Phân tích báo cáo tài chính của công ty cổ phần đầu tư quốc tế VNPT

12 609 2
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2014, 13:53

Bài kiểm tra giữa kỳ: kiểm toán tài chính Phân tích báo cáo tài chính của công ty Công ty Cổ phần Đầu Quốc tế VNPT Công ty Cổ phần Đầu Quốc tế VNPT Phòng 602, Số 105, Láng Hạ, Q.Đống Đa, TP.Hà Phân tích xu hướng biến động của các chỉ tiêu tài sản trên Bảng cân đối kế toán Đơn vị: VNĐ TÀI SẢN Mã số 31/12/2012 31/12/2011 Chênh lệch +/- % A- TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 93,835,558,667 67,102,373,951 26,733,184,716 40% I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 2,196,179,809 4,137,996,043 (1,941,816,234) -47% 1. Tiền 111 2,196,179,809 4,137,996,043 (1,941,816,234) -47% * 2. Các khoản tương đương tiền 112 II. Các khoản đầu tài chính ngắn hạn 120 19,817,324,642 19,817,324,642 0 0% 1. Đầu ngắn hạn 121 19,817,324,642 19,817,324,642 0 0% 2. Dự phòng giảm giá đầu ngắn hạn (*) 129 III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 66,958,885,340 38,693,111,874 28,265,773,466 73% 1. Phải thu khách hàng 131 55,255,767,673 30,549,653,492 24,706,114,181 81% * 2. Trả trước cho người bán 132 1,376,498,242 1,889,350,644 (512,852,402) -27% 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 400,000,000 200,000,000 200,000,000 100% 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 5. Các khoản phải thu khác 135 10,307,517,515 6,192,356,087 4,115,161,428 66% 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 139 (380,898,090) (138,248,349) (242,649,741) 176% * IV. Hàng tồn kho 140 1,391,681,941 919,785,461 471,896,480 51% 1. Hàng tồn kho 141 1,391,681,941 919,785,461 471,896,480 51% * 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 3,471,486,935 3,534,155,931 (62,668,996) -2% 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 492,088,712 399,610,071 92,478,641 23% 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 47,343,690 47,273,043 70,647 0% * 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 0 3,000 (3,000) -100% 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 2,932,054,533 3,087,269,817 (155,215,284) -5% B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260) 200 87,422,826,744 87,790,831,264 (368,004,520) 0% I. Các khoản phải thu dài hạn 210 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 II. Tài sản cố định 220 12,897,740,670 13,136,751,554 (239,010,884) -2% 1. Tài sản cố định hữu hình 221 12,737,200,597 12,969,655,930 (232,455,333) -2% - Nguyên giá 222 16,417,050,847 16,364,823,574 52,227,273 0% - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 223 (3,679,850,250) (3,395,167,644) (284,682,606) 8% 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 - Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 226 3. Tài sản cố định vô hình 227 152,501,787 159,057,338 (6,555,551) -4% - Nguyên giá 228 269,800,000 269,800,000 0% - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 229 (117,298,213) (110,742,662) (6,555,551) 6% 4. Chi phí xây dựng bản dở dang 230 8,038,286 8,038,286 0% III. Bất động sản đầu 240 - Nguyên giá 241 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 242 IV. Các khoản đầu tài chính dài hạn 250 60,610,392,092 60,610,392,092 0% 1. Đầu vào công ty con 251 60,610,392,092 60,610,392,092 0% 2. Đầu vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu dài hạn khác 258 4. Dự phòng giảm giá đầu tài chính dài hạn (*) 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 13,914,693,982 14,043,687,618 (128,993,636) -1% 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 8,773,429,686 8,902,423,322 (128,993,636) -1% 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 3. Tài sản dài hạn khác 268 5,141,264,296 5,141,264,296 0% TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) 270 181,258,385,411 154,893,205,215 26,365,180,196 17% -Tổng tài sản tăng, quy mô về vốn tăng! - Kiểm tra khoản mục tiền, kiểm kê tiền mặt tồn quỹ -Liệu hiện tượng khai khống Nợ phải thu hay không? -Xem xét, kiểm tra việc trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi -Có hiện tượng khai không hàng tồn kho hay không? Kiểm kê hàng tồn kho - Cần xem xét khoản mục thuế GTGT được khấu trừ Phân tích xu hướng biến động của các chỉ tiêu nguồn vốn trên Bảng cân đối kế toán Đơn vị: VNĐ NGUỒN VỐN Mã số 31/12/2012 31/12/2011 Chênh lệch Nghi ngờ +/- % A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330) 300 48,815,961,338 33,538,327,423 15,277,633,915 46% I. Nợ ngắn hạn 310 47,978,404,079 32,690,356,164 15,288,047,915 47% 1. Vay và nợ ngắn hạn 311 16,662,400,000 16,662,400,000 0 0% 2. Phải trả người bán 312 25,683,649,143 14,895,279,607 10,788,369,536 72% * 3. Người mua trả tiền trước 313 53,856,001 (53,856,001) - 100% * 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 3,145,299,827 286,595,875 2,858,703,952 997% * 5. Phải trả người lao động 315 1,840,146,457 2,522,358,231 (682,211,774) -27% 6. Chi phí phải trả 316 186,217,551 80,226,150 105,991,401 132% * 7. Phải trả nội bộ 317 8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 318 9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 460,691,101 711,998,531 (251,307,430) -35% * 10. Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 II. Nợ dài hạn 330 837,557,259 847,971,259 (10,414,000) -1% 1. Phải trả dài hạn người bán 331 2. Phải trả dài hạn nội bộ 332 3. Phải trả dài hạn khác 333 447,847,838 458,261,838 (10,414,000) -2% 4. Vay và nợ dài hạn 334 5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335 389,709,421 389,709,421 0 0% 6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 336 7. Dự phòng phải trả dài hạn 337 B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430) 400 132,442,424,073 121,354,877,792 11,087,546,281 9% I. Vốn chủ sở hữu 410 132,116,031,634 121,016,485,353 11,099,546,281 9% 1. Vốn đầu của chủ sở hữu 411 100,000,000,000 100,000,000,000 0 0% 2. Thặng dư vốn cổ phần 412 12,456,010,000 12,456,010,000 0 0% 3. Vốn khác của chủ sở hữu 413 4. Cổ phiếu quỹ (*) 414 (140,000,000) (140,000,000) 0 0% 5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 415 6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416 7. Quỹ đầu phát triển 417 8. Quỹ dự phòng tài chính 418 9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419 10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 19,800,021,634 8,700,475,353 11,099,546,281 128% * 11. Nguồn vốn đầu XDCB 421 II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 430 326,392,439 338,392,439 (12,000,000) -4% 1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 431 326,392,439 338,392,439 (12,000,000) -4% 2. Nguồn kinh phí 432 3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 433 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400) 440 181,258,385,411 154,893,205,215 26,365,180,196 17% - khai khống nợ phải trản người bán hay không? Gửi thư xác nhận. - Xem xét khoản mục người mua ứng truóc? - Xem xét khoản mục Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước tại sao lại sự biến động mạnh như thế? Tìm hiểu nguyên nhân. - Xem xét khoản mục Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác - Lợi nhuận chưa phân phối tăng hơn 2 lần? Phân tích xu hướng biến động của các chỉ tiêu nguồn vốn trên Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Đơn vị: VNĐ Chỉ tiêu Mã số 31/12/2012 31/12/2011 Chênh lệch Nghi ngờ % 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 1 470,406,542,93 7 388,822,963,18 1 81,583,579,756 21% 2. Các khoản giảm trừ doanh thu 2 659,838,830 659,838,830 Ω * Chiết khấu thương mại 3 Giảm giá 4 Hàng bán bị trả lại 6 Thuế TTĐB, Thuế XK, Thuế GTGT phải nộp 7 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 10 469,746,704,107 388,822,963,18 1 80,923,740,926 21% 4. Giá vốn hàng bán 11 438,427,262,108 369,015,877,38 9 69,411,384,719 19% 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 20 31,319,441,999 19,807,085,792 11,512,356,207 58% 6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 9,048,203,819 4,496,602,650 4,551,601,169 101% * 7. Chi phí tài chính 22 129,930,351 23,938,950 105,991,401 443% * Trong đó: Chi phí lãi vay 23 8. Chi phí bán hàng 24 7,982,258,539 6,184,984,624 1,797,273,915 29% 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 12,476,238,159 9,627,476,831 2,848,761,328 30% 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 30 19,779,218,769 8,467,288,037 11,311,930,732 134% * 11. Thu nhập khác 31 1,080,704,838 957,553,327 123,151,511 13% 12. Chi phí khác 32 9,485,673 15,762,957 -6,277,284 -40% 13. Lợi nhuận khác 40 1,071,219,165 941,790,370 129,428,795 14% 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 50 20,850,437,934 9,409,078,407 11,441,359,527 122% 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành 51 5,212,609,484 2,352,269,602 2,860,339,882 122% 16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52 17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 60 15,637,828,451 7,056,808,805 8,581,019,645 122% 18. Lãi bản trên cổ phiếu 70 - Danh thu tăng, xem xét khoản mục các khoản giảm trừ doanh thu. - Xem xét khoản mục doanh thu hoạt động tài chính, tìm hiểu nguyên nhân của sự biến đông bất thường đó. - Xem xét khoản mục chi phí tài chính, nghi ngờ khai khống - Xem xét khoản mục chi phí bán hàng *Phân tích vòng quay nợ phải thu Chỉ tiêu 2012 2011 Chênh lệch +/- % Doanh thu thuần 469,746,704,107 388,822,963,181 80,923,740,926 20.81% Nợ phải thu 66,958,885,340 38,693,111,874 28,265,773,466 73.05% Số vòng quay nợ phải thu 7 10 (3) -30.19% Số dư nợ năm nay tăng 73.05% so với năm trước trong khi chỉ tăng 20.81% => Bất hợp lí, KTV cần kiểm tra chi tiết giấy xác nhận nợ *Phân tích vòng quay hàng tồn kho Chỉ tiêu 2012 2011 Chênh lệch Nghi ngờ +/- % Giá vốn hàng bán 438,427,262,108 369,015,877,389 69,411,384,719 18.81% HTK bình quân 1,391,681,941 919,785,461 471,896,480 51.31% Số vòng quay HTK 315 401 (86) -21.48% Số ngày lưu kho 1.16 0.91 0.25 27.35% GVHB hàng bán tăng mạnh, HTK cũng tăng mạnh => khả năng sai phạm *Phân tích các hệ số khả năng thanh toán Chỉ tiêu 2012 2011 Chênh lệch Hệ số thanh toán tổng quát 3.778 4.738 0.960 Hệ số khả năng TT hiện hành 1.956 2.053 0.097 Hệ số khả năng TT nhanh 1.927 2.025 0.098 Hệ số khả năng TT tức thời 0.046 0.127 0.081 Khả năng thanh toán hiện hành và khả năng thanh toán nhanh giảm so với năm trước nhung nhìn chung vẫn đảm bảo Khả năng thanh toán tức thời quá thấp => Rủi ro mất khả năng thanh toán, nguy thiếu tiền mặt để trả nợ. *Phân tích các tỷ suất sinh lời Chỉ tiêu 2012 2011 Chênh lệch Tỷ suất sinh lời doanh thu (ROS) 0.033 0.018 0.015 Tỷ suất tổng tài sản (ROA) 0.086 0.046 0.041 Tỷ suất vốn chủ sở hữu(ROE) 0.118 0.058 0.060 Các tỷ suất sinh lời đều tăng so với năm trước cho thấy tình tài chính của đơn vị được cải thiện *Giả sử mức trọng yếu vơi Tổng tài sản là 5% , với Doanh thu là 7% , với Lợi nhuận trước thuế là 3% yêu cầu phân bổ các ước lượng ban đàu cho các khoản mục Chỉ tiêu Số tiền % Mức trọng yếu Tổng tài sản 181,258,385,411 5% 9,062,919,271 Doanh thu 469,746,704,107 7% 32,882,269,287 Lợi nhuận trước thuế 20,850,437,934 3% 625,513,138 Phân bổ theo Lợi nhuận trước thuế với mức trọng yếu là: MTY= 625,513,138 Phân bổ cho các khoản mục TÀI SẢN Mã số Số dư Hệ số Mức trọng yếu từng khoản mục (1) (2) (3) (4)=(3)/∑TS (5)=(4)*MTY A- TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 93,835,558,667 0.5177 323,821,569 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 2,196,179,809 0.0121 7,578,901 1. Tiền 111 2,196,179,809 0.0121 7,578,901 2. Các khoản tương đương tiền 112 II. Các khoản đầu tài chính ngắn hạn 120 19,817,324,642 0.1093 68,388,543 1. Đầu ngắn hạn 121 19,817,324,642 0.1093 68,388,543 2. Dự phòng giảm giá đầu ngắn hạn (*) 129 III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 66,958,885,340 0.3694 231,071,585 1. Phải thu khách hàng 131 55,255,767,673 0.3048 190,684,743 2. Trả trước cho người bán 132 1,376,498,242 0.0076 4,750,223 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 400,000,000 0.0022 1,380,379 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 5. Các khoản phải thu khác 135 10,307,517,515 0.0569 35,570,700 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 139 (380,898,090) (0.0021) (1,314,459) IV. Hàng tồn kho 140 1,391,681,941 0.0077 4,802,621 1. Hàng tồn kho 141 1,391,681,941 0.0077 4,802,621 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 3,471,486,935 0.0192 11,979,919 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 492,088,712 0.0027 1,698,172 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 47,343,690 0.0003 163,381 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 2,932,054,533 0.0162 10,118,366 B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260) 200 87,422,826,744 0.4823 301,691,569 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 II. Tài sản cố định 220 12,897,740,670 0.0712 44,509,424 1. Tài sản cố định hữu hình 221 12,737,200,597 0.0703 43,955,408 - Nguyên giá 222 16,417,050,847 0.0906 56,654,377 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 223 (3,679,850,250) (0.0203) (12,698,969) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 - Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 226 3. Tài sản cố định vô hình 227 152,501,787 0.0008 526,276 - Nguyên giá 228 269,800,000 0.0015 931,066 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 229 (117,298,213) (0.0006) (404,790) 4. Chi phí xây dựng bản dở dang 230 8,038,286 0.0000 27,740 III. Bất động sản đầu 240 - Nguyên giá 241 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 242 IV. Các khoản đầu tài chính dài hạn 250 60,610,392,092 0.3344 209,163,270 1. Đầu vào công ty con 251 60,610,392,092 0.3344 209,163,270 2. Đầu vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu dài hạn khác 258 4. Dự phòng giảm giá đầu tài chính dài hạn (*) 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 13,914,693,982 0.0768 48,018,876 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 8,773,429,686 0.0484 30,276,644 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 - 3. Tài sản dài hạn khác 268 5,141,264,296 0.0284 17,742,232 TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) 270 181,258,385,411 1.0000 625,513,138 Múc trọng yếu từng khoản mục (1) (2) (3) (4)=(3)/∑DT (5)=(4)*MTY A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330) 300 48,815,961,338 0.2693 168,461,311 I. Nợ ngắn hạn 310 47,978,404,079 0.2647 165,570,945 1. Vay và nợ ngắn hạn 311 16,662,400,000 0.0919 57,501,064 2. Phải trả người bán 312 25,683,649,143 0.1417 88,632,920 3. Người mua trả tiền trước 313 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 3,145,299,827 0.0174 10,854,264 5. Phải trả người lao động 315 1,840,146,457 0.0102 6,350,248 6. Chi phí phải trả 316 186,217,551 0.0010 642,627 7. Phải trả nội bộ 317 8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 318 9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 460,691,101 0.0025 1,589,821 10. Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 II. Nợ dài hạn 330 837,557,259 0.0046 2,890,366 1. Phải trả dài hạn người bán 331 2. Phải trả dài hạn nội bộ 332 3. Phải trả dài hạn khác 333 447,847,838 0.0025 1,545,499 4. Vay và nợ dài hạn 334 5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335 389,709,421 0.0022 1,344,867 6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 336 7. Dự phòng phải trả dài hạn 337 [...]... VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430) I Vốn chủ sở hữu 1 Vốn đầu của chủ sở hữu 2 Thặng dư vốn cổ phần 3 Vốn khác của chủ sở hữu 4 Cổ phiếu quỹ (*) 5 Chênh lệch đánh giá lại tài sản 6 Chênh lệch tỷ giá hối đoái 7 Quỹ đầu phát triển 8 Quỹ dự phòng tài chính 9 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 11 Nguồn vốn đầu XDCB II Nguồn kinh phí và quỹ khác 1 Quỹ khen thưởng,... Doanh thu hoạt động tài chính 7 Chi phí tài chính Trong đó: Chi phí lãi vay 8 Chi phí bán hàng 9 Chi phí quản lý doanh nghiệp 10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 11 Thu nhập khác 12 Chi phí khác 13 Lợi nhuận khác 14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 15 Chi phí thuế TNDN hiện hành 16 Chi phí thuế TNDN hoãn lại 17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 18 Lãi bản trên cổ phiếu Mã số Số tiền... bản trên cổ phiếu Mã số Số tiền (2) 1 2 3 4 6 7 10 11 20 21 22 23 24 25 30 31 32 40 50 51 52 60 70 (3) (4)=(3)/∑DT 470,406,542,937 1.0000 659,838,830 0.0014 Hệ số Mức trọng yếu từng khoản mục (5)=(4)*MTY 625,513,138 877,407 469,746,704,107 438,427,262,108 31,319,441,999 9,048,203,819 129,930,351 0.9986 0.9320 0.0666 0.0192 0.0003 624,635,731 582,989,367 41,646,365 12,031,657 172,772 7,982,258,539 12,476,238,159 . kiểm toán tài chính Phân tích báo cáo tài chính của công ty Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế VNPT Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế VNPT Phòng 602, Số 105, Láng Hạ, Q.Đống Đa, TP.Hà Phân tích xu hướng. 60,610,392,092 60,610,392,092 0% 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư dài hạn khác 258 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*) 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 13,914,693,982. 60,610,392,092 0.3344 209,163,270 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư dài hạn khác 258 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*) 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 13,914,693,982
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích báo cáo tài chính của công ty cổ phần đầu tư quốc tế VNPT, Phân tích báo cáo tài chính của công ty cổ phần đầu tư quốc tế VNPT, Phân tích báo cáo tài chính của công ty cổ phần đầu tư quốc tế VNPT

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay