của các mômen uốn dùng để kiểm tra bền và ổn định là nh nhau cho nên theo quy phạm điều 5.24 ta không cần kiểm tra bền. b,Kiểm tra ổn định tổng thể trong mặt phẳng uốn trùng mặt phẳng đối xứng: Có: Vậy điều kiện ổn định : Vậy cột đã chọn bảo đảm ổn định trong mặt phẳng uốn. Chú ý ở đây ta có thể tính chính xác đợc trọng lợng bản thân cột theo đúng kích thớc đã chọn : G cot tren =(320+220).82.7850.10 -6 =347,598<436,32. Nh vậy kết quả tính càng thiên về an toàn mà thôi. c,Kiểm tra ổn định tổng thể ngoài mặt phẳng uốn . ở ngoài mặt phẳng uốn cột đợc kiểm tra nh cột chịu nén đúng tâm có kể tới ảnh hởng của mômen trong mặt phẳng uốn(trùng với mặt phẳng đối xứng). Công thức kiểm tra: Trong đó: Y là hệ số uốn dọc theo phơng ngoài mặt phẳng uốn đợc tính bằng cách tra bảng hoặc tính theo công thức: Mô men trong mặt phẳng uốn ảnh hởng tới ngoài mặt phẳng uốn đợc lấy : Trong đó : M là mômen lớn nhất trong 1/3 đoạn giữa của đoạn cột đang xét. M 1 ,M 2 là mômen ở hai đầu đoạn cột đang xét lấy theo cùng một tổ hợp tải trọng .ở đây M 1 =- 2050900 daNcm (tổ hợp 1,2,4,6,8). M 2 =-273400 daNcm. Suy ra : Vậy độ lệch tâm tuyệt đối, độ lệch tâm tơng đối và hệ số C: 9 .256,0 cóta II.2 ngbảtra 123,1 964,4 1 = = = lt x m ./2150./432,2094 82.256,0 32,43966 . 22 cmdaNRcmdaN A N nglt === = = . R AC N ngy .857,0649,1.649,1). 10.1,2 2150 .53,5073,0(1.) 53,5073,0(1 .649,1 10.1,2 2150 .543,51. 6 6 === === yyy yy E R E R }M,2/,2/max{MMx 21 M= .14584002. 3 2734002050900 2734002. 3 21 2 daNcm MM MM = + += += .14584001458400,136700 2 ,1025450 2 max 21 daNcmM MM M X = ==== Điều kiện ổn định ở ngoài mặt phẳng khung: Vậy đảm bảo điều kiện ổn định ngoài mặt phẳng khung. d,Kiểm tra ổn định cục bộ: *,Kiểm tra ổn định bản cánh: Công thức kiểm tra: *,Kiểm tra ổn định bản bụng: Kết luận : Cột đã chọn thoã mãn các yêu cầu về chịu lực và ổn định. III,Thiết kế phần cột d ới: 1,Chọn cặp nội lực tính toán: Đối với tính toán phần cột dới ta dùng 2 cặp nội lực : Nhánh mái: 10 .369,0 578,2.663,01 1 .663,0578,2.005,065,0'.005,065,0 .1134,98 2150 10.1,2 .14,3.14,3545,51 '.1 .5578,2 367,1065 82.5,33 '. ' .5,33 43530 1458400 ' 6 = + = =+=+= = ==<= + =<=== === C m R E m C W Ae m cm N M e X Y XX ng X X ./2150./5,1695 82.369,0.857,0 32,43966 22 cmdaNRcmdaN Y === .76,145,10 .76,14 2150 10.1,2 ).123,1.1,036,0() 1,036,0( .5,10 1.2 122 .2 0 C 0 6 0 C 0 = = =+=+= = = = C x C C bC bb R E b b b .67,4538 )1625,3( .88,96 2150 10.1,2 .1,367,45 2150 10.1,2 ).123,1.5,09,0() 5,09,0( .38 1 1.240 .2 00 66 0 0 = = >= ==+=+= = = = bb X b b c b hh mdo R E h hh = = .69487 .4303700 2 daNN daNcmM [...]... dạng nh hình vẽ: 11 = 1, 725; 12 = 2,364 a 2 l x 2 206,5 = = = 1, 364 a 1 l x1 15 1,4 N 5 717 3,3 = 1 = = 1, 057 N 2 54089,3 a2 J1 1 1 = = 1, 364 = 1, 323 a 1 J 2 1, 057 J1 =1 J2 1 = à2 = [à 2 12 + 11 ( 1) ] / = [ 2,364 2 + 1, 725.0,057] / 1, 057 = 2,32 1 2,32 = = 1, 753 1 1,323 l Y1 = 1 a 1 = 2,32 .15 1,4 = 3 51, 248cm l Y 2 = à 2 a 2 = 1, 753.206,5 = 362cm Ta tính toán với một tiết diện thanh... Nhánh mái đợc tổ hợp hàn từ 1 thép bản 220x10 mm và hai thép góc đều cạnh L 110 x8mm, có các thông số sau: Ag =17 ,2 cm2 z g0=3 cm Aycnh1 = A nh2 = 17 ,2.2 + 22 .1 = 56,4 cm2 z0 = A i z i 22 .1. 0,5 + 2 .17 ,2.(3 + 1) = = 2,635 Ai 56,4 3,Tính các thông số chuẩn bị kiểm tra: Nhánh cầu trục: Anh1=40,2 cm2 Jx1=260 cm4 rx1=2,54 cm JY1=5 010 cm4 rY1 =11 ,2 cm Nhánh mái: 11 1 3 1 22 + 1. 22.(2,635 0,5) 2 + 2. [19 8 + 17 ,2.(2,635... Muốn =1/ 2.q2dd .12 ,9382 =1/ 2 .10 10,94 .12 ,9382=84 611 ,555 (daNcm) Mômen kháng uốn của dầm đế:W =1/ 6 .1. 252 =10 4 ,16 7(cm3) ứng suất gây ra do mô men uốn nói ở trên: = M 84 611 ,555 = = 812 ,268daN / cm 2 < .R W 10 4 ,16 7 *,Tính sờn: Tải trọng phân bố đều lên sờn ở nhánh mái: q2s=nh2.Bchịu tải=96,28 .14 =13 47,92(daN/cm) Kiểm tra cho tiết diện nguy hiểm: M =1/ 2.q2s .16 ,5622 =1/ 2 .13 47,92 .16 ,5622 =18 4867 ,12 3(daNcm) Q =1/ 2.q2s .16 ,562 =1/ 2 .13 47,92 .16 ,562=22324,2 51( daN)... Nm= (1- k).N/2= (1- 0,7) .14 966 ,1. 1/2=2244, 915 daN Chiều dài đờng hàn sống: lhs = Ns 5238 ,13 5 +1= + 1 11 (cm ) .hhs.(Rg)min 0,75.0,6 .12 60 Chiều dài đờng hàn mép: lhm = Nm 2244, 915 +1= + 1 5(cm ) .hhm.(Rg) min 0,75.0,6 .12 60 d,Tính liên kết thanh B4: tiết diện L80x80x8 hmin=5 mm hmaxhs =1, 2.8=9,6 mm hmaxhm=0,9.8=7,2 mm Chọn hhs=6 mm,hhm=6 mm Ns=k.N/2=0,7 3254 ,1. 1/2 =11 38,935 daN Nm= (1- k).N/2= (1- 0,7) 3254 ,1. 1/2=488 ,11 5... mm hmaxhs =1, 2.5=6 mm hmaxhm=0,9.5=4,5 mm Chọn hhs=4 mm,hhm=4 mm Ns=k.N/2=0,7 11 207,8 .1/ 2=3922,73 daN Nm= (1- k).N/2= (1- 0,7) .11 207,8 .1/ 2 =16 81, 17 daN Chiều dài đờng hàn sống: lhs = Ns 3922,73 +1= + 1 12 (cm ) .hhs.(Rg)min 0,75.0,4 .12 60 Chiều dài đờng hàn mép: lhm = Nm 16 81, 17 +1= + 1 6(cm ) .hhm.(Rg) min 0,75.0,4 .12 60 e,Tính liên kết thanh D1 và D2 : tiết diện 2L125x8 T=76408,3-40492,3=35 916 (daN) hmin=5... nh1 = N1 600 = 53,5 71 ry1 11 ,2 max1 = 53,5 71. Tra bả ng II .1 có : min = 0,849 l x1 11 0 x1 = = = 43,307. rx1 2,54 Công thức kiểm tra : N nh1 59753,936 = = = 17 50,785daN / cm 2 < .R min A nh1 0,849.40,2 y1 = l y1 = Nội lực tính toán: ******************************************* Lực nén trong nhánh mái: y1 M 2 42,25 4303700 + = 70379,995 + = 10 0563 ,18 4daN C C 72,365 72,365 Đ ộ mả nh của nhánh... (0,5.5272, 317 .0,995) 2 = = 44 510 ,400 daN Nm = 0,5 ( (1 k ).N + 0,5.F sin ) 2 + (0,5.F cos ) 2 = = ( (1 0,65).67955 + 0,5.5272, 317 .0,0995) 2 + (0,5.5272, 317 .0,995) 2 = =2 418 9 ,18 1daN 32 hmaxhs =1, 2 .10 =12 mm Chọn hhs=8 mm,hhm=6 mm Chiều dài đờng hàn sống: lhs = Ns 44 510 ,400 +1= + 1 = 46(cm ) .hhs.(Rg ) min 1. 0,8 .12 60 Chiều dài đờng hàn mép: lhm = Nm 2 418 9 ,18 1 +1= + 1 = 33(cm ) .hhm.(Rg) min 1. 0,6 .12 60 2,Nút... NB3= -14 966 ,1 daN NĐ2= -11 207,8 daN c,Tính liên kết thanh B3: tiết diện L80x80x8 Chọn trớc chiều cao đờng hàn:hmin h hmax hmin=5 mm hmaxhs =1, 2.8=9,6 mm hmaxhm=0,9.8=7,2 mm Chọn hhs=6 mm,hhm=6 mm Ns=k.N/2=0,7 .14 966 ,1. 1/2=5238 ,13 5 daN Nm= (1- k).N/2= (1- 0,7) .14 966 ,1. 1/2=2244, 915 daN Chiều dài đờng hàn sống: Ns 5238 ,13 5 lhs = +1= + 1 11 (cm ) .hhs.(Rg)min 0,75.0,6 .12 60 34 Chiều dài đờng hàn mép: d,Tính liên kết. .. thanh còn lại Thanh D1 có: N1=-5 717 3,3 daN lx1 =15 1,4 cm; ly1 =3 51, 248 cm; Giả thiết độ mảnh của thanh dàn gt=60 suy ra =0, 816 Các thông số cần thiết để chọn tiết diện: N 5 717 3,3 = = 32,6cm 2 .R. 0, 816 . 215 0 .1 l 15 1,4 X = = 1, 26cm [ ] 12 0 lY 3 51, 248 = = 2,93cm [ ] 12 0 A YC rX YC rY YC Chọn tiết diện 2L140x90x8 mm có các thông số: A=2 .18 =36 cm2 rx=2,58 cm rY=6,79 cm 27 Kiểm tra: 15 1,4 = 58,68 2,58... hmaxhs =1, 2.8=9,6 mm Chọn hhs=6 mm,hhm=6 mm Ns=k T/2=0,7 35 916 1/ 2 =12 570,6 daN Nm= (1- k) T /2= (1- 0,7).35 916 .1/ 2=5387,4 daN Chiều dài đờng hàn sống: lhs = Ns 12 570,6 +1= + 1 14 (cm ) .hhs.( Rg) min 1. 0,8 .12 60 lhm = Nm 5387,4 +1= + 1 9(cm ) .hhm.( Rg) min 1. 0,6 .12 60 Chiều dài đờng hàn mép: 35 4,Nút 4: a,Nút 4 bao gồm 4 thanh qui tụ: Hai thanh cánh trên T2: tiết diện 2L160x90x10 T3: tiết diện 2L160x90x10 . t©m tÝnh ®æi: 8 .11 2 ,16 82 333, 213 07 .333, 213 07)5,020. (1. 2222 .1. 12 1 . 21. 38. 12 1 4233 cm A J r cmJ x x x ===⇒ =       −++= .656,4 82 833 ,17 77 .833 ,17 7 71. 38. 12 1 1.22. 12 1 .2 433 cm A J r cmJ y y y ===⇒ =+= .12 3 ,1 10 .1, 2 215 0 .094,35. .543, 51 656,4 240 .094,35 11 2 ,16 44,565 6 2 2 ==λ=λ ===λ ===λ E R r l r l xx y y y x x x .964,4625,3.370 ,1. .370 ,1 .477 ,11 36 ,1) . 714 ,36.(02,0) 714 ,3 .1, 09 ,1( 1. ®æi: 8 .11 2 ,16 82 333, 213 07 .333, 213 07)5,020. (1. 2222 .1. 12 1 . 21. 38. 12 1 4233 cm A J r cmJ x x x ===⇒ =       −++= .656,4 82 833 ,17 77 .833 ,17 7 71. 38. 12 1 1.22. 12 1 .2 433 cm A J r cmJ y y y ===⇒ =+= .12 3 ,1 10 .1, 2 215 0 .094,35. .543, 51 656,4 240 .094,35 11 2 ,16 44,565 6 2 2 ==λ=λ ===λ ===λ E R r l r l xx y y y x x x .964,4625,3.370 ,1. .370 ,1 .477 ,11 36 ,1) . 714 ,36.(02,0) 714 ,3 .1, 09 ,1( 1 Khi .349 ,11 36 ,1) . 714 ,35.(02,0) 714 ,3 .1, 075 ,1( 5,0. lực: 5 .405 7 21 2 1 == === J J J J J J J J n dandan tren duoi .2,962,3 . 916 7 ,1 24 2,9 .5.: 1 1 =+== ==== + dt dandan HHH L H J J H J L J . 718 1 J J 2 1 === 53 ,1 7 .1, 11 6 .1, 11 6 916 7 ,1 = + = + = E,Thiết
- Xem thêm -

Xem thêm: thuyết minh đồ án kết cấu thép 1, thuyết minh đồ án kết cấu thép 1, thuyết minh đồ án kết cấu thép 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay