thuyết minh đồ án kết cấu thép 1

44 1,285 1
  • Loading ...
1/44 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2014, 17:00

thuyết minh đồ án kết cấu thép 1 . t©m tÝnh ®æi: 8 .11 2 ,16 82 333, 213 07 .333, 213 07)5,020. (1. 2222 .1. 12 1 . 21. 38. 12 1 4233 cm A J r cmJ x x x ===⇒ =       −++= .656,4 82 833 ,17 77 .833 ,17 7 71. 38. 12 1 1.22. 12 1 .2 433 cm A J r cmJ y y y ===⇒ =+= .12 3 ,1 10 .1, 2 215 0 .094,35. .543, 51 656,4 240 .094,35 11 2 ,16 44,565 6 2 2 ==λ=λ ===λ ===λ E R r l r l xx y y y x x x .964,4625,3.370 ,1. .370 ,1 .477 ,11 36 ,1) . 714 ,36.(02,0) 714 ,3 .1, 09 ,1( 1. ®æi: 8 .11 2 ,16 82 333, 213 07 .333, 213 07)5,020. (1. 2222 .1. 12 1 . 21. 38. 12 1 4233 cm A J r cmJ x x x ===⇒ =       −++= .656,4 82 833 ,17 77 .833 ,17 7 71. 38. 12 1 1.22. 12 1 .2 433 cm A J r cmJ y y y ===⇒ =+= .12 3 ,1 10 .1, 2 215 0 .094,35. .543, 51 656,4 240 .094,35 11 2 ,16 44,565 6 2 2 ==λ=λ ===λ ===λ E R r l r l xx y y y x x x .964,4625,3.370 ,1. .370 ,1 .477 ,11 36 ,1) . 714 ,36.(02,0) 714 ,3 .1, 09 ,1( 1 Khi .349 ,11 36 ,1) . 714 ,35.(02,0) 714 ,3 .1, 075 ,1( 5,0. lực: 5 .405 7 21 2 1 == === J J J J J J J J n dandan tren duoi .2,962,3 . 916 7 ,1 24 2,9 .5.: 1 1 =+== ==== + dt dandan HHH L H J J H J L J . 718 1 J J 2 1 === 53 ,1 7 .1, 11 6 .1, 11 6 916 7 ,1 = + = + = E,Thiết
- Xem thêm -

Xem thêm: thuyết minh đồ án kết cấu thép 1, thuyết minh đồ án kết cấu thép 1, thuyết minh đồ án kết cấu thép 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay