Thiết kế hệ thống hút khô tàu hàng 10500 tấn

33 588 1

Fowin Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 10,913 tài liệu

  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/04/2014, 23:26

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG 1. Giới Thiệu Chung Về Tàu 1.1. Khái quát chung về tàu hàng. Tàu hàng được lái một chân vịt,và được dẫn động bằng động cơ diesel và phù hợp cho việc chở hàng. Tàu có sống mũi đổ về phía trước trên đường nước và mũi quả lê dưới đường nước, sống đuôi ngang bán cân bằng. Tàu hàng có bốn khoang hàng ,buồng máy, két nước ballast /dằn, két mũi và két sau lái được ngăn cách bởi sáu vách ngăn kín nước. ThiÕt kÕ m«n häc - m¸y phô tµu thñy      !" #$%&'()*+*,-+%./,+- +$0)"     #  $  1)    2  3  14  +  ))  5  14 %14)6!61(+" 74%8914+"74)8914+:" ;30<!*=614+$>?614) @*($AA30#B314,*?0 )C@14))14A" @*($A33014?0)C@14A 14DA-1414+EF *$*( " 7)#1?B*) G3F" )2G 0?H3#? $"""I$*(3,AJ)61F2-+/ 3?'1 K?J)3#B 1"  !"#$%&'()*%+,  !"#$ )2C3#?9DLM3K .3@J)61FH1F/8)N)&M*-)K  2I+K1/J)61F,<  1O P ThiÕt kÕ m«n häc - m¸y phô tµu thñy QRSSTQ7URVR7WT7URIQ7I QXY ZQXY H[\*].$?I ;67F[ Q)H[^I H[\*].$?I   &'()*-$.* M3KN.3@H1F/8)N)&M* -)K 2I)P >"_3@/J)+61O" `" QN.3@J)61F" a" b0+.$?'+/>cdd" e" b0+.$?')@*,F>cfeHXTgUXI" h)2P Q>cfi X8)&>ci>>cia`jjj X8)&>cii'0*3')#FB" k" b0+.$?'/ 0*->cfa)20+>cfi" d" b0+.$?'0,@*3')>ci`/8) &+" f" b0+.$?'K6L)@*,F>cf`/8)& >ci> i" b0+.$?'(>cdc" c" _@/ -FZl$++" >j" _@1,7* >>" _@1,Xm>cid)2/*:" >`" _@1,S)))>cid)2/*:" >a" ,ERXTdckj" ThiÕt kÕ m«n häc - m¸y phô tµu thñy  /+, Z/$)/00nG 3# )J@-F)" b6/@-)1)]J3<# /G" >"bnGBB!.)61F `"bnGJ)J3#3#B" a"bnG0+.$?')@-*,F B!.)61F)3L+61O" )" bnG)1?B5B*o" " bnG)?" " bnG)?,@" e"bnG+/.$?61FB)3L+61O" k"bnG.$?'1(+5(61FB)3L +61O" d"bnG.$?' 6L0\A f" bnG'-61FB" i" bnG1)2p/q61FL(J [ Q)B'r)=#B" c" ZnG'?1?BJ)" /0(1, /234(1,567-(89567 b' g )M s>ad"ejHI b'`*9 g pp s>`d"jjHI b'* hs`j"`jHI b'5')@ts>>"ajHI Z++?1? si"`jHI Z++,E u si"akH: ThiÕt kÕ m«n häc - m¸y phô tµu thñy / ;<. t0- gv45u34 t%$ //7=> /*:$)!++#/1/P>jkjjZHBI &*:1/Pi`jjHBI /?@8-A9A9B w+((A)P X$A x*)5%$H a I h)51 H a I tA$> ej>` afi> tA$` eikj edke tA$a kjjc ei>j tA$e ef`c eecc &$ >idjj a >ffee a w+((14)P 74A dki"ji a 74A >aj"e` a 74+: `e`"ce a 74+ `>jd">> a h/((14 xy>h/u(14 *:*,P Q+:P >"jjj5 a Q+FP >"j`k5 a uA$P j"ckj5 a uAP j"iij5 a uA0* z j"c`j5 ThiÕt kÕ m«n häc - m¸y phô tµu thñy h{Qx>">P7|bttw}bb~b7•b€U•‚ 74 g  H a I *:HZI ƒ"„ Q+: X"„ Q+ F ƒ"T uA ƒ"T u"T uAu"T g"T uAg"T HA0 *I 74% aa>"ej aac"dc 74 ))$ > ck">` cf"kj ck">` cf"kj 74 ))$ ` >ff"k` >i>"cd >ff"k` >i>"cd 74 ))$ a `>c"ee ``e"ca `>c"ee ``e"ca 74 ))$ e >dd"ae >fj"kj >dd"ae >fj"kj 74 ))$ k >kk"k> >kc"ej >kk"k> >kc"ej 74 ))$ d >ed"ik >kj"k` 74ƒT $> >k>"fe >ai"ac 74ƒT $` `id"d> `d>"ac 74ƒ"T $a `>c"fa `jj"ac 74u"T $> `j"jc >d"cf `j"ka >f"ae 74u"T $` ee"cj af"ca ee"cj af"ca 74D Ag"T >`"ak ThiÕt kÕ m«n häc - m¸y phô tµu thñy 74)  >`e">i >`e">i >>i"fd >>i"fd & `e`"ce `>ki"fc djj">f >>j">f >`"ak 74%8914+:" 7$N(cd…Aƒ"Tu"Tg"T /C4DE%3#FA9B:GH<GA3+6 $81#`kjjZ"*,F@†.)3$)J)3 ( yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy1/P>e"j15/O $@3!+/?1?*,F10BJ)3( n+>k…+@F" yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy1/P>a"`1H/OI w+(,), Hr$+3(I@0B* ]*,!$Aƒ"T*$(BBe>jjj7V51+K)  a… yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy1/P>k"`B53 A@($!*,=B,), !*, Aƒ"T)2/Au"T yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy1/P>`jjjL /IJHK8*L$M Z3(PZ3u#)1‡@/'*K?+) 6M/" b0B$)a`jj7„Hk`ijSXIM`>j y> b0B*]a>>k7„HeeiiIM>cc y> Hik…ZbTI Z3(P@K1(= U"beej[afk7[UHajj7„Iyyyyyyyyyyyyyyy` Z3pyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy` akk7„HeiaIM>`jj y> bP@eL 7)hb a yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy> Thiết kế môn học - máy phụ tàu thủy ?4N2 ?+'%*MOH4N2 ?+'OH4 Bơm nớc từ ngoài tàu vào tàu (khi dằn ) và bơm nớc từ tàu ra ngoài biển (khi hút khô) để đảm bảo cho sự ổn định của con tàu khi hành hải trên biển ,khi xếp dỡ hàng và khi đỗ bến Ngoài ra nó còn phục vụ cho việc bơm vận chuyển nớc phục vụ cho sinh hoạt trên tàu và vệ sinh tàu bơm chuyển dầu nớc 1.4.1.2. Nhiệm vụ của hệ thống Hút khô bao gồm hút tất cả nớc trên tàu ra ngoài : Hút nớc từ các két nớc dằn ra ngoài tàu Hút nớc thải sinh hoạt Hút hỗn hợp dầu nớc đi phân ly và thải ra ngoài Hút khô thùng xích neo Việc dằn và hút khô cần đảm bảo hợp lýđể tàu có thể đảm bảo đợc sự ổn định cần thiết của con tàu khi đỗ bến hay khi hành hải ? PLDQ%L$.*AGHD04 + Các thiết bị chính - Bơm hút khô dằn-cứu hoả . - Bơm chữa cháy dùng chung . - Phân ly dầu nớc. - Bơm phục vụ phân ly. - Bơm phụt hút khô hộp xích neo. Hệ thống hút khô gồm các bơm truyền động điện kiểu ly tâm đứng tự hút độc lập với nhau. Hệ thống đảm bảo khi 1 bơm đang hút khô qua ống chính thì bơm kia có thể hút khô qua nhánh hút trực tiếp. Hệ thống đảm bảo nớc ngoài tàu không vào đợc trong bất kỳ các khoang nào nhờ các van hút khô kiểu chặn 1 chiều trên mỗi nhánh. Tại các khoang hút khô hoặc dằn khó đi đến đều đợc đặt các ống đo. Các khoang kín đợc đặt ống thông hơi, đầu ống thông hơi đợc đa lên boong hở. Các két dằn đáy đôi khoang hàng các ống thông hơi và đo dẫn trực tiếp lên boong chính. + Hút khô các khoang: Thiết kế môn học - máy phụ tàu thủy Mỗi khoang hàng có 2 miệng hút khô cho mỗi khoang hàng nằm trong giếng hút đặt tại phía sau của mỗi khoang hàng. Buồng bơm chữa cháy sự cố, buồng máy phát bờ, khoang chứa két thải, khoang máy lái, mỗi khoang bố trí một miệng hút khô và đợc bố trí cho chúng tự chảy về hố tụ phía vách sau của buồng máy qua van tự đóng. Hút khô 2 hầm xích neo, kho mũi, kho sơn dùng Ejector đợc bố trí trong kho mũi. Nớc dẫn động từ bơm chữa cháy. Hệ thống hút các khoang trên phía mũi phải đợc điều khiển từ xa từ cabin lái. + Hút khô buồng máy: Trong buồng máy bố trí 03 hố tụ để gom nớc trong buồng máy. trong đó 02 bố trí ở bên mạn tàu sát vách trớc buồng máy và 01 hố tụ phía vách sau buồng máy. các hố tụ có dung tích đảm bảo > 0.17m 3. Hai hố tụ vách trớc buồng máy bố trí 02 miệng hút khô nhánh nối với đờng ống hút khô chính. Và 2 miệng hút đợc nối trực tiếp với 2 bơm hút khô. Trên các đ- ờng ống này đặt các hộp cặn và van chặn 1 chiều. Hút khô hầm trục, khoang cách ly vách trớc buồng máy nhờ một miệng hút khô và đợc nối với đờng ống hút khô chính. Hố tụ vách sau buồng máy bố trí 01 miệng hút khô và nối với cửa hút của bơm phục vụ phân ly và với đờng ống hút khô chính. Nớc lẫn dầu trong buồng máy đ- ợc hút bằng bơm phân ly dầu nớc có khả năng hút hết dầu và nớc lẫn dầu trong buồng máy. Nớc lẫn dầu có thể đi: Vào bầu phân ly dầu nớc để lọc, nớc sạch có nồng độ dầu < 15 PPM (>kA * Iđợc xả ra biển, dầu bẩn đợc tách đa về két dầu bẩn. Vào két gom nớc đáy tàu và lại hút từ két gom để đi lọc tại bầu phân ly. Bố trí 01 miệng hút khô nối trực tiếp vào cửa hút của bơm nớc biển làm mát máy chính, không có hộp cặn để hút ứng cấp buồng máy. Tay van chặn 1 chiều của nhánh này đợc dẫn lên trên sàn buồng máy và gắn biển báo Chỉ dùng hút khô ứng cấp. Khoang cách ly két dầu DO ở 2 bên mạn tàu, mỗi khoang bố trí đờng ống tự chảy về hố tụ phía vách sau của buồng máy qua van tự đóng. ?/RGSD44N(2 1.4.3.1. Không đợc đa hệ thống hút khô cho các khoang hàng vào buồng máy. Bơm dầu hàng có thể hút khô + điều kiện là hệ thống ống dầu hàng trong buồng bơm dầu hàng dùng để hút khô thoả mãn yêu cầu ở 13.5.3 và 13.5.4 qui phạm phân cấp và đóng tàu vỏ thép. 1.4.3.2. Các ống hút khô các khoang hàng phải thoả mãn điều kiện sau: Thiết kế môn học - máy phụ tàu thủy (1) nếu có hai hệ thống dầu hàng trở lên (ví dụ hệ thống hút chính và hệ thống hút vét ) hoặc có các hệ thống dầu hàng độc lập cho các két dầu/dằn ,các khoang hàng đợc lựa chọn (đối với các két dầu/dằn thì bao gồm cả việc hút nớc dằn) khi tàu ở dạng tàu hàng khô thì các ống dầu hàng này có thể đợc dùng làm các ống hút khô cho các khoang hàng .Đờng kính các ống dầu hàng đợc dùng làm các ống hút khô không đợc nhỏ hơn đờng kính qui định cho các ống hút khô. (2) khi có các ống chỉ để hút khô phải có bơm hút khô riêng trong buồng bơm dằn hàng hoặc phải nối các đầu hút khô với bơm dầu hàng trong buồng bơm dầu hàng .Khi dùng bơm dầu hàng làm bơm hút khô phải có một van chặn và một van chặn một chiều ở chỗ nối giữa ống hút khô và bơm dầu hàng. 1.4.3.3. Miệng hút khô trong các khoang phải thoả mãn yêu cầu sau: Nói chung phải có một miệng hút khô đặt ở mỗi mạn phía đuôi tàu ở khoang hàng .Khi 'dài khoang hàng của tàu chỉ có một khoang hàng vợt quá 66 m thì phải bố trí thêm một một hút thích hợp ở nửa chiều dài phía trớc của khoang. ThiÕt kÕ m«n häc - m¸y phô tµu thñy  TUVWWX Giíi thiÖu chung 406Q YHZ 406Q [...]... 4m 2 Thiết kế môn học - máy phụ tàu thủy Bang 3.2 Cỏc hờ thng thit b Thiết kế môn học - máy phụ tàu thủy Thiết kế môn học - máy phụ tàu thủy Thiết kế môn học - máy phụ tàu thủy Tài liệu tham khảo - Qui phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép TCVN_3 :2003 (phần 3 hệ thống máy tàu ) do bộ khoa học và công nghệ và môi trờng ban hành - Bản vẽ thiết kế tàu 10500T - Máy phụ tàu thuỷ - Trang trí động lực tàu. .. các hệ thống ống trên tàu đều đợc sơn các màu để biểu thị Bng ng kớnh cỏc on ng theo tiờu chun: CHNG 3: KT LUN Việc tính toán và thiết kế hệ thống dằn và hút khô cho tàu hàng 10500T phải thoả mãn qui phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép Việt Nam do bộ khoa học công nghệ và môi trờng ban hành , nó đáp ứng đợc đầy đủ các yêu cầu của hệ Thiết kế môn học - máy phụ tàu thủy thống từ việc bố trí miệng hút. .. hỳt x mn thụng qua h thng kờnh ng x mn Hệ thng hút khô thùng xích neo: khi tàu đỗ bến hoặc không hàng hải khi đó neo tàu đợc thả xuống và khi tàu hàng hải thì neo đợc kéo lờn vì vậy trong quá trình hàng hải thì buồng xích neo Thiết kế môn học - máy phụ tàu thủy sẽ bị đọng nớc vì vậy ta cần phải hút khô cho nó Việc hút khô đợc tiến hành nh sau : -Bố trí hai miệng hút ở hai đầu ống số 148 ni vi van 1 chiu... trong hệ thng Vận tốc nớc trong ống lấy theo quy phạm: v = 2,5m/s 2.3.1 Tính đờng kính ống hút khô Thiết kế môn học - máy phụ tàu thủy Bang 2.2 ng kinh ụng hut khụ STT Đại lợng tính toán Kí hiệu 1 Chiều dài tàu L Đơn vị m 2 Chiều rộng tàu B m Theo thiết kế 3 Chiều cao tàu H m Theo thiết kế 4 Đờng kính trong ống hút khô chính dhk mm 1,68.[L.(B+H)]1/2+25 125,5 5 Chiều dài két dằn lớn nhất lk m Theo vỏ tàu. .. trong của ống hút khô nhánh d mm d = 2,15 l.( B + H ) + 25 69,4 Công thức tính Kết quả Theo thiết kế (L pp ) 126 20.20 8.20 Kết luận: Chọn ống hút khô chính có quy cách 130x8 Chọn ống hút khô nhánh có quy cách 70x6 2.3.2 Tính chọn bơm hút khô Bang 2.3 Bang tinh chon bm STT Đại lợng tính toán 1 2 3 Đờng kính trong ống hút khô chính Vận tốc cho phép của nớc đi trong ống Lu lợng bơm hút khô Kí.hiệu Đơn... đúng chức năng và nhiệm vụ của nó để đảm bảo đóng mở hợp lý trong các trờng hợp cụ thể 2.2.2 Nguyên lý của hệ thng Với hệ thống hút khô ta sẽ lần lợt xét đến các hệ thống hút khô sau: Hút khô cho các két dằn: Ti mi khoang dn c b trớ 1 ging hỳt khụ,cỏc van nờm,van 1 chiu: Thiết kế môn học - máy phụ tàu thủy -khoang dn s 2 (mn trỏi): nc t B/W16 (ging hỳt 16) qua van nờm 99Gvan 1 chiu 98G-van piston 97G.. .Thiết kế môn học - máy phụ tàu thủy Thiết kế môn học - máy phụ tàu thủy 2.2 Tính toán thit k 2.2.1 Phân tích lựa chọn phơng án thiết kế Do kết cấu và đặc điểm của con tàutàu hàng với 6 két dằn chính 1 két dằn mũi 1 két đựng nớc bẩn và một két đựng hỗn hợp dầu nớc cần đợc phân ly nên ta sẽ lựa chọn phơng án thiết kế nh sau: - Két nớc ngọt và nớc sinh hoạt... H=Ht+Hcb+Hms = 5 + 4,34 + 2,4= 11,74 (m) = 11,74 (m) < H = 45 (m) Kết luận: Hệ thống hút khô đảm bảo hút khô tất cả các miệng hút Khi chọn các ống thiết kế ta cần dựa vào đặc điểm của ống cần sử dụng : - đặc điểm chất lỏng cần bơm - áp suất ,vận tốc của chất lỏng cần bơm - Nó cần phù hợp yêu cầu về kinh phí cần thiết Nói chung ống dẫn nớc yêu cầu của nó không cao nh ống dẫn dầu ống dẫn nớc thờng đợc làm bằng... chuyn ng nờn tui th cao,lm vic ờm - Hệ thống quan trọng nhất là hệ thống bơm cho các két dằn Hệ thống này phải đảm bảo luôn luôn hoạt động trong trạng thái tốt nhất để đảm bảo cho sự an toàn của con tàu Vì vậy ta bố trí một bơm chính dùng cho dn và hút khô ngoài ra còn bố trí thêm mt bơm nữa là bơm chữa cháy dùng chung ,tức là bơm này vừa có thể dằn và hút khô lúc cần thiết ,vừa có thể dùng làm bơm chữa... ba nghả đi rẽ 6 1,5 14 Bầu lọc 7 3 15 Ca thông biển 8 2,5 16 Cửa xả nớc 9 2 Đn vị m3/s m m m/s2 Công thức tính Kết quả Theo thiết kế Theo thiết kế Theo thiết kế 0,033 45 4 10 Chọn theo điều kiện xấu nhất 0,033 Thiết kế môn học - máy phụ tàu thủy *Xác định tổn thất cột áp trên đờng ống hút khô cho đờng xa nhất đến két dằn mũi: Bang 2.6 Bang xac inh tụn thõt cua cụt ap trờn ng ụng hut khụ cho ng ụng . đóng tàu vỏ thép. 1.4.3.2. Các ống hút khô các khoang hàng phải thoả mãn điều kiện sau: Thiết kế môn học - máy phụ tàu thủy (1) nếu có hai hệ thống dầu hàng trở lên (ví dụ hệ thống hút chính và hệ. đóng. ?/RGSD44N(2 1.4.3.1. Không đợc đa hệ thống hút khô cho các khoang hàng vào buồng máy. Bơm dầu hàng có thể hút khô + điều kiện là hệ thống ống dầu hàng trong buồng bơm dầu hàng dùng để hút khô thoả mãn yêu cầu ở. phụt hút khô hộp xích neo. Hệ thống hút khô gồm các bơm truyền động điện kiểu ly tâm đứng tự hút độc lập với nhau. Hệ thống đảm bảo khi 1 bơm đang hút khô qua ống chính thì bơm kia có thể hút khô
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết kế hệ thống hút khô tàu hàng 10500 tấn, Thiết kế hệ thống hút khô tàu hàng 10500 tấn, Thiết kế hệ thống hút khô tàu hàng 10500 tấn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn