Chiến lược nguồn nhân lực đối với việc tạo dựng và phát triển lợi thế cạnh tranh trong công ty TNHH ABB Việt Nam

90 544 0
  • Loading ...
1/90 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/04/2014, 15:06

Chiến lược nguồn nhân lực đối với việc tạo dựng và phát triển lợi thế cạnh tranh trong công ty TNHH ABB Việt Nam [...]... đế phát triển nguồn nhân lực thông qua việc tạo dựng văn hóa đào tạo hỡc tập, nhằm nâng cao năng lực của nguồn nhân lực - cơ sỡ tạo dựng lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp Một chiến lược đào tạo phát triển có các đặc điểm chính sau: - Phát triển nguồn nhân lực đóng vai trò chính trong việc thực hiện thành công các chiến lược của doanh nghiệp Việc đầu tư phát triển nguồn nhân lực mang lại lợi. .. dựng phát triển lợi thể cạnh ttanh trong Cóng ty TNHH ABB Việt Sam - Quàn lý nhân tài 3.2 Chiến lược đào lạo phát triển Chiến lược đào tạo phát triển đàm bào cho tồ chức doanh nghiệp có được nguồn nhân lực có kỹ năng tài năng cần thiết, đồng thời từng cá nhân người lao động có được những cơ hội nâng cao kiến thức, kỹ năng năna lực Mục tiêu của chiến lược đào tạo phát triển là xây dựng. . .Chiến lược nguồn nhãn lực đối với việc rạo dựng phát triển lợi thể cạnh ttanh trong Cóng ty TNHH ABB Việt Sam tổng thề mang tính chất chiến lược lâu dài chứ không phải là các hoạt động quản trị nhân sự đơn lẻ Doanh nghiệp hay tổ chức phải thừa nhận nguồn nhân lực là năng lực cốt l i chú trọng vào việc tạo lập lợi thế cạnh tranh õ bớng kỹ năng khả năng của nhân viên 2 M ô hình... cùa tố chức Hàn Minh Hà - CNl-QTKD - 13 - Chiến lược nguồn nhãn lực đối với việc rạo dựng phát triển lợi thể cạnh ttanh trong Cóng ty TNHH ABB Việt Sam Khái niệm chiến lược được dựa trên cơ sở ba khái niệm cơ sở khác là: lợi thế cạnh tranh, năng lực đặc biệt (hay giá trị cơ bàn) phù hợp chiến lược' - L ợ i thế cạnh tranh: làm thế nào để doanh nghiệp tạo dựng được giá trị cho khách hàng Đ ẻ đạt... - Chiến lược nguồn nhãn lực đối với việc rạo dựng phát triển lợi thể cạnh ttanh trong Cóng ty TNHH ABB Việt Sam thông qua các tiêu chí định tính/ định lượng như động cơ làm việc, mức độ gắn bó với doanh nghiệp, trình độ kỹ năng, hiệu quà làm việc mức độ đóng góp của người lao động Góp phần tao loi thế canh tranh Khả năng tạo dựng đảm bảo lợi thế cạnh tranh là yếu tố then chốt cho sự phát triển. .. Minh Hà - CNÌ-QTKD -23- Chiến lược nguồn nhãn lực đối với việc rạo dựng phát triển lợi thể cạnh ttanh trong Cóng ty TNHH ABB Việt Sam tiềm năng đào tạo cho tương lai Tuyền dụng lựa chọn nhân lực đáp ứng phù hợp nhất với nhu cầu của doanh nghiệp là hoạt động chính là nên tàng đế phát triển C L N N L đào tạo phát triển hay đãi ngộ nguồn nhân lực Theo quan điểm hiện đại, năng lực cùa một tổ chức... CNÌ-QTKD -25- Chiến lược nguồn nhãn lực đối với việc rạo dựng phát triển lợi thể cạnh ttanh trong Cóng ty TNHH ABB Việt Sam lược đánh giá thành tích nhằm phát triền một văn hóa doanh nghiệp với hiệu suất sản xuất kinh doanh cao, nâng cao hiệu quà tổ chức xây dựne một nguôn nhân lực với trình độ, kỹ năng, năng lực động lực làm việc cao Chiến lược đánh giá thành tích chú trọng đến việc phát triên... là Công ty T N H H ABB - N ă m 2008: A B B Việt Nam chính thức sát nhập mảng sản xuất máy biến thế các mảng kinh doanh khác của các văn phòng đại diện A B B tại Hàn Minh Hà - CNÌ-QTKD -30- Chiến lược nguồn nhãn lực đối với việc rạo dựng phát triển lợi thể cạnh ttanh trong Cóng ty TNHH ABB Việt Sam Việt Nam Công ty T N H H A B B Việt Nam trở thành đại diện duy nhất của Tập đoàn A B B tại Việt Nam. .. lợi thế cạnh tranh Những chiến lược kinh doanh cụ thể thường chú trọng vào những vấn đề như phát triển kinh doanh, nâng cao chất lượng, chiến lược quản l chi phí, v.v Các chiến lược như ý chiến lược phát triển thị phần, phát triển công nghệ, hay phát triển nguụn nhân lực được xem là những chiến lược chức năng 2 Sơ lược về Chiến lược Nguồn nhân lực (CLNNL) 2.1 Khái niệm về CLNNL Theo Torrington Hall... nhân 1 Trích đẫn từ giáo trình "Introduction to Strategic Human Resource Manangement", ABE UK, trane 9 I THƯ Hàn Minh Hà - CNI-QTKD ' mỹ - 17- ị t : •" VIÊN Chiến lược nguồn nhãn lực đối với việc rạo dựng phát triển lợi thể cạnh ttanh trong Cóng ty TNHH ABB Việt Sam lực thê hiện định hướng của doanh nghiệp trong việc quản lý nguồn nhân lực Theo Michael Armstrong , một chiến lược nguồn nhân lực . trị nguồn nhân lực cùa Tập đoànABB ' ĩ - 81 - KÉT LUẬN iiỉ Chiến lược nguồn nhân lực đối với việc rạo dựng và phái triền lợi thế cạnh tranh trong Cóng ly TNHH ABB Việt . KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Đế tài: CHIẾN LƯỢC NGUỒN NHÂN Lực ĐÔI VỚI VIỆC TẠO DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN LỢI THÊ CẠNH TRANH TRONG CÔNG TY TNHH ABB VIÊT NAM Giáo viên hướng dẫn Sinh viên. đây gọi là Công tỵ Hàn Minh Hà - CNÌ-QTKD Chiến lược nguồn nhãn lực đối với việc rạo dựng và phát triển lợi thể cạnh ttanh trong Cóng ty TNHH ABB Việt Sam khách hàng và hiệu
- Xem thêm -

Xem thêm: Chiến lược nguồn nhân lực đối với việc tạo dựng và phát triển lợi thế cạnh tranh trong công ty TNHH ABB Việt Nam, Chiến lược nguồn nhân lực đối với việc tạo dựng và phát triển lợi thế cạnh tranh trong công ty TNHH ABB Việt Nam, Chiến lược nguồn nhân lực đối với việc tạo dựng và phát triển lợi thế cạnh tranh trong công ty TNHH ABB Việt Nam, CHƯƠNG I: MỘT SỐ LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC VÀ CHIẾN LƯỢC NGUỒN NHÂN LỰC, Định nghĩa về QTNNL, Sơ lược về Chiến lược, Sơ lược về Chiến lược Nguồn nhân lực (CLNNL), Nội dung chính của CLNNL, CHƯƠNG lI: THỰC TRẠNG CHIẾN LƯỢC NGUỒN NHÂN LỰC TRONG CÔNG TY TNHH ABB VIỆT NAM, Chiến lược của Công ty, Chiến lược Nguồn nhân lực của ABB Việt Nam, III. ĐÁNH GIÁ CÁC CHÍNH SÁCH NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY, Những vấn đề tồn tại và nguyên nhân, CHƯƠNG I: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA CHIẾN LƯỢC NGUỒN NHÂN LỰC TRONG CÔNG TY, Thách thức từ nội tại, Tăng cường sự liên kết giữa CLNNL với Chiến lược kinh doanh, Nâng cao hiệu quả thực hiện các chính sách quản lý nguồn nhân lực

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay