Bảo đảm quyền con người của trẻ em trong lĩnh vực tư pháp hình sự

56 741 6
  • Loading ...
1/56 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2014, 14:23

“ Trẻ em hôm nay thế giới ngày mai” là hạnh phúc gia đình, là chủ tương lai của đất nước kế thừa sự nghiệp xậy dựng bảo về đất nước.Để trẻ em trở thành người chủ tương lai của đất nước, công dân tốt, xứng đáng là người kế tục sự nghiệp bảo vệ Tổ Quốc thì đòi hỏi mỗi gia đình, nhà trường và tổ chức xã hội phải thường xuyên chăm lo giáo dục, đồng thời có trách nhiệm bảo vệ trẻ em. Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến viêc bảo vệ quyền lợi trẻ em và đã có nhiều cố gắng nỗ lực rất lớn trong lĩnh vực này. Một trong những biểu hiện rõ nét nhất là nước ta sớm phê chuẩn Công ước quốc tế về quyền trẻ em, cam kết với cộng đồng quốc tế, làm tất cả những gì có thể làm tốt hơn nữa công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ các quyền trẻ em. Trong giai đoạn hiện nay, khi kinh tế xã hội ngày càng phát triển, nước ta trên con đường xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, hướng tới mục tiêu dân giàu nước mạnh xã hội văn minh thì con người đóng vai trò là nhân tố quyết định đến mục tiêu phát triển đất nước. Cuộc sống thay đổi, đời sống con người được nâng cao về mọi mặt. Dẫu vậy bên cạnh đó thì vẫn có nhiều vấn đề còn tồn tại về việc liên quan đến bảo về quyền con người đặc biệt là bảo vệ quyền trẻ em.Trẻ em là mầm móng tương lai cho sự phát của đất nước. Tương lai của mỗi quốc gia, dân tộc phụ thuộc nhiều vào việc bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em. Trong nhiều năm qua việc chăm sóc trẻ em được quan tâm ở những tầm mức khác nhau và ở nhiều mặt như miễn giảm chi phí chữa bệnh, học phí đối với con hộ nghèo, được khuyến khích đưa trẻ đến trường, phổ cập giáo dục tiểu học… Đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ vào đời sớm thì xã hội càng mở rộng vòng tay trong điều kiện có thể như: phát triển nâng cao các mái ấm, nhà nuôi, trường tương lai, viện mồ côi… Điều đó cho thấy đời sống xã hội ngày càng phát triển, trẻ em cũng có điều kiện được quan tâm, chăm lo nhiều hơn. Song bên cạnh đó do nhiều nguyên nhân khách quan cũng như chủ quan mà tình trạng xâm hại đến trẻ em xảy ra còn nhiều đang là vấn đề được xã hội quan tâm như: nạn xâm phạm tình dục trẻ em, hay các vụ bạo hành trẻ về thể xác lẫn tinh, xảy ra ngay tại chính các gia đình, trường học, các hành vi phạm pháp do trẻ em thực hiện lên tới con số đáng báo động . Pháp luật nước ta đã có những quy định cụ thể chặt chẽ đối với các hành vi xâm phạm đến quyền con người của trẻ em, nhưng bên cạnh đó pháp luật còn nhiều vướng mắc nên dẫn đến những bấtcập trong khi thực thi quy định của pháp luật trong quá trình xét xử, quyêt định hình phạt, thi hành án ảnh hưởng đến quyền lợi trẻ em. Để làm rõ những vấn đề trên tôi đã chọn đề tài “ Bảo đảm quyền con người của trẻ em trong lĩnh vực tư pháp hình sự”. PHẦN MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài “ Trẻ em hôm nay thế giới ngày mai” là hạnh phúc gia đình, là chủ tương lai của đất nước kế thừa sự nghiệp xậy dựng bảo về đất nước.Để trẻ em trở thành người chủ tương lai của đất nước, công dân tốt, xứng đáng là người kế tục sự nghiệp bảo vệ Tổ Quốc thì đòi hỏi mỗi gia đình, nhà trường và tổ chức xã hội phải thường xuyên chăm lo giáo dục, đồng thời có trách nhiệm bảo vệ trẻ em. Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến viêc bảo vệ quyền lợi trẻ em và đã có nhiều cố gắng nỗ lực rất lớn trong lĩnh vực này. Một trong những biểu hiện rõ nét nhất là nước ta sớm phê chuẩn Công ước quốc tế về quyền trẻ em, cam kết với cộng đồng quốc tế, làm tất cả những gì có thể làm tốt hơn nữa công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ các quyền trẻ em. Trong giai đoạn hiện nay, khi kinh tế xã hội ngày càng phát triển, nước ta trên con đường xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, hướng tới mục tiêu dân giàu nước mạnh xã hội văn minh thì con người đóng vai trò là nhân tố quyết định đến mục tiêu phát triển đất nước. Cuộc sống thay đổi, đời sống con người được nâng cao về mọi mặt. Dẫu vậy bên cạnh đó thì vẫn có nhiều vấn đề còn tồn tại về việc liên quan đến bảo về quyền con người đặc biệt là bảo vệ quyền trẻ em. Trẻ em là mầm móng tương lai cho sự phát của đất nước. Tương lai của mỗi quốc gia, dân tộc phụ thuộc nhiều vào việc bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em. Trong nhiều năm qua việc chăm sóc trẻ em được quan tâm ở những tầm mức khác nhau và ở nhiều mặt như miễn giảm chi phí chữa bệnh, học phí đối với con hộ nghèo, được khuyến khích đưa trẻ đến trường, phổ cập giáo dục tiểu học… Đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ vào đời sớm thì xã hội càng mở rộng vòng tay trong điều kiện có thể như: phát triển nâng cao các mái ấm, nhà nuôi, trường tương lai, viện mồ côi… Điều đó cho thấy đời sống xã hội ngày càng phát triển, trẻ em cũng có điều kiện được quan 1 1 tâm, chăm lo nhiều hơn. Song bên cạnh đó do nhiều nguyên nhân khách quan cũng như chủ quan mà tình trạng xâm hại đến trẻ em xảy ra còn nhiều đang là vấn đề được xã hội quan tâm như: nạn xâm phạm tình dục trẻ em, hay các vụ bạo hành trẻ về thể xác lẫn tinh, xảy ra ngay tại chính các gia đình, trường học, các hành vi phạm pháp do trẻ em thực hiện lên tới con số đáng báo động . Pháp luật nước ta đã có những quy định cụ thể chặt chẽ đối với các hành vi xâm phạm đến quyền con người của trẻ em, nhưng bên cạnh đó pháp luật còn nhiều vướng mắc nên dẫn đến những bấtcập trong khi thực thi quy định của pháp luật trong quá trình xét xử, quyêt định hình phạt, thi hành án ảnh hưởng đến quyền lợi trẻ em. Để làm rõ những vấn đề trên tôi đã chọn đề tài “ Bảo đảm quyền con người của trẻ em trong lĩnh vực pháp hình sự”. 2. Mục đích và nhiệm vụ - Mục đích: Nhằm khắc phục những vướng mắc của pháp luật hiện hành Bảo vệ toàn diện quyền lợi của trẻ em. - Nhiệm vụ: Làm rõ các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền của trẻ em trong pháp hình sự: Phân tích làm rõ nội dung các thiết chế đảm bảo cho quyền con người của trẻ em trên cơ sở nêu bật nội dung và ý nghĩa của việc bảo vệ quyền trẻ em trong luật hình sự, trong tố tụng hình sự, trong luật thi hành án hình sự. Làm rõ thực trạng bảo vệ quyền trẻ em: những kết quả đạt được trong hoạt động bảo vệ quyền con người của trẻ em, từ đó có những phương thức bảo vệ tốt hơn. Kiến nghị những giải pháp hoàn thiện pháp luật. 3. Phạm vi nghiên cứu - về cơ sở lý luận và cơ sở pháp lý thì đề tài sẽ giới hạn phạm vi nghiên cứu như sau: +) Về không gian: nghiên cứu trong phạm vi áp dụng pháp luật Việt Nam 2 2 +) Về thời gian: nghiên cứu bộ luật hình sự 1985,1999, 1999 sửa đổi bổ sung 2009, luật tố tụng hình sự 2003, pháp lệnh thi hành án hình sự 1993, luật thi hành án hình sự 2010. - Về áp dụng pháp luật hiện hành: Đề tài sẽ giới hạn phạm vi nghiên cứu như sau: +) Không gian nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu thực tiễn áp dụng pháp luật trên cả nước nói chung và địa bàn huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, cụ thể là tại Tòa Án nhân dân huyện Thanh Chương +) Thời gian nghiên cứu: số liệu 4 năm trở lại đây( giai đoạn 2010-2013) 4. Phương pháp nghiên cứu +) Phương pháp phân tích : trong đề tài này sẽ sử dụng phương pháp phân tích từng nội dung trong phần nội dung của đề tài. +) Phương pháp so sánh: trên cơ sở phân tích thì so sánh để thấy được sự thay đổi của pháp luật theo thời gian có quy định khác nhau trong việc bảo về quyền của trẻ em. +) Phương pháp tổng hợp thống kê: trên cơ sở các số liệu thực tiễn thu thập được. 5.Ý nghĩa thực tiễn của đề tài - Đối với các nhà làm luật thì sẽ giúp cho các nhà làm luật có cái nhìn mới về các quy định bảo về quyền lợi của trẻ em, từ đó có thể sửa đổi luật thực định cho phù hợp, góp phần hoàn thiện pháp luật. +) Giúp người nghiên cứu cũng như bạn đọc hiểu sâu hơn pháp luật về vấn đề nghiên cứu. +) Giải quyết được một vấn đề trong xã hội là bảo về quyền lợi của trẻ em từ đó giúp ổn định xã hội loại bỏ tội phạm xảy ra với trẻ em. 6. Bố cục của đề tài Ngoài phần mở đầu và phần kết luận của đề tài thì phần nội dung gồm có 2 chương như sau: Chương 1: Những vấn đề chung về bảo đảm quyền con người của trẻ em trong lĩnh vực pháp hình sự. 3 3 Chương 2: Thực trạng vấn đề đảm bảo quyền con người của trẻ em trong giai đoạn 2010-2013. Các giải pháp kiến nghị để nâng cao hiệu quả việc đảm bảo quyền con người của trẻ em trong lĩnh vực pháp hình sự. 4 4 PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ BẢO ĐẢM QUYỀN CON NGƯỜI CỦA TRẺ EM TRONG LĨNH VỰC PHÁP HÌNH SỰ 1.1. Những thiết chế đảm bảo quyền con người nói chung và quyền con người của trẻ em nói riêng 1.1.1. Khái niệm trẻ em Bảo vệ chăm sóc, giáo dục trẻ là đường lối nhất quán, xuyên suốt trong sự nghiệp lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam. Ngay từ khi mới thành lập(3-2-1930) dù trong hoàn cảnh kháng chiến có khó khăn, nhiệm vụ lớn nhất lúc đó là giành chính quyền nhưng Đảng vẫn giành mối quan tâm rất lớn cho chính sách đối với trẻ em hay còn gọi là nhi đồng, thiếu niên, thể hiện thái độ cuộc cách mạng nhân dân xác định rất lớn. Trong chương trình Việt Minh với cách là một cương lĩnh vận động cách mạng tiến tới khởi nghĩa giành chính quyền do Đảng cộng sản lãnh đạo được đưa ra trong những ngày tiền khởi nghĩa đã xác định học sinh, nhi đồng như hai tầng lớp nhân dân – lực lưỡng của cách mạng: đối với học sinh chính sách của Việt Minh là “ bỏ học phí, mở thêm trường học, giúp đỡ học trò nghèo” [1, trang.419 ] đối với nhi đồng thì chính sách là “được Chính phủ chăm sóc đặc biệt về thể lực và trí dục” [1,trang. 442]. Trong bài diễn ca Hồ Chí Minh viết, ý tưởng này đã thành lời ca thân thiết: “ Trẻ em, bố mẹ khỏi lo Dạy nuôi Chính phủ giúp cho đủ đầy Thanh niên có trường học nhiều Chính phủ trợ cấp trợ nghèo, hàn nho” [1, trang.422] Như vậy, vấn đề trẻ emquyền trẻ em nói chung nói trong Chương trình Việt Minh mang dấu ấn rất đậm nét, đặc thù của Hồ Chí Minh. Thái độ cách nhìn nhận của Người, phản ánh vị trí của vấn đề trong đường lối chung của Cách mạng, vừa thể hiện cả tấm lòng, sự quan tâm, niềm hy vọng của Người đối với thể hệ mần non, người chủ tương lại của đất nước,của chính quyền [2, trang.18]. Cách mạng tháng Tám thành công giành chính quyền về 5 5 tay nhân dân lao động, tiến tới giành độc lập tại miền Nam và thống nhất đất nước( năm 1975), cả nước bước vào thời kì quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội. Nhất quán với tưởng về con người, về trẻ em Đảng ta lại có thêm những điều kiện mới để chăm lo, giáo dục trẻ em. Năm 1979, chính sách, đường lối của Đảng về trẻ em được cụ thể hóa trong” Pháp lệnh Bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em”. Có thể coi pháp lệnh này là một trong những nền tảng pháp lý đầu tiên cho công tác Bảo vệ, Chăm sóc, Giáo dục trẻ em. Cho đến nửa cuối những năm 80, Đảng và Nhà nước tiến hành công cuộc đổi mới Nhà nước về nhiều phương diện. Vấn đề bảo vệ quyền lợi của trẻ em cũng là một trong những bộ phận quan trong của công cuộc đổi mới này. Đường lối, chính sách của Đảng đối với trẻ em được đổi mới về cả chiều sâu lẫn chiều rộng và được cụ thể hóa trong pháp luật, hàng loạt các văn bản có hiệu lực pháp lý cao ra đời nhằm thể chế hóa đường lối, chính sách của Đảng về trẻ em vào trong pháp luật cho phù hợp với điều kiện mới của nền kinh tế- xã hội cũng như chế độ chính trị. Vì vậy chúng ta đã đạt được những thành tựu đáng kể trong suốt một thời gian dài kể từ khi đổi mới cho đến nay. Việt Nam là nước đầu tiên ở Châu Á và là nước thứ 2 trên thế giới phê chuẩn Công ước về quyền trẻ em vào ngày 29/02/ 1990. Từ đó đến nay, mặc dù còn nhiều khó khăn, Việt Nam đã đạt được nhiều tiến bộ trong việc đưa tinh thần và nội dụng của Công ước vào chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và luật pháp quốc gia. Trong Luật nhân quyền quốc tế, quyền trẻ em được chế định chủ yếu trong Công ước về quyền trẻ em (CRC, năm 1989) và 2 nghị định thư không bắt buộc bổ sung CRC được thông qua năm 2000 (Nghị định thư về buôn bán trẻ em, mại dâm trẻ em và văn hóa phẩm khiêu dâm trẻ em, Nghị định thư về sự tham gia của trẻ em trong xung đột vũ trang). Trong đó khái niệm “Trẻ em” được xác định là những người dưới 18 tuổi. Tuy nhiên, đây là một điều luật mở cho các quốc gia thành viên. Theo đó, các quốc gia thành viên có thể quy định các quyền trẻ em được bắt đầu ngay khi mang thai hay sau khi ra đời; và về độ tuổi được 6 6 coi là trẻ em thấp hơn 18 tuổi so với quy định của CRC. Quyền trẻ em được chế định dưới 4 dạng, trong đó 2 dạng đầu là quyền trực tiếp; hai dạng sau, tạm gọi là quyền gián tiếp hay quyền thụ động: 1.Quyền: được sống và phát triển, có họ tên và quốc tịch, 2.Tự do (hay quyền cơ bản): tự do tiếp nhận thông tin, tưởng, tín ngưỡng, tôn giáo, 3.Trách nhiệm của cha mẹ và xã hội: thực hiện các quyền trẻ em, có quyền và nghĩa vụ định hướng và đưa ra những chỉ dẫn phù hợp, 4. Bảo vệ của cha mẹ và xã hội: khỏi sự bóc lột và lạm dụng tình dục, khỏi bị mua bán và bắt cóc, khỏi bị tra tấn và tước đoạt tự do, khỏi ảnh hưởng của xung đột vũ trang, Nội dung quyền trẻ em trong CRC được phân thành 4 nhóm: a/ Nhóm quyền được sống hay được tồn tại (các Điều 5, 6, 24, 26, 27); b/ nhóm quyền được bảo vệ (các Điều 2, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40); c/ nhóm quyền được phát triển (các Điều 17, 18, 28, 29, 31, 32); d/ nhóm quyền được tham gia (các Điều 12, 13, 14, 15, 17, 30) Trên cơ sở các quy đinh của quốc tế về trẻ em cũng như phù hợp với điều kiện xã hội, và sự phối hợp với các ngành luật khác đảm bảo sự thống nhất trong pháp luật. Đặc biệt là nhu cầu tâm sinh lý, sự phát triển khả năng nhận thức điều khiển hành vi của trẻ em mà theo Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ năm 2004 được Quốc hội thông qua ngày 115/6/2004, có hiệu lưc ngày 01/01/2005( thay luât bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em 1991) quy định: Trẻ em là công dân dưới 16 tuổi, mọi trẻ em không phân biệt đều được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục, đó là trách nhiệm của gia đình, nhà trường, các cơ quan nhà nước và công dân, các quyền của trẻ em phải được tôn trọng thực hiện, mọi hành vi xâm hại trẻ em đều bị nghiêm trị. Theo đó, quyền trẻ em có thể được khái quát như sau: quyền trẻ em là tất cả những gì trẻ em cần có để được sống và lớn lên một cách lành mạnh và an toàn. Quyền trẻ em nhằm đảm bảo cho trẻ em không còn là tiếp nhận thụ 7 7 động lòng nhân từ của người lớn, mà các em là những thành viên tham gia tích cực vào quá trình phát triển của xã hội. Theo đó quyền trẻ em bao gồm: Quyền được sống còn: bao gồm quyền của trẻ em được sống cuộc sống bình thường và được đáp ứng những nhu cầu cơ bản nhất để tồn tại và phát triển thể chất. Đó là mức sống đủ, có nơi ở, ăn uống đủ chất, được chăm sóc sức khoẻ. Trẻ em phải được khai sinh ngay sau khi ra đời. + Quyền được phát triển: gồm những điều kiện để trẻ em có thể phát triển đầy đủ nhất về cả tinh thần và đạo đức, bao gồm việc học tập, vui chơi, tham gia các hoạt động văn hoá, tiếp nhận thông tin, tự do tưởng, tự do tín ngưỡng và tôn giáo. Trẻ em cần có sự yêu thương và cảm thông của cha mẹ để có thể phát triển hài hoà. + Quyền được bảo vệ: bao gồm những quy định như trẻ em phải được bảo vệ chống tất cả các hình thức bóc lột lao động, bóc lột và xâm hại tình dục, lạm dụng matuý, sao nhãng và bị bỏ rơi, bị bắt cóc và buôn bán. Trẻ em còn được bảo vệ khỏi sự can thiệp vô cớ vào thư tín và sự riêng tư. Quyền được bảo vệ bao gồm cả không bị tra tấn, đánh đập và lạm dụng trong trường hợp trẻ em làm trái pháp luật hay bị giam giữ. + Quyền được tham gia: tạo mọi điều kiện cho trẻ em được tự do bày tỏ quan điểm và ý kiến về những vấn đề có liên quan đến cuộc sống của mình. Trẻ em cònquyền kết bạn, giao lưu và hội họp hoà bình, được tạo điều kiện tiếp cận các nguồn thông tin và chọn lựa thông tin phù hợp. 1.1.2. Khái niệm quyền con người Quyền con người( humun rights) chính là sự kết tinh của những giá trị văn hóa của tất cả các dân tộc trên thế giới thông qua một quá trình lịch sử lâu dài của nhân loại. Kể từ khi được Liên hợp quốc chính thức thừa nhận vào năm 1948, với sự ra đời của Tuyên ngôn toàn Thế giới về quyền con người( Universal Declaration of Human right- UDHR) quyền con người đã phát triển như một đạo đức, chính trị, pháp lý và như một định hướng nhằm 8 8 phát triển một thế giới tự do khỏi sợ hãi và tự do là điều mong muốn. Ngày nay trong tuyên ngôn của Hội nghị Thế giới(Aó) về quyền con người năm 1993 và các nghị quyết của Liên Hợp Quốc đã được thông qua nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày ra đời cuả Tuyên ngôn toàn thế giới về quyền con người(1948-1998). Tuy nhiên cho đến nay cách hiểu về quyền con người vẫn chưa có sự thống nhất. Một mặt, đang còn tồn tại nhiều quan điểm khác nhau về nguồn gốc, bản chất của quyền con người, mặt khác quyền con người được xem xét dưới gốc độ khác nhau như: triết học, đạo đức, chính trị, pháp luật… Mỗi định nghĩa tiếp cận vấn đề từ một góc độ nhất định, chỉ ra những thuộc tính nhất định, nhưng không định nghĩa nào bao hàm được tất cả thuộc tính của quyền con người. Tùy vào tính chủ quan của mỗi người, tùy vào lĩnh vực nghiêm cứu mà quyền con người được định nghĩa theo nhiều cách khác nhau. Tuy nhiên ở cấp độ quốc tế, định nghĩa phổ biến nhất vẫn là định nghĩa của văn phòng cao ủy Liên hợp quốc về quyền con người (OHCHR). Theo định nghĩa này: “ Quyền con người là những bảo đảm pháp lý toàn cầu có tác dụng bảo vệ các cá nhân và các nhóm người trước những hành động hoặc sự mặc làm tổn hại đến nhân phẩm, quyền lợi và tự do cơ bản” của con người. Còn một định nghĩa rất phổ biến thường được trích dẫn bởi các học giả theo học thuyết quyền tự nhiên: Quyền con người là những quyền cơ bản không thể tước bỏ mà một người vốn được thừa hưởng đơn giản vì họ là con người. Ở Việt Nam đã có nhiều tác phẩm phân tích về vấn đề quyền con người. Trong tác phẩm giáo trình lý luận và pháp luật về quyền con người, các tác giả định nghĩa quyền con người là “ những nhu cầu, lợi ích tự nhiên, vốn có của con người được ghi nhận và bảo vệ trong pháp luật quốc gia và các thỏa thuận pháp luật quốc tế”. Tuy nhiên có nhiều cách định nghĩa khác nhau nhưng theo quan điểm chung của cộng đồng quốc tế quyền con người được xác định dựa trên hai bình diện đạo đức và giá trị pháp luật. Dưới bình diện đạo đức quyền con người là giá trị xã hội cơ bản, vốn có( những đặc quyền) của con người như nhân phẩm, bình đẳng xã hội, tự do…dưới bình diện pháp lý, để trở thành quyền con người 9 9 những đặc quyền phải được thể chế hóa bằng các chế định pháp luật quốc tế và pháp luật quốc gia. Như vậy, dù ở góc độ nào hay cấp độ nào thì quyền con người cũng được xác định như là một chuẩn mực được kết tinh từ những giá trị nhân văn của toàn nhân loại, áp dụng cho tất cả mọi người. Khi nghiên cứu những vấn đề lý luận về bảo vệ các quyền con người bằng pháp luật trong pháp hình sự với các luận cứ khoa học thì đã từ lâu các chính trị gia và các luật gia chân chính, cũng như các chiến sĩ bảo vệ nhân quyền trên thế giới luôn coi các quyền tự nhiên của con người là những giá trị cao quý nhất của nên văn minh nhân loại, đồng thời là đối tượng nghiên cứu quan trọng của nhiều nghành khoa học, trong đó có chính trị học và luật học. Ngày 18/12/1948 tức là chỉ 3 năm sau khi Liên Hợp Quốc(LHQ) được thành lập (1945) tổ chức quốc tế lớn nhất của các quốc gia trên thế giới đã thông qua bản Tuyên ngôn toàn thế giới về nhân quyềntrong khi đó khẳng định việc bảo vệ các quyềntự do của con người bằng pháp luật là nhiệm vụ chung của tất cả các quốc gia và các dân tộc[3]đã nhấn mạnh : “ Điều cốt yếu là quyền con người cần được pháp luật bảo vệ để con người không buộc phải nổi dậy như là biện pháp cuối cùng nhằm chống lại sự độc tài và áp lực” [3]. Như vậy cùng với góc độ chính trị học này của việc bảo vệ các quyền của con người bằng pháp luật nói chung thì góc độ phápcủa việc nghiên cứu để làm sáng tỏ về mặt lý luận những vấn đề về bảo vệ quyền con người bằng pháp luật trong lĩnh vực pháp hình sự chính là phải đưa ra được sự phân tích những vấn đề đó cùng một lúc dưới khía cạnh của các ngành luật hình sự, luật tố tụng hình sự, luật thi hành án hình sự. Quyền con người trong pháp hình sự là một lĩnh vực của quyền con người.Và cụ thể quyền con người của trẻ em trong pháp hình sự Việt Nam được thể hiện cụ thể qua các lĩnh vực sau. - Đối với lĩnh vực hình sự: + Trẻ em với vấn đề quyền con người trong luật hình sự Việt Nam. Luật hình sự bảo đảm quyền con người của trẻ em dưới 2 góc độ đó là: 10 10 [...]... trọng của luật hình sự, trong đó có quyền con người của trẻ em Bảo vệ quyền con người của trẻ em trong luật hình sự là một bộ phận quan trọng trong chế định bảo vệ quyền con người nói chung thể hiện rõ tinh thần nhân đạo của pháp luật Việt Nam Quyền con người của trẻ em được bảo đảm thông qua việc bảo đảm quyền con người trong trường hợp trẻ em với cách là người bị hại và khi trẻ emngười phạm tội... trẻ em trong lĩnh vực pháp 1.2.1 hình sự Nội dung, ý nghĩa của việc đảm bảo quyền con người của trẻ em trong luật hình sự Pháp luật hình sự có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ quyền con người nói chung và quyền con người của trẻ em nói riêng Tại điều 1 Bộ luật hình sự năm 1999( sửa đổi bổ sung năm 2009) quy định: “ Bộ luật hình sự có nhiệm vụ bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ của nhân... một lĩnh vực đảm bảo quyền con người, quyền công dân nói chung Vì vậy, đảm bảo quyền con người của trẻ em trong hoạt động pháp phải hội tụ đầy đủ các yếu tố điều kiện đảm bảo quyền con người, quyền công dân nói chung Đồng thời là một bộ phận của cái chung, nên đảm bảo quyền con người của trẻ em trong hoạt động pháp còn bao gồm các thiết chế sau: • Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh. .. cho trẻ em - Cơ sở vật chất, kĩ thuật " Là hệ thống các quy định pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân( trẻ em) và các quy định bảo đảm thực hiện nó trong hệ thống pháp luật và cơ chế đảm bảo cho các quy định đó được thực hiện trong thực tế 1.1.4 Nội dung các thiết chế đảm bảo quyền con người của trẻ em trong hoạt động pháp hình sự 11 11 Đảm bảo Quyền con người của trẻ em trong hoạt động pháp. .. sống trong môi trường của những người vi phạm pháp luật, một phần nó đã có sự tác động cho những đứa trẻ này 34 34 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ ĐẢM BẢO QUYỀN CON NGƯỜI CỦA TRẺ EM TRONG GIAI ĐOẠN 2010-2013 CÁC GIẢI PHÁP KIẾN NGHỊ ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ VIỆC ĐẢM BẢO QUYỀN CON NGƯỜI CỦA TRẺ EM TRONG LĨNH VỰC PHÁP HÌNH SỰ 2.1 Đánh giá kết quả đạt được trong hoạt động pháp hình sự với vấn đề 2.1.1 đảm bảo. .. hiện hành vi phạm tội của mình, nhưng quy định trong BLHS dựa trên các yếu tố tâm lý, sinh lý để quy định các hình phạt trên cũng chỉ nhằm bảo vệ quyền con người cơ bảm đối với trẻ em 1.2.2 Nội dung ý nghĩa của việc đảm bảo quyền con người của trẻ em trong luật tố tụng hình sự Pháp luật tụng hình sự có vị trí quan trọng trong vệc bảo vệ quyền con người của trẻ em trong pháp hình sự Việc thực hiện các... buộc khi trẻ em phạm tội - Đốivới lĩnh vực Thi hành án Là các quy định có lợi, đặc thù khi trẻ em vào chấp hành án trong hay các biện pháp pháp được áp dụng với trẻ em phạm tội 1.1.3 Khái niệm các thiết chế bảo đảm quyền con người của trẻ em trong pháp hình sự Dựa vào những nội dung vừa nêu trên, có thể xây dựng khái niệm thiết chế bảo đảm quyền con người trong lĩnh vực pháp hình sự như sau:... trọng trong việc bảo đảm quyền con người của trẻ em, thế hệ của đất nước • Trẻ emngười phạm tội Luật hình sự đã bảo đảm quyền con người của trẻ em khi trẻ em phạm tôi một cách chặt chẽ thông qua các quy đinh có trong các điều luật Chính sách hình sự đối với trẻ em phạm tội thể hiện thống nhất trong những quy định cụ thể của PLHS, về nguyên tắc xử lý, về hệ thống hình phạt và các biện pháp pháp. .. trong lĩnh vực này Đó chính là chuẩn mực chung, công bằng đối với tất cả mọi người, vừa cần đến Nhà nước để thực hiện công bằng xã hội vừa cần đến để hạn chế sự lạm quyền - Sự ảnh hưởng, ng tác của pháp luật với vấn đề quyền con người của trẻ em Thứ nhất, pháp luật về lĩnh vực quyền con người trong pháp hình sự càng hoàn thiện thì việc bảo vệ và phát triển quyền con người của trẻ em được đảm bảo. ..khía cạnh bảo vệ quyền lợi của trẻ em khỏi sự xâm hại của tội phạm và khía cạnh khi trẻ em là chủ thể của tội phạm + Nguyên tắc nhân đạo trong luật hình sự với vấn đề quyền con người của trẻ em khi trẻ em phạm tội - Đối với lĩnh vực Tố tụng hình sự: + Quyền con người trong thủ tục tố tụng đối với trẻ em về việc quy định áp dụng biện pháp ngăn chặn khi trẻ em phạm tội, quyền bào chữa tại phiên . của trẻ em trong lĩnh vực tư pháp hình sự. 4 4 PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ BẢO ĐẢM QUYỀN CON NGƯỜI CỦA TRẺ EM TRONG LĨNH VỰC TƯ PHÁP HÌNH SỰ 1.1. Những thiết chế đảm bảo quyền. người trong tư pháp hình sự là một lĩnh vực của quyền con người. Và cụ thể quyền con người của trẻ em trong tư pháp hình sự Việt Nam được thể hiện cụ thể qua các lĩnh vực sau. - Đối với lĩnh vực hình. em trong lĩnh vực tư pháp hình sự 1.2.1. Nội dung, ý nghĩa của việc đảm bảo quyền con người của trẻ em trong luật hình sự Pháp luật hình sự có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ quyền con người
- Xem thêm -

Xem thêm: Bảo đảm quyền con người của trẻ em trong lĩnh vực tư pháp hình sự, Bảo đảm quyền con người của trẻ em trong lĩnh vực tư pháp hình sự, Bảo đảm quyền con người của trẻ em trong lĩnh vực tư pháp hình sự, Bố cục của đề tài, TƯ PHÁP HÌNH SỰ, CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ ĐẢM BẢO QUYỀN CON NGƯỜI CỦA TRẺ EM TRONG GIAI ĐOẠN 2010-2013. CÁC GIẢI PHÁP KIẾN NGHỊ ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ VIỆC ĐẢM BẢO QUYỀN CON NGƯỜI CỦA TRẺ EM TRONG LĨNH VỰC TƯ PHÁP HÌNH SỰ

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay