Quan hệ phối hợp giữa hội người cao tuổi với ban thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn trong việc tham gia phòng chống tham nhũng, lãng phí ở cơ sở

183 1,447 1
  • Loading ...
1/183 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/04/2014, 14:38

1 HỘI NGƯỜI CAO TUỔI VIỆT NAM VIỆN NGHIÊN CỨU NGƯỜI CAO TUỔI VIỆT NAM BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI KHOA HäC CÊP BỘ MỐI QUAN HỆ PHỐI HỢP GIỮA HỘI NGƯỜI CAO TUỔI VỚI BAN THANH TRA NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRONG VIỆC THAM GIA PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ SỞ Chñ nhiÖm ®Ò tµi: TS. NguyÔn ThÕ HuÖ ViÖn tr−ëng ViÖn nghiªn cøu NCT ViÖt Nam Th− ký ®Ò tµi: TS. Lª Trung TrÊn 7894 HÀ NỘI- 2009 2 NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT Ban TTND CTXD CĐ ĐH GQCĐ KĐH Ban thanh tra nhân dân Công trình xây dựng Cao đẳng Đại học Giải quyết chế độ Không đi học NCT TH THPT THCS UBND Người cao tuổi Tiểu học Trung học phổ thông Trung học sở Uỷ Ban nhân dân 3 Mục lục Tr Mở đầu 06 I. tính cấp thiết của đề tài 06 II. Mục tiêu 08 III. Nội dung 08 IV. Phơng pháp nghiên cứu 09 V. Địa điểm thực hiện 10 PHầN THứ NHấT Hội ngời cao tuổiBan thanh tra nhân dân x, phờng, thị trấn I. Hội ngời cao tuổi và ngời cao tuổi 11 1.1. Chủ tịch Hồ Chí Minh với ngời cao tuổiHội ngời cao tuổi 11 1.2. Quan điểm của Đảng, chính sách của Nhà nớc về ngời cao tuổi 12 1.3. Nhận thức của Thế giới đối với ngời cao tuổi 14 1.4. Vị trí, vai trò của ngời cao tuổiHội ngời cao tuổi Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 15 II. Ban thanh tra nhân dân 22 PHầN THứ HAI Thực trạng Hội Ngời Cao TuổiBan thanh tra nhân dân x, phờng, thị trấn trong việc tham gia phòng, chống tham nhũng, lng phí sở I. Tham nhũng 29 II. Lãng phí 34 III. Một số đặc điểm của Hội ngời cao tuổiBan thanh tra nhân dân hai địa bàn đợc nghiên cứu, điều tra 36 IV. Thực trạng Hội ngời cao tuổi xã, phờng, thị trấn trong 4 việc tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí sở 38 4.1. Hội ngời cao tuổi tham gia phòng chống tham nhũng, lãng phí sở 39 4.2. Hội ngời cao tuổi hoạt động phòng, chống tham nhũng, lãng phí 42 4.3. Hội ngời cao tuổi địa phơng đợc nghiên cứu, điều tra phát hiện các lĩnh vực tham nhũng, lãng phí 53 4.4. Hội ngời cao tuổi phát hiện các đối tợng tham nhũng, lãng phí 60 4.5. Cách xử lý của Hội ngời cao tuổi khi phát hiện các vụ tham nhũng, lãng phí 64 V. Thực trạng Ban Thanh tra nhân dân trong việc tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí sở 68 5.1. Ban thanh tra nhân dân tham gia hoạt động phòng, chống tham nhũng, lãng phí 68 5.2. Các lĩnh vực hoạt động của Ban thanh tra nhân dân về phòng, chống tham nhũng, lãng phí 73 5.3. Hoạt động giám sát của Ban thanh tra nhân dân 75 5.4. Lĩnh vực giám sát của Ban thanh tra nhân dân 77 5.5. Ban thanh tra nhân dân phát hiện các vụ tham nhũng, lãng phí trong quá trình giám sát 79 5.6. Lĩnh vực Ban thanh tra nhân dân phát hiện các vụ tham nhũng, lãng phí 80 5.7. Các đối tợng đợc Ban thanh tra nhân dân phát hiện tham nhũng, lãng phí 82 5.8. Cách xử lý của Ban thanh tra nhân dân khi phát hiện các vụ tham nhũng, lãng phí địa phơng 85 VI. Quan hệ phối hợp giữa Hội ngời cao tuổi với Ban thanh tra nhân dân trong việc phòng chống tham nhũng, lãng phí sở 91 5 6.1. Đánh giá sự phối hợp giữa Hội ngời cao tuổiBan thanh tra nhân dân 91 6.2. Các lĩnh vực phối hợp giữa Hội ngời cao tuổiBan thanh tra nhân dân 93 6.3. Mức độ phối hợp giữa Ban thanh tra nhân dânHội ngời cao tuổi trong việc phòng, chống tham nhũng, lãng phí 97 6.4. Hiệu quả phòng chống tham nhũng, lãng phí của Hội ngời cao tuổiBan thanh tra nhân dân 101 6.5. Sự tin tởng của nhân dân đối với Hội ngời cao tuổiBan thanh tra nhân dân 104 6.6. Một số nguyên nhân thành công và cha thành công về phối hợp giữa Hội ngời cao tuổiBan thanh tra nhân dân trong việc phòng, chống tham nhũng, lãng phí sở 107 6.7. Điều kiện để Hội ngời cao tuổiBan thanh tra nhân dân làm tốt công tác phòng, chống tham nhũng lãng phí 112 PHầN THứ Ba KếT LUậN, Giải pháp Và KIếN NGHị I. Kết luận 114 II. Một số giải pháp 123 III. Kiến nghị 128 Tài liệu tham khảo 132 6 M U I. Tớnh cp thit ca ti Trong s nghip i mi, xõy dng v bo v T quc, Ban thanh tra nhõn dõn v Hi ngi cao tui ó v ang tham gia tớch cc vo cỏc lnh vc ca i sng kinh t xó hi, trong ú chng tham nhng, lóng phớ c s c hai t chc ny c bit quan tõm. Tham nhng lóng phớ ''nú l k thự khỏ nguy him. Vỡ nú khụng mang gm, mang sỳng, m nú n m trong t chc ca ta, lm hng cụng vic ca ta'', '' lm hng tinh thn trong sch v ý chớ vt khú khn ca cỏn b ta. Nú phỏ hoi o c cỏch mng ca ta''. Bỏc coi ti tham ụ, lóng phớ ''cng nng nh ti li vit gian, mt thỏm'' v ''chng tham ụ, lóng phớ cng quan trng v cn kớp nh vic ỏnh gic trờn mt trn''. Vỡ th, Bỏc núi:'' phi ty sch nn tham ụ v lóng phớ '' 1 . Trong nhiu thp k qua, c bit l t khi chuyn sang c ch th trng định hớng xã hội chủ nghĩa, m ca v hi nhp, t tham nhng cựng vi cỏc nguy c tt hu ngy cng xa v kinh t, chch hng xó hi ch ngha v din bin ho bỡnh, ang lm cho ''cỏc ch trng v chớnh sỏch ca ng v Nh nc b thi hnh sai lch dn ti chch hng; ú l m nh t thun li cho din bin ho bỡnh'' 2 . Nhm tng bc th ch hoỏ cỏc Ngh quyt ca ng v cụng tỏc phũng chng tham nhng, lóng phớ Nh nc ó ban hnh Lut phũng chng tham nhng, Lut thc hnh tit kim, chng lóng phớ v nhiu vn bn di lut, liờn quan n tham nhng, lóng phớ. iu ny cho thy, ng, Nh nc ta ó ý thc rt sõu sc tm quan trng v quyt tõm st ca mỡnh trong vic phũng, chng tham nhng, lóng phớ ó tng bc ỏp ng c khỏt vng ca nhõn dõn ta, cng c nim tin ca nhõn dõn i vi ng v Nh nc. 1 Hồ Chí Minh Toàn tập, tập 5, tr 125. 2 Nghị quyết Hội nghị TW 6 (lần 2) 7 Trong những năm qua, cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí do Đảng và Nhà nước ta chủ trương, phát động đã được các báo chí, đài phát thanh và truyền hình từ Trung ương đến địa phương tích cực hưởng ứng. Nhiều bài viết, bài nói về tham nhũng đã được đăng tải và đưa tin. Trong sự nghiệp này, quần chúng nhân dân cũng đã những đóng góp không nhỏ, trong đó vai trò của Ban thanh tra nhân dânHội người cao tuổi. Tham nhũng, lãng phí là m ột trong những hiện tượng xã hội từ rất lâu trong lịch sử loài người, từ thời kỳ xuất hiện những hình thức ban đầu của Nhà nước. Tệ tham nhũng, lãng phí và công cuộc phòng, chống tham nhũng, lãng phí vốn luôn là vấn đề của nhiều quốc gia. Từ sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, nghiên cứu về tham nhũng được đặc biệt chú ý, nhất là trong những thập kỷ gần đ ây khi mà nạn tham nhũng trở thành vấn đề tính toàn cầu. Cho đến nay, cũng đã một số kết quả nghiên cứu về tham nhũng, phòng chống tham nhũng, song số lượng các nghiên cứu còn quá ít so với yêu cầu của cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí. Trước thực trạng đó, ngày 14 tháng 4 năm 2004, trong buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam tại trụ sở Chính phủ, Th ủ tướng Phan Văn Khải đã yêu cầu Hội Người cao tuổi Việt Nam đi đầu trong việc phòng chống tham nhũng, lãng phí. Mới đây, ngày 21 tháng 4 năm 2009, trong buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội, đồng chí Trương Tấn Sang, Uỷ viên Bộ Chính trị, thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng đã yêu cầu Hội Người cao tuổi cần tích cực tham gia chống tham nhũng, lãng phí. Đây là một nhiệm v ụ vô cùng quan trọng, đầy khó khăn, thử thách, nhưng cũng rất vinh dự đối với Hội Người cao tuổi Việt Nam. Nhằm góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, tích cực tham gia phòng chống tham nhũng, lãng phí, Ban Thường vụ TW Hội người cao tuổi Việt Nam các khoá đã ban hành nhiều Nghị quyết, trong đó đề cập đến vai trò của Hội người cao tuổi tham gia và trực tiếp chỉ đạo các cấp Hội tÝch cùc phßng, chống tham nhũng, lãng phí sở. 8 Nghiờn cu, iu tra v Mi quan h phi hp gia Hi ngi cao tui vi Ban thanh tra nhõn dõn xó, phng, th trn trong vic phũng, chng tham nhng, lóng phớ c s ó c Thanh tra Chớnh ph giao nhim v trin khai l mt ti mi cha c thc hin. Do khuôn khổ là một đề tài cấp bộ, triển khai trong một thời gian ngắn nên đề tài giới hạn việc nghiên cứu 8 xã của 4 huyện thuộc hai tỉnh Nghệ An và Thanh Hoá. Kết quả nghiờn cu ny s gúp phn m ra mt hng i mi, cung cp thờm c s v lun c khoa hc cho vic u tranh phũng, chng tham nhng Vit Nam. II. Mc tiờu 2.1. Lm rừ thc trng tham nhng, lóng phớ c s 2.2. Lm rừ mi quan h phi hp gia Hi Ngi cao tui vi Ban thanh tra nhõn dõn xó, phng, th trn trong vic tham gia phũng, chng tham nhng, lóng phớ c s; 2.3. Đề xuất giải pháp và kin ngh nhm gúp phn ngn chn v y lựi tỡnh trng tham nhng, lóng phớ c s. III. Ni dung 3.1. Hội ngời cao tuổiBan thanh tra nhân dân xã, phờng, thị trấn 3.1.1.Hội ngời cao tuổi 3.1.2. Ban thanh tra nhân dân 3.2. Tham nhũng, lãng phí và một số đặc điểm của Hội NCT và Ban thanh tra nhân dân hai địa bàn đợc nghiên cứu, điều tra 3.2.1. Tham nhũng 3.2.2. Lng phí 3.2.3. Một số đặc điểm của Hội NCT và Ban thanh tra nhân dân hai địa bàn đợc nghiên cứu, điều tra 3.3. Thực trạng Hội NCT xã, phờng, thị trấn trong việc tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí 3.4. Thực trạng Ban Thanh tra nhân dân trong việc tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí sở 9 3.5. Quan hệ phối hợp giữa Hội NCT với Ban thanh tra nhân dân trong việc phòng chống tham nhũng, lãng phí sở 3.6. xut giải pháp và kin ngh nhm gúp phn ngn chn v y lựi tỡnh trng tham nhng, lóng phớ c s. IV . Phng phỏp nghiờn cu 4.1. Phng phỏp nh tớnh Thụng qua phng vn sõu, tho lun nhúm ti cỏc a bn nghiờn cu v thc trng phũng, chng tham nhng, lóng phớ c s. i tng phng vn l cỏn b Hi ngi cao tui, ngi cao tui v thnh viờn Ban thanh tra nhõn dõn t i cỏc a bn c nghiờn cu. + T chc tho lun nhúm: mi xó mt nhúm: 15 ngi. + Phng vn sõu mi xó 5 trng hp; S cuc phng vn sõu: 40 4.2. Phng phỏp nh lng * Chn mu ti d kin chn 2 tnh nghiờn cu, iu tra. Mi tnh chn 2 huyn, mi huyn chn 2 xó/phng hoc th trn. Tng s xó l 8. ti s phi hp vi Hi NCT tnh, huyn chn xó/phng hoc th trn nghiờn cu, iu tra. Ti a bn xó/phng hoc th trn, Ban ch nhim s phi hp vi Hi NCT xó tin hnh lp danh sỏch cỏc h cú NCT, mi h mt ngi cao tui, sau ú chn ngu nhiờn iu tra; ng thi i u tra ton b thnh viờn Ban Thanh tra nhõn dõn. * iu tra Phng phỏp nh lng thụng qua phiu iu tra xó hi hc v thc trng phũng, chng tham nhng, lóng phớ c s c thit k theo ni dung ca ti. Mi xó iu tra 50 ngi gm: ngi cao tui v ton b thnh viờn Ban thanh tra nhõn dõn; Nh vy, tng s phiu iu tra 8 xó/phng l 400. 4.3. Phng phỏp chuyờn gia Mi chuyờn gia vi t v ỏnh giỏ cỏc chuyờn thuc ni dung ca ti. 4. 4. Phng phỏp phõn tớch tng hp 10 Sử dụng phương pháp phân tích, tổng hợp để viết báo cáo kết quả của đề tài. V. Địa điểm thực hiện * Tại tỉnh Nghệ An, đề tài tổ chức nghiên cứu hai huyện: Nam ĐànThanh Chương. - Tại Nam Đàn triển khai nghiên cứu hai xã: Thanh Long và Nam Thanh; - Tại Thanh Chương, triển khai nghiên cứu hai xã: Võ Liệt và Xuân Hoà. * Tại tỉnh Thanh Hoá, đề tài tổ chức nghiên cứu hai huyện: Tĩnh Gia và Thiệu Hóa - Tại Tĩnh Gia, triển khai nghiên cứu hai xã: Hải Nhân và Hải Hoà; - Tại Thiệu Hoá, triển khai nghiên cứu hai xã: Thiệu Công và Thiệu Lý. [...]... tra nhân dân, phờng, thị trấn đợc đề cập trên đây là tơng đối rộng nhng cha cụ thể Mặc dù vậy, những văn bản pháp luật trên đây giúp Ban thanh tra nhân dân sở để thực hiện nhiệm vụ đợc giao 28 Phần thứ hai thực trạng Hội Ngời cao tuổiBan Thanh tra nhân dân, phờng, thị trấn trong việc tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí c s I Tham nhũng Tham nhng l mt hin tng xó hi, trong ú cỏc... Nông dânsong họ vẫn mối quan hệ chặt chẽ với NCT và tổ chức của NCT Riêng đối với lĩnh vực phòng, chống tham nhũng, lãng phí, dù đứng vị trí nào, họ cũng tích cực tham gia với Hội NCT nhằm từng bớc đẩy lùi quốc nạn tham nhung, lãng phí Chia sẻ với chúng tôi khi thực hiện đề tài Vai trò của Hội CCB và Hội NCT trong việc tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí sở năm 2006, bản chất anh hùng... xây dựng xã hội học tập, xây dựng nền văn hoá dân tộc Việt Nam, đáp ứng đợc sự hội nhập và phát triển; thực hiện cuộc vận động xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng lãng phí sở Bằng uy tín của mình, hàng trăm ngàn hội viên NCT đã tham gia các tổ hoà giải, tổ an ninh nhân dân, thanh tra nhân dân, thực hiện quy chế dân chủ sở, trực tiếp... dânHội NCT chỉ rõ trong mối quan hệ phối hợp đợc đề cập phần sau III Một số đc im ca Hội Ngi cao tui v Ban Thanh tra nhõn dõn hai a bn c nghiờn cu, iu tra Hội Ngi cao tui v Ban Thanh tra nhõn dõn Ngh An v Thanh Hoỏ l hai tnh cú truyn thng yờu nc, kiờn cng v anh dng trong cỏc thi k u tranh gi nc v xõy dng t nc Vỡ vy, khi t vn nghiờn cu: Mi quan h phi hp gia Hi ngi cao tui vi Ban thanh tra nhõn... của Ban Thanh tra nhõn dõn, thc hin theo quy nh ti iu 60 ca Lut Thanh tra; S lng thnh viờn Ban Thanh tra nhõn dõn; Bu thnh viờn Ban Thanh tra nhõn dõn; Cụng nhn Ban Thanh tra nhõn dõn; Bói nhim, min nhim thnh viờn Ban Thanh tra nhõn dõn v bu thnh viờn thay thBan Thanh tra nhõn dõn nhim v, quyn hn: 5 6 Điều 3: Tiờu chun, iu kin thnh viờn Ban Thanh tra nhõn dõn Điều 4: Nguyờn tc hot ng ca Ban Thanh tra. .. lại đợc thể hiện rõ trong trận tuyến nóng bỏng này Chính Hội CCB mà đại diện là những ngời lính già không quản ngại đã xông pha cùng Hội NCT khám phá đợc nhiều vụ tham nhũng, lãng phí tại các xã, phờng, thị trấn đợc điều tra, nghiên cứu Trong trận chiến này, lực lợng NCT thuộc câu lạc bộ công an đã tích cực góp phần cùng Hội NCT tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí sở rất hiệu quả Có... cách rõ ràng đâu là tham nhũng, đâu là lãng phí Do còn lúng túng trong phân biệt nên trong quá trình xử lý còn lẫn lộn, chồng chéo Qua thực tiễn nghiên cứu thấy rằng, đâu lãng phí thì đó tham nhũng và quy mô lãng phí càng lớn thì mức độ tham nhũng càng nặng Dờng nh lãng phí đang trở thành vỏ bọc, tạo hội cho những hành vi tham nhũng Để thể tham nhũng đợc nhiều, các quan chức địa phơng...PHn th nht Hội ngời cao tuổiBan Thanh tra nhân dân, phờng, thị trấn I Hi Ngời cao tuổi v ngời cao tuổi 1.1 Chủ tịch Hồ Chí Minh với NCT và Hội NCT Trong lời hiệu triệu đoàn kết tất cả các bậc phụ lão, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: Trách nhiệm của các vị phụ lão chúng ta đối với nhiệm vụ đất nớc thật là trọng đại Đất nớc hng thịnh do phụ lão gây dựng Đất nớc tồn tại... bất hoà trong dân c, phát hiện kẻ xấu, cảm hoá giáo dục ngời lầm lỗi Nhiều sở Hội vùng cao, vùng biên giới đã phối hợp với Bộ đội biên phòng giáo dục động viên nhân dân chống lại âm mu của bọn thù địch, chống xâm canh, xâm c, nhổ cột mốc lấn chiếm vùng đất biên cơng Tổ quốc Tây Nguyên, nhiều cụ đã giáo dục con cháu không nghe lời dụ dỗ của bọn xấu, không đi biểu tình, 16 không chia rẽ dân tộc,... 120.000 ng/tháng Trong lĩnh vực phát huy vai trò của Hội NCT đợc thể hiện trong hoạt động kinh tế; khoa học, khuyến học, khuyến tài, y tế giáo dục; trong cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá khu dân c và trong việc tham gia xây dựng hệ thống chính trị sở Từ năm 2003 đến năm 2009, TW Hội NCT Việt Nam đã tổ chức các hội nghị biểu dơng NCT tiêu biểu nh: * Hội nghị toàn quốc . 4 việc tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí ở cơ sở 38 4.1. Hội ngời cao tuổi tham gia phòng chống tham nhũng, lãng phí ở cơ sở 39 4.2. Hội ngời cao tuổi hoạt động phòng, chống tham. của Ban thanh tra nhân dân khi phát hiện các vụ tham nhũng, lãng phí ở địa phơng 85 VI. Quan hệ phối hợp giữa Hội ngời cao tuổi với Ban thanh tra nhân dân trong việc phòng chống tham nhũng,. độ phối hợp giữa Ban thanh tra nhân dân và Hội ngời cao tuổi trong việc phòng, chống tham nhũng, lãng phí 97 6.4. Hiệu quả phòng chống tham nhũng, lãng phí của Hội ngời cao tuổi và Ban thanh
- Xem thêm -

Xem thêm: Quan hệ phối hợp giữa hội người cao tuổi với ban thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn trong việc tham gia phòng chống tham nhũng, lãng phí ở cơ sở, Quan hệ phối hợp giữa hội người cao tuổi với ban thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn trong việc tham gia phòng chống tham nhũng, lãng phí ở cơ sở, Quan hệ phối hợp giữa hội người cao tuổi với ban thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn trong việc tham gia phòng chống tham nhũng, lãng phí ở cơ sở

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay