Nghiên cứu cơ sở pháp lý và trình tự thủ tục đánh giá, chỉ định cơ quan thử nghiệm, cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa, có quan giám định ngành công thương

62 420 0
  • Loading ...
1/62 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2014, 04:22

BỘ CÔNG THƯƠNG VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ BÁO CÁO KẾT QUẢ TỔNG KẾT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP BỘ NĂM 2010 Tên đề tài: Nghiên cứu sở pháp trình tự thủ tục đánh giá, chỉ định quan thử nghiệm, quan kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa, quan giám định ngành công thương quan chủ trì đề tài: Vụ Khoa học Công nghệ Chủ nhiệm đề tài: ThS Cao Bảo Anh 8610 Hà Nội, 12/2010 CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA THỰC HIỆN ĐỀ TÀI 1 ThS. Cao Bảo Anh Trưởng phòng Phòng Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Sở hữu trí tuệ - Vụ Khoa học Công nghệ, Bộ Công Thương Chủ nhiệm đề tài 2. KS Nguyễn Văn Duy Chuyên viên chính Vụ Khoa học Công nghệ, Bộ Công Thương Thành viên đề tài 3. TS Đào Duy Trung Trưởng phòng Kinh tế Khoa học công nghệ - Viện Nghiên cứu khí Thành viên đề tài 4. ThS Trần Thanh Thuỷ Phó Viện trưởng Vi ện Điện tử Tin học Tự động hoá Thành viên đề tài 5. Ông Phùng Quang Minh Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Thành viên đề tài 6. Bà Trần Kim Huế Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Thành viên đề tài MỤC LỤC Trang PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG I - TỔNG QUAN VỀ ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP I.1 Những thủ tục đánh giá sự phù hợp được quốc tế thừa nhận 5 I.1.1 Khái niệm về đánh giá sự phù hợp 5 I.1.2 Đánh giá sự phù hợp thuận lợi hoá thương mại 9 I.1.3 Các thành phần bản của đánh giá sự phù hợp 10 I.1.4 Phân loại ho ạt động đánh giá sự phù hợp 14 I.1.5 Những khái niệm khác liên quan đến hoạt động đánh giá sự phù hợp 16 I.2 Tổng quan về đánh giá sự phù hợp tại Việt Nam 20 I.2.1 Một số khái niệm bản liên quan đến hoạt động đánh giá sự phù hợp tại Việt Nam 20 I.2.2 quan đánh giá sự phù hợp tại Việt Nam 23 CHƯƠNG II. NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠ NG HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP ĐỐI VỚI CÁC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA ĐẶC THÙ CỦA NGÀNH CÔNG THƯƠNG 30 II.1 Hệ thống sở pháp của Việt Nam đối với hoạt động đánh giá sự phù hợp 30 II.2 Hiện trạng hoạt động đánh giá sự phù hợp của Bộ Công Thương đối với một số sản phẩm, hàng hóa đặc thù của ngành 33 II.2.1 Hoạt động đánh giá sự phù hợp của Bộ Công Thương đối với sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp 35 II.2.2 Hoạt động đánh giá sự phù hợp của Bộ Công Thương đối với sản phẩm thiết bị phòng nổ 43 II.2.3 Hoạt động đánh giá sự phù hợp của Bộ Công Thương đối với một số mặt hàng dệt may 50 CHƯƠNG III. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CỦA TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP ĐỐI VỚI NHỮNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA ĐẶC THÙ CỦA NGÀNH CÔNG THƯƠNG 53 III.1 Quy hoạch mạng lưới đánh giá sự phù hợp ngành Công Thương đáp ứng tình hình mới 53 III.1.1 Mục tiêu giai đoạn 2011- 2015 53 III.1.2 Mục tiêu giai đoạn 2016-2020 54 III.2 Tăng cường công tác xây dựng n bản quy phạm pháp luật về đánh giá sự phù hợp của ngành Công Thương 54 III.3 Tăng cường đầu trang thiết bị, đầu kinh phí cho các tổ chức đánh giá sự phù hợp ngành Công Thương 55 KẾT LUẬN CHUNG 56 TÀI LIỆU THAM KHẢO 58 PHỤ LỤC 1  PHẦN MỞ ĐẦU Mỗi một quốc gia, không loại trừ quốc gia nào, đều cần phải năng lực thử nghiệm đo lường tương ứng với nhu cầu phát triển công nghiệp, đặc điểm nền kinh tế, hệ thống luật pháp lợi ích thương mại. Quốc gia cũng cần chế chứng nhận về việc tuân thủ các yêu cầu của thị trường cả trong ngoài nước mà quốc gia đó đang muốn bán sản phẩm của mình. Do vậy, mà nhu cầu về các phòng thử nghiệm, đo lường của các qan giám sát chứng nhận để cúng cấp các dịch vụ các dịch vụ này phải được người sử dụng dịch vụ tại địa phương sẵn sàng chấp nhận. Hoạt động đánh giá sự phù hợp ở mỗi quố c gia đều được thực hiện thường xuyên trong quá trình sản xuất sản phẩm cũng như trong giao dịch thương mại nhằm đảm bảo cho sản phẩm được sản xuất ra hay hàng hoá được mua bán đáp ứng các yêu cầu đề ra. Đánh giá phù hợp trực tiếp phục vụ cho các yêu cầu quản nhà nước về đảm bảo an toàn, bảo vệ sức khoẻ môi trường đối với các hàng hoá được xuất, nh ập khẩu hay mua bán trên thị trường. Đánh giá sự phù hợp cũng trực tiếp giúp cho các nhà sản xuất, kinh doanh biết được mức độ chất lượng sản phẩm, hàng hoá của mình so với các yêu cầu quy định hay so với mong đợi của khách hàng, từ đó biện pháp cải tiến, nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm, hàng hoá dịch vụ. Hầu hết các nước đã thiết lập hệ thống công nhậ n phòng thí nghiệm của mình như Hệ thống NAMAS của Anh, NATA của Úc, KOLAS của Hàn Quốc, CNAS của Trung Quốc, VILAS của Việt Nam. Trong đó những hệ thống đã đi vào hoạt động từ vài chục năm nay như NAMAS của Anh từ 1945, DKD của Đức từ những năm 70 của thể kỷ trước. Năm 1977 ra đời Tổ chức Hợp tác Công nhận Phòng thí nghiệm Quốc tế - ILAC năm 1992 Tổ chứ c Hợp tác Công nhận Phòng thí nghiệm khu vực Châu Á - Thái Bình Dương - APLAC được thành lập. Kể từ đó, các hệ thống công nhận phòng 2  thí nghiệm của các nền kỹ thuật đã hợp tác chặt chẽ với nhau theo các chương trình hành động nhằm thúc đẩy hoạt động công nhận ở mỗi nước, cùng nghiên cứu, đóng góp vào việc cải tiến các chuẩn mực đánh giá phòng thí nghiệm để thực hiện thống nhất ở các nước. Các Thoả ước thừa nhận lẫn nhau về công nhận phòng thí nghiệm (MRA) của ILAC APLAC là sở để thừa nhận lẫn nhau các kết quả đo lường thử nghiệm, hướng tới mục tiêu “Một tiêu chuẩn, một lần thử nghiệm, một giấy chứng nhận, được chấp nhận ở mọi nơi” Đồng thời, các quốc gia đều rất chú trọng hoàn thiện các thủ tục đánh giá, chỉ định quan thử nghiệm, quan kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa, c ơ quan giám định phục vụ nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong nội địa cũng như xuất khẩu, tăng cường năng lực cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa sản xuất ra trên trường quốc tế Ngày 21 tháng 11 năm 2007, Quốc hội khóa XII thông qua Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá ngày 31 tháng 12 năm 2008, Chính phủ ban hành Nghị định số 132/2008/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều củ a Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Một trong những nội dung rất quan trọng của hai văn bản nêu trên là hoạt động đánh giá sự phù hợp. Tổ chức đánh giá sự phù hợp là tổ chức tiến hành hoạt động thử nghiệm, giám định, kiểm định, chứng nhận sự phù hợp của sản phẩm, hàng hoá, quá trình sản xuất, cung ứng dịch vụ phù hợp với tiêu chuẩn công b ố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Bộ Khoa học Công nghệ cũng ban hành Thông số 09/2009/TT-BKHCN ngày 08 tháng 04 năm 2009 hướng dẫn về yêu cầu, trình tự, thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp. Tuy nhiên, thời gian qua, nhiều Bộ ngành cũng chưa ban hành được những văn bản quy phạm pháp luật quy định hoạt động này trong ngành mình. Do đó, trong năm 2010, Vụ Khoa học Công nghệ tiến hành đề tài nghiên c ứu khoa học nói trên nhằm hệ thống hóa sở pháp của công tác đánh giá sự phù hợp, tiến hành đánh giá toàn diện năng lực của các các tổ chức đánh giá sự phù hợp đối với 3  các sản phẩm, hàng hóa đặc thù của ngành Công Thương, qua đó đề xuất trình tự, thủ tục đánh giá, chỉ định quan thử nghiệm, quan kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa, quan giám định ngành công thương. Mục tiêu của đề tài Hệ thống hóa sở pháp đề xuất các mô hình quan thử nghiệm, quan chứng nhận, quan giám định chất lượng, quan kiểm đị nh sản phẩm hàng hóa đối với các sản phẩm hàng hóa đặc thù ngành công thương. Nội dung nghiên cứu chính của đề tài: - Nghiên cứu tổng quan về đánh giá sự phù hợp trong ngoài nước. - Phân tích, đánh giá xác định các sản phẩm đặc thù của ngành công thương. - Tổng hợp, đánh giá hiện trạng quản chất lượng sản phẩm, hàng hoá của ngành công thương trong sản xuất; trong nhập khẩu; trong xuất khẩu; trong lưu thông trên thị tr ường; trong quá trình sử dụng, - Nghiên cứu hệ thống sở pháp cho hoạt động đánh giá, chỉ định quan thử nghiệm, quan kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hoá quan giám định ngành công thương: + Nghiên cứu sở pháp quốc tế đối với hoạt động chứng nhận, công nhận giám định; + Nghiên cứu sở pháp quốc gia đối với hoạt động chứng nhậ n, công nhận giám định. - Tổng hợp, đánh giá hiện trạng năng lực của các quan thử nghiệm, quan kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hoá quan giám định ngành công thương - Đề xuất nâng cao năng lực của các quan thử nghiệm, quan kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hoá quan giám định ngành công thương. 4  - Đề xuất hướng dẫn trình tự, thủ tục đánh giá, chỉ định quan thử nghiệm, quan kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa, quan giám định ngành công thương. Hiện tại, ngành công thương chưa tổ chức chứng nhận, do đó mà tổ chức đánh giá sự phù hợp ngành công thương trong phạm vi nghiên cứu của đề tài này cụ thể chỉ gồm: các quan thử nghiệm, quan giám định kiểm định chất lượng sản phẩm hàng hóa của ngành công thương. 5  CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP I.1 Những thủ tục đánh giá sự phù hợp được quốc tế thừa nhận I.1.1 Khái niệm về đánh giá sự phù hợp Đánh giá sự phù hợp là một thủ tục được quốc tế thừa nhận để chứng tỏ rằng các yêu cầu cụ thể đối với một sản phẩm, quy trình, hệ thống, con ngườ i hay tổ chức đã được đáp ứng. Đánh giá sự phù hợp đóng một vai trò quan trọng cho thương mại sự phát triển bền vững. Tại các quốc gia đang phát triển, hoạt động đánh giá sự phù hợp thường ít phát triển hơn so với các nước công nghiệp hoá. Mục đích của đánh giá sự phù hợp là cung cấp lòng tin cho người sử dụng rằng các yêu cầu đối với sản ph ẩm, dịch vụ hệ thống được đáp ứng. Niềm tin tưởng đó, đến lượt bản thân nó, sẽ đóng góp trực tiếp cho sự chấp nhận của thị trường đối với các sản phẩm, dịch vụ hệ thống này. Sự tin tưởng của người sử dụng thể đạt được thông qua sự hợp tác giữa các tổ chức đánh giá sự phù hợp và/hoặc các tổ chức được công nhận, dẫn đến việc thừa nhận lẫn nhau sự quảng bá xuyên biên giới về công việc của các bên tham gia. Đề cập về tầm quan trọng của thử nghiệm, chứng nhận công nhận trong nền kinh tế toàn cầu, Tiêu chuẩn ISO/IEC 17011: Đánh giá sự phù hợp - Các yêu cầu chung đối với các tổ chức công nhận khi công nhận các tổ chức đánh giá sự phù hợp, quy định: “Trong lĩnh vực quản lý, quan thẩm quyền nhà nước thực thi pháp luật liên quan đến việc chấp nhận các sản phẩm, dịch vụ để bảo vệ an toàn, sức khoẻ, môi trường, ngăn ngừa gian lận hoặc vì sự công bằng trên thị trường. Trong lĩnh vực tự nguyện, nhiều ngành công nghiệp trong phạm vi một nền kinh tế hay toàn cầu, thiết lập các hệ thống đánh giá s ự phù hợp chấp nhận, nhằm đạt được một trình 6  độ kỹ thuật tối thiểu, tạo điều kiện cho việc so sánh [giữa các sản phẩm, dịch vụ, hệ thống],và cũng để đảm bảo cạnh tranh bình đẳng. Một điều kiện tiên quyết đối với kinh doanh bình đẳng là bất cứ sản phẩm hay dịch vụ nào, khi đã chính thức được chấp nhận trong một nền kinh tế, thì phải được lưu thông tự do tại những nền kinh tế khác mà không phải tiến hành nhiều thử nghiệm, giám định, chứng nhận lặp lại v.v. Điều này là cần thiết cho dù toàn bộ hay một phần của sản phẩm hoặc dịch vụ phải là đối tượng chịu sự quản hay không” Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế - ISO các tổ chức thẩm quyền khác định nghĩa về Đánh giá sự phù hợp nh ư sau: “Tất cả các hoạt động liên quan đến việc quyết định trực tiếp hoặc gián tiếp rằng các yêu cầu đưa ra trong tiêu chuẩn tiêu chuẩn hoặc quy chuẩn kỹ thuật phải được đáp ứng. Thủ tục đánh giá sự phù hợp tạo ra một phương thức đảm bảo rằng các sản phẩm, dịch vụ hoặc hệ thống được sản xuất hoặ c vận hành với các đặc tính theo yêu cầu, những đặc tính này thống nhất trong các sản phẩm, dịch vụ hoặc hệ thống khác nhau. Đánh giá sự phù hợp bao gồm: lấy mẫu thử nghiệm; giám định; chứng nhận; đánh giá hệ thống quản chất lượng (kể cả HACCP quản an toàn thực phẩm) chứng nhận; công nhận năng lực của các hoạt động này thừa nhận nă ng lực của tổ chức công nhận. Một quy trình đánh giá sự phù hợp cụ thể thể bao gồm một hay nhiều hoạt động đánh giá sự phù hợp này. Trong khi từng hoạt động này là tách biệt, song chúng vẫn mối liên hệ mật thiết với nhau. Ngoài ra, các tiêu chuẩn được đan xen với nhau trong toàn bộ các khía cạnh của các hoạt động này thể tác động lớn đến kết quả của một quá trình đánh giá sự phù hợp. Hoạt động đánh giá sự phù hợp tạo sự liên kết quan trọng giữa tiêu chuẩn (xác định những đặc tính cần thiết hoặc các yêu cầu đối với sản phẩm) bản thân các sản phẩm”. Hội đồng Tiêu chuẩn Canada trong “Các nguyên tắc Đánh giá sự phù hợp Quốc gia Canada” đưa ra một giải thích dễ hiểu hơn về đánh giá sự phù hợp: [...]... phẩm, hàng hoá (sau đây gọi là kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa) là việc quan nhà nước xem xét, đánh giá lại chất lượng sản phẩm, hàng hoá, quá trình sản xuất, cung ứng dịch vụ đã được đánh giá chất lượng bởi các tổ chức đánh giá sự phù hợp hoặc đã được áp dụng các biện pháp quản chất lượng khác của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh 21   - quan trách nhiệm thực hiện việc kiểm. .. việc kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá (sau đây gọi là quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá) là quan được phân công, phân cấp thực hiện nhiệm vụ quản nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá thuộc Bộ quản ngành, lĩnh vực, quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương - Tài liệu kèm theo sản phẩm, hàng hoá bao gồm kết quả đánh giá... NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP ĐỐI VỚI CÁC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA ĐẶC THÙ CỦA NGÀNH CÔNG THƯƠNG II.1 Hệ thống sở pháp của Việt Nam đối với hoạt động đánh giá sự phù hợp Hiện tại, trong hệ thống sở pháp tại Việt Nam về lĩnh vực đánh giá sự phù hợp 02 Luật quan trọng gồm: - Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa số 05/2007/QH12 ngày 21/11/2007; - Luật Tiêu chuẩn và. .. của sản phẩm được thử nghiệm theo các tiêu chuẩn an toàn được quốc gia, quốc tế thừa nhận phải thể dự đoán được rủi ro cháy, điện giật, các mối nguy hiểm khác Tổ chức chứng nhận định kỳ hoặc đột xuất kiểm tra sở sản xuất để đánh giá các sản phẩm tiếp tục đáp ứng các yêu cầu an toàn sản phẩm Thậm chí sau khi đánh giá sản phẩm ban đầu, tổ chức chứng nhận sẽ kiểm tra mẫu của sản phẩm lặp... phòng Công nhận Chất lượng, các Bộ ngành đều hình thành mạng lưới các tổ chức đánh giá sự phù hợp đối với các sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản nhà nước của mình Đó thể là hệ thống các phòng thử nghiệm (PTN), các tổ chức kiểm định giám định được chỉ định để phục vụ yêu cầu quản của ngành đối với các sản phẩm, hàng hóa Kết luận chương I: Chương này đã hệ thống lại những khái niệm, định. .. động kiểm định phương tiện đo thuộc danh mục phương tiện đo phải kiểm định theo quy ịinh của pháp luật về đo lường Thông áp dụng đối với: • Các quan nhà nước thẩm quyền, liên quan đến hoạt động thử nghiệm, giám định, kiểm định, chứng nhận đẻ xác định sự phù hợp so với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng; • Tổ chức đánh giá sự phù hợp trong nước nước ngoài hoạt động thử nghiệm, giám định, kiểm định, ... nghiệm; giám định; chứng nhận; đánh giá hệ thống quản chất lượng (kể cả HACCP quản an toàn thực phẩm) chứng nhận; công nhận năng lực của các hoạt động này thừa nhận năng lực của một tổ chức công nhận Một quá trình đánh giá sự phù hợp cụ thể thể gồm một hoặc nhiều các hoạt động đánh giá sự phù hợp này I.1.2 Đánh giá sự phù hợp thuận lợi hoá thương mại Hài hoà các thủ tục đánh giá... rằng một sản phẩm (kể cả dịch vụ), quá trình, con người, tổ chức hoặc dịch vụ phù hợp với những yêu cầu cụ thể Chứng nhận sản phẩm Tồn tại nhiều dạng khác nhau Ví dụ, chứng nhận sản phẩm thể bao gồm thử nghiệm ban đầu một sản phẩm kết hợp với đánh giá hệ thống quản chất lượng của nhà cung ứng Sau đó thể bao gồm giám sát, tính đến hệ thống quản chất lượng của nhà cung ứng thử nghiệm... cầu, trình tự, thủ tục đăng ký lĩnh vực hoạt động đánh giá sự phù hợp Thông này hướng dẫn yêu cầu, trình tự, thủ tục đăng ký lĩnh vực hoạt động của các tổ chức đánh giá sự phù hợp cung cấp dịch vụ đánh giá sự phù hợp gồm: thử nghiệm giám định, kiểm định, chứng nhận Thông áp dụng đối với tổ chức cung cấp dịch vụ đánh giá sự phù hợp các quan quản nhà nước liên quan đến hoạt động đánh giá... với sản phẩmSản phẩm đạt yêu cầu kỹ thuật chính quy định bởi tổ chức chứng nhận thích hợp được coi là phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn cụ thể • Dấu thể hiện sự tuân thủ với quy định pháp luật Dấu chứng nhận sản phẩm không được chủ định để ám chỉ về chất lượng Để được dấu phù hợp cho một sản phẩm, nhà sản xuất được yêu cầu thực hiện một chương trình thử nghiệm sản phẩm toàn diện Mẫu của sản .  các sản phẩm, hàng hóa đặc thù của ngành Công Thương, qua đó đề xuất trình tự, thủ tục đánh giá, chỉ định cơ quan thử nghiệm, cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa, cơ quan giám định ngành. thử nghiệm, cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hoá và cơ quan giám định ngành công thương. 4  - Đề xuất hướng dẫn trình tự, thủ tục đánh giá, chỉ định cơ quan thử nghiệm, cơ quan kiểm. tr ường; và trong quá trình sử dụng, - Nghiên cứu hệ thống cơ sở pháp lý cho hoạt động đánh giá, chỉ định cơ quan thử nghiệm, cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hoá và cơ quan giám định ngành
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu cơ sở pháp lý và trình tự thủ tục đánh giá, chỉ định cơ quan thử nghiệm, cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa, có quan giám định ngành công thương, Nghiên cứu cơ sở pháp lý và trình tự thủ tục đánh giá, chỉ định cơ quan thử nghiệm, cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa, có quan giám định ngành công thương, Nghiên cứu cơ sở pháp lý và trình tự thủ tục đánh giá, chỉ định cơ quan thử nghiệm, cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa, có quan giám định ngành công thương

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay