Hợp tác nghiên cứu và chuyển giao công nghệ làm lạnh nguyên tử bằng laser

187 320 0
  • Loading ...
1/187 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/04/2014, 21:13

Đề tài Hợp tác nghiên cứu và chuyển giao công nghệ làm lạnh nguyên tử bằng laser thuộc công trình nghiên cứu khoa học hợp tác quốc tế theo nghị định thư với cộng hòa ba lan Làm lạnh nguyên tử bằng laser là lĩnh vực nghiên cứu mới và đây là lần đầu tiên được triển khai nghiên cứu ở Viêt Nam. Vì vậy, Nhiệm vụ “Hợp tác nghiên cứu và chuyển giao công nghệ làm lạnh nguyên tử bằng laser” đã đặt nên móng cho các nghiên cứu tiếp theo liên quan đến lĩnh vực này ởViệt Nam trong trương lai gần. Công nghệlàm lạnh nguyên tửbằng laser hiện đang được quan tâm nghiên cứu trên cảphương diện nghiên cứu cơbản và nghiên cứu ứng dụng. Hiện tại, các nghiên cứu về ứng dụng mới chỉthực hiện được ởtrong phòng thí nghiệm vì lý do kỹthuật. Theo nhận định của nhiều chuyên gia đầu ngành của thếgiới thì việc áp dụng công nghệ làm lạnh vào trong thực tiễn sẽ được thực hiện trong vòng 15-20 năm tới. - 16 -b. Hiệu quả về kinh tế xã hội: Nhiệm vụ Nghị định thư“Hợp tác nghiên cứu và chuyển giao công nghệ làm lạnh nguyên tửbằng laser” đã trực tiếp và gián tiếp thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội trên các mặt sau đây: + Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ sau đại học về lĩnh vực làm lạnh nguyên tử bằng laser nói riêng và quang học nói chung. + Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, khả năng hợp tác quốc tếvà làm việc theo nhóm. c. Ứng dụng vào thực tiễn đời sống: Công nghệlàm lạnh nguyên tửbằng laser hiện đang được quan tâm nghiên cứu trên cả phương diện nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng. Hiện tại, các nghiên cứu về ứng dụng mới chỉ thực hiện được ở trong phòng thí nghiệm vì lý do kỹ thuật. Theo nhận định của nhiều chuyên gia đầu ngành của thếgiới thì việc áp dụng công nghệlàm lạnh vào trong thực tiễn sẽ được thực hiện trong vòng 15-20 năm tới. d. Đánh giá vềnăng lực và tính tiên tiến của đối tác: Ba Lan là một trong những nước đầu tiên trên thế giới thành công trong việc làm lạnh nguyên tử đến nhiệt độnano Kelvin để tạo ra hệ BEC. Chủ nhiệm phía đối tác - GS W. Jastrzebski là người có nhiều năm làm việc cùng với nhóm nghiên cứu tại phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia (FAMO) của Ba Lan. Đây là nơi đầu tiên và duy nhất ởBa Lan thực hiện thành công làm lạnh nguyên tử đến trạng thái BEC. Bên cạnh đó, GS M. Trippenbach (cùng tham gia hợp tác trong Đề tài này) là người đã có nhiều năm nghiên cứu lý thuyết với nhà khoa học W. Phillip (người được trao giải Nobel Vật lý năm 1997 về làm lạnh nguyên tử). Vì vậy, việc hợp tác với các chuyên gia phía Ba Lan đã tạo điều kiện rất thuận lợi cho nhóm nghiên cứu của Đại học Vinh tiếp xúc với các nhà khoa học (thực nghiệm và lý thuyết) rất có uy tín của thế giới. BỘ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ THEO NHIỆM VỤ NGHỊ ĐỊNH THƯ TÊN NHIỆM VỤ: HỢP TÁC NGHIÊN CỨU CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ LÀM LẠNH NGUYÊN TỬ BẰNG LASER MÃ SỐ: 03/2009/ HĐ-NĐT CƠ QUAN CHỦ TRÌ: TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH CHỦ NHIỆM: PGS-TS ĐINH XUÂN KHOA 8814 HÀ NỘI - 2011 - 2 - BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ THEO NHIỆM VỤ NGHỊ ĐỊNH THƯ TÊN NHIỆM VỤ: HỢP TÁC NGHIÊN CỨU CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ LÀM LẠNH NGUYÊN TỬ BẰNG LASER MÃ SỐ: 03/2009/ HĐ-NĐT Chủ nhiệm Nhiệm vụ: Cơ quan chủ trì Nhiệm vụ: PGS.TS. Đinh Xuân Khoa Ban chủ nhiệm chương trình Bộ Khoa học Công nghệ Hà Nội - 2011 DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN PHÍA VIỆT NAM THAM GIA THỰC HIỆN NHIỆM VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ THEO NGHỊ ĐỊNH THƯ VỚI CỘNG HÒA BA LAN Tên nhiệm vụ: “Hợp tác nghiên cứu chuyển giao công nghệ làm lạnh nguyên tử bằng laser” Mã số: 03/2009/HĐ-NĐT Thời gian thực hiện: 01/2009 đến 12/2010 Cơ quan chủ trì: Đại học Vinh Vinh Chủ nhiệm: PGS.TS. Đinh Xuân Khoa TT Tên cá nhân đã tham gia thực hiện Vai trò/nhiệm vụ Chữ ký 1 PGS.TS. Đinh Xuân Khoa Chủ nhiệm, phụ trách chung 2 PGS.TS. Vũ Ngọc Sáu Nghiên cứu viên 3 TS. Nguyễn Huy Bằng Nghiên cứu viên, thư ký 4 TS. Đoàn Hoài Sơn Nghiên cứu viên 5 TS. Lưu Tiến Hưng Nghiên cứu viên Vinh, ngày 26 tháng 07 năm 2011 Chủ nhiệm Nhiệm vụ Xác nhận của cơ quan chủ trì PGS.TS. Đinh Xuân Khoa - 3 - TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH __________________ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Vinh, ngày tháng năm 2011 BÁO CÁO THỐNG KÊ KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI NGHỊ ĐỊNH THƯ I. THÔNG TIN CHUNG 1. Tên đề tài/dự án: “Hp tác nghiên cu chuyn giao công ngh làm lnh nguyên t bng laser” Mã s  tài, d án: 03/2009/H-NT Thuc d án khoa hc công ngh theo Ngh nh th hp tác quc t vi Cng hòa Ba Lan. 2. Chủ nhiệm đề tài/dự án: H tên: inh Xuân Khoa Ngày, tháng, nm sinh: 06/06/1960 Gii tính: Nam Hc hàm, hc v: Phó giáo s, tin s vt lý Chc danh khoa hc: Cán b gi ng dy. Chc v: Hiu trng Trng i hc Vinh in thoi: T chc: 0383855529 Nhà riêng: 0383840527 Mobile: 0913518382 Fax: 84.38.3855269 E-mail: khoadhv@yahoo.com Tên t chc ang công tác: Trng i hc Vinh a ch t chc: 182 Lê Dun, Vinh, Ngh An a ch nhà riêng: 37 ng Thái Thân, Vinh Ngh An 3. Tổ chức chủ trì đề tài/dự án: Tên t chc ch trì  tài: Trng i hc Vinh - 4 - in thoi: 0383855529 Fax: 84.38.3855269 E-mail: vinhuni@vinh.uni.edu.vn Website: www. vinh.uni.edu.vn a ch: Lê Dun, Vinh, Ngh An H tên th trng t chc: inh Xuân Khoa S tài khon: 931.01.0000014 ti kho bc Nhà nc tnh Ngh An Tên c quan ch qun  tài: B Giáo dc ào to. II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN 1. Thời gian thực hiện đề tài/dự án: - Theo Hp ng ã ký kt: t tháng 01 nm 2009 n tháng 12 nm 2010 - Thc t thc hin: t tháng 01nm 2009 n tháng 12 nm 2010. 2. Kinh phí sử dụng kinh phí: a) Tng s kinh phí thc hin: 1500 tr., trong ó: + Kính phí h tr t SNKH: 1500 tr.. + Kinh phí t các ngun khác: 0,0 tr.. + T l kinh phí thu hi i vi d án: 2 467 847 VN (chim 0.16%) b) Tình hình c ấp sử dụng kinh phí từ nguồn SNKH: Theo kế hoạch Thực tế đạt được Số TT Thi gian (Tháng, nm) Kinh phí (Tr.) Thi gian (Tháng, nm) Kinh phí (Tr.) Ghi chú (Số đề nghị quyết toán) 1 1/2009- 12/2009 700,0 1/2009- 12/2009 697,532153 700,0 2 01/2010- 12/2010 800,0 1/2010- 12/2010 800 800,0 - 5 - c) Kết quả sử dụng kinh phí theo các khoản chi: Đối với đề tài: Đơn vị tính: Triệu đồng Theo kế hoạch Thực tế đạt được Số TT Nội dung các khoản chi Tng SNKH Ngun khác Tng SNKH Ngun khác 1 Tr công lao ng (khoa hc, ph thông) 437,0 437,0 0,0 437,0 437,0 0,0 2 Nguyên, vt liu, nng lng 230,0 230,0 0,0 230,0 230,0 0,0 3 Thit b, máy móc 250,0 250,0 0,0 250,0 250,0 0,0 4 Xây dng, sa cha nh 5 Chi khác 197,335 197,335 0,0 194,86 7513 194,867 513 13 Tổng cộng 1500,0 1500,0 0,0 1497,5 32153 1497,53 2153 0,0 - Lý do thay i (nu có): không. 3. Các văn bản hành chính trong quá trình thực hiện đề tài/dự án: Số TT Số, thời gian ban hành văn bản Tên văn bản Ghi chú 1 Quyt nh c oàn i công tác nc ngoài (oàn ra 1) Chuyn i gm có 03 ngi: inh Xuân Khoa, V Ngc Sáu Nguyn Huy Bng, - 6 - 2 Quyt nh t chc Hi tho Quc t v “Nguyên t lnh ph hc laser” Quyt nh t chc Hi tho thành lp Ban t chc 3 Quyt nh c oàn i công tác nc ngoài (oàn ra 2) Chuyn i gm có 02 ngi: Nguyn Huy Bng, Lu Tin Hng 4. Tổ chức phối hợp thực hiện đề tài, dự án: Số TT Tên tổ chức đăng ký theo Thuyết minh Tên tổ chức đã tham gia thực hiện Nội dung tham gia chủ yếu Sản phẩm chủ yếu đạt được Ghi chú* 1 Trng i hc Vinh Trng i hc Vinh Ch trì Nhim v Các sn phm chính 2 Trung tâm Khoa hc công ngh B Quc Phòng Trung tâm Khoa hc công ngh B Quc Phòng Phi hp t chc Hi tho quc t v “Nguyên t lnh ph hc laser” Tuyn tp các bài báo c ng  tp chí nc ngoài 3 Vin Vt lý in t Vin Vt lý in t Phi hp t chc Hi tho quc t v “Nguyên t lnh ph hc laser” Tuyn tp các bài báo c ng  tp chí nc ngoài 4 Vin Vt lý, Vin hàn lâm khoa hc Ba Lan Vin Vt lý, Vin hàn lâm khoa hc Ba Lan Phi hp trin khai các nghiên cu thc nghim By quang t - 7 - 5 i hc tng hp Vác-sa-va (Ba Lan) i hc tng hp Vác-sa- va (Ba Lan) Phi hp trin khai các nghiên cu lý thuyt Các bài báo 6 i hc tng hp Zielona Gora (Ba Lan) i hc tng hp Zielona Gora (Ba Lan) Phi hp trin khai các nghiên cu lý thuyt Các bài báo - Lý do thay i (nu có): Không. 5. Cá nhân tham gia thực hiện đề tài, dự án: Số TT Tên cá nhân đăng ký theo Thuyết minh Tên cá nhân đã tham gia thực hiện Nội dung tham gia chính Sản phẩm chủ yếu đạt được Ghi chú* 1 PGS.TS. inh Xuân Khoa inh Xuân Khoa Ch nhim, ph trách chung Các sn phm chính ca nhim v 2 PGS.TS. V Ngc Sáu V Ngc Sáu Nghiên cu viên Các mô hình nghiên cu lý thuyt v nguyên t lnh 3 TS. oàn Hoài Sn oàn Hoài Sn Nghiên cu viên Các mô hình nghiên cu lý thuyt v nguyên t lnh 4 TS. Lu Tin Hng Lu Tin Hng Nghiên cu viên Các mô hình nghiên cu lý thuyt v nguyên t lnh - 8 - 5 ThS. Bùi ình Thun GS TSKH .Wodzimierz Jastrzbski Ch nhim phía i tác By quang t 6 GS TSKH .Wodzimierz Jastrzbski GS. TSKH. Maciej Kolwas Nghiên cu viên By quang t 7 GS. TSKH. Maciej Kolwas GS. TSKH. Cao Long Vân Nghiên cu viên Các mô hình nghiên cu lý thuyt v nguyên t lnh 8 GS. TSKH. Cao Long Vân PGS. TSKH Marek Trippenbach Nghiên cu viên Các mô hình nghiên cu lý thuyt v nguyên t lnh 9 PGS. TSKH Marek Trippenbach ThS. Nguyn Huy Bng Nghiên cu viên By quang t 10 ThS. Nguyn Huy Bng - Lý do thay i ( nu có): Không 6. Tình hình hợp tác quốc tế: Số TT Theo kế hoạch Thực tế đạt được Ghi chú* 1 Hp tác nghiên cu v cu trúc ph nguyên t, phân t kh nng làm lnh các nguyên t phân t (Quý I-IV nm th Hp tác nghiên cu v cu trúc ph nguyên t, phân t kh nng làm lnh các nguyên t phân t (Quý I-IV nm th - 9 - nht). nht). 2 Hp tác nghiên cu các hiu ng phi tuyn, hiu ng in quang, t quang ng dng trong công ngh làm lnh nguyên t (nm th nht th hai). Hp tác nghiên cu các hiu ng phi tuyn, hiu ng in quang, t quang ng dng trong công ngh làm lnh nguyên t (nm th nht th hai). 3 Hp tác tìm hiu, nghiên cu s dng by quang t  làm lnh nguyên t (Quý I-III nm th nht). Hp tác tìm hiu, nghiên cu s dng by quang t  làm lnh nguyên t (Quý I-III nm th nht). 4 Hp tác nghiên cu bài toán lý thuyt thc nghim k thut làm lnh nguyên t bng laser (Nm th nht th hai) Hp tác nghiên cu bài toán lý thuyt thc nghim k thut làm lnh nguyên t bng laser (Nm th nht th hai) 5 Chuyn giao các k thut tính toán, công ngh s dng khai thác các thit b (Quý IV nm th nht). Chuyn giao các k thut tính toán, công ngh s dng khai thác các thit b (Quý IV nm th nht). 6 Trao i cùng s dng các kt qu nghiên cu (nm th nht th hai) Trao i cùng s dng các kt qu nghiên cu (nm th nht th hai) 7. Giúp phía Trng i hc Vinh thc hin mt s nghiên cu thc nghim (các phép o c) ti các phòng thí nghim  phía Ba Lan (Quý II nm th nht quý II nm th hai) Giúp phía Trng i hc Vinh thc hin mt s nghiên cu thc nghim (các phép o c) ti các phòng thí nghim  phía Ba Lan (Quý II nm th nht quý II nm th hai) [...]... tục các nghiên cứu về cấu Tháng 1- Nghiên cứu trúc phổ nguyên tử, phân tử 5 6/2009 được cấu trúc tìm hiểu các khả năng làm lạnh phổ các nguyên tử, phân tử nguyên tử khả năng làm lạnh Nghiên cứu các hiệu ứng phi Tháng 1- Các hiệu ứng tuyến, các hiệu ứng điện quang, 6 6/2009 giao thoa từ quang ứng dụng trong lượng tử công nghệ làm lạnh nguyên tử trong nguyên tử lạnh 7 Tìm hiểu, nghiên cứu về... phẩm KHCN đã được ứng dụng vào thực tế: Không 2 Đánh giá về hiệu quả do đề tài, dự án mang lại: a Hiệu quả về khoa học công nghệ: Làm lạnh nguyên tử bằng laser là lĩnh vực nghiên cứu mới đây là lần đầu tiên được triển khai nghiên cứu ở Viêt Nam Vì vậy, Nhiệm vụ Hợp tác nghiên cứu chuyển giao công nghệ làm lạnh nguyên tử bằng laser đã đặt nên móng cho các nghiên cứu tiếp theo liên quan đến... thuyết nghiên cứu các ứng dụng của nguyên tử lạnh, xây dựng quy trình công nghệ làm lạnh nguyên tử bằng laser Cuối cùng, chúng tôi đã vận dụng quy trình đó vào xây dựng hệ thống bẫy quang từ tại Ba Lan tiến hành các thí nghiệm kiểm chứng - 29 - Chương 2 KHẢ NĂNG LÀM LẠNH CÁC NGUYÊN TỬ BẰNG LASER - 30 - Chương 2 KHẢ NĂNG LÀM LẠNH CÁC NGUYÊN TỬ BẰNG LASER Các nguyên tử kim loại kiềm tuy thuộc vào loại nguyên. .. định thư Hợp tác nghiên cứu chuyển giao công nghệ làm lạnh nguyên tử bằng laser đã trực tiếp gián tiếp thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội trên các mặt sau đây: + Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ sau đại học về lĩnh vực làm lạnh nguyên tử bằng laser nói riêng quang học nói chung + Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, khả năng hợp tác quốc tế làm việc theo nhóm c Ứng dụng vào thực... trong nguyên tử lạnh 7 Tìm hiểu, nghiên cứu về bẫy Tháng 7- Sơ đồ nguyên quang từ ứng dụng trong 12/2009 lý hệ làm lạnh nguyên tử công nghệ làm lạnh nguyên tử (bẫy quang từ) - 11 - Nghiên cứu thiết kế các hệ laser Tháng 7- Các loại laser xung ngắn ứng dụng trong công 12/2009 sử dụng trong nghệ làm lạnh nguyên tử 8 làm lạnh nguyên tử Tiến hành mua sắm các phần Tháng 7- Các phần mềm, trang thiết bị... xạ Kerr phi tuyến 64 Chương 4: XÂY DỰNG “QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ LÀM LẠNH NGUYÊN TỬ BẰNG LASER 71 4.1 Sự chuyển xung lượng của photon cho nguyên tử 72 4.2 Nguyênlàm lạnh nguyên tử bằng laser, cơ chế làm lạnh Doppler 73 4.3 Nguyên lý hoạt động của bẫy quang từ 76 4.4 Làm lạnh dưới giới hạn Doppler 79 4.5 Sơ đồ các mức năng lượng Rb sử dụng để làm lạnh 80 4.6 Sơ đồ quang học bẫy quang từ 81 - 19 - 4.7... này ở Việt Nam trong trương lai gần Công nghệ làm lạnh nguyên tử bằng laser hiện đang được quan tâm nghiên cứu trên cả phương diện nghiên cứu cơ bản nghiên cứu ứng dụng Hiện tại, các nghiên cứu về ứng dụng mới chỉ thực hiện được ở trong phòng thí nghiệm vì lý do kỹ thuật Theo nhận định của nhiều chuyên gia đầu ngành của thế giới thì việc áp dụng công nghệ làm lạnh vào trong thực tiễn sẽ được thực hiện... đoạn đầu là làm lạnh trong bẫy quang từ tới nhiệt độ cỡ vài trăm µK Giai đoạn hai là tiếp tục làm lạnh bằng bốc hơi trong bẫy từ để tới nhiệt độ cỡ vài trăm nK Trong Nhiệm vụ này, chúng tôi tiến hành xây dựng quy trình công nghệ làm lạnh nguyên tử bằng laser theo giai đoạn đầu Để đạt được mục đích này, trước hết chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu cấu trúc khả năng làm lạnh các nguyên tử Tiếp đến... Ứng dụng vào thực tiễn đời sống: Công nghệ làm lạnh nguyên tử bằng laser hiện đang được quan tâm nghiên cứu trên cả phương diện nghiên cứu cơ bản nghiên cứu ứng dụng Hiện tại, các nghiên cứu về ứng dụng mới chỉ thực hiện được ở trong phòng thí nghiệm vì lý do kỹ thuật Theo nhận định của nhiều chuyên gia đầu ngành của thế giới thì việc áp dụng công nghệ làm lạnh vào trong thực tiễn sẽ được thực hiện... 21 Danh mục các hình vẽ, đồ thị 22 Chương 1: MỞ ĐẦU 27 Chương 2: KHẢ NĂNG LÀM LẠNH CÁC NGUYÊN TỬ BẰNG LASER 30 2.1 Mô hình nguyên tử kim loại kiềm 31 2.2 Phổ các kim loại kiềm 34 2.3 Khả năng làm lạnh các nguyên tử bằng laser 38 Chương 3 MÔ HÌNH LÝ THUYẾT NGHIÊN CỨU CÁC ỨNG DỤNG NGUYÊN TỬ LẠNH 42 3.1 Điều khiển hệ số hấp thụ tán sắc của môi trường 43 3.2 Điều khiển vận tốc nhóm của ánh sáng 53 3.3 . VÀ CÔNG NGHỆ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ THEO NHIỆM VỤ NGHỊ ĐỊNH THƯ TÊN NHIỆM VỤ: HỢP TÁC NGHIÊN CỨU VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ LÀM LẠNH NGUYÊN. HIỆN NHIỆM VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ THEO NGHỊ ĐỊNH THƯ VỚI CỘNG HÒA BA LAN Tên nhiệm vụ: Hợp tác nghiên cứu và chuyển giao công nghệ làm lạnh nguyên tử bằng laser Mã số:. & CÔNG NGHỆ BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ THEO NHIỆM VỤ NGHỊ ĐỊNH THƯ TÊN NHIỆM VỤ: HỢP TÁC NGHIÊN CỨU VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ LÀM LẠNH
- Xem thêm -

Xem thêm: Hợp tác nghiên cứu và chuyển giao công nghệ làm lạnh nguyên tử bằng laser, Hợp tác nghiên cứu và chuyển giao công nghệ làm lạnh nguyên tử bằng laser, Hợp tác nghiên cứu và chuyển giao công nghệ làm lạnh nguyên tử bằng laser

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay