Một số Vấn Đề Về Tổ Chức Quản Lý Và Hạch Toán tài sản cố định hiện nay trong các doanh nghiệp

33 411 0
  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/12/2012, 15:35

Báo cáo thực tập: Một số Vấn Đề Về Tổ Chức Quản Lý Và Hạch Toán tài sản cố định hiện nay trong các doanh nghiệp Lời nói đầu Tổ chức Quản Hạch Toán Tài Sản Cố Định không những là vấn đề đợc doanh nghiệp đặt lên hàng đầu trong quản kinh tế hiệu quả mà còn luôn đợc sự quan tâm chỉ đạo của Nhà Nớc. Nhằm tháo gỡ các vớng mắc của doanh nghiệp. tạo điều kiện cho doanh nghiệp sử dụng bảo toàn vốn hiệu quả, Quyết định 166/1999/QĐ-BTC ngày 30/12/1999 ra đời " Để tăng cờng công tác quản lý, sử dụng trích khấu hao tài sản cố định trong các doanh nghiệp tạo điều kiện cho doanh nghiệp tính đúng, trích đủ số khấu hao tài sản cố định vào chi phí kinh doanh; thay thế, đổi mới máy móc, thiết bị theo hớng áp dụng công nghệ tiên tiến, kỹ thuật hiện đại phù hợp với yêu cầu kinh doanh của doanh nghiệp của nền kinh tế" Dới giác độ nhà đầu t hay nhà quản trị, hiệu quả đầu t sử dụng tài sản cố định, các phơng pháp khấu hao vai trò vô cùng quan trọng đến lợi nhuận thu đợc cho dù nhà đầu t quan tâm đến lợi nhuận ở khía cạnh đồng vốn của mình bỏ ra bao nhiêu thu về bao nhiêu còn nhà quản trị chủ yếu quan tâm đến tổng nguồn vốn đợc cấp tỷ lệ sinh lời tối thiểu của tổng nguồn vốn đó. Nhằm giúp nhà đầu t nhà quản trị nắm rõ quản hiệu quả đầu t tái sản cố định, việc thiết lập hệ thống quản tài sản cố định thích hợp với quy mô đặc thù của từng doanh nghiệp hạch toán đầy đủ, chính xác chí phí khấu hao Tái sản cố định trong chi phí kinh doanh của doanh nghiệp là rất cần thiết . 1 Từ do trên, em quyết đinh chọn đề tài nghiên cứu "Một Số Vấn Đề Về Tổ Chức Quản Hạch Toán TSCĐ hiện nay trong các doanh nghiệp " Với nội dung nghiên cứu từ quyết định 166/1999/QĐ-BTC ban hành ngày 30 tháng 12 năm 1999, sách giáo khoa tài liệu giảng dạy bộ môn kế toán, tham khảo tạp chí tài chính hiện trạng thực tế của một số doanh nghiệp, Đề tài này xin đề cập đến những nội dung sau : I- Những vấn đề luận bản về Tổ chức quản hạch toán tài sản cố định 1 Vai trò khái niệm TSCĐ 2 Phân loạI, định giá xác định thời gian sử dụng Tài Sản Cố Định 3. Hạch toán Tài Sản Cố định 4 Một số yêu cầu quản TSCĐ II- Thực trạng các doanh nghiệp III- Một số kiến nghị IV- Kết luận 2 Phần I : Những Vấn Đề Luận Bản Về Quản TSCĐ Hạch Toán TSCĐ I- Vai trò Khái niệm TSCĐ 1- Vai trò Tài Sản Cố định TSCĐ là một bộ phận của t liệu sản xuất, giữ vai trò t liệu lao động chủ yếu của quá trình sản xuất. Chúng đợc coi là sở vật chất kỹ thuật vai trò cực kỳ quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh, là điều kiện tăng năng suất lao động xã hội phát triển nền kinh tế quốc dân. Từ góc độ vi mô, Máy móc thiết bị, quy trình công nghệ sản xuất chính là yếu tố để xác đinh quy mô năng lực sản xuất của doanh nghiệp. Xét trên góc độ vĩ mô, đánh giá về sở hạ tầng, sở vật chất kỹ thuật của toàn bộ nền kinh tế là mấu chốt xác định nền kinh tế quốc dân thực lực vững mạnh hay không. Chính vì vậy trong sản xuất kinh doanh của từng doanh nghiệp nói riêng cũng nh của toàn bộ nền kinh tế nói chung, TSCĐ là sở vật chất vai trò cực kỳ quan trọng. Việc cải tiến, hoàn thiện, đổi mới sử dụng hiệu quả TSCĐ là một trong những nhân tố quyết định sự tồn tại phát triển của các doanh nghiệp nói riêng nền kinh tế nói chung. Nhận thức đúng đắn về vai trò của TSCĐ, đây chính là luận đầu tiên xây dựng nên khái niệm về TSCĐ cũng nh các quy định về chế độ quản khấu hao TSCĐ mà ta sẽ đi tiếp ở phần tiếp theo. 2- Khái niệm về TSCĐ : 3 TSCĐ là các t liệu lao động chủ yếu những tài sản khác giá trị lớn thời gian sử dụng theo quy định trong chế độ kế toán hiện hành. Cụ thể, quyết định 166 đa ra các tiêu chuẩn nhận biết TSCĐ nh sau : 2.a Tiêu chuẩn nhận biết TSCĐ hữu hình : Tài sản cố định hữu hình là những t liệu lao động chủ yếu hình thái vật chất ( từng đơn vị tài sản kết cấu độc lập hoặc là một hệ thống gồm nhiều bộ phận tài sản liên kết với nhau để thực hiện một hay một số chúc năng nhất định) giá trị lớn thời gian sử dụng lâu dàI, tham gia vào nhiều chu kỳ kinh doanh nhng vẫn giữ nguyên hình thái vật chất ban đầu nh nhà cửa, vật kiến trúc, máy móc, thiết bị., Mọi t liệu lao động là từng tài sản hữu hình kết cấu độc lập, hoặc là một hệ thống gồm nhiều tài sản riêng lẻ liên kết với nhau để cùng thực hiện một hay một số chức năng nhất định mà nếu thiếu bất kỳ một bộ phận nào trong đó thì cả hệ thống không thể hoạt động đợc, nếu thoả mãn đồng thời cả hai tiêu chuẩn dới đây thì đợc coi là tài sản cố định : a. thời gian sử dụng từ 1 năm trở lên. b. giá trị từ 5.000.000 (năm triệu đồng) trở lên. Trờng hợp một hệ thống gồm nhiều bộ phận tài sản riêng lẻ liên kết với nhau, trong đó mỗi bộ phận thời gian, sử dụng khác nhau nếu thiếu một bộ phận nào đó mà cả hệ thống vẫn thực hiện đợc chức năng hoạt động chính của nó mà do yêu cầu quản lý, sử dụng tài sản cố định đòi hỏi phải quản riêng từng bộ phận tài sản thì mỗi bộ phận tài sản đó đợc coi là một tài sản cố định hữu hình độc lập ( ví dụ ghế ngồi, khung động trong một máy bay) Đối với súc 4 vật làm việc hoặc cho sản phẩm, thì từng con súc vật đợc coi là một tài sản cố định hữu hình. Đối với vờn cây lâu năm thì từng mảnh vờn cây đợc coi là một tài sản cố định hữu hình. 2.b Tiêu chuẩn nhận biết TSCĐ vô hình : TSCĐ vô hình là những tài sản cố định không hình thái vật chất, thể hiện một lợng giá trị đã đợc đầu t liên quan trực tiếp đến nhiều chu kỳ kinh doanh của doanh nghiệp nh : chi phí thành lập doanh nghiệp; chi phí về đất sử dụng; chi phí về bằng phát minh, bằng sáng chế, bản quyền tác giả Những chi phí thực tế theo nội dung trên thoả mãn 2 điều kiện thời gian sử dụng trên 1 năm giá trị từ 5.000.000 VND mà không hình thành tài sản cố đinh hữu hình thì đợc coi là tài sản cố định vô hình. Khi nền kinh tế thị trờng phát triển mạnh, tiến bộ khoa học kỹ thuật đã trở thành lực lợng sản xuất trực tiếp " hàm lợng chất xám " trong sản phẩm hàng hoá, dịch vụ đợc coi là một nhân tố quan trọng, thì khi đó những TSCĐ không hình thái vật chất sẽ càng trở nên phong phú đa dạng hơn. 2.c Tài sản cố định thuê tài chính : Tài sản cố định thuê tài chính là những tài sản cố định doanh nghiệp thuê của công ty cho thuê taì chính nếu hợp đồng thuê thoả mãn ít nhất 1 trong 4 điều kiện sau đây : a- Khi kết thúc thời hạn cho thuê theo hợp đồng, bên thuê đợc chuyển quyền sở hữu tài sản thuê hoặc đợc tiếp tục thuê theo sự thoả thuận của 2 bên. b- Nội dung hợp đồng thuê quy định : khi kết thúc thời hạn thuê, bên thuê đ- ợc quyền lựa chọn mua tài sản thuê theo giá danh nghĩa thấp hơn giá trị thực tế của tài sản thuê tại thời điểm mua lại. 5 c- Thời hạn cho thuê một loại tài sản ít nhất phải bằng 60% thời gian cần thiết để khấu hao tài sản thuê; d- Tổng số tiền thuê một loại tài sản quy định tại hợp đồng thuê, ít nhất phải t- ơng đơng với giá của tài sản đó trên thị trờng vào thời điểm ký hợp đồng. Mọi hợp đồng thuê TSCĐ nếu không thoả mãn bất kỳ điều kiện nào trong 4 điều kiện trên đợc coi là TSCĐ thuê hoạt động Trên đây là vai trò tiêu chuẩn nhận biết tài sản cố định. Từ những đặc điểm nêu trên của Tài sản Cố Định bao gồm cả 3 loại : TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình, TSCĐ thuê tài chính, Một yêu cầu chung về quản TSCĐ đợc rút ra là : TSCĐ phải đợc quản chặt chẽ cả về mặt hiện vật giá trị. + Về mặt hiện vật : Cần phải kiểm tra chặt chẽ việc bảo quản, sử dụng hay nói cách khác là phải quản từ việc đầu t mua sắm, xây dựng đã hoàn thành, quá trình sử dụng tài sảndoanh nghiệp cho đến khi không sử dụng nữa nh h hỏng, thanh , nhợng bán. + Về mặt giá trị : Phải quản chặt chẽ tình hình hao mòn, việc phân bổ chi phí khấu hao một cách khoa học hợp để thu hồi vốn đầu t phục vụ cho việc tái đầu t TSCĐ Xác định giá trị còn lại của TSCĐ, giúp cho công tác đánh giá hiện trạng của TSCĐ để phơng hớng đầu t, đổi mới TSCĐ. Nắm vững đợc yêu cầu quản TSCĐ, để tổ chức quản hạch toán đúng đắn TSCĐ, việc đầu tiên mà các doanh nghiệp phải làm là : Phân loại TSCĐ, Xác Đinh nguyên Giá thời gian sử dụng TSCĐ. Từ đó đa ra các yêu cầu quản TSCĐ tỷ lệ khấu hao phù hợp với từng loại TSCĐ, phù hợp với yêu cầu quản doanh nghiệp đồng thời nghiêm chỉnh chấp hành các quy định do Nhà nóc ban hành. 6 II- Phân loại, định giá xác định thời gian sử dụng Tài Sản Cố định 1- Phân loại TSCĐ Theo nh quyết định 166 ban hành, căn cứ vào tính chất của tài sản cố định trong doanh nghiệp, doanh nghiệp tiến hành phân loại TSCĐ theo các chỉ tiêu sau: 1.1TSCĐ dùng cho mục đích kinh doanh : là những TSCĐ do doanh nghiệp sử dụng cho các mục đích kinh doanh của doanh nghiệp : a- Tài sản cố định vô hình : Chi phí thành lập, chi phí su tầm phát triển, quyền đặc nhợng, quyền khai thác, bằng sáng chế phát minh, nhãn hiệu thơng mại. b- Tài sản cố định hữu hình : Doanh nghiệp phận loại theo các loại sau : Loại 1: Nhà cửa, Vật kiến trúc : Là tài sản cố định của doanh nghiệp đợc hình thành sau quá trình thi công xây dựg nh trụ sở làm việc, nhà kho, hàng rào, tháp nớc, sân bãi, các công trình trang trí cho nhà cửa, đờng xá, cầu cống, đờng sắt, cầu tầu, cầu cảng Loại 2 : Máy móc, thiết bị : Là toàn bộ các loại máy móc, thiết bị dùng trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nh máy móc chuyên dùng, thiết bị công tác, dây chuyền công nghệ, những máy móc đơn lẻ Loại 3 : Phợng tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn : là các loại phơng tiện vận tải gồm phơng tiện vận tải đờng sắt, đờng thuỷ, đờng bộ, đờng không đờng ống các thiết bị truyền dẫn nh hệ thống thông tin, hệ thống điện, đờng ống nớc, băng tải Loại 4 : Thiết bị, dụng cụ quản : là những thiết bị, dụng cụ dùng trong công tác quản hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nh máy vi tính phục vụ quản lý, thiết bị điện tử , dụng cụ đo lờng, kiểm tra chất lợng, máy hút ẩm, hút bụi, chống mối mọt 7 Loại 5 : Vờn cây lâu năm, súc vật làm việc và/hoặc cho sản phẩm : là các vờn cây lâu năm nh vờn cà phê, vờn chè, vờn cao su, vờn cây ăn quả, thảm cỏ, thảm cây xanh xúc vật làm việc và/hoặc cho sản phẩm nh đàn voi, đàn ngựa, đàn trâu, đàn bò Loại 6 : Các loại TSCĐ khác : là toàn bộ các TSCĐ khác cha liệt kê vào năm loại trên nh tranh ảnh, tác phẩm nghệ thuật 1.2Tài sản cố định dùng cho mục đích phúc lợi, sự nghiệp, an ninh, quốc phòng trong doanh nghiệp. Các TSCĐ này cũng đợc phân loại theo quy định nh trên. 1.3TSCĐ bảo quản hộ, giữ hộ, cất hộ Nhà Nớc : là những TSCĐ doanh nghiệp bảo quản hộ, giữ hộ cho đơn vị khác hoặc cất giữ hộ Nhà nớc theo quy định của quan Nhà nớc thẩm quyền. Tuỳ theo yêu cầu quản của từng doanh nghiệp, doanh nghiệp tự phân loại chi tiết hơn TSCĐ của doanh nghiệp trong từng nhóm cho phù hợp. Ngoài ra, Doanh nghiệp thể lựa chọn hoặc kết hợp những cách phân loại sau : Phân loại TSCĐ theo quyền sở hứu Theo cách phân loại này, TSCĐ trong doanh nghiệp đựoc chia thành TSCĐ tự TSCĐ đi thuê. TSCĐ tự là những TSCĐ doanh nghiệp quyền sở hữu chính thức hoặc đợc Nhà nớc uỷ quyền quản sử dụng tài sản đó. TSCĐ loại này đợc hình thành từ nhiều nguồn : Nguồn vốn doanh nghiệp, Ngân sách cấp, cấp trên cấp nguồn đi vay, nguồn vốn liên doanh, nguồn biếu tặng. Trong quá trình quản tài sản, doanh nghiệp đợc quyền sử dụng tài sản đó theo yêu cầu của mình thể nh- ợng bán cho bên ngoài. Đợc phản ánh trên bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp. 8 TSCĐ đi thuê là TSCĐ không thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp nhng doanh nghiệp đựoc quyền sử dụng tài sản đó phục vụ cho hoạt động hinh doanh của đơn vị mình. Nh đã nói ở phần trên , TSCĐ đi thuê bao gồm TSCĐ thuê tài chính TSCĐ thuê hoạt động. Với hình thức thuê TSCĐ tài chính, sẽ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đang nhu cầu đầu t, nhng lại gặp khó khăn về vốn, khả năng đổi mới đợc TSCĐ phục vụ cho kinh doanh. Trong trờng hợp này, TSCĐ đợc hình thành từ nguồn vốn vay, hợp đồng thuê TSCĐ tài chính phản ánh số tiền thuê phải trả bao gồm : Nguyên giá TSCĐ thuê phần lãi tiền vốn thuê phải trả. Trong thời gian thuê, doanh nghiệp đợc quyền quản sử dụng TSCĐ nh những TSCĐ thuộc quyền sở hữu của mình phải trích khấu hao vào chi phí sản xuất kinh doanh đợc phản ánh trên bảng cân đối kế toán. Đối với TSCĐ thuê hoạt động, là những TSCĐ thuê không thoả mãn bất cứ điều khoản nào của hợp đồng thuê tài chính, doanh nghiệp chỉ đợc quản sử dung TSCĐ trong thời gian hợp đồng phải hoàn trả khi kết thúc hợp đồng. Doanh nghiệp chỉ phải trả chi phí thuê TSCĐ, còn không phải tính khấu hao, phản ánh ngoài bảng cân đối tài sản. Với cách phân loại này, doanh nghiệp xác định mức độ quản hạch toán đối với từng loại TSCĐ khác nhau. Với TSCĐ tự có, doanh nghiệp quyền sử dụng lâu dài, nó chiếm tỷ trọng lớn trong toàn bộ tài sản của doanh nghiệp do vậy cần tăng cờng công tác quản hơn so TSCĐ đi thuê, doanh nghiệp chỉ quyền quản sử dụng trong thời gian nhất định theo hợp đồng đã ký. Đồng thời cần phải hạch toán riêng biệt các loại TSCĐ tự có, Thuê tài chính hoặc thuê hoạt động. Thông th ờng, các doanh nghiệp phân loại TSCĐ theo hình thái biểu hiện, kết hợp với đặc tr ng kỹ thuật kết cấu TSCĐ. 9 Với cách phân loại này TSCĐ trong doanh nghiệp đợc chia thành 2 loại lớn : TSCĐ hữu hình TSCĐ vô hình.Nh đã đề cập ở trên, TSCĐ hữu hình là những TSCĐ hình thái vật chất cụ thể nh nhà cửa vật kiến trúc, máy móc thiết bị, phơng tiện vận tải truyền dẫn, thiết bị dụng cụ quản lý, cây lâu năm, gia súc, các TSCĐ khác. TSCĐ vô hình là các TSCĐ không hình thái vật chất, thể hiện một lợng giá trị đã đợc đầu t chi trả nhằm đợc các lợi ích hoặc các nguồn tính kinh tế, mà giá trị của chúng xuất phát từ các đặc quyền hoặc quyền của doanh nghiệp bao gồm Quyền sử dụng đất, chi phí thành lập, chuẩn bị sản xuất, bằng phát minh sáng chế, chi phí nghiên cứu phát triển, chi phí về lợi thế thơng mại, quyền đặc nhợng, quyền thuê nhà, bản quyền tác giả, tên hiệu. Với cách phân loại này, những loại TSCĐ trong quá trình sử dụng không tính khấu hao nh đất đai, đờng xá vì chúng thời hạn sủ dụng vô tận, hoặc những TSCĐ về mặt giá trị thể không đủ tiêu chuẩn là TSCĐ, nhng do thời gian sử dụng phục vụ quá trình sản xuất kinh doanh lâu dài nên đợc coi là TSCĐ nh các sách tài liệu, chuyên môn kỹ thuật. Đối với những TSCĐ vô hình, việc tính toán xác định thời gian khấu hao thông thờng phụ thuộc các quy định cụ thể của từng quốc gia, dù tài sản đó thời hạn sử dụng là vô tận nhng khống chế bắt buộc phải trích khấu hao trong một thời hạn nhất định. Tác dụng của cách phân loại trên giúp cho doanh nghiệp quản từng loại TSCĐ một cách chặt chẽ, cho các quan tổng hợp thống nhất trong từng ngày cũng nh trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân. Đồng thời giúp cho doanh nghiệp xác định cụ thể thời gian hữu ích của TSCĐ, từ đó phơng pháp tính toán, phân bổ chi phí nhằm thu hồi vốn đầu t một cách hợp lý. 2- Định giá TSCĐ 10 [...]... đợc trong tổ chức quản hạch toán TSCĐ , đó là xác định thời gian sử dụng của TSCĐ Xác định thời gian sử dụng tài sản cố định hữu hình: 1 Căn cứ vào tiêu chuẩn dới đây để xác định thời gian sử dụng của tài sản cố định - Tuổi thọ kỹ thuật của tài sản cố định theo thiết kế; - Hiện trạng tài sản cố định (thời gian tài sản cố định đã qua sử dụng, thế hệ tài sản cố định, tình trạng thực tế của tài sản. .. giá lại giá trị tài sản cố định; 2 Nâng cấp tài sản cố định; 3 Tháo dỡ một hay một số bộ phận của tài sản cố định; Khi thay đổi nguyên giá tài sản cố định, doanh nghiệp phải lập biên bản ghi rõ các căn cứ thay đổi xác định lại các chỉ tiêu nguyên giá,giá trị còn lại trên sổ kế toán, số khấu hao luỹ kế của tài sản cố định tiến hành hạch toán theo các quy định hiện hành 3- Xác định thời gian sử... Việc theo dõi, quản lý, sử dụng trích khấu hao tài sản cố định phải tuân theo nguyên tắc đánh giá theo nguyên giá, số khấu hao luỹ kế giá trị còn lại trên sổ kế toán của tài sản cố định: Giá trị còn lại trên sổ kế toán Nguyên giá = tài sản cố định Số khấu hao luỹ - kế của tài sản của tài sản cố định cố định 14 Nguyên giá tài sản cố định trong doanh nghiệp chỉ đợc thay đổi trong các trờng hợp sau:... sản cố định để cầm cố, thế chấp nhng vẫn phải đảm bảo theo dõi quản đợc tài sản cố định Khi giao, nhận tài sản cố định phải lập biên bản về tình trạng tài sản cố định trách nhiệm các bên biện pháp xử những h hỏng, mất mát tài sản 31 cố định Trong thời gian đem cầm cố, thế chấp, cho thuê (thuê hoạt động) tài sản cố định, doanh nghiệp vẫn phải tính trích khấu hao đối với những tài sản. .. sản cố định này vào chi phí kinh doanh trong kỳ Khi thanh lý, nhợng bán tài sản cố định, doanh nghiệp phải lập Hội đồng để xác định giá trị thu hồi khi thanh lý, xác định giá bán tài sản cố định, tổ chức việc thanh lý, nhợng bán tài sản cố định theo các quy định hiện hành Mọi hoạt động cho thuê, cầm cố, thế chấp, điều động lài tài sản cố định phải tuân theo đúng các quy định của Bộ Luật Dân sự, các. .. của tài sản cố định đó để xác định các chỉ tiêu nguyên giá, số khấu hao luỹ kế, giá trị còn lại trên sổ kế toán của tài sản cố định phản ánh vào sổ kế toán Các chi phí liên quan tới việc điều chuyển tài sản cố định giữa các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc không hạch toán tăng nguyên giá tài sản cố địnhhạch toán vào chi phí kinh doanh trong kỳ d Tài sản cố định loại đợc cho, đợc biếu,... nhận tài sản phải chi ra trớc khi đa tài sản cố định vào sử dụng Riêng nguyên giá tài sản cố định điều chuyển giữa các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc trong doanh nghiệp là nguyên giá phản ánh ở đơn vị bị điều chuyển phù hợp với bộ hồ của tài sản cố định đó Đơn vị nhận tài sản cố định căn cứ vào nguyên giá, số khấu hao luỹ kế, giá trị còn lại trên sổ kế toán bộ hồ của tài sản cố định. .. cờng sự quản thống nhất TSCĐ trong từng ngành trong toàn bộ nền Kinh tế, Quyết đinh 166 đã ban hành những quy định về quản TSCĐ : Doanh nghiệp phải thực hiện việc quản lý, sử dụng đối với những tài sản cố định đã khấu hao hết nhng vẫn tham gia vào hoạt động kinh doanh nh những tài sản cố định bình thờng Định kỳ vào cuối mỗi năm tài chính, doanh nghiệp phải tiến hành kiểm kê tài sản cố định, ... cố định đã lạc hậu mà không thể nhợng bán đợc hoặc bị h hỏng không khả năng phục hồi; - Cho thuê hoạt động đối với những tài sản cố định tạm thời cha dùng đến nhng phải đảm bảo theo dõi quản đợc tài sản cố định Doanh nghiệp bên thuê tài sản cố định phải lập hợp đồng thuê tài sản cố định trong đó nói rõ loại tài sản cố định, thời gian thuê, tiền thuê phải trả trách nhiệm Sử dụng tài sản. .. Nguyên giá tài sản cố định loại mua sắm (kể cả mua mới cũ), bao gồm: giá thực tế phải trả; lãi tiền vay đầu t cho tài sản cố định khi cha đa tài sản cố định vào sử dụng; các chi phí vận chuyển, bốc dỡ; các chi phí sửa chữa, tân trang trớc khi đa tài sản cố định vào sử dụng; chi phí lắp đặt, chạy thử, thuế lệ phí trớc bạ (nếu có) b .Tài sản cố định loại đầu t xây dựng: Nguyên giá tài sản cố định loại . của một số doanh nghiệp, Đề tài này xin đề cập đến những nội dung sau : I- Những vấn đề lý luận cơ bản về Tổ chức quản lý và hạch toán tài sản cố định. Từ lý do trên, em quyết đinh chọn đề tài nghiên cứu " ;Một Số Vấn Đề Về Tổ Chức Quản Lý Và Hạch Toán TSCĐ hiện nay trong các doanh nghiệp "
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số Vấn Đề Về Tổ Chức Quản Lý Và Hạch Toán tài sản cố định hiện nay trong các doanh nghiệp, Một số Vấn Đề Về Tổ Chức Quản Lý Và Hạch Toán tài sản cố định hiện nay trong các doanh nghiệp, Một số Vấn Đề Về Tổ Chức Quản Lý Và Hạch Toán tài sản cố định hiện nay trong các doanh nghiệp

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay