Báo cáo khoa học :Nghiên cứu tạo giống cây ăn quả kháng bệnh virus phổ rộng bằng kỹ thuật chuyển gen đa đoạn

371 734 2
  • Loading ...
1/371 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2014, 12:51

Kết quả đạt được của đềtài: - Đã tách dòng và xác định trình tự thành công các đoạn gen CP, Nib của PRSV; CP, CPm và RDRP củaCTV. - Hoàn thiện quy trình đánh giá cây chuyển gen kháng virus trong phòng thí nghiệm và ngoài nhà lưới. - Tạo ra các dòng cây chuyển gen có triển vọng để phát triển thành giống. Tuy đã được một số kếtquả ban đầu đáng ghi nhận, nhưng để ứng dụng vào thực tiễn, TS. Chu Hoàng Hà vàcác cộng sự vẫn còn thực hiện một số công đoạn tiếp theo về khảo nghiệm giống biến đổi gen theo các quy định của pháp luật và hiện nay Việt Nam chưa có hành lang pháp lý hoàn chỉnh cho phép chúng ta sử dụng các sản phẩm biển đổi gen. Dođó các nghiên cứu này cần phải được tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo trước khi đến được tay bà con nông dân. Điều này là tất yếu không thể tránh khỏi, bởi giống cây nào, dù được chăm sóc tốt, cũng chỉ có một ngưỡng giới hạn về năng xuất và khả năng kháng bệnh. Nên nếu không áp dụng các côngnghệ sinh học mới nhất, sẽ khó có thể tạo được hiệu quả kinh tế cao. PGS TS Chu Hoàng Hà và cộng sự hy vọng, kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ tiếp tục được phát triển, được đem khảo nghiệm rộngrãi trên các cánh đồng, để có những đánh giá và nhân rộng, đem lại ấm no cho người nông dân BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CHƯƠNG TRÌNH KHCN CẤP NHÀ NƯỚC KC04 BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU TẠO GIỐNG CÂY ĂN QUẢ KHÁNG BỆNH VIRUS PHỔ RỘNG BẰNG CHUYỂN GEN ĐA ĐOẠN Mã số: KC.04.03/06-10 Chủ nhiệm đề tài: TS. Chu Hoàng Hà Thư đề tài: TS. Lê Văn Sơn BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CHƯƠNG TRÌNH KHCN CẤP NHÀ NƯỚC KC04 BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU TẠO GIỐNG CÂY ĂN QUẢ KHÁNG BỆNH VIRUS PHỔ RỘNG BẰNG CHUYỂN GEN ĐA ĐOẠN Mã số: KC.04.03/06-10 Chủ nhiệm đề tài: TS. Chu Hoàng Hà Cơ quan chủ trì: Viện Công nghệ sinh học Địa chỉ: Nhà A10, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội Điện thoại: 37562368 E-mail: chuhoangha@ibt.ac.vn Hà Nội, 2010  BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CHƯƠNG TRÌNH KHCN CẤP NHÀ NƯỚC KC04 BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU TẠO GIỐNG CÂY ĂN QUẢ KHÁNG BỆNH VIRUS PHỔ RỘNG BẰNG CHUYỂN GEN ĐA ĐOẠN Mã số: KC.04.03/06-10 Chủ nhiệm đề tài TS. Chu Hoàng Hà Cơ quan chủ trì đề tài Ban chủ nhiệm Chương trình Bộ Khoa học và Công nghệ Hà Nội, 2010 Báo cáo Tổng kết đề tài KC04.03/06-10 Thời gian thực hiện 2007 - 2010 i L L L ờ ờ ờ i i i c c c ả ả ả m m m ơ ơ ơ n n n Chủ nhiệm đề tài xin chân thành cảm ơn Văn phòng Các chương trình trọng điểm cấp Nhà nước, Bộ Khoa học và Công nghệ, Ban Chủ nhiệm Chương trình KC04, Viện Nghiên cứu Rau quả, Viện Nghiên cứu cây ăn quả miền Nam, Viện Bảo vệ thực vật, Phòng Thí nghiệm trọng điểm công nghệ gen đã tham gia và hỗ trợ công trình nghiên cứu này. CƠ QUAN CHỦ TRÌ VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI TS. Chu Hoàng Hà Báo cáo Tổng kết đề tài KC04.03/06-10 Thời gian thực hiện 2007 - 2010 ii CÁC CHỮ VIẾT TẮT 2,4-D Dichlorophenoxy acetic acid bp base pair BAP Benzyladenine purin BSA Bovine serum albumin CaMV35S- P Cauliflower Mosaic Virus 35S Promotor cDNA Complementary DNA CP Coat protein CPm Minor coat protein CTV Citrus tristeza virus ĐBSCL Đồng bằng sông Cửu Long DNA Deoxyribonucleic acid dNTP deoxyribonucleotide EDTA Ethylene Diamine Tetraacetace Axit ELISA Enzyme Linked Immunosorbent Assay=Phản ứng miễn dịch liên kết enzyme gus β-Glucuronidase gene = gen mã hoá β-Glucuronidase IBA Indole-3-butyric Acid IPTG Isopropylthio-β-D-galactoside Kb Kilobase Km Kanamycine LB Luria and Bertani MS Môi trường nuôi cấy theo Murashige & Skoog NAA 1 Napthye Acetic Acid Nib Nuclear Inclusion Protein b nptII Neomycine phosphotransferase II gene=Gen mã hóa neomycine phosphotransferase II PBS Phosphate buffer saline PBST Phosphate buffer saline with 0.05 % Tween20 PCR Polymerase Chain Reaction PRSV Papaya ring spot virus RdRp RNA-dependent RNA polymerase RNA Ribonucleic Acid RNAi RNA interference RT-PCR Reverse transcription PCR T-DNA Transfer-DNA=DNA chuyển X-gluc 5-bromo-4-chloro-3-indolyl glucuronide Báo cáo Tổng kết đề tài KC04.03/06-10 Thời gian thực hiện 2007 - 2010 iii MỤC LỤC Lời cảm ơn Báo cáo thống kê ĐẶT VẤN ĐỀ 1 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 5 1.1. Cây đu đủ và bệnh đốm vòng 5 1.1.1. Giới thiệu chung về cây đu đủ 5 1.1.2. Giới thiệu về bệnh đốm vòng và virus gây bệnh đốm vòng 6 1.1.3. Tình hình nghiên cứu tạo cây đu đủ chuyển gen kháng bệnh đốm vòng 8 1.1.4. Hiện trạng sản xuất và nghiên cứu cây đu đủ 10 1.2. Cây cam quýt và bệ nh tàn lụi 11 1.2.1. Giới thiệu chung về nhóm cây cam quýt 11 1.2.2. Giới thiệu về bệnh tàn lụi và virus gây bệnh tàn lụi 14 1.2.3. Tình hình nghiên cứu tạo cây cam quýt kháng bệnh tristeza 18 1.2.4. Hiện trạng sản xuất và nghiên cứu cây ăn quả có múi 19 1.3. Tạo cây trồng chuyển gen sử dụng kỹ thuật RNAi (RNA interference) và sử dụng các gen “đa đoạn” nhân tạo để tạo tính kháng phổ rộng 21 1.3.1. Lịch sử phát hiện cơ chế RNAi 21 1.3.2. Cơ chế hoạt động của RNAi trong thực vật 24 1.3.3. Ứng dụng RNAi trong nghiên cứu tạo cây trồng kháng bệnh virus 28 CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 34 2.1. Phương pháp phát hiện bệnh 34 2.1.1. Các phương pháp phát hiện virus tristeza (CTV) 34 2.1.2. Phương pháp phát hiện PRSV 39 2.2. Phương pháp phân lập gen 39 2.2.1. Phương pháp thiết kế mồi 39 2.2.2. Phương pháp tách dòng 40 2.2.3. Phương pháp thống kê và xử lý số liệu về trình tự gen 40 2.3. Phương pháp thiết kế vector chuyển gen đa đoạn 40 2.3.1. Thiết kế gen đa đoạn gen CP, Nib và HC-pro của PRSV 40 2.3.2. Thiết kế Ti-vector mang đa đoạn gen CP, Nib và HC-pro của PRSV 43 Báo cáo Tổng kết đề tài KC04.03/06-10 Thời gian thực hiện 2007 - 2010 iv 2.3.3. Thiết kế gen nhân tạo mang đa đoạn gen RdRp-CP-p20-p23 của CTV 45 2.3.4. Thiết kế Ti-vector mang đa đoạn gen RdRp-CP-p20-p23 và RdRp-CP của CTV 46 2.4. Phương pháp nuôi cấy mô tế bào thực vật và chuyển gen thông qua Agrobacterium 47 2.4.1. Nuôi cấy mô tế bàochuyển gen ở đu đủ 47 2.4.2. Nuôi cấy mô tế bàochuyển gen ở cam quýt 49 2.5. Phương pháp phân tích cây chuyển gen 53 2.5.1. Phân tích cây chuyển gen qui mô phòng thí nghiệm 53 2.5.2. Phương pháp đánh giá cây chuyển gen ngoài nhà lưới 60 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 63 3.1. Kế t quả phân lập và thiết kế gen 63 3.1.1. Kết quả thu mẫu bệnh đốm vòng ở đu đủ và Tristeza ở cam quýt 63 3.1.2. Kết quả tách dòng và phân tích trình tự gen của PRSV 71 3.1.3. Phân lập và phân tích gen của CTV 96 3.1.4. Thiết kế các vector chuyển gen mang cấu trúc RNAi gen đa đoạn của PRSV 120 3.1.5. Thiết kế các vector chuyển gen mang cấu trúc RNAi gen đa đoạn của CTV 131 3.2. Kết quả tạo cây đu đủ chuyển gen kháng PRSV 143 3.2.1. Kết quả xây dựng quy trình chuy ển gen vào cây đu đủ thông qua phôi soma 143 3.2.2. Kết quả tạo cây đu đủ chuyển gen mang cấu trúc gen đa đoạn CP-Nib-HCpro 151 3.2.3. Đánh giá các dòng đu đủ chuyển gen 155 3.3. Kết quả tạo cây cam, quýt chuyển gen kháng CTV 161 3.3.1. Kết quả xây dựng quy trình chuyển gen vào cây có múi thông qua Agrobacterium 161 3.3.2. Kết quả tạo cam, quýt mang cấu trúc gen RdRp-CP-p20-p23 của CTV 188 3.3.3. Kết quả đánh giá các dòng cam, quýt chuyển gen 199 3.4. Thảo luận kết quả nghiên cứu 201 3.4.1. Kết quả xây dựng quy trình chuyển gen vào cây có múi thông qua Agrobacterium 161 3.4.2. Kết quả tạo cam, quýt mang cấu trúc gen RdRp-CP-p20-p23 của CTV 188 3.4.3. Kết quả đánh giá các dòng cam, quýt chuyển gen 199 3.4.4. Xây dựng quy trình chuyển gen cho các đối tượng nghiên cứu………… 206 3.4.5. Tạo cây đu đủ chuyển gen và đánh giá tính kháng PRSV 206 3.4.6. Tạo cây cam, quýt chuyển gen và đánh giá tính kháng CTV 207 3.4.7. Tổng kết kết quả đánh giá các dòng cây chuyển gen 208 4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 210 Báo cáo Tổng kết đề tài KC04.03/06-10 Thời gian thực hiện 2007 - 2010 v 4.1. Kết luận 210 4.2. Kiến nghị 213 TÀI LIỆU THAM KHẢO 214 PHỤ LỤC Báo cáo Tổng kết đề tài KC04.03/06-10 Thời gian thực hiện 2007 - 2010 vi MỤC LỤC BẢNG Bảng 1.1: Sản lượng đu đủ trên thế giới trong năm 2002-2004 6 Bảng 1.2: Vùng phân bố tập trung của cây đu đủ ở Việt Nam 10 Bảng 1.3: Sản lượng quả có múi trên thế giới trong năm 2001-2003 12 Bảng 1.4: Một số bệnh chính trên cây cam quýt 13 Bảng 1.5: Diện tích và sản lượng cam quýt ở Việt Nam năm 2007 19 Bảng 1.6: Các loại vector RNAi sử dụng công nghệ Gateway 29 Bảng 2.1: Thành phần phản ứng gắn gen vào vector pBT 41 Bảng 2.2: Thành phần phản ứng gắn gen đa đoạn vào vector pENTR TM 43 Bảng 2.3: Thành phần phản ứng LR 44 Bảng 2.4: Kích thước các phân đoạn khi cắt plasmid tái tổ hợp bằng XbaI/HindIII 47 Bảng 2.5: Thành phần các môi trường nuôi cấy đu đủ 48 Bảng 2.6: Thành phần các môi trường nuôi khuẩn 48 Bảng 2.7: Thành phần các môi trường nuôi cấy cam, quýt 50 Bảng 3.1: Danh sách các vùng thu mẫu PRSV cho kết quả dương tính 65 Bảng 3.2: Danh sách các vùng thu mẫu CTV kết quả dương tính 70 Bảng 3.3: Danh sách trình tự nucleotide gen CP PRSV đã phân lập được 73 Bảng 3.4: Hệ số tương đồng của gen CP ở mức độ nucleotide của các dòng PRSV của Việt Nam 75 Bảng 3.5: Hệ số tương đồng của CP ở mức độ amino acid của các dòng PRSV của Việt Nam 76 Bảng 3.6: Danh sách trình tự nucleotide gen Nib PRSV-P đã phân lập được 82 Bảng 3.7: Hệ số tương đồng của gen Nib ở mức độ nucleotide 83 Bảng 3.8: Hệ số tương đồng của gen Nib ở mức độ amino acid 84 Bảng 3.9: Mồi được sử dụng cho RT-PCR nhân dòng các vùng genome RNA của PRSV 86 Bảng 3.10: Hệ số tương đồng của trình tự nucleotide các chủng PRSV Việt Nam với các chủng PRSV khác trên thế giới 89 Bảng 3.11: Mức độ tương đồng của trình tự amino acid các chủng PRSV Việt Nam với các chủng PRSV khác trên thế giới 90 Bảng 3.12: Đặc điểm của một số dòng CTV được sử dụng để tách dòng gen 97 Bảng 3.13: Trình tự mồi sử dụng nhân các đoạn gen của CTV 99 Bảng 3.14: Danh sách các trình tự A, F, C, P của CTV đã được phân lập 100 Bảng 3.15: Danh sách trình tự nucleotide toàn bộ gen CP và CPm của CTV đã phân lập được 108 Bảng 3.16: Danh sách các đoạn gen của genome CTV đã được phân lập 115 Bảng 3.17: Trình tự các cặp mồi tách dòng gen CP và CPm 116 Bảng 3.18: Ảnh hưởng của nồng độ 2,4-D tới khả năng tạo mô sẹo và phôi đu đủ 143 Bảng 3.19: Xác định thời gian siêu âm thích hợp chuyển vào phôi soma đu đủ 146 Bảng 3.20: Xác định ngưỡng nồng độ kanamycin thích hợp cho chọn lọc 148 Bảng 3.21: Xác định mật độ khuẩn thích hợp cho chuyển gen 149 Báo cáo Tổng kết đề tài KC04.03/06-10 Thời gian thực hiện 2007 - 2010 vii Bảng 3.22. Hiệu suất chuyển gen phôi soma 151 Bảng 3.23: Kết quả chuyển gen CP-Nib-HcPro vào phôi soma đu đủ 153 Bảng 3.24: Thí nghiệm tính kháng virus với các dòng đu đủ Lạng Sơn T0 156 Bảng 3.25: Ảnh hưởng của chất điều hòa sinh trưởng đến khả năng tạo mô sẹo cam Sành 162 Bảng 3.26: Ảnh hưởng của chất điều hòa sinh trưởng đến khả năng tạo mô sẹo quýt Đường canh 163 Bảng 3.27: Kết quả tạo mô sẹo trên ba loại môi trường cơ bản khác nhau 164 Bảng 3.28: Ảnh hưởng của chất điều tiết sinh trưởng tới khả năng tạo cụm chồi 166 Bảng 3.29: Ảnh hưởng của chất điều tiết sinh trưởng BAP tới khả năng tạo đa chồi của cam Sành khi bổ dọc thân 167 Bảng 3.30: Ảnh hưởng của chất điều hòa sinh trưởng tới khả năng ra rễ quýt Đường Canh 169 Bảng 3.31: Ảnh hưởng của chất điều tiết sinh trưởng tới khả năng ra rễ 171 Bảng 3.32: Ảnh hưởng của giá thể tới khả năng tái sinh của cây 173 Bảng 3.33: Ảnh hưởng Km tới khả năng sống sót của cây quýt Đường Canh 176 Bảng 3.34: Ảnh hưởng Km tới khả năng sống sót của cây cam Sành 177 Bảng 3.35: Ảnh hưởng của mật độ Agrobacterium tới hiệu quả chuyển gen 178 Bảng 3.36: Ảnh hưởng của môi trường lây nhiễm khuẩn tới khả năng chuyển gen 180 Bảng 3.37: Ảnh hưởng của nồng độ sucrose tới hiệu quả chuyển gen 182 Bảng 3.38: Ảnh hưởng của thời gian nhiễm khuẩn tới khả năng chuyển gen 184 Bảng 3.39: Kết quả phân tích cây chuyển gen gus 187 Bảng 3.40: Kết quả chuyển gen vào quýt Đường Canh 190 Bảng 3.41: Kết quả chuyển gen cam Xã Đoài 192 Bảng 3.42: Kết quả chuyển gen vào cam Sành 192 Bảng 3.43: Kết quả đánh giá mức độ nhiễm bệnh Tristeza của một số dòng cam 195 Bảng 3.44: Kết quả đánh giá mức độ nhiễm bệnh Tristeza của một số dòng quýt 200 Bảng 3.45: Tổng kết kết quả phân tích cây chuyển gen ở phòng thí nghiệm và ngoài nhà lưới 208 [...]... bệnh rộng hơn so cây chỉ được chuyển gen nguyên bản của một dòng virus Xuất phát từ đòi hỏi của thực tế sản xuất ở Việt Nam cần thiết phải có các giống cây đu đủ và cam quýt kháng bệnh và khả năng của công nghệ RNAi trong tạo giống cây kháng bệnh virus, chúng tôi tiến hành đề tài: “Nghiên cứu tạo giống cây ăn quả kháng bệnh virus phổ rộng bằng kỹ thuật chuyển gen đa đoạn với các mục tiêu chính là: tạo. .. hiệu quả cao hiện đang được ứng dụng trên thế giới, các quy trình kỹ thuật chuyển gencây ăn quả có múi và cây đu đủ là các đối tượng cây gỗ lâu năm khó chuyển gen, các qui phạm cơ bản về đánh giá cây ăn quả chuyển gen góp phần phát triển lĩnh vực khoa học tạo giống cây trồng kháng bệnh virus nói riêng và tạo giống cây trồng nói chung, góp phần tăng cường năng lực quản lý nhà nước về an toàn sinh học. .. Các mẫu bệnh Thu thập mẫu nhiễm bệnh Các mẫu bệnh 4 Các dòng mang các đoạn gen của PRSV và CTV Thiết kế các đoạn gen nhân tạo và các vector chuyển gen mang đa đoạn gen CP, Nib và HC-pro của PRSV và RdRp-CP và RdRp-CPp20-p23 của CTV Các dòng đu đủ, cam, chuyển gen kháng virus quýt Các dòng chuyển đã đánh giá kháng virus ở nhà lưới 3 Viện Nghiên cứu Cây ăn quả Miền Nam Viện Nghiên cứu Cây ăn quả Miền... khả năng ức chế biểu hiện gen của tế bảo chủ, làm cho việc nghiên cứu tạo ra cây trồng kháng virus ứng dụng cơ chế RNAi chưa cho kết quả như mong đợi Để khắc phục nhược điểm này thì nhiều phòng thí nghiệm trên thế giới đang tiến hành nghiên cứu theo hướng là tạo ra các gen nhân tạo được ghép lại bằng nhiều đoạn gen của các dòng virus khác nhau Cây chuyển gen các cấu trúc gen đa đoạn sẽ có phổ kháng bệnh. .. có đích là các trình tự gen của virus gây bệnh RNAi được xem một trong những kỹ thuật đem lại nhiều kết quả khả quan và bắt đầu được ứng dụng rộng rãi trong việc tạo ra các giống cây trồng chuyển gen kháng bệnh virus Cho đến nay đã có các loại cây trồng chuyển gen kháng bệnh virus được công nhận và trồng thương mại như: Đu đủ chuyển gen kháng bệnh đốm vòng (papaya ringspot virus, PRSV) đã được công... các gen CP và replicase nhân tạo: tạo được các gen mang đa đoạn gen của các dòng virus khác nhau đảm bảo có tính kháng bệnh phổ rộng Sử dụng các gen này để thiết kế các Ti-vector phục vụ cho chuyển gen vào cây đu đủ và cam quýt thông qua Agrobacterium (iii) Hoàn thiện công nghệ chuyển gen: xây dựng được kỹ thuật chuyển Thời gian thực hiện 2007 - 2010 3   Báo cáo Tổng kết đề tài KC04.03/06-10 gen đa đoạn. .. Agrobacterium cho cây đu đủ và một số giống cây ăn quả có múi có giá trị kinh tế của Việt Nam (iv) Tiến hành chuyển gen có ích vào cây trồng: Chuyển thành công các cấu trúc gen thiết kế được vào các giống đu đủ và cây ăn quả có múi đặc sản của Việt Nam (v) Đánh giá tính kháng bệnh của cây chuyển gen: Các dòng cây chuyển gen thu được sẽ được đánh giá tính kháng bệnh với các loại virus PRSV với cây đu đủ và... được gen CP và Nib nhân tạo mang đa đoạn gen 5/2008 – 5/2009 Thiết kế các Ti-vector mang các đoạn gen nhân tạo đã tạo được Đánh giá dòng cây chuyển gen trong phòng thí nghiệm Thu được các Ti-vector mang đa đoạn gen CP+Nib của PRSV và CP+CPm+RDRP của CTV Tạo được 35 dòng cây đu đủ chuyển gen đa đoạn CP+Nib của PRSV Người chủ trì: TS Chu Hoàng Hà Hoàn thành chuyển gen quýt và cam, thu được 435 cây cam... vật chuyển gen 3 Đưa công nghệ tạo cây chuyển gen thành một công cụ hỗ trợ đắc lực cho công tác tạo giống truyền thống cho cây ăn quả nói riêng và cây trồng nói chung, đồng thời nâng cao năng lực tiếp cận các lĩnh vực khoa học hiện đại trong lĩnh vực tạo giốngkhoa học cây trồng nói chung 4 Góp phần đưa sinh học phân tử kết hợp với các phương pháp miễn dịch enzyme vào chuẩn đoán các bệnh cây, quản... cây chuyển gen và quản lý dịch bệnh ở trên cây trồng 5 Góp phần nâng cao năng lực của cán bộ nghiên cứu tham gia đề tài, trong lĩnh vực tạo giống cây trồng chuyển gen và góp phần đào tạo 10 nhân lực khoa học trong lĩnh vực công nghệ sinh học hiện đại, góp phần đưa nền khoa học nước ta từng bước hội nhập khu vực và quốc tế trên các lĩnh vực về công nghệ sinh học thực vật nói chung và công nghệ tạo cây . BÁO CÁO THỐNG KÊ KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI I. THÔNG TIN CHUNG 1. Tên đề tài: Nghiên cứu tạo giống cây ăn quả kháng bệnh virus phổ rộng bằng kỹ thuật chuyển gen đa đoạn Mã số: KC.04.03/06-10. NƯỚC KC04 BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU TẠO GIỐNG CÂY ĂN QUẢ KHÁNG BỆNH VIRUS PHỔ RỘNG BẰNG CHUYỂN GEN ĐA ĐOẠN Mã số: KC.04.03/06-10 Chủ nhiệm. NHÀ NƯỚC KC04 BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU TẠO GIỐNG CÂY ĂN QUẢ KHÁNG BỆNH VIRUS PHỔ RỘNG BẰNG CHUYỂN GEN ĐA ĐOẠN Mã số: KC.04.03/06-10
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo khoa học :Nghiên cứu tạo giống cây ăn quả kháng bệnh virus phổ rộng bằng kỹ thuật chuyển gen đa đoạn, Báo cáo khoa học :Nghiên cứu tạo giống cây ăn quả kháng bệnh virus phổ rộng bằng kỹ thuật chuyển gen đa đoạn, Báo cáo khoa học :Nghiên cứu tạo giống cây ăn quả kháng bệnh virus phổ rộng bằng kỹ thuật chuyển gen đa đoạn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay