Nghiên cứu thực trạng công tác y tế trường học ở việt nam hiện nay và đề xuất mô hình quản lý phù hợp

107 3,049 27
  • Loading ...
1/107 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/04/2014, 20:11

Mục tiêu nghiên cứu 1. Mô tả thực trạng về công tác tổ chức quản lý và hoạt động y tế trường học trong các trường phổ thông hiện nay. 2. Phân tích cơ chế phối hợp liên ngành trong việc triển khai các hoạt động y tế trường học hiện nay 3. Đề xuất mô hình quản lý công tác y tế trường học phù hợp ở Việt nam Mục tiêu nghiên cứu của đề tài nhằm trả lời các câu hỏi nghiên cứu nhưsau: 1. Có những hoạt động nào về Y trường học đã được tiến hành? Hoạt động nào tốt, hoạt động nào chưa tốt cần phải cải thiện? Những khó khăn, thuận lợi trong khi tiến hành? 2. Trên thực tế hoạt động y tế trường học do cá nhân/tổ chức nào quản lý? Quản lý bằng cách nào? Cơ chế quản lý này đã phù hợp chưa? Nếu có phù hợp ở mức độ nào? 3. Các hoạt động y tế trường học đã hiệu quả chưa? Điểm tốt và chưa tốt của các hoạt động này? 11 1 BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI CẤP BỘ Nghiên cứu thực trạng công tác y tế trường học Việt nam hiện nay đề xuất hình quản phù hợp 8992 Chủ nhiệm đề tài: TS. Chu Văn Thăng Cơ quan chủ trì đề tài: Trường Đại học Y Hà Nội Mã số đề tài: 4113-QĐ/BYT Năm 2009 2 BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI CẤP BỘ Nghiên cứu thực trạng công tác y tế trường học Việt nam hiện nay đề xuất hình quản phù hợp Chủ nhiệm đề tài: TS. Chu Văn Thăng Cơ quan chủ trì đề tài: Trường Đại học Y Hà Nội Cấp quản lý: Bộ Y tế Mã số đề tài: 4113-QĐ/BYT Thời gian thực hiện: từ tháng 9 năm 2007 đến tháng 9 năm 2009 Tổng kinh phí thực hiện đề tài: 400 triệu đồng Trong đó: kinh phí SNKH 400 triệu đồng Nguồn khác (nếu có) ………. triệu đồng Năm 2009 3 Báo cáo kết quả nghiệm thu đề tài cấp Bộ 1. Tên đề tài: Nghiên cứu thực trạng công tác y tế trường học Việt nam hiện nay đề xuất hình quản phù hợp 2. Chủ nhiệm đề tài: TS. Chu Văn Thăng- Bộ môn Sức khỏe Môi trường- Trường ĐHYHN 1. Cơ quan chủ trì đề tài: Trường Đại học Y Hà Nội 2. Cơ quan quản đề tài: Bộ Y tế 3. Thư ký đề tài: ThS. Lê thị Thanh Xuân- Bộ môn Sức khỏe Môi trường- Trường ĐHYHN 4. Phó chủ nhiệm đề tài hoặc ban chủ nhiệm đề tài (nếu có): 5. Danh sách những người thực hiện chính: là cán bộ của Bộ môn Sức khỏe Môi trường, Trường Đại Học Y Hà Nội, bao gồm • TS. Chu Văn Thăng • TS. Vũ Diễn • PGS. TS. Ngô n Toàn • ThS. Lê thị Thanh Xuân • CN. Đặng Ngọc Lan • ThS. BSCKII. Lê thị Kim Thoa • ThS. Trần Minh Hải • ThS. Trần Quỳnh Anh • CN. Hoàng thị Thu Hà • ThS. Lê thị Hoàn • ThS. Trần thị Thoa • CN. Nguyễn Thu Hương 6. Các đề tài nhánh (đề mục) của đề tài: Không 7. Thời gian thực hiện đề tài từ tháng 9 năm 2007 đến tháng 9 năm 2009 4 Những chữ viết tắt CSSK Chăm sóc sức khỏe CSSKBĐ Chăm sóc sức khỏe ban đầu CSSKHS Chăm sóc sức khỏe học sinh CVCS Cong vẹo cột sống ĐB Đồng bằng ĐN Đồng Nai GDSK Giáo dục sức khỏe HS Học sinh KSK Khám sức khỏe MN Miền núi NCSK Nâng cao sức khỏe PC Phòng chống PT Phú Thọ PVS Phỏng vấn sâu QB Quảng Bình SK Sức khỏe SL Số liệu TH Tiểu học THCS Trung học cơ sở THPT Trung học phổ thông TT Thành thị TTB Trang thiết bị VS Vệ sinh VSATTP Vệ sinh an toàn thực phẩm VSMT Vệ sinh môi trường WHO Tổ chức y tế thế giới YTDP Y tế dự phòng YTTH Y tế trường học 5 Mục lục Những chữ viết tắt 4 Mục lục 5 Danh mục bảng 7 Danh mục hình 8 Đặt vấn đề 9 CHƯƠNG I: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 12 1.1. Tổng quan về y tế trường học 12 1.1.1. Khái niệm về y tế trường học 12 1.1.2. Các cơ sở xây dựng trường học nâng cao sức khỏe Việt Nam [8,9,71] 15 1.1.3. Các văn bản pháp về y tế trường học tại Việt Nam 16 1.2 Lịch sử phát triển y tế trường học 19 1.3. Các nghiên cứu trên thế giới về y tế trường học 21 1.3.1. Các nghiên cứu về thực trạng y tế trường học 21 1.3.2. Các nghiên cứu về hình YTTH 22 1.3. Các nghiên cứu tại Việt Nam về y tế trường học 27 CHƯƠNG II: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 33 2.1. Cách tiếp cận: 33 2.2. Thiết kế nghiên cứu: 33 2.3. Đối tượng địa điểm nghiên cứu 33 2.3.1. Đối tượng nghiên cứu: 33 2.3.2. Địa điểm nghiên cứu 34 2.4. Cỡ mẫu cách chọn mẫu: 35 2.4.1. Nghiên cứu định tính: 35 2.4.2. Nghiên cứu định lượng (áp dụng công thức tả cắt ngang) 36 2.6. Kỹ thuật thu thập thông tin 38 2.7. Công cụ thu thập thông tin: 39 2.8. Thời gian thu thập số liệu tại thực địa 39 2.9. Loại trừ sai số 39 2.10. Tổ chức nghiên cứu: 39 2.11. Xử phân tích số liệu 40 2.12. Đạo đức nghiên cứu 40 CHƯƠNG III: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 41 3.1. Thực trạng hoạt động YTTH 41 3.1.1. Điều kiện pháp 41 3.1.2. Điều kiện thực hiện YTTH: 44 3.1.3. Nhân lực thực hiện: 46 3.1.4. Các chương trình y tế trường học đã thực hiện 52 3.1.5. Nhu cầu chăm sóc sức khỏe của học sinh 54 3.2. Cơ chế phối hợp liên ngành trong việc triển khai các hoạt động y tế trường học trong các trường phổ thông hiện nay 60  3.2.1. Kết quả thu thập số liệu sẵn có 60 3.2.2. Kết quả nghiên cứu định tính 62 3.2.3. Thuận lợi khó khăn trong quá trình phối hợp giữa các ban ngành: 64 3.3. Đề xuất hình quản nâng cao sức khỏe trường học 66 3.3.1. Kết quả phỏng vấn cán bộ YTTH: 66 6 3.3.2. Kết quả nghiên cứu định tính: 67  3.3.3. Đề xuất hình quản công tác YTTH 68 CHƯƠNG IV: BÀN LUẬN 71 4.1. Hoạt động y tế trường học 71 4.2. Những khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện công tác y tế trường học 80 4.2.1. Nguồn tài chính hạn hẹp: 80 4.2.2. Nguồn nhân lực thiếu không chuyên: 80 4.2.3. Trang thiết bị, cơ sở vật chất: 82 4.2.4. Cơ chế chính sách: 82 4.2.5. Công tác BHYT học sinh: 83 4.3. Cơ chế phối hợp liên ngành trong công tác YTTH: 85 4.5. Bàn luận về phương pháp nghiên cứu 89 KẾT LUẬN 90 1. Thực trạng về tổ chức quản hoạt động y tế trường học trong các trường phổ thông hiện nay 90  1.1. Điều kiện pháp lý: 90 1.2. Điều kiện thực hiện: 90 1.3. Người thực hiện: 90 1.4. Các hoạt động đã thực hiện: 90 2. Cơ chế phối hợp liên ngành trong việc triển khai các hoạt động y tế trường học hiện nay 91  3. hình quản công tác y tế trường học phù hợp Việt nam: 91 KHUYẾN NGHỊ 92 Tài liệu tham khảo 93   7 Danh mục bảng Bảng 1.1: Các chương trình y tế trường học Việt Nam (Nguồn thông tin: Bộ giáo dục Đào tạo, Bộ Y tế) 28  Bảng 2.1: Danh sách địa điểm nghiên cứu đã lựa chọn 34 Bảng 2.2: Tổng hợp số lượng mẫu nghiên cứu thực tế so với dự kiến lúc đầu 35 Bảng 2.3: Số lượng học sinh đã phỏng vấn tại 3 tỉnh nghiên cứu 38 Bảng 3.1: Một số văn bản chính về y tế trường học 41 Bảng 3.2: Điều kiện thực hiện hoạt động YTTH tại 27 trường phổ thông nghiên cứu tại 3 tỉnh 44  Bảng 3.3: Kinh phí cho công tác YTTH tại 3 tỉnh nghiên cứu 46 Bảng 3.4: Nhân lực thực hiện công tác YTTH qua thu thập số liệu có sẵn 46 Bảng 3.5: Kiến thức của cán bộ YTTH về 5 nội dung YTTH của Bộ Y tế 49 Bảng 3.6: Kiến thức của cán bộ YTTH về 8 nhiệm vụ YTTH của Bộ Y tế 50 Bảng 3.7: Số huyện thực hiện các chương trình YTTH trong giai đoạn 2001-2006 52 Bảng 3.8: Phân bố nơi khám chữa bệnh đầu tiên của học sinh sử dụng dịch vụ y tế cho lần ốm gần nhất trong 2 tuần qua theo vùng 57  Bảng 3.9: Ban chỉ đạo về YTTH theo các cấp 60 Bảng 3.10: Các ban ngành đoàn thể tham gia vào công tác YTTH theo các cấp (tỉnh, huyện, xã) 60  Bảng 3.11: Sự sẵn có hướng dẫn bằng văn bản về cơ chế phối hợp 61 Bảng 3.12: Sự sẵn có của văn bản hướng dẫn thực hiện công tác YTTH tại các đơn vị nghiên cứu 61  Bảng 3.13: Tổng hợp ý kiến của các đối tượng phỏng vấn sâu về các đơn vị thực sự tham gia vào công tác YTTH năm học 2007 – 2008 62  Bảng 3.14. Văn bản hướng dẫn cơ chế phối hợp hoạt động YTTH cấp huyện năm học 2007 – 2008 63  Bảng 3.15:Đề xuất của cán bộ YTTH về các hoạt động YTTH 66 Bảng 3.16: Đề xuất hình quản công tác YTTH 69 Bảng 4.1: So sánh giữa 4 nội dung của trường học nâng cao sức khỏe thực tế triển khai 72  8 Danh mục hình Hình 3.1: Phân bố loại cán bộ YTTH nghiên cứu 47 Hình 3.2: Phân bố trình độ cán bộ y tế trường học 48 Hình 3.3: Tỷ lệ % cán bộ YTTH giáo viên được tập huấn về YTTH trong 5 năm qua 51 Hình 3.4: Tỷ lệ % các hoạt động YTTH mà cán bộ YTTH thực hiện 53 Hình 3.5: Khả năng thực hiện các hoạt động YTTH của cán bộ YTTH 54 Hình 3.6: Kiến thức của học sinh về khái niệm nguyên nhân gây cận thị. 55 Hình 3.7: Tỷ lệ % học sinh thực hành cách phòng chống cận thị 56 Hình 3.8: Tỷ lệ % học sinh thực hành hoạt động YTTH 56 Hình 3.9: Tình hình ốm đau của học sinh trong 2 tuần qua 57 Hình 3.10: Tình hình ốm đau của học sinh trong 2 tuần qua 58 9 Đặt vấn đề Học sinh phổ thông chiếm gần 1/3 dân số, thuộc lứa tuổi trẻ, là tương lai của đất nước. Vì thế sức khỏe của học sinh hôm nayý nghĩa là sức khỏe của dân tộc mai sau. Công tác chăm sóc, bảo vệ nâng cao sức khỏe cho học sinh luôn là mối quan tâm hàng đầu của toàn xã hội. Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 23/02 năm 2005 của Bộ Chính trị về việc bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình m ới đã chỉ rõ “cần củng cố, phát triển cơ sở y tế trong các trường học trong cả nước, bố trí đầy đủ nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ y tế trong các trường học, cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường học tập, đồng thời bảo đảm cơ bản nguồn lực cho các hoạt động y tế các trường học”. Để thực hiện tố t các nhiệm vụ này, Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ thị số 23/2006/CT-TTg ngày 12/7/2006 qui định vai trò cụ thể của từng Bộ, Ban ngành trong công tác YTTH [17]. Cho tới nay, đã có rất nhiều văn bản, chỉ thị, quyết định do Thủ tướng Chính phủ, hai Bộ Y tế Bộ Giáo dục đào tạo ban hành nhằm chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện nhằm tăng cường công tác y tế tại các trường học [3,5-9, 31, 71,78,79]. Mặc dù có nhiều quan tâm nỗ lực của Đảng Nhà nước, của toàn xã hội, cho đến nay y tế trường học còn nhiều vấn đề cần được quan tâm [71], [79]. Theo báo cáo tổng hợp tình hình y tế trường học năm 2002 của Bộ Y tế, chỉ có 44/61 tỉnh thành phố có báo cáo về y tế trường học, trong đó 40/61 tỉnh thành có ban chỉ đạo cấp tỉnh theo hướng dẫn của liên Bộ Y Tế Bộ Giáo dục Đào tạo, 30/61 tỉnh có văn bản liên ngành y tế – giáo dục hướng dẫn các cấp thực hiện [79]. Chưa có tỉnh nào có đủ ban chỉ đạo y tế trường học cấp huyện. Các hoạt động y tế trường học triển khai chưa nhiều, nơi có triển khai cũng chỉ có một số nội dung như tạo phong trào xanh sạch đẹp, cung cấp nước uống cho học sinh, các công trình vệ sinh có tiến bộ như ng cũng chỉ đạt khoảng 50% yêu cầu, công tác khám sức khoẻ định kỳ, quản hồ sơ sức khoẻ hầu hết chưa thực hiện theo quy định. Toàn quốc chưa có số liệu chính thức về các bệnh trường học như cận thị cong vẹo cột sống học sinh [11, 71,78] Có nhiều khó khăn, tồn tại trong việc thực hiện hoạt động YTTH chư a được giải quyết như vấn đề đội ngũ cán bộ y tế trường học, kinh phí cho hoạt động y tế trường học, trách nhiệm của mỗi ngành (Y tế Giáo dục) chưa được xác định rõ ràng, vấn đề bảo hiểm y tế học sinh chưa được cha mẹ học sinh các nhà trường quan tâm, cơ sở vật chất nhà trường nói chung cơ sở vật chất cho y tế trường học còn rất nghèo nàn. Nh ững vấn đề này đã 10 đang là trở ngại cho việc nâng cao chất lượng hiệu quả y tế trường học của từng địa phương cả nước [7, 11, 42, 69, 71, 78, 79]. Theo tài liệu sổ tay thực hành Y tế trường học của Bộ Y tế năm 2002 [40], y tế trường học gồm 5 nội dung là vệ sinh học đường, phòng chống các bệnh truyền nhiễm, phòng chống các bệnh thường gặp khác, nha học đường (chăm sóc vệ sinh răng mi ệng) sơ cấp cứu ban đầu cho học sinh. Tuy nhiên việc thực hiện các nội dung này các trường học hiện nay còn chưa đồng nhất nhiều bất cập [71]. Cho đến nay đã có một số đề tài nghiên cứu về sức khỏe trường học, vệ sinh trường học của các tác giả như Trần Văn Dần [21- 26], Nguyễn Võ Kỳ Anh [1-2] nhưng nghiên cứu về các hoạt động YTTH cụ th ể, những khó khăn trong quá trình triển khai thì còn chưa được đầy đủ. Chính vì vậy, nghiên cứu một cách có hệ thống về hoạt động y tế trường học tại nước ta là một nhiệm vụ cần thiết, nó giúp cho các nhà quản hoạch định chính sách đẩy mạnh các hoạt động y tế trường học nhằm nâng cao sức khỏe cho học sinh trong thời gian tới. Xuất phát từ do trên, Bộ Y tế giao nhiệm vụ cho trườ ng đại học Y Hà Nội thực hiện đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ mang tên “Nghiên cứu thực trạng công tác y tế trường học Việt Nam hiện nay đề xuất hình quản phù hợp” được thực hiện trong hai năm 2007-2009 tại ba tỉnh (Phú Thọ, Quảng Bình, Đồng Nai) thuộc ba miền của đất nước. Mục tiêu nghiên cứu 1. tả thực trạng về công tác tổ chức quản hoạ t động y tế trường học trong các trường phổ thông hiện nay. 2. Phân tích cơ chế phối hợp liên ngành trong việc triển khai các hoạt động y tế trường học hiện nay 3. Đề xuất hình quản công tác y tế trường học phù hợp Việt nam Mục tiêu nghiên cứu của đề tài nhằm trả lời các câu hỏi nghiên cứu như sau: 1. Có những hoạt động nào về Y tế trường h ọc đã được tiến hành? Hoạt động nào tốt, hoạt động nào chưa tốt cần phải cải thiện? Những khó khăn, thuận lợi trong khi tiến hành? 2. Trên thực tế hoạt động y tế trường học do cá nhân/tổ chức nào quản lý? Quản bằng cách nào? Cơ chế quản này đã phù hợp chưa? Nếu có phù hợp mức độ nào? 3. Các hoạt động y tế trường học đã hiệu quả chưa? Điểm tốt chưa tốt của các hoạt động này? [...]... tại do trong cơ chế quản công tác y tế trường học hiện nay, từ đó đề xuất hình quản y tế trường học cho phù hợp * Nghiên cứu tả định lượng: áp dụng phương pháp điều tra thựa địa, phỏng vấn trực tiếp học sinh, giáo viên, cán bộ y tế học đường để tả thực trạng các hoạt động y tế trường học, hiệu quả của các hoạt động n y nhu cầu chăm sóc sức khỏe tại trường học * Nghiên cứu mô. .. tập trung vào những can thiệp đang kiểm soát (controlled) thường không bền vững (nonsustainable) [139] 1.3 Các nghiên cứu trên thế giới về y tế trường học 1.3.1 Các nghiên cứu về thực trạng y tế trường học Cho tới nay đã có một số nghiên cứu thực trạng y tế trường học trên thế giới Hầu hết các nghiên cứu tập trung vào tả thực trạng y tế trường học nhằm x y dựng hình y tế trường học [114, 117,... trong công tác y tế trường học chưa đồng bộ, chưa rõ ràng 5 Chưa có hình quản công tác trường học Việt Nam có hiệu quả 11 CHƯƠNG I: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Tổng quan về y tế trường học 1.1.1 Khái niệm về y tế trường học Theo Tổ chức y tế thế giới Y tế trường học hay trường học nâng cao sức khỏe là trường học trong đó cả lời nói việc làm đều có những hoạt động hỗ trợ cam kết thúc đ y sức... động y tế trường học hiện nay như thế đã phù hợp chưa? Cần phải làm gì để đảm bảo công tác y tế trường học thật sự hiệu quả (cả về quản hoạt động)? Giả thuyết nghiên cứu 1 Hệ thống y tế trường học hiện nay chưa rõ ràng về cơ chế quản 2 Hiệu quả của công tác y tế trường học chưa được đo lường 3 Chưa có số liệu về nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho học sinh tại các trường phổ thông 4 Khả năng phối hợp. .. tra * Đại diện Hội cha mẹ học sinh * Nhà quản lập chính sách (ngành y tế, giáo dục cấp tỉnh, huyện, xã) 33 * Các báo cáo, nghiên cứu, số liệu có sẵn về y tế trường học từ năm 2000 trở lại đ y * Cơ sở vật chất, điều kiện thực hiện y tế trường học tại các trường học 2.3.2 Địa điểm nghiên cứu Nhằm phân tích toàn diện về thực trạng hoạt động y tế trường học hiện nay, nghiên cứu đã lựa chọn các tỉnh... Tiến [68,69], nghiên cứu mối liên quan giữa môi trường sống sức khỏe của học sinh như Nguyễn Võ Kỳ Anh [1], nghiên cứu về thực trạng y tế trường học của Nguyễn Huy Nga, Lê Thu Hiền cộng sự [41,42], nghiên cứu về thực trạng vệ sinh trường học [7, 73] y u tố môi trường ảnh hưởng tới sức khỏe học sinh [72] Bên cạnh đó một số can thiệp cũng đã được tiến hành nghiên cứu đánh giá như hình thí điểm... sinh môi trường trong nhà trường Quản sổ y bạ các tài sản của phòng, trạm y tế Tham gia đánh giá tình trạng sức khoẻ của học sinh, sinh viên Trong nghiên cứu n y sẽ bám sát 4 nội dung 8 nhiệm vụ trên để tả thực trạng YTTH tại các tỉnh nghiên cứu 1.1.1.3 Quyền lợi của cán bộ y tế trường học [5] • Được hưởng chế độ đãi ngộ theo chính sách hiện hành quy định cho cán bộ y tế cơ sở hoặc hưởng... chỉ tập trung vào y tế trường học trong các trường phổ thông các cấp đối tượng nghiên cứu bao gồm: * Giáo viên các trường tiểu học, trung học cơ sở trung học phổ thông * Cán bộ y tế phụ trách công tác y tế học đường tại cấp Trung ương, tỉnh, huyện, xã * Cán bộ y tế học đường tại các trường tiểu học, trung học cơ sở trung học phổ thông * Học sinh lớp 4, lớp 8 lớp 11 tại các trường phổ thông... nhà trường khi đánh giá hình y tế trường học không chỉ dừng việc đo lường các kết quả về sức khỏe mà cần phải đo lường cả các kết quả về học tập của học sinh [111] Mối quan hệ giữa trường học- cộng đồng trường học- gia đình cũng được tăng cường nhờ thực hiện hình y tế trường học [93] Hưởng ứng mục tiêu của Tổ chức y tế thế giới, nhiều nước trong khu vực đã đ y mạnh công tác y tế trường học, ... hồi cứu: thu thập toàn bộ các văn bản pháp lý, các báo cáo, các nghiên cứu, bài báo có liên quan về y tế trường học từ năm 2000 trở lại đ y để bổ sung những thông tin về thực trạng y tế trường học, y u tố cản trở, hiệu quả của các hoạt động kinh nghiệm triển khai hoạt động n y tại Việt Nam 2.3 Đối tượng địa điểm nghiên cứu 2.3.1 Đối tượng nghiên cứu: Trong phạm vi nghiên cứu n y chỉ tập trung vào . BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI CẤP BỘ Nghiên cứu thực trạng công tác y tế trường học ở Việt nam hiện nay và đề xuất mô hình quản lý phù. nghiệm thu đề tài cấp Bộ 1. Tên đề tài: Nghiên cứu thực trạng công tác y tế trường học ở Việt nam hiện nay và đề xuất mô hình quản lý phù hợp 2. Chủ nhiệm đề tài: TS. Chu Văn Thăng- Bộ môn Sức. các hoạt động y tế trường học hiện nay 3. Đề xuất mô hình quản lý công tác y tế trường học phù hợp ở Việt nam Mục tiêu nghiên cứu của đề tài nhằm trả lời các câu hỏi nghiên cứu như sau: 1.
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu thực trạng công tác y tế trường học ở việt nam hiện nay và đề xuất mô hình quản lý phù hợp, Nghiên cứu thực trạng công tác y tế trường học ở việt nam hiện nay và đề xuất mô hình quản lý phù hợp, Nghiên cứu thực trạng công tác y tế trường học ở việt nam hiện nay và đề xuất mô hình quản lý phù hợp

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay