Báo cáo khoa học : Khảo sát đánh giá thực trạng thiết bị xét nghiệm sinh hóa tại cơ sở y tế các tuyến

128 1,350 4
  • Loading ...
1/128 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/04/2014, 13:59

PHẦN A : BÁO CÁO TÓM TẮT 1. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Mục đích nghiên cứu của đề tài nhằm giải quyết: • Khảo sát đánh giá tình hình sử dụng máy Xét nghiệm (XN) sinh hóa trong các cơ sở y tế các tuyến • Xây dựng các tiêu chuẩn đánh giá phòng thí nghiệm đạt chuẩn • Xây dựng các quy trình kiểm tra chất lượng máy Xét nghiệm (XN) • Đề xuất giải pháp quản lý chất lượng nhằm hướng tới công nhận kết quả XN góp phần giảm tải trong các cơ sở y tế 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU • Điều tra đánh giá các thông số kỹ thuật của thiết bị XN sinh hóa tại các cơ sở y tế bằng phiếu điều tra, quan sát trực tiếp và nghiên cứu hồ sơ. • Đo đạc trực tiếp các thông số XN của thiết bị sinh hóa. • So sánh tài liệu tiêu chuẩn trong và ngoài nước kết hợp với kết quả khảo sát trực tiếp. • Xử lý sốliệu theo phương pháp thống kê, so sánh và tính sai số bằng hàm tính chuyển vị độ lệch bình phương trung bình. • Vận dụng các tiêu chuẩn và hướng dẫn của quốc tếtrong xây dựng chuẩn XN 3. KẾT QUẢNGHIÊN CỨU Nhóm nghiên cứu đã thực hiện khảo sát một số cơ sở y tế trên toàn quốc và chọn mẫu điển hình để đánh giá các thông số kỹ thuật của thiết bị XN sinh hóa. Trên cơ sở kết quả đánh giá tổchức hội thảo, hội nghị chuyên đề xin ý kiến chuyên gia nhằm đưa ra các giải pháp đánh giá và kiểm soát chất lượng XN của thiết bị sinh hóa. 4. SẢN PHẨM CỦA ĐỀTÀI • Bộ phiếu điều tra các thiết bị XN sinh hóa trong cả nước. • Kết quả điều tra khảo sát • Kết quả điều tra thiết bị XN sinh hóa tại cơ sở y tế các tuyến. • Kết quả khảo sát các thông số kỹ thuật của các thiết bị XN 11• Cấu hình chuẩn của một số thiết bị• Quy trình kiểm tra chất lượng máy XN • Tiêu chuẩn thiết kế cho phòng XN 5. KẾT LUẬN RÚT RA TỪ NGHIÊN CỨU Đa số các cơ sở y tế chưa tuân thủ đầy đủ việc kiểm soát chất lượng XN. Thiết bị XN chưa được kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ nên chất lượng xét nghiệm không đồng đều • Thực hiện nội kiểm thường xuyên, có lịch trình và thực hiện tốt việc bảo trì bảo dưỡng thiết bị xét nghiệm sinh hóa tại các cơ sở y tế làm giảm sai số xét nghiệm và tăng khả năng chấp nhận kết quả lẫn nhau • Chất lượng xét nghiệm giảm dần từ các bệnh viện tuyến TW hoặc các bệnh viện của các TP lớn xuống tuyến dưới do cơsởvật chất không đảm bảo, sử dụng các máy thủ công, cũ và không thực hiện nội kiểm định kỳ. • Cần thiết phải có cơ quan trong tài giám sát chất lượng xét nghiệm của các Labo xét nghiệm (đơn vị thực hiện ngoại kiểm) nhằm nâng cao chất lượng xét nghiệm. BỘ Y TẾ BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC “KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG THIẾT BỊ XÉT NGHIỆM SINH HOÁ TẠI SỞ Y TẾ CÁC TUYẾN VÀ ĐỀ XUẤT QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH, HIỆU CHUẨN THIẾT BỊ NHẰM NÂNG CAO ĐỘ TIN CẬY CỦA KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM ” 8317 HÀ NỘI 2010 2 BỘ Y TẾ BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC “KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG THIẾT BỊ XÉT NGHIỆM SINH HOÁ TẠI SỞ Y TẾ CÁC TUYẾN VÀ ĐỀ XUẤT QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH, HIỆU CHUẨN THIẾT BỊ NHẰM NÂNG CAO ĐỘ TIN CẬY CỦA KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM ” Chủ nhiệm đề tài: Cao Thị Vân Đi ểm Đồn g chủ nhiệm: Đào Duy Hòa quan chủ trì đề tài: Viện Trang thiết bị và công trình y tế NĂM 2010 BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI CẤP BỘ 1. TÊN ĐỀ TÀIKHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG THIẾT BỊ XÉT NGHIỆM SINH HOÁ TẠI SỞ Y TẾ CÁC TUYẾN VÀ ĐỀ XUẤT QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH, HIỆU CHUẨN THIẾT BỊ NHẰM NÂNG CAO ĐỘ TIN CẬY CỦA KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM ” 2. Chủ nhiệm đề tài : Kỹ sư Cao Thị Vân Điểm 3. Đồng chủ nhiệm : Kỹ sư Đào Duy Hòa 4. quan chủ trì Đề tài : Viện trang thiết bị và công trình y tế 5. quan quản lý đề tài : Bộ Y Tế 6. Thư ký Đề tài : DS Nguyễn Thị Hòa 7. Danh sách những người thực hiện chính STT TÊN HỌC VỊ ĐƠN VỊ CÔNG TÁC 1 Trần Thị Oanh Thạc sĩ Vụ Khoa học Đào tạo - Bộ Y tế 2 Hà Đắc Biên Kỹ sư Hội thiết bị y tế Việt nam 3 Phạm Đức Hiền Kỹ sư Bệnh Viện Hữu Nghị 4 Phan Quang Độ Kỹ sư Viện trang thiết bị và công trình y tế 5 Nguyễn Tử Hiếu Kỹ sư Vụ Trang thiết bị và công trình y tế 6 Phạm Tiến Lâm Kỹ sư Viện trang thiết bị và công trình y tế 7 Phạm Minh Quân Kỹ sư Viện trang thiết bị và công trình y tế 8 Cao Minh Tuệ Kỹ sư Viện trang thiết bị và công trình y tế 9 Trần Hữu Cộng Kỹ sư Viện trang thiết bị và công trình y tế 4 MỤC LỤC CÁC THUẬT NGỮ 6 CÁC CHỮ VIẾT TẮT 7 DANH MỤC HÌNH 8 DANH MỤC BẢNG 9 PHẦN A : BÁO CÁO TÓM TẮT 10 1. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU 10 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 10 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 10 4. SẢN PHẨM CỦA ĐỀ TÀI 10 5. KẾT LUẬN RÚT RA TỪ NGHIÊN CỨU 11 PHẦN B - BÁO CÁO CHI TIẾT 12 1. ĐẶT VẤN ĐỀ 12 1.1. Tình hình nước ngoài 15 1.2. Tình hình nghiên cứu trong nước 22 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 28 2.1. Đối tượng nghiên cứu : 28 2.2. Phương pháp nghiên cứu 28 3. CÁC CHỈ TIÊU NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ 29 3.1. Chỉ tiêu 29 3.2. Phương pháp đánh giá: 29 4. THIẾT BỊ NGHIÊN CỨU 33 5. THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 33 5.1 Phương thức chọn mẫu: 33 5.2 Kết quả lấy mẫu của một số sở y tế 37 6. BÀN LUẬN 42 6.1 Tổng quan về xét nghiệmthiết bị xét nghiệm 42 6.3. Máy xét nghiệm hiện đại được tập trung đầu tư tại tuyến trên 45 6.4. Chất lượng xét nghiệm giảm dần theo các tuyến 46 5 6.4.1 Kết quả trên máy Olympus của BV TP1 50 6.4.2. Kết quả trên máy Hitachi 902 của BV TW1 57 6.5. sở vật chất của các phòng xét nghiệm nhiều nơi chưa đạt chuẩn 65 6.6. Thực hiện nội kiểm không tăng phí xét nghiệm hiệu quả kinh tế và xã hội 67 6.6.1. Định mức chi phí cho nội kiểm 68 6.6.2. Định mức chạy mẫu chuẩn nội kiểm 70 7. KẾT LUẬN 71 8. NHỮNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG XÉT NGHIỆM72 8.1. Tiêu chuẩn đánh giá phòng thí nghiệm 72 8.1.1. Những yêu cầu về quản lý 72 8.1.2. Yêu cầu về sở vật chất 76 8.2. Yêu cầu thiết bị cần thiết phải trang bị cho phòng xét nghiệm 76 8.3. Yêu cầu cấu hình chuẩn cho thiết bị phù hợp với các tuyến 78 8.4. Yêu cầu lịch trình bảo dưỡng, kiểm tra thiết bị định kỳ cho máy xét nghiệm sinh hoá tự động 79 8.5. Quy trình kiểm tra chất lượng máy XN 85 8.5.1. Kiểm tra chất lượng thiết bị ban đầu : khi nhập khẩu, lắp đặt 85 8.5.2. Kiểm tra chất lượng thiết bị sau sử dụng 86 9. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA ĐỀ TÀI 86 10. KIẾN NGHỊ 86 NHỮNG MẶT HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI 87 LỜI CẢM ƠN 88 TÀI LIỆU THAM KHẢO 89 PHỤ LỤC I 90 PHỤ LUC II 94 6 CÁC THUẬT NGỮ THUẬT NGỮ GIẢI THÍCH Sai số bất thường (thô bạo) Do không thực hiện đúng thủ tục xét nghiệm, nhầm thuốc thử, dụng cụ đo, tính sai kết quả Sai số ngẫu nhiên Khi xác định nồng độ của một chất trong những điều kiện như nhau và nhiều lần liên tiếp thì không bao giờ đạt dược những số liệu giống nhau Sai số hệ thống Do sử dụng những dụng cụ, thiết bị hỏng, không chính xác. Hóa chất xét nghiệm không đảm bảo chất lượng. Độ chính xác: SD Kết quả xét nghiệm thu được phân tán ít so với trị số trung bình Độ xác thực Kết quả xét nghiệm thu được xấp xỉ bằng trị số thực. Độ tin cậy Độ chính xác + Độ xác thực Nội kiểm chất lượng Kiểm tra chất lượng thực hiện trong phòng xét nghiệm Ngoại kiểm chất lượng Hệ thống làm xét nghiệm từ nhiều phòng xét nghiệm khác nhau, xét nghiệm cùng một mẫu xét nghiệm với cùng một kỹ thuật xét nghiệm Đảm bảo chất lượng Bao gồm cả công tác nội kiểm , ngoại kiểm , công tác trước và sau xét nghiệm và những hoạt độngnhằm đảm bảo sự tin cậy của két quả xét nghiệm 7 CÁC CHỮ VIẾT TẮT BYT Bộ Y Tế BV Bệnh Viện BVĐK Bệnh viện Đa khoa TTYT Trung tâm y tế XN Xét nghiệm XNYT Xét nghiệm y tế PXN Phòng xét nghiệm ĐBCL Đảm bảo chất lượng QC Kiểm tra chất lượng (Quality control) IQC Nội kiểm tra chất lượng (Internal quality control) EQC Ngoại kiểm tra chất lượng (External quality control) KTCLXN Kiểm tra chất lượng XN TW Trung ương TT Tuyến Tỉnh TN Tư nhân TH Tuyến Huyện TP Thành phố 8 DANH MỤC HÌNH Hình 1 - Hình 10: Biểu đồ đánh giá theo Luật Westgard 18-22 Hình 11 : Chứng chỉ ISO 15189 của BV Bạch Mai 29 Hình 12: Biểu đồ ví dụ 32 Hình 13: : đồ quy trình chạy QC trong xét nghiệm 33 Hình 14 : đồ chọn mẫu đánh giá ngoại kiểm máy XN sinh hoá 35-37 Hình 15: Biểu đồ của thông số Glucose tại mức bình thường và mức bệnh lý (Máy TP1) 51 Hình 16: Biểu đồ của thông số Creatinine tại mức bình thường và mức bệnh lý (Máy TP1) 52 Hình 17: Biểu đồ của thông số Cholesterol tại mức bình thườ ng và mức bệnh lý (Máy TP1) 53 Hình 18: Biểu đồ của thông số Triglyceride l tại mức bình thường và mức bệnh lý (Máy TP1) 54 Hình 19: Biểu đồ của thông số ALT tại mức bình thường và mức bệnh lý (Máy TP1) 55 Hình 20: Biểu đồ của thông số AST tại mức bình thường và mức bệnh lý (Máy TP1) 56 Hình 21: Biểu đồ của thông số Urea tại mức bình thường và mức bệnh lý (Máy TP1) 57 Hình 22: Biểu đồ của thông số Glucose tại mức bình thường và mức bệnh lý (Máy TW1) 59 Hình 23: Biểu đồ của thông số Creatinine tại mức bình thường và mức bệnh lý (Máy TW1) 60 Hình 24: Bi ểu đồ của thông số Cholesterol tại mức bình thường và mức bệnh lý (Máy TW1) 61 Hình 25: Biểu đồ của thông số Triglyceride l tại mức bình thường và mức bệnh lý (Máy TW1) 62 Hình 26: Biểu đồ của thông số ALT tại mức bình thường và mức bệnh lý (Máy TW1) 63 Hình 27: Biểu đồ của thông số AST tại mức bình thường và mức bệnh lý (Máy TW1) 64 Hình 28: Biể u đồ của thông số Ure tại mức bình thường và mức bệnh lý (Máy TW1) 65 Hình 29: Phòng LAB của Bệnh viện Triều An 68 Hình 30: Phòng LAB của MEDIC Hoà Hảo 68 9 DANH MỤC BẢNG Bảng 1: Các luật phân tích số liệu kiểm tra chất lượng trên thế giới 17 Bảng 2: Kết quả đánh giá sai số khi thực hiện ngoại kiểm của 41 sở y tế 38 Bảng 3: Tổng hợp số lượng máy XN sinh hoá 44 Bảng 4: Tổng hợp số lượng máy phân tích điện giải 44 Bảng 5: Bảng tổng hợp số lượng máy phân tích nước tiểu 45 Bảng 6: Bảng tổng hợp bình quân số xét nghiệm trong ngày của các tuyến bệnh viện46 Bảng 7: Bảng tổng hợp số xét nghiệm được phép làm của các tuyến bệnh viện 46 Bảng 8: Thống kê máy xét nghiệm sinh hoá theo hãng và tuyến 47 Bảng 9: Biểu diễn sai số tương đối của loại máy theo tuyến 48 Bảng 10: Bảng tính sai số trung bình mức 1 48 Bảng 11: Bảng tính sai số trung bình mức 2 49 Bảng 12: Bảng th ống kê diện tích phòng đặt thiết bị xét nghiệm 66 Bảng 13: Giá xét nghiệm tại Viện Pasteur 69 Bảng 14: Giá xét nghiệm Viện vệ sinh dịch tễ Trung Ương 70 Bảng 15: Chi phí nội kiểm 72 Bảng 16: Danh mục tiêu chuẩn trang thiết bị y tế cần trang bị cho Khoa sinh hoá - Bệnh viên Đa khoa các tuyến 77 Bảng 17: Cấu hình thiết bị yêu cầu tối thiểu cho các tuyến 79 10 PHẦN A : BÁO CÁO TÓM TẮT 1. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Mục đích nghiên cứu của đề tài nhằm giải quyết: • Khảo sát đánh giá tình hình sử dụng máy Xét nghiệm (XN) sinh hóa trong các sở y tế các tuyến • Xây dựng các tiêu chuẩn đánh giá phòng thí nghiệm đạt chuẩn • Xây dựng các quy trình kiểm tra chất lượng máy Xét nghiệm (XN) • Đề xuất giải pháp quản lý chất lượng nhằm hướng tới công nhận kết quả XN góp ph ần giảm tải trong các sở y tế 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU • Điều tra đánh giá các thông số kỹ thuật của thiết bị XN sinh hoá tại các sở y tế bằng phiếu điều tra, quan sát trực tiếp và nghiên cứu hồ sơ. • Đo đạc trực tiếp các thông số XN của thiết bị sinh hoá. • So sánh tài liệu tiêu chuẩn trong và ngoài nước kết hợp với kết quả khảo sát trực tiếp. • Xử lý số liệu theo phương pháp thống kê, so sánh và tính sai số bằng hàm tính chuyển vị độ lệch bình phương trung bình. • Vận dụng các tiêu chuẩn và hướng dẫn của quốc tế trong xây dựng chuẩn XN 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Nhóm nghiên cứu đã thực hiện khảo sát một số sở y tế trên toàn quốc và chọn mẫu điển hình để đánh giá các thông số kỹ thuật của thiết bị XN sinh hoá. Trên sở kết quả đánh giá tổ chức hội thảo, hội nghị chuyên đề xin ý kiến chuyên gia nhằm đưa ra các giải pháp đánh giá và kiểm soát chất lượng XN của thiết bị sinh hoá. 4. SẢN PHẨM CỦA ĐỀ TÀI • Bộ phiếu điều tra các thiết bị XN sinh hoá trong cả nước. • Kết quả điều tra khảo sát • Kết quả điều tra thiết bị XN sinh hóa tại sở y tế các tuyến. • Kết quả khảo sát các thông số kỹ thuật của các thiết bị XN [...]... xột nghim sau ny - X y dng giỏ tr trung bỡnh (T kt qu nhn c trong 20 ln ): Trong : Xn : giỏ tr o trong tng ln n: s ln o - X y dng lch chun: SD Trong : s : lch chun Xn : giỏ tr trong tng ln o n: s ln o - X y dng vựng sai s: Vựng C: vựng cú sai s t -1 sd n 1 sd Vựng B: vựng cú sai s t 1 sd n 2 sd v -1 sd n -2 sd Vựng A: vựng cú sai s t 2 sd n 3 sd v -2 sd n -3 sd 30 To mt biu levey jenning vi nhng... Bv ĐK Hng Y n Tuyn T Nhõn BV ĐK Tràng An BV Triều An Trung tâm chuẩn đoán y khoa Medic Hoà Hảo BV Hồng Đức Tuyn Huyn Hitachi 22 M y Tuyn Trung ng BV E BV K BV ĐK Trung ơng Huế BV Chợ R y Tuyn Thnh Ph BV nhi đồng I BV Nguyễn Trãi Bv Ung Bớu BV QY 17 Đà Nẵng BV ĐH Y Dợc Huế Tuyn Tnh Bv ĐK Tiền Giang Bv ĐK Nam Định Bv ĐK Hà Nam Bv ĐK Ninh Bình Bv ĐK Long An Bv ĐK T y Ninh Tuyn T Nhõn Tuyn Huyn BV Trí... Hng Y n BV K in Biờn BV K Long An BV K T y Ninh TTYT Qun Sn Tr BV K Hi Chõu TTYT La Khờ TTYT Y n M TTYT Khoỏi Chõu TTYT M Ho TTYT Vn Lõm BV Trng An BV H Thnh BV Trớ c BV Triu An TTYK Medic Ho Ho BV An Sinh BV Hng c BV K Hong Vit Thng Olympus 17 m y Tuyn Trung ng BV K BV nội tiết BV Việt Đức BV ĐK Trung Ương Huế BV C Đà Nẵng Tuyn Thnh Ph BV Thanh Nhàn BV cấp cứu Trng Vơng BV Nguyễn Trãi BV Xanh Pôn Tuyn... MCV,MCH,MCHC - i vi phng phỏp th cụng: tớnh giỏ tr trung bỡnh ca MCHC nh k hng ngy hoc hng tun: Hiu chun m y m t bo hoc m y quang k o huyt sc t - Huyt sc t: * Chun b dung dch chun * Hemolysat - S lng hng cu: chun b mỏu kim tra - S lng bch cu: chun b mỏu kim tra, bch cu nhõn to - S lng tiu cu: chun b mỏu kim tra nh k lỳc bt u v theo lch: - Hiu chun cỏc loi pipet v cỏc m y phõn phi t ng nh k (lỳc bt u v... nghim Thnh ph HCM cú nhim v: - Tham mu cho Giỏm c S Y t TPHCM x y dng tiờu chun kim tra, quy ch, quy trỡnh kim tra cht lng húa cht, sinh phm xột nghim v cỏc c s xột nghim y khoa trờn a bn thnh ph - X y dng k hoch v t chc thc hin kim tra nh k hoc t xut ỏnh giỏ cht lng ca cỏc húa cht, sinh phm xột nghim, cỏc m y múc, thit b xột nghim, cỏc khoa xột nghim, phũng xột nghim y khoa cụng lp v ngoi cụng lp... la chn Quy trỡnh kim tra lp li ca xột nghim khi ngoi kim Bc 1 : Chun b mu chy QC - Chun b Huyờt thanh chun dựng cho ni kim bao gm 2 mc: mc bỡnh thng v mc bnh lý thc hin chy QC - Chy liờn tc 2 level ớt nht 20 ln vi 7 thụng s Glucose, Creatinine, Cholesterol total, Triglyceride, ALT, AST, Urea (mi ln cỏch nhau 1 ngy hoc ngn hn t y thuc vo lng xột nghim trờn mt ngy) Bc 2 : X y dng Biu levey jenning... Bnh vin tuyn Tnh - N4 Bnh vin tuyn Huyn - N5 Bnh vin T nhõn b) Chn m y Hitachi v Olympus ang s dng ti cỏc tuyn 33 Hỡnh 14 S chn mu ỏnh giỏ ngoi kim m y XN sinh hoỏ N Bnh Vin N1 N2 N3 N4 N5 BV TW BV Thnh ph BV Tnh BV Huyn BV T nhõn BV E BV K BV ni tit BV Vit c BV Ch Ry BV K Trung ng Hu BV C Nng BV Thanh Nhn BV nhi ng I BV cp cu Trng Vng BV Nguyn Trói BV Ung bu BV Xanh Pụn BV Quõn Y 17 Nng BV Y Dc Hu... chớnh xỏc - ỏnh giỏ c nguyờn nhõn dn n sai s XN sinh hoỏ cn cú nghiờn cu c th v cỏc yu t tỏc ng n kt qu xột ti cỏc c s y t 14 1.1 Tỡnh hỡnh nc ngoi Theo tiờu chun ISO 1518 9:2 003 cỏc b phn XN ca cỏc c s y t c gi l phũng thớ nghim y t dựng kim tra sinh hc, vi sinh, min dch hc, hoỏ, min dch huyt hc, huyt hc, sinh lý t bo hc, bnh lý hoc kim tra cỏc vt liu ly t c th ngi nhm mc ớch cung cp thụng tin chn... thit b: nhiu c s cha quan tõm u t m y múc hoc nu cú li mua nhng m y múc khụng ỏp ng c y u cu, khụng m bo ỳng tiờu chun, cht lng, c bit i vi nhng PXN tuyn huyn thit b cũn li thi hn, khụng th phự hp nhng vn phi s dng, cỏc XN ký sinh trựng tt c cỏc PXN u c thc hin bng tay, ch cú 45,63% phũng dựng m y bỏn t ng v 21.88% dựng m y t ng thc hin XN sinh hc (l loi XN c lm nhiu nht trong cỏc loi) Ngay c trong... dng T y thuc vo lng xột nghim trờn mt ngy m tin hnh chy QC - Kt qu chy mi ln s c ghi li trờn bn ó x y dng Kt hp vi lut Westgard nhm phỏt hin ra sai sút sm v cú bin phỏp iu chnh Bc 5: Kim tra - V biu phõn b chun Gaussian vi nhng thụng s thc hin o nhm theo dừi s tuõn th trong quỏ trỡnh lm ni kim (100 ln o hoc hn) 31 Hỡnh 1 3: S quy trỡnh chy QC trong xột nghim 3.3 Cỏch tớnh sai s vi hóng m y Olympus . KẾT QUẢ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC “KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG THIẾT BỊ XÉT NGHIỆM SINH HOÁ TẠI CƠ SỞ Y TẾ CÁC TUYẾN VÀ ĐỀ XUẤT QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH, HIỆU CHUẨN THIẾT BỊ NHẰM NÂNG CAO. CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI CẤP BỘ 1. TÊN ĐỀ TÀI “ KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG THIẾT BỊ XÉT NGHIỆM SINH HOÁ TẠI CƠ SỞ Y TẾ CÁC TUYẾN VÀ ĐỀ XUẤT QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH, HIỆU CHUẨN THIẾT BỊ. BỘ Y TẾ BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC “KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG THIẾT BỊ XÉT NGHIỆM SINH HOÁ TẠI CƠ SỞ Y TẾ CÁC TUYẾN VÀ ĐỀ XUẤT QUY TRÌNH KIỂM
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo khoa học : Khảo sát đánh giá thực trạng thiết bị xét nghiệm sinh hóa tại cơ sở y tế các tuyến, Báo cáo khoa học : Khảo sát đánh giá thực trạng thiết bị xét nghiệm sinh hóa tại cơ sở y tế các tuyến, Báo cáo khoa học : Khảo sát đánh giá thực trạng thiết bị xét nghiệm sinh hóa tại cơ sở y tế các tuyến

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay