” vai trò và ảnh hưởng của các công ty đa quốc gia trong nền kinh tế việt nam, giải pháp để các doanh nghiệp việt nam trước áp lực cạnh tranh của các công ty đa quốc gia

25 2,679 21
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2014, 11:47

Nền kinh tế ngày càng phát triển không ngừng và ngày càng đa dạng hóa. Quá trình toàn cầu hóa, hội nhập đang diễn ra mạnh mẽ hầu hết tất cả quốc gia trên toàn thế giới cùng với sự phát triển của khoa học kĩ thuật làm xuất hiện nhiều loại hình kinh doanh mới như là các công ty đa quốc gia, xuyên quốc gia; nhóm công ty; franchise…trong đó, các công ty đa quốc gia là lực lượng chủ chốt trong truyền tải khoa học, kĩ thuật và công nghệ, cơ cấu lại nền kinh tế thế giới và là mẫu hình thực hiện kiểu tổ chức sản xuất hàng hóa hiện đại.Các công ty đa quốc gia tác động mạnh mẽ đến nền kinh tế của các nước, trong đó có Việt Nam. Sự thâm nhập ngày càng nhiều vào nền kinh tế Việt Nam nhất là từ khi Việt Nam chính thức trở thành thành viên của tổ chức thương mại thế giới WTO. Điều này góp phần thúc đẩy sự tăng trưởng và phát triển nền kinh tế của nước nhà đồng thời cũng đặt nền kinh tế Việt Nam trước những thách thức. Với các câu hỏi đặt ra như vai trò của các công ty đa quốc gia trong nền kinh tế Việt Nam là gì? Các ảnh hưởng của các công ty đa quốc gia tới nền kinh tế Việt Nam? Phải làm gì để doanh nghiệp Viêt nam có thể tồn tại và phát triển trước áp lực cạnh tranh mà các công ty đa quốc gia mang lại?... Làm rõ những vấn đề này là rất quan trọng và cấp thiết trong công cuộc mở rộng và phát triển nền kinh tế Việt Nam trong xu thế quốc tế hóa, toàn cầu hóa. Chính vì điều này mà tôi chọn đề tài nghiên cứu:” Vai trò và ảnh hưởng của các công ty đa quốc gia trong nền kinh tế Việt Nam, giải pháp để các doanh nghiệp Việt Nam trước áp lực cạnh tranh của các công ty đa quốc gia.” Chuyên đề tổng hợp GVHD: PGS. TS Nguyễn Khắc Hoàn MỞ ĐẦU Nền kinh tế ngày càng phát triển không ngừng ngày càng đa dạng hóa. Quá trình toàn cầu hóa, hội nhập đang diễn ra mạnh mẽ hầu hết tất cả quốc gia trên toàn thế giới cùng với sự phát triển của khoa học kĩ thuật làm xuất hiện nhiều loại hình kinh doanh mới như là các công ty đa quốc gia, xuyên quốc gia; nhóm công ty; franchise… trong đó, các công ty đa quốc gialực lượng chủ chốt trong truyền tải khoa học, kĩ thuật công nghệ, cơ cấu lại nền kinh tế thế giới là mẫu hình thực hiện kiểu tổ chức sản xuất hàng hóa hiện đại.Các công ty đa quốc gia tác động mạnh mẽ đến nền kinh tế của các nước, trong đó có Việt Nam. Sự thâm nhập ngày càng nhiều vào nền kinh tế Việt Nam nhất là từ khi Việt Nam chính thức trở thành thành viên của tổ chức thương mại thế giới WTO. Điều này góp phần thúc đẩy sự tăng trưởng phát triển nền kinh tế của nước nhà đồng thời cũng đặt nền kinh tế Việt Nam trước những thách thức. Với các câu hỏi đặt ra như vai trò của các công ty đa quốc gia trong nền kinh tế Việt Nam là gì? Các ảnh hưởng của các công ty đa quốc gia tới nền kinh tế Việt Nam? Phải làm gì để doanh nghiệp Viêt nam có thể tồn tại phát triển trước áp lực cạnh tranhcác công ty đa quốc gia mang lại? Làm rõ những vấn đề này là rất quan trọng cấp thiết trong công cuộc mở rộng phát triển nền kinh tế Việt Nam trong xu thế quốc tế hóa, toàn cầu hóa. Chính vì điều này mà tôi chọn đề tài nghiên cứu:” Vai trò ảnh hưởng của các công ty đa quốc gia trong nền kinh tế Việt Nam, giải pháp để các doanh nghiệp Việt Nam trước áp lực cạnh tranh của các công ty đa quốc gia.” SVTH: Đinh Thị Hiểu 1 Chuyên đề tổng hợp GVHD: PGS. TS Nguyễn Khắc Hoàn I. Những vấn đề chung hoạt động thực tiễn của các công ty đa quốc gia 1. Khái niệm Trong các tài liệu về công ty đa quốc gia, có nhiều thuật ngữ được sử dụng như: công ty quốc tế (International Enterprise/Firm), công ty đa quốc gia (Multinational Corporations/Enterprises – MNCs/MNEs), công ty xuyên quốc gia (Transnational Corporations -TNCs), gần đây lại xuất hiện thuật ngữ công ty toàn cầu (Global Firm). Nhưng chung quy lại, đó chỉ là cách tiếp cận, sử dụng thuật ngữ trong từng giai đoạn. Đến năm 2003, Hội nghị của Liên Hiệp Quốc về thương mại phát triển (UNCTAD) đã đưa ra định nghĩa chung như sau: Công ty đa quốc giacác công ty liên doanh hoặc độc lập bao gồm các công ty mẹ các chi nhánh nước ngoài của chúng. Công ty mẹ là công ty thực hiện quyền kiểm soát toàn bộ tài sản của các thực thể kinh tế khác ở nước ngoài thuộc quyền quản lý của chúng thông qua hình thức sở hữu vốn tư bản cổ phần. Có tỷ lệ góp vốn cổ phần là 10% so với cổ phần gốc hoặc cao hơn, hay mức cổ phần khống chế đối với các công ty liên doanh, hoặc tương ứng đối với các công ty độc lập, thường được xem là ngưỡng để giành quyền kiểm soát tài sản của các công ty khác. 2. Bản chất của các công ty đa quốc gia Bản chất của các công ty đa quốc gia là sự tập trung tư bản rất cao trong tay một số công ty có tư cách pháp nhân hoạt động ở nhiều quốc gia nhằm chi phối nền kinh tế toàn cầu bằng cách luôn sản xuất ra khối lượng hàng hoá dịch vụ ngày càng lớn với công nghệ kỹ thuật mới để thu lợi nhuận độc quyền. 3. Nguồn gốc hình thành của các công ty đa quốc gia Sự ra đời của các công ty đa quốc gia gắn liền với sự ra đời phát triển của nền sản xuất lớn tư bản chủ nghĩa; chúng là sự phát triển cao của chế độ xí nghiệp tư bản chủ nghĩa , là sự vận động mở rộng sâu sắc hơn của các quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa. Khi các mối quan hệ kinh tế vượt khỏi phạm vi quốc gia thì sự ra đời của công ty đa quốc gia đã đem lại cho chủ nghĩa tư bản một hình thức tổ chức sản xuất mới. 4. Các dấu hiệu nhận biết của các công ty đa quốc gia •Phạm vi hoạt động rộng. •Năng lực tổ chức sản xuất lớn. SVTH: Đinh Thị Hiểu 2 Chuyên đề tổng hợp GVHD: PGS. TS Nguyễn Khắc Hoàn •Tiềm lực khoa học lớn. • Sức cạnh tranh khả năng thích ứng cao. •Có mạng lưới phân phối rộng rãi. 5. Một số đặc điểm của nền kinh tế Việt Nam hiện nay •Việt Namquốc gia nền kinh tế nhiều thành phần.bao gồm:  Doanh nghiệp tư nhân: là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ sở hữu cá nhân chủ sở hữu đó chỉ được làm chủ sở hữu một doanh nghiệp tư nhân; không được đồng thời làm chủ sở hữu của doanh nghiệp tư nhân khác hoặc chủ sở hữu hộ kinh doanh thành viên hợp danh của công ty hợp danh.  Công ty hợp danh: là doanh nghiệp có ít nhất hai thành viên là cá nhân, trong đó phải có ít nhất một thành viên hợp danh; ngoài thành viên hơp danh có thể có thành viên góp vốn; thành viên hợp danh phải là cá nhân, còn thành viên góp vốn có thể là cá nhân, tổ chức; thành viên hợp danh chịu trách nhiệm liên đới vô hạn bằng toàn bộ tài sản của mình đối với các khoản nợ nghĩa vụ khác của doanh nghiệp; còn thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi giá trị số vốn góp vào công ty.  Công ty TNHH: được chia thành 02 loại: Công ty TNHH 1 thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên. Công ty TNHH 1 thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty. Công ty TNHH 2 thành viên là doanh nghiệp trong đó thành viên có thể là tổ chức hoặc cá nhân, số lượng không được vượt quá 50.  Công ty cổ phần là doanh nghiệp trong đó: Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần; Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là ba không hạn chế số lượng tối đa; Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp; Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định của Luật doanh nghiệp 2005.  Nhóm công ty: là tập hợp các công ty có mối quan hệ gắn bó lâu dài với nhau về lợi ích kinh tế, công nghệ, thị trường các dịch vụ kinh doanh khác. SVTH: Đinh Thị Hiểu 3 Chuyên đề tổng hợp GVHD: PGS. TS Nguyễn Khắc Hoàn Nhóm công ty bao gồm các hình thức sau đây: Công ty mẹ - công ty con;Tập đoàn kinh tế; Các hình thức khác.  Doanh nghiệp nhà nước: là là tổ chức kinh tế do Nhà nước sở hữu toàn bộ vốn điều lệ hoặc có cổ phần, vốn góp chi phối, được tổ chức dưới hình thức công ty nhà nước, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn.  Hợp tác xã: là tổ chức kinh tế tập thể do các cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân (sau đây gọi chung là xã viên) có nhu cầu, lợi ích chung, tự nguyện góp vốn, góp sức lập ra theo quy định của Luật này để phát huy sức mạnh tập thể của từng xã viên tham gia hợp tác xã, cùng giúp nhau thực hiện có hiệu quả các hoạt động sản xuất, kinh doanh nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.  Kinh doanh hộ gia đình: do một cá nhân là công dân Việt Nam hoặc một nhóm người hoặc một hộ gia đình làm chủ chỉ được đăng kí kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng không quá mười lao động, không có con dấu chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh. •Hàng tồn kho, giống như nợ xấu, được coi là một “cục máu đông”, rất nguy hại cho lưu thông kinh tế. Ôm một khối lượng lớn hàng tồn kho, doanh nghiệp không thu hồi được vốn, không thể trả nợ ngân hàng, từ đó, nợ xấu gia tăng. Mặt khác, hàng tồn kho luôn là yếu tố triệt tiêu động lực sản xuất của doanh nghiệp. Năm 2012, tồn kho lớn kéo dài đang là yếu tố chính làm suy yếu hệ thống doanh nghiệp, đẩy nhiều doanh nghiệp vào tình trạng phá sản hoặc đóng cửa. Trên bình diện vĩ mô, hàng tồn kho cản trở mạnh mẽ sự lưu thông trong nền kinh tế, đúng với tên gọi “cục máu đông”. •Hệ thống ngân hàng thừa thanh khoản, nhưng một bộ phận rất lớn doanh nghiệp vẫn thiếu vốn đầu tư nghiêm trọng do không thể (do nợ xấu), hoặc do khó tiếp cận vốn vay (do lãi suất quá cao), thậm chí, hoặc do không muốn vay (do không tiêu thụ được sản phẩm, hàng tồn kho lớn). Sự ách tắc này đang đe dọa sự tồn vong của các doanh nghiệp lẫn hệ thống ngân hàng. •Công cuộc tái cơ cấu hệ thống ngân hàng thương mại cũng đang được triển khai. •Nguồn vốn chủ yếu huy động từ nguồn vốn ODA, FDI, đầu tư của các công ty đa quốc gia. •………… SVTH: Đinh Thị Hiểu 4 Chuyên đề tổng hợp GVHD: PGS. TS Nguyễn Khắc Hoàn II. Vai trò của các công ty đa quốc gia trong nền kinh tế Việt Nam 1. Thúc đẩy hoạt động thương mại phát triển Trong quá trình hoạt động của mình các công ty đa quốc gia đã thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu giữa các quốc gia gia công quốc tế. Hay nói cách khác là các công ty đa quốc gia thúc đẩy thương mại phát triển với ba dòng lưu thông hàng hoá cơ bản là: hàng hoá xuất nhập khẩu từ công ty mẹ, hàng hoá bán ra từ các chi nhánh ở nước ngoài hàng hoá trao đổi giữa các công ty trong cùng một tập đoàn. Các công ty đa quốc gia chi phối hầu hết chu chuyển hàng hoá giữa các quốc gia bởi các kênh lưu thông xuyên quốc gia của mình. Thật vậy, Sau khi chính phủ mở cửa hội nhập với các nước trên thế giới, nhất là sau khi Việt Nam trở thành thành viên của tổ chức thương mại thế giới WTO vào ngày 11/01/2007 đánh dấu một mốc phát triển trong lĩnh vực ngoại thương của Việt Nam.Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan ghi nhận tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam năm 2007 đã tăng mạnh 31,3%, mức tăng về số tương đối cao nhất trong giai đoạn 2003-2012, tương đương tăng 26,52 tỷ USD so với năm 2006. Sau 6 năm là thành viên của WTO, thương mại hàng hóa của Việt Nam trong năm 2012 đã đạt 228,31 tỷ USD, cao gấp hơn 2 lần so với kết quả thực hiện của năm 2007. Trước đó xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đã cán mốc 200 tỷ USD vào những ngày cuối cùng của năm 2011. SVTH: Đinh Thị Hiểu 5 Chuyên đề tổng hợp GVHD: PGS. TS Nguyễn Khắc Hoàn 2. Làm thay đổi cơ cấu thương mại Như chúng ta đã biết, Sự gia nhập của các công ty đa quốc gia vào nước ta nhằm đầu tư khai thác tài nguyên thị trường đồng thời mang theo máy móc thiết bị, công nghệ hiện đại vào đầu tư, sản xuất làm thay đổi cơ cấu thương mại. Các công ty đa quốc gia có những lợi thế đặc thù (chẳng hạn năng lực cơ bản) cho phép công ty vượt qua những trở ngại về chi phí ở nước ngoài nên họ sẵn sàng đầu tư trực tiếp ra nước ngoài. Khi chọn địa điểm đầu tư, những công ty đa quốc gia sẽ chọn nơi nào có các điều kiện (lao động, đất đai,chính trị) cho phép họ phát huy các lợi thế đặc thù nói trên. Những công ty đa quốc gia thường có lợi thế lớn về vốn công nghệ đầu tư ra các nước sẵn có nguồn nguyên liệu, giá nhân công rẻ thường là thị trường tiêu thụ tiềm năng Trên thực tế, tái cấu trúc nền kinh tế đã được tích tụ từ lâu thể hiện ngày càng rõ qua “sốt nóng” giá nguyên liệu thế giới kéo dài gần 5 năm trước, nhưng do những cảnh báo cần đổi mới cơ cấu kinh tế còn thiếu “sức nặng”, nên vấn đề này đã không được chú ý. Nếu coi cơ cấu của nền kinh tế như một “chiếc hộp đen” quan sát ở hai đầu: ra vào, thì thấy rõ điều này. Quan sát “rổ hàng hóa dịch vụ” phía đầu ra của nền kinh tế, bao gồm ba bộ phận hợp thành là thị trường xuất khẩu, thị trường bán lẻ SVTH: Đinh Thị Hiểu 6 Chuyên đề tổng hợp GVHD: PGS. TS Nguyễn Khắc Hoàn thị trường đầu tư, có thể thấy thực tế khách quan không thể phủ nhận là, càng ngày, quy mô của chúng càng phải phình to so với rổ GDP. Từ năm 2000 đến nay, để GDP trong 4 năm đầu tăng 7%/năm, ba đầu ra này chỉ phải tăng 12,35%/năm hệ số giữa hai nhịp độ tăng này là 1,76 lần. Nhưng GDP trong 5 năm gần đây tăng 7,79%/năm, ba đầu ra này đã vọt lên 22,20%/năm; khiến cho hệ số liên quan cũng tăng vọt lên 2,85 lần, tức là tăng cao gấp 1,62 lần. Ở phía đầu vào nhập khẩu của nền kinh tế, tình hình còn nghiêm trọng hơn. Nhịp độ tăng nhập khẩu hàng hóa dịch vụ trong 4 năm đầu chỉ là 15,46%/năm, cho nên chỉ cao gấp 2,21 lần nhịp độ tăng GDP. Nhưng trong 5 năm gần đây, hai con số tương ứng đều tăng vọt lên 26,90%/năm 3,45 lần, tức là phải tăng cao gấp 1,74 lần. Sự chênh lệch lớn này được thể hiện qua các con số nhập siêu ngày càng lớn. Cụ thể, năm 2000, con số nhập siêu tuyệt đối chỉ là 1,154 tỷ USD chỉ bằng 3,70% GDP; năm 2004 tăng lên 5,484 tỷ USD 12,09% GDP; còn năm 2008 vừa qua tăng phi mã lên 18,029 tỷ USD 20,43% GDP. Xét về tương đối, nếu như tỷ lệ nhập siêu năm 2000 chỉ ở mức khá khiêm tốn 7,97% thì năm 2004 đã tăng vọt lên 20,71%; còn năm 2008 đạt kỷ lục 28,76%. Cho nên các mục tiêu sớm cân bằng cán cân thương mại chuyển sang xuất siêu đã được hoạch định vào năm nay hoặc một hai năm tới đều bị tréo ngoe so với thực tế. Nguyên nhân dẫn đến nhập siêu tăng vọt không phải do tăng cường nhập khẩu máy móc, thiết bị để công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước giống như hàng loạt các quốc gia đi trước chúng ta, mà là do phụ thuộc ngày càng nặng nề vào thị trường nguyên, nhiên, vật liệu thế giới. Điều này thể hiện cực kỳ rõ ở tình trạng “vỏ ta, ruột ASEAN + 3”, rất phổ biến không chỉ trong hàng loạt hàng hóa phục vụ tiêu dùng trong nước, mà cả trong các hàng hóa “Made in Vietnam” xuất khẩu ra thị trường thế giới. Như vậy, trong cơ cấu của hàng loạt ngành kinh tế nước ta hiện nay, thay vì đầu tư phát triển đồng bộ trong khuôn khổ có thể các công đoạn sản xuất, như trồng bông, kéo sợi, dệt vải, nhuộm sản xuất các phụ liệu khác, rồi đến công đoạn sau cùng là may mặc phục vụ xuất khẩu tiêu dùng trong nước, thì khâu duy nhất mà chúng ta phát triển rất mạnh chính là khâu cuối nguồn. Thực tế này đã quyết định thương mại, không những chỉ ở phía đầu vào, mà cả ở phía đầu ra đều phải tăng bùng nổ, nhưng nhịp độ tăng trưởng kinh tế không thể đạt mức như chúng ta mong muốn trong hàng chục năm qua. Thêm vào đó, ở đầu ra xuất khẩu, dù tỷ trọng hàng chế biến tinh chế SVTH: Đinh Thị Hiểu 7 Chuyên đề tổng hợp GVHD: PGS. TS Nguyễn Khắc Hoàn đã tăng từ 44,17% năm 2000, lên 53,33% năm 2008 là hết sức đáng mừng, nhưng việc hàng thô sơ chế vẫn còn chiếm tỷ trọng 46,6% hàng xuất khẩu vẫn là một bất cập rất lớn nhất. Nói cách khác, không ít nguồn nguyên liệu sẵn có hoặc sản xuất được thì chúng ta lại xuất thô, tức là mới chú trọng phát triển khâu đầu nguồn, nên giá trị gia tăng quá thấp. Còn hàng loạt ngành sản xuất của chúng ta lại chỉ phát triển mạnh ở khâu cuối nguồn. Do vậy, thương mại ở cả đầu ra đầu vào đều phát triển bùng nổ, nhưng nền kinh tế từ nhiều năm qua không thể phát triển nhanh như mong muốn, mặc dù chúng ta vẫn còn ở trình độ phát triển rất thấp. Rõ ràng, trong điều kiện nguyên liệu ngày càng đắt đỏ, cũng như việc giành được thị trường ngày càng khó, thì cả hai hướng đi nói trên có ý nghĩa đặc biệt trong tái cấu trúc nền kinh tế. 3. Thúc đẩy lưu thông dòng vốn đầu tư Trên thực tế, hầu hết các hoạt động đầu tư nước ngoài được thực hiện qua kênh của các công ty đa quốc gia. Các công ty đa quốc gia hiện chi phối trên 90% Tổng FDI trên toàn thế giới. Cơ cấu dòng vốn FDI đã thay đổi do có sự điều chỉnh trong chiến lược kinh doanh của các công ty đa quốc gia. Cũng chính nhờ mở rộng chính sách tự do hoá FDI, các công ty đa quốc gia ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với thúc đẩy dòng vốn FDI vào các nước đang phát triển. Nếu trước đây, hầu hết nguồn vốn FDI được thực hiện bởi các công ty đa quốc gia của các nước phát triển thì ngày nay số lượng các công ty đa quốc gia của các nước đang phát triển cũng tăng lên có ngày càng nhiều vốn FDI đến từ các nước đang phát triển. 4. Làm tăng tích luỹ vốn Thông qua nhiều cách thức huy động vốn từ các nguồn: vốn tự có, vốn đi vay, vốn huy động từ nền kinh tế nước chủ nhà, thị trường tài chính thế giới thông qua các tổ chức tiền tệ quốc tế (WB, IMF), TNCs thể hiện vai trò lực lượng nòng cốt trong quá trình tích luỹ vốn phục vụ phát triển kinh tế của các nước chủ nhà. Vai trò này được thể hiện một số khía cạnh như sau: Thứ nhất: Bản thân các công ty đa quốc gia khi đến hoạt động ở các quốc gia đều mang đến cho nước này một số lượng vốn nào đó. Hơn nữa, trong quá trình hoạt động các công ty đa quốc gia cũng đóng cho ngân sách của nước chủ nhà qua các khoản như: thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế xuất nhập khẩu, chi phí về viễn thông, điện SVTH: Đinh Thị Hiểu 8 Chuyên đề tổng hợp GVHD: PGS. TS Nguyễn Khắc Hoàn nước…. Mặt khác, nhờ có các công ty đa quốc gia mà một bộ phận đáng kể người dân có thêm thu nhập do làm việc trực tiếp trong các công ty chi nhánh nước ngoài hoặc gián tiếp thông qua việc cung cấp các dịch vụ cho các công ty đa quốc gia hoặc những người lao động khác. Tại các nước có thị trường chứng khoán phát triển thì các công ty đa quốc gia làm ăn hiệu quả chính là kênh để thu hút tiền nhãn rỗi của người dân của các nhà đầu tư trong việc mua cổ phiếu của các công ty này. Thứ hai: Ngoài việc vốn ban đầu để đầu tư cho các hoạt động sản xuất kinh doanh các công ty đa quốc gia còn thực hiện các biện pháp huy động thêm vốn từ Công ty mẹ, từ các chi nhánh thành viên của tập đoàn, từ các đối tác, các tổ chức tài chính tín dụng thế giới… Đây chính là hình thức thu hút đầu tư của các nước đang phát triển hiện nay. Thứ ba: Các công ty đa quốc gia góp phần cải thiện cán cân thanh toán của các nước thông qua việc tích luỹ ngoại hối nhờ các hoạt động xuất khẩu. Như đã phân tích ở trên. Hoạt động xuất khẩu của các công ty đa quốc gia chiếm một tỷ trọng đáng kể trong tổng kim ngạch xuất khẩu của các nước. Điều đó không chỉ thể hiện ở vai trò thúc đẩy thương mại thế giới của các công ty đa quốc gia mà còn đem lại một nguồn ngoại tệ quan trọng, góp phần tạo thế cân bằng cho cán cân thanh toán của nước chủ nhà. 5. Góp phần phát triển chuyển giao công nghệ Công ty đa quốc gia là chủ thể chính trong phát triển công nghệ trên thế giới. Nắm giữ hơn 80% số bằng phát minh sáng chế, với năng lực tài chính khoa học mạnh, công ty đa quốc gia luôn dùng vốn, công nghệ mới…để giảm thiểu chi phí, chuyển giao những công nghệ cũ, với chi phí cao sang các nước đang phát triển. Nhưng với các nước đang phát triển, những công nghệ này vẫn là cần thiết trong quá trình thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Trong chiến lược cạnh tranh, các công ty xuyên quốc gia luôn coi công nghệ là yếu tố quan trọng, giữ vị trí hàng đầu. Do đó, thúc đẩy đổi mới công nghệ bằng hoạt động nghiên cứu phát triển (R&D) là nhiệm vụ sống còn của các công ty. Đi đầu trong đổi mới công nghệ đồng nghĩa với nâng cao năng lực cạnh tranh, chiếm lĩnh thị trường giữ vị trí độc quyền. Ngày nay, nhận thức của các công ty đa quốc gia về khoa học công nghệ đã chuyển biến. Nếu như trước đây, các công ty đa quốc gia thường đầu tư lớn cho các SVTH: Đinh Thị Hiểu 9 Chuyên đề tổng hợp GVHD: PGS. TS Nguyễn Khắc Hoàn phòng thí nghiệm, các viện nghiên cứu để các cơ sở này tạo ra các phát minh sáng chế này. Tại các công ty đa quốc gia đang diễn ra quá trình quốc tế hoát hoạt động R&D một cách mạnh mẽ. Công nghệ mới ra đời không chỉ từ các phòng thí nghiệm, các viện nghiên cứu, các trường đại học mà còn từ chính các cơ sở sản xuất của công ty đa quốc gia. Thí dụ Motorola đã thiết lập hệ thống R&D của mình bao gồm 14 cơ quan tại 7 quốc gia, tập đoàn Bristol Myer Squibb có 12 cơ sở hoạt động R&D tại 6 quốc gia [5]. Bước chuyển quan trọng trong chính sách hoạt động R&D của công ty đã có những thay đổi căn bản. Nếu trước đây các công ty đầu tư cao cho công tác R&D tại công ty mẹ thì nay đang thực hiện chính sách phi tập trung hoá. 6. Góp phần tạo việc làm, thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực Tạo khối lượng việc làm khổng lồ: Với hệ thống sản xuất, kinh doanh khổng lồ, các công ty đa quốc gia có nhu cầu nhân lực rất lớn. Với chiến lược kinh doanh tại mỗi thị trường, các công ty đa quốc giaảnh hưởng khác nhau đến khối lượng công việc tạo ra ở mỗi nước. Thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực thông qua đào tạo: Với nhu cầu sử dụng lao động chất lượng cao, các công ty đa quốc gia đã thúc đẩy người lao động không ngừng phấn đấu học tập, tự nâng cao trình độ tay nghề, qua đó đã góp phần thúc đẩy nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm việc cho các công ty đa quốc gia nói riêng lực lượng lao động xã hội nói chung. Các công ty đa quốc gia tác động đối với phát triển nguồn lực tạo việc làm qua hai cách trực tiếp gián tiếp. Cách trực tiếp là thông qua các dự án công ty đa quốc gia góp phần tạo ra một khối lượng công việc khổng lồ. Cách gián tiếp là công ty đa quốc gia đã tạo ra nhiều cơ hội cho việc phát triển nguồn lực. Là những công ty có quy mô lớn nên nhu cầu về lao động của các công ty đa quốc gia cũng rất lớn. Thông qua việc thiết lập các chi nhánh ở nước ngoài công ty đa quốc gia đã trực tiếp tạo ra một khối lượng đáng kể việc làm cho các nước tiếp nhận đầu tư. Một cách gián tiếp công ty đa quốc gia cũng tạo ra một khối lượng lớn việc làm thông qua việc liên doanh với các đơn vị khác để cùng phát triển. Thông qua việc liên kết với các nhà cung cấp, các nhà phân phối từ đó mở rộng phạm vi hoạt động của những đơn vị này chính những đơn vị này lại tạo ra thêm nhiều công ăn việc làm cho người lao động. SVTH: Đinh Thị Hiểu 10 [...]... nền kinh tế ổn định, tăng trưởng đều Các công ty đa quốc gia đã giúp chúng ta giải quyết được các vấn đề này Bên cạnh đó các công ty đa quốc gia cũng giúp tăng trưởng xuất khẩu, từ đó nhanh chóng hội nhập vào thị trường quốc tế Các công ty đa quốc gia, làm cho các doanh nghiệp Việt Nam phải tự thay đổi để thích ứng cạnh tranh tốt Có thể nói các công ty đa quốc gia đã góp phần đưa Việt Nam tham gia. .. nhiều công ty đa quốc gia đầu tư mở rộng chi nhành, thị trường tại Việt Nam dưới nhiều hình thức Một số công ty đa quốc gia như: Unilever của Mỹ, Toyota của Nhật, sam sung của Hàn quốc, Mabuchi của Nhật… Sự gia nhập vào Việt Nam của các công ty đa quốc gia đã ảnh hưởng đến nền kinh tế nước nhà 1 Tích cực • Cung cấp nguồn vốn quan trọng cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước Nguồn vốn của. .. nguồn lực tài chính để cạnh tranh với các công ty đa quốc gia Chính vì vậy, chúng ta cần tìm giải pháp để các doanh nghiệp Việt Nam trước áp lực cạnh tranh của các công ty đa quốc gia Một số giải pháp như sau: • Tiếp tục cải tiến: tức là dựa trên những cái củ, cái đã có sẵn để tiếp tục cải tiến Phương pháp này không có quá tốn kém nhưng phù hợp với người phương đông Bởi chúng ta không có đủ nguồn lực. .. nghiệp của nước ta trong thời gian qua có đóng góp không nhỏ của các Các công ty đa quốc gia Các công ty đa quốc gia giúp tăng nhanh tỷ trọng của sản xuất công nghiệp, đặc biệt là của các ngành dịch vụ trong tổng sản phẩm quốc dân Các công ty đa quôc gia chiếm tỷ trọng cao trong các ngành sản xuất công nghiệp (gần 35% giá trị sản xuất toàn ngành công nghiệp) , tạo ra nhiều ngành công nghiệp mới, góp phần... trường hợp công ty xuyên quốc gia đó lâm vào khủng hoảng thì nó sẽ làm ảnh hưởng đến nền kinh tế Việt Nam Sự khủng hoảng về kinh tế sẽ dẫn đến các bất ổn về chính trị Vì vậy Việt Nam cần phải cảnh giác với sự liên kết của các công ty đa quốc gia với các doanh nghiệp nhà nước, tránh để xảy ra những tiêu cực Ví dụ: Trong thời gian vừa qua, việc công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi của Trung Quốc là C.P... về vốn, công nghệ để thao túng gây hậu quả xấu, thậm chí gây sức ép với cơ quan quản lý nhà nước Trong một số liên doanh, các công ty đa quốc gia nước ngoài sử dụng các ưu thế của mình để chèn ép các doanh nghiệp trong nước, hướng tới độc quyền trong nền kinh tế tự do hóa hiện nay Việc các mặt hàng của các công ty đa quốc gia độc chiếm thị trường Việt Nam sẽ dẫn đến rất nhiều hệ quả, ví dụ trong trường... gia vào sự phân công lao động quốc tế, đồng thời giúp các doanh nghiệp Việt Nam thích ứng cao nhất với các đòi hỏi của nền kinh tế thị trường mở cửa hội nhập 2 Tiêu cực • Phát triển không đồng đều giữa các ngành các vùng miền Mục tiêu của các công ty đa quốc gia là lợi nhuận, doanh số ưu thế cạnh tranh Nó thường xuyên mâu thuẫn với mục tiêu, chiến lược chung về phát triển kinh tế xã hội của Việt. .. gia giữa các vùng miền các ngành kinh tế Dẫn đến sự phát triển kinh tế không đồng đều giữa các vùng miền các ngành kinh tế Ví dụ : Tỉ lệ đầu tư lớn nhất dành cho các vùng kinh tế trọng điểm phía Nam: HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu; phía Bắc: Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh • Áp lực cạnh tranh Sự đầu tư của công ty đa quốc gia vào Việt Nam đã mang các mặt hàng kinh tế vào thị... hỗ trợ doanh nghiệp trong khâu tiếp cận thị trường, tổ chức sản xuất xuất khẩu SVTH: Đinh Thị Hiểu 22 Chuyên đề tổng hợp GVHD: PGS TS Nguyễn Khắc Hoàn KẾT LUẬN Sự hình thành phát triển của các công ty đa quốc gia là một tất yếu khách quan trong xu thế phát triển kinh tế toàn cầu Việc nghiên cứu vai trò ảnh hưởng của các công ty đa quốc giaảnh hưởng rất lớn đến mọi mặt của nền kinh tế thế... công ty đa quốc gia tại Việt Nam đã đem lại bộ mặt mới cho nền kinh tế Việt Nam xét một cách tổng thể Thực hiện chính sách mở cửa, hội nhập, Việt Nam đã đạt được những thành tựu nhất định trong việc thu hút vốn nước ngoài, trong đó phải kể đến thu hút sự thâm nhập của các công ty đa quốc gia, với lượng vốn đầu tư chiếm khoảng 20-30% tổng vốn FDI Điều này chứng tỏ vai trò của các công ty đa quốc gia trong . cứu :” Vai trò và ảnh hưởng của các công ty đa quốc gia trong nền kinh tế Việt Nam, giải pháp để các doanh nghiệp Việt Nam trước áp lực cạnh tranh của các công ty đa quốc gia .” SVTH: Đinh Thị Hiểu 1 Chuyên. nguồn lực tài chính để cạnh tranh với các công ty đa quốc gia. Chính vì vậy, chúng ta cần tìm giải pháp để các doanh nghiệp Việt Nam trước áp lực cạnh tranh của các công ty đa quốc gia. Một số giải. là gì? Các ảnh hưởng của các công ty đa quốc gia tới nền kinh tế Việt Nam? Phải làm gì để doanh nghiệp Viêt nam có thể tồn tại và phát triển trước áp lực cạnh tranh mà các công ty đa quốc gia mang
- Xem thêm -

Xem thêm: ” vai trò và ảnh hưởng của các công ty đa quốc gia trong nền kinh tế việt nam, giải pháp để các doanh nghiệp việt nam trước áp lực cạnh tranh của các công ty đa quốc gia, ” vai trò và ảnh hưởng của các công ty đa quốc gia trong nền kinh tế việt nam, giải pháp để các doanh nghiệp việt nam trước áp lực cạnh tranh của các công ty đa quốc gia, ” vai trò và ảnh hưởng của các công ty đa quốc gia trong nền kinh tế việt nam, giải pháp để các doanh nghiệp việt nam trước áp lực cạnh tranh của các công ty đa quốc gia

Từ khóa liên quan

Mục lục

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay