Đề tài công trình nghiên cứu cấp bộ : Thiết kế chế tạo máy rửa siêu âm

63 755 4
  • Loading ...
1/63 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/04/2014, 12:43

Công trình nghiên cứu cấp bộ : Thiết kế máy rửa siêu âm Tác giả : Mai xuân sỹMỤC LỤC ................................................................................................................................ 1 A. Lý thuyết chung: .................................................................................................................. 2 I. Công nghệlàm sạch:.......................................................................................................... 2 1. Công nghệlàm sạch truyền thống:............................................................................... 2 2. Làm sạch bằng công nghệrửa siêu âm:....................................................................... 2 II. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy rửa siêu âm. .................................................... 9 1. Đầu dò siêu âm............................................................................................................. 9 2. Bểrửa.......................................................................................................................... 13 3. Máy phát siêu âm........................................................................................................ 14 III. Các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình làm sạch bằng công nghệrửa siêu âm.................. 15 1. Quan hệgiữa tần sốvà kích thước của bong bóng..................................................... 16 2. Tác dụng của hóa chất.............................................................................................. 1773. Tác dụng của nhiệt độ:............................................................................................... 19 4. Tác dụng của tần số.................................................................................................... 19 5. Tính quan trọng của sựphân hủy khí hơi................................................................... 20 IV. Một số ứng dụng cụthểdùng trong kỹthuật siêu âm. ................................................. 20 B. Thực hiện các nội dung nghiên cứu: ................................................................................ 211I. Đo các tham sốtrởkháng, điện dung của các cảm biến phục vụcho thiết kế. ............... 21 II. Chếtạo máy phát tín hiệu phục vụcho quá trình nghiên cứu chếthửkích hoạt công suất đầu do siêu âm. ................................................................................................................... 24 III. Thiết kếbộxửlý trung tâm phục vụquá trình điều khiển cấp tín hiệu máy phát và kích hoạt công suất. .................................................................................................................... 29 IV. Thiết kếchếtạo bộkhuếch đại công suất. .................................................................... 41 V. Thiết kếmạch bảo vệquá dòng tốc độcao .................................................................... 47 VI. Thiết kếchếtạo bộcơkhí gá đỡcho bểrửa siêu âm.................................................... 53 VII. Xây dựng hệ đo và kiểm tra kết quảchếthử. .............................................................. 54 VIII. Rửa thửmột sốdụng cụy tế: ..................................................................................... 57 IX. Quy trình công nghệ“Thiết kếchếtạo máy rửa siêu âm” trong phòng thí nghiệm ..... 57 X. Tính năng kỹ thuật của máy:.......................................................................................... 60 C. Kết luận và kiến nghị: ........................................................................................................ 61 1. Kết luận....................................................................................................................... 61 2. Kiến nghị:.................................................................................................................... 61 BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ VI ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI CẤP BỘ THIẾT KẾ, CHẾ TẠO MÁY RỬA SIÊU ÂM TẠI VIỆT NAM Chủ nhiệm đề tài: MAI XUÂN SỸ 7512 28/9/2009 HÀ NỘI – 2008 Trung tâm công nghệ vi điện tử và tin học Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Phòng thiết bị điện tử chuyên dụng Thiết kế chế tạo máy rửa siêu âm Chủ nhiệm: Mai Xuân Sỹ 1 MỤC LỤC MC LC 1 A. Lý thuyt chung: 2 I. Công ngh làm sch: 2 1. Công nghệ làm sạch truyền thống: 2 2. Làm sạch bằng công nghệ rửa siêu âm: 2 II. Cu to và nguyên lý hot ng ca máy ra siêu âm 9 1. Đầu dò siêu âm 9 2. Bể rửa 13 3. Máy phát siêu âm 14 III. Các yu t nh hng ti quá trình làm sch bng công ngh ra siêu âm 15 1. Quan hệ giữa tần số và kích thước của bong bóng 16 2. Tác dụng của hóa chất 17 7 3. Tác dụng của nhiệt độ: 19 4. Tác dụng của tần số 19 5. Tính quan trọng của sự phân hủy khí hơi 20 IV. Mt s ng dng c th dùng trong k thut siêu âm. 20 B. Thc hin các ni dung nghiên cu: 211 I. o các tham s tr kháng, in dung ca các cm bin phc v cho thit k. 21 II. Ch to máy phát tín hiu phc v cho quá trình nghiên cu ch th kích hot công sut u do siêu âm. 24 III. Thit k b x lý trung tâm phc v quá trình iu khin cp tín hiu máy phát và kích hot công sut. 29 IV. Thit k ch to b khuch i công sut. 41 V. Thit k m ch bo v quá dòng tc  cao 47 VI. Thit k ch to b c khí gá  cho b ra siêu âm 53 VII. Xây dng h o và kim tra kt qu ch th 54 VIII. Ra th mt s dng c y t: 57 IX. Quy trình công ngh “Thit k ch to máy ra siêu âm” trong phòng thí nghim 57 X. Tính nng k thut ca máy: 60 C. Kt lun và kin ngh: 61 1. Kết luận 61 2. Kiế n nghị: 61 Trung tâm công nghệ vi điện tử và tin học Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Phòng thiết bị điện tử chuyên dụng Thiết kế chế tạo máy rửa siêu âm Chủ nhiệm: Mai Xuân Sỹ 2 A. Lý thuyết chung: I. Công nghệ làm sạch: 1. Công nghệ làm sạch truyền thống: Làm sch là vn  mà tt c chúng ta thng xuyên phi i mt hàng ngày. Nói mt cách bao quát hn, ó là s ty ra nhng cht liu không cn thit, rc ri ra khi t nhng v trí ca nhng thit b b phn cn làm sch. S làm sch có th c thc hin bng nhi u cách. Mt trong nhng phng pháp truyn thng thông thng th công là ngâm thit b trong dung dch. Phng pháp này là s kt hp ca tác ng hóa hc và tác ng c hc. Phng pháp truyn thng ch yu là dùng bàn chi, chi  làm sch vi nhng b phn có cu trúc n gin, c dùng cho b mt phng, nhn mà không phi là nhng vùng ngóc ngách hay ch khó c chi trc ti p.  u: • Quy trình ra nhanh, n gin, không òi hi công ngh cao. • R tin  Nhc: • Không th ra c nhng thit b có cu to phc tp, có khe h hp, ngóc ngách nh bên trong thit b • Gây xc b mt do dùng bàn chi hoc chi. • Bin dng b mt, cu trúc gây gy v các chi tit nh , mng ca thit b. 2. Làm sạch bằng công nghệ rửa siêu âm: Ngày nay nn sn xut công nghip ngày càng hin i các dây chuyn sn xut ra i bo m sn xut hàng triu sn phm cùng loi trong mt nm. Thc t này òi hi cht lng,  ng u kích thc,  lp li rt cao  bo m lp ln m t cách d dàng, tn ít thi gian công sc và h giá thành sn phm.  t c iu ó các dây chuyn công ngh thng trang b nhiu thit b ra siêu âm trong các công on khác nhau. Bo m làm sch “tuyt i” b mt ca các sn phm trc khi bc sang công on gia công khác trên sn phm ó. Công ngh ra siêu âm c bit rt cn trong công nghip ch to các bn mch in t có mt  linh kin cao, trong các thit b ch to các chi tit c khí bng kim loi, có hình dáng ngóc ngách, nhiu l nhng, Trung tâm công nghệ vi điện tử và tin học Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Phòng thiết bị điện tử chuyên dụng Thiết kế chế tạo máy rửa siêu âm Chủ nhiệm: Mai Xuân Sỹ 3 phi có  sch,  cng,  chính xác cao. Công ngh ra siêu âm giúp chúng ta x lý các bi bn trên b mt chi tit trên trc khi a vào công on ph mt, làm bóng b mt. Di ây chúng tôi xin mô t công ngh làm sch b mt bng k thut và công ngh làm sch siêu âm. a. Nguyên lý làm sạch bằng công nghệ rửa siêu âm. Vy siêu âm là gì? Và nó c ng dng nh th nào  ch to máy r a siêu âm? Công ngh ra các vt th bng hóa cht ty ra và tác ng c hc ngày nay ã không còn áp ng c yêu cu v làm sch b mt và nâng cao cht lng ca sn phm trong sn xut công nghip, trong ty ra các dng c y t, dng c quang hc, dng c màng lc tinh vi trong công ngh sinh hc và công ngh ch to hóa cht. Vi s kt hp ca mt s hóa cht ty ra và công ngh ra siêu âm cho phép chúng ta làm sch b mt ca vt cn ty ra  mi vât th có cu to ngóc ngách, hoc các vt bn có kích thc nh c vài µm mà không h xây xc hoc làm bin dng b mt hay hình dng ca vt. Sóng siêu âm là sóng có tn s ln hn 18kHz,  tn s này ngi không th nghe thy c. Trong máy ra siêu âm tn s sóng thng nm trong di t 20kHz ÷ 200kHz. Sóng siêu âm dùng trong các máy ra siêu âm áp dng cho các dây chuyn sn sut và làm sch các dng c y t có tn s ln t 10kHz ÷ 50kHz. Các máy ra siêu âm dùng tn s cao hn 50kHz c ng dng  ra các dng c quang hc, màng lc sinh hc, công nghip, máy làm sch rng  các bnh vin. Sóng siêu âm  các máy ra siêu âm là sóng c và nó mang y  các tính cht vt lý nh phng thc truyn, tính phn x, giao thoa sóng, v.v… trong các môi trng truyn khác nhau. Khi mt sóng c hc c to ra trong không khí hay trong cht lng, di tác dng ca áp sut mt lng vt cht c dn nén to thành các con sóng, sóng này c dch chuyn v phía có áp sut thp hn và c lan truyn theo các hng khác nhau nhng mnh hn c vn là hng thng trc ti p ca lc y. Chùm sóng này cha vô s chùm sóng có tn s cao hn to nên vì vy xut hin trong búp sóng vô vàn các búp sóng nh thng c gi Trung tâm công nghệ vi điện tử và tin học Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Phòng thiết bị điện tử chuyên dụng Thiết kế chế tạo máy rửa siêu âm Chủ nhiệm: Mai Xuân Sỹ 4 là bong bóng. Kích thc nhng bong bóng này phát trin khá a dng, thông thng ph thuc vào tn s ca sóng siêu âm. Sóng siêu âm càng cao kích thc sóng bong bóng càng nh. Nhng bong bóng này di chuyn k tip nhau trong môi trng cht lng cho n khi p vào b mt vt cn trên ng truyn sóng. Di tác dng lc nén ca sóng các bong bóng v tung to ra các v n, bn các ht cht lng trc tip vào b mt vt. Nhng v bn phá này chia ct các màn cht bn, bi cn ph trên b mt và kéo chúng ra khi vt khi có áp sut âm xut hin trong lòng cht lng gn sát b mt vt.  công ngh ra siêu âm có hiu sut cao chúng ta phi áp dng các dung môi ty ra phù hp cho tng loi cht bn bo m cht b chia tách d hòa tan trong dung môi và tách d dàng ra khi b mt vt cn ra. Trong quá trình ra siêu âm l p dung môi ty ra gn vi b mt vt dn dn b bão hòa do mt  cht bn tách ra khi vt tng. Nh vy theo thi gian các dung môi ty ra lp gn vi b mt vt mt kh nng kích hot.  tng hiu sut ty ra ta có th chao lc vt hoc thay i cng  sóng siêu âm theo mt tn s th p hn nhiu so vi tn s làm vic thc t ca sóng siêu âm. i vi b mt vt cn ra có nhiu hc, l sâu trong vt hoc có hình dáng ngon ngèo chúng ta cn t vt trong b ra  t th sao cho cht bn tách ra d dàng di chuyn ra khi l, hc ca nó. Trong mt s trng hp cn to mt dòng cht lng tun hoàn trong dung d ch ty ra. Nh vy  ra siêu âm hiu qu cao cn có mt quy trình ra c th cho tng i tng vt cn ra cng nh dng bi bn bám trên vt ó. b. Quá trình làm sạch bằng công nghệ rửa siêu âm. Khi cp in cho cm bin siêu âm, cm bin này to ra nhng dao ng sóng c trên b mt ca nó vi tn sut l n hn 20.000 dao ng/giây. Sóng c này c truyn trc tip vào thép không r ca b ra siêu âm và to ra nhng xung kích có tn s cao trong lòng cht lng ca b ra siêu âm. Di tác ng ca nhng xung kích c hc tn s cao vô s bong bóng kích thc nh c to ra trong thi gian ngn và c truyn theo mi hng trong lòng cht lng và s dch chuyn này tuân th hoàn toàn các nh lut c a sóng c trong cht lng. Nhng chùm bong bóng dch chuyn lên phía trc và p vào b mt ca vt cn ra to ra mt s bn phá c hc lên bi bn bám trên b mt. Di Trung tâm công nghệ vi điện tử và tin học Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Phòng thiết bị điện tử chuyên dụng Thiết kế chế tạo máy rửa siêu âm Chủ nhiệm: Mai Xuân Sỹ 5 tác ng lc bn phá này thì nhng bi bn b tách ra khi b mt và d dàng tan vào dung môi ty ra nh tác dng ca hóa cht. Nh vy bt càng nh kh nng chui sâu càng ln do ó có tác dng ty ra b mt ca các vt có các l hoc có cu to ngon nghèo phc tp, mà công ngh ra thông thng không th nào t c. Hình di ây mô t quá trình ty ra b mt ca mt vt.  cho dung dch ty ra hòa tan c các ht bi bn iu cn thit là dung dch cn phi c tip xúc trc tip vi ht bi. Trong trng hp này quá trình ty ra óng vai trò to s tip xúc gia hóa cht hoc bi bn. Khi hóa cht hòa tan bi bn thì mt lp hóa cht gn sát b mt ca vt dn dn b bão hòa do vy tác dng hòa tan ca nó ngày mt dày nh vy quá trình ty ra b chm li hoc mt hn.  quá trình làm sch nhanh hn cn b xung thng xuyên hóa cht ty ra mi (xem hình v). Vi vic to bt sóng và bn phá b mt bng bt sóng, sóng siêu âm ã làm tng hiu sut ty ra bng cách hn ch s hình thành lp hóa cht bão hòa to iu kin cho lp hóa cht tích cc trc tip tip xúc vi b mt vt cn ra. Trung tâm công nghệ vi điện tử và tin học Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Phòng thiết bị điện tử chuyên dụng Thiết kế chế tạo máy rửa siêu âm Chủ nhiệm: Mai Xuân Sỹ 6 Mt vài bi bn không hòa tan mà ch bám mt cách lng lo trên b mt ca vt nh lc liên kt ion hoc lc Cohesive. Nhng bi bn này d dàng loi b bng cách cng bc mt lc ln hn lc bám dính ca nó vi b mt là bi bn ã c tách ra khi b mt mt cách d dàng. Xem hình di:  quá trình ty ra siêu âm t hiu qu cao òi hi dung dch ty ra phi dính t c các ht bi bn cn làm sch Trung tâm công nghệ vi điện tử và tin học Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Phòng thiết bị điện tử chuyên dụng Thiết kế chế tạo máy rửa siêu âm Chủ nhiệm: Mai Xuân Sỹ 7 Trong thc t có rt nhiu dng bi bn khác nhau có th tan hoc không tan trong dung dch ty ra.  công ngh ra siêu âm có hiu qu cn phi chn cht ty ra phù hp cng nh cung cp nng lng siêu âm cn thit và yu t nhit  cng không kém phn quan trng thúc y quá trình làm sch b mt. Khác vi các kiu ty ra khác sóng siêu âm thông qua các bong bóng có th tip cn vi các im khác nhau v  sâu,  ngot nghéo, và ra sch b mt ca vt có hình dng bt k rt có hiu qu.  Ưu điểm Có mt s nhng u im li ích thc s t ng dng ca k thut sóng siêu âm n vic làm sch chính xác. • Nâng cao tc  làm sch. K thut làm sch bng sóng siêu âm nhanh hn bt k mt phng thc làm sch thông thng nào khác. Toàn b quá trình có th c làm sch mà không cn tách ri, tit kim nhân lc làm cho k thut siêu âm c la chn mang li li nhun nht. • Tính làm sch n nh chc chn là không gì sánh ni. Tác dng làm sch ng u ca sóng siêu âm i vi tt c các vt có kích l n hay nh, n gin hay phc tp, n l hay ra nhiu b phn trong mt lt. Công ngh ra siêu âm giúp ta làm sch k lng hoàn ho các cht bn trên toàn b b mt vt và không ph thuc vào ngi vn hành. • An toàn và úng quy nh v môi trng t vic gim bt nng  hóa hc nguy him hay có th thay th c ca s  n mòn cht làm sch trung gian. • Làm gim bt s tip xúc trc tip ca ngi vn hành vi cht làm sch nguy him. • Tit kim nng lng, nhân lc và giá thành thp. • Máy ra siêu âm mang li giá tr nng sut thc s cho ng dng làm sch chính xác. Trung tâm công nghệ vi điện tử và tin học Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Phòng thiết bị điện tử chuyên dụng Thiết kế chế tạo máy rửa siêu âm Chủ nhiệm: Mai Xuân Sỹ 8 ,c. Phạm vi ứng dụng: Bi nhng c im và kh nng u vit nên k thut ra siêu âm c ng dng rng rãi vi phm vi rng trong nhiu lnh vc.  Trong Phòng thí nghiệm khoa học •  thy tinh • ng kim tra, ng soi, ng thí nghim • ng hút Pipettes • Thu kính • Dng c nghiên cu khoa hc • H p cht  Sản xuất công nghiệp • Thit b chuyn mch • R le và ng c • Ph tùng  gá lp, bánh rng… • Thit b chính xác • B phn kim loi và nha plastic • Các chi tit làm bng kim loi và nha PVC. • Quy trình ghép ni lp ráp  Sản xuất công nghệ điện tử • Bng m ch máy tính PC • Bng mch linh kin in t công ngh hàn b mt. • Công ngh ch to  s dng gm s. • T in. • Ph kin óng gói • Linh kin thch anh. • Tm thy tinh có  phân gii cao.  Lĩnh vực y học • Dng c phu thut • Thi t b dùng  tiêm • Thit b to ôxu cho máu. • Thit b cha rng.  Công nghệ hoàn kim • ng h và các ph kin ng h. • Kim loi và á quý. Trung tâm công nghệ vi điện tử và tin học Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Phòng thiết bị điện tử chuyên dụng Thiết kế chế tạo máy rửa siêu âm Chủ nhiệm: Mai Xuân Sỹ 9 • Ra sch các b phn phc tp • Công ngh chui ht •  trang sc. • Tin ng xu • Làm sch tng, sch các chai, l, bình c. II. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy rửa siêu âm. Sơ đồ khối: Sơ đồ khối của máy rửa siêu âm  dn nng lng siêu âm vào h có b ra siêu âm chúng ta cn có mt cảm biến siêu âm, bể rửamáy phát siêu âm công suất. Máy phát siêu âm công sut truyn mt nng lng in  mt tn s nht nh nào ó cho cm bin siêu âm, cm bin này bin i nng lng in sang nng lng c di dng sóng. 1. Đầu dò siêu âm Hin nay có hai lo i hiu ng vt lý có th to ra ngun sóng siêu âm công sut ln là: Hiu ng t ro(Magnetostrictive) và hiu ng áp in (Piezoelectric). [...]... biểu Bộ cảm biến trong máy rửa siêu âm 2 Bể rửa: Thiết bị rửa siêu âm có nhiều dạng khác nhau: máy rửa siêu âm độc lập, máy rửa siêu âm tách biệt hai khối, máy rửa siêu âm nhiều khối đa chức năng Phòng thiết bị điện tử chuyên dụng Chủ nhiệm: Mai Xuân Sỹ 13 Thiết kế chế tạo máy rửa siêu âm Trung tâm công nghệ vi điện tử và tin học Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Cấu tạo của bể rửa siêu. .. 5.412 2.476 2.586 2.744 2.847 Thiết kế chế tạo máy rửa siêu âm Trung tâm công nghệ vi điện tử và tin học Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ II Chế tạo máy phát tín hiệu phục vụ cho quá trình nghiên cứu chế thử kích hoạt công suất đầu do siêu âm Để phục vụ cho đề tài nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy rửa siêu âm tại Việt Nam” đề tài cần thiết kế chế tạo máy phát tín hiệu hình Sin có... cơ bản về công nghệ rửa siêu âm • Chuyên đề 4: Tài liệu dịch về kỹ thuật đo điện dung, trở kháng • Chuyên đề 5: Xây dựng hệ đo điện dung, trở kháng • Chuyên đề 6: Thiết kế chế thử, máy phát hình sin • Chuyên đề 7: Thiết kế, chế thử bộ nguồn công suất • Chuyên đề 8: Thiết kế, chế tạo bộ vi xử lý trung tâm • Chuyên đề 9: Thiết kế, chế tạo bộ khuếch đại công suất • Chuyên đề 1 0: Thiết kế, chế tạo mạch... Chủ nhiệm: Mai Xuân Sỹ 20 Thiết kế chế tạo máy rửa siêu âm Trung tâm công nghệ vi điện tử và tin học Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ B Thực hiện các nội dung nghiên cứu: Đề tài đã thực hiện các nội dung nghiên cứu sau và được mô tả trong các chuyên đề từ 1 ÷ 1 4: • Chuyên đề 1: Báo cáo tổng quan về lý thuyết rửa siêu âm • Chuyên đề 2: Tính toán thiết kế tổng thể • Chuyên đề 3: Tài liệu... tạo mạch bảo vệ quá dòng tốc độ cao • Chuyên đề 1 1: Thiết kế, chế tạo bộ cơ khí, gá đỡ cho bể rửa siêu âm • Chuyên đề 1 2: Xây dựng hệ đo, đánh giá kết quả chế thử • Chuyên đề 1 3: Quy trình công nghệ thiết kế, chế tạo máy rửa siêu âm trong phòng thí nghiệm • Chuyên đề 1 4: Thử nghiệm làm sạch dụng cụ y tế bằng máy rửa siêu âm (Biên bản nhận xét, đánh giá kết quả thử nghiệm làm sạch dụng cụ y tế tại bệnh... kết quả cụ thể như sau: I Đo các tham số trở kháng, điện dung của các cảm biến phục vụ cho thiết kế Để phục vụ cho đề tài nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy rửa siêu âm tại Việt Nam” chúng ta cần phải đo điện dung và trở kháng của các cảm biến siêu âm Phòng thiết bị điện tử chuyên dụng Chủ nhiệm: Mai Xuân Sỹ 21 Thiết kế chế tạo máy rửa siêu âm Trung tâm công nghệ vi điện tử và tin học Báo cáo tổng kết... nhà chế tạo đã tạo ra các bể rửa siêu âm dùng vật liệu thép không rỉ 314 – Kết cấu bể, độ dày của nó đã được tính toán sao có hiệu suất siêu âm là cao nhất Phòng thiết bị điện tử chuyên dụng Chủ nhiệm: Mai Xuân Sỹ 11 Thiết kế chế tạo máy rửa siêu âm Trung tâm công nghệ vi điện tử và tin học Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Một số khái niệm và định nghĩa các tham số của đầu dò siêu âm. .. nhiệm: Mai Xuân Sỹ 31 Thiết kế chế tạo máy rửa siêu âm Trung tâm công nghệ vi điện tử và tin học Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Sau nhiều nỗ lực cải tiến, nhóm đề tài đã đưa ra mạch điện cho máy rửa siêu âm với mức tổn hao điện năng thấp, hoạt động ổn định và tin cậy Tín hiệu siêu âm công suất được điều biến ở tần số 100Hz, rất hiệu quả và tiết kiệm diện tích Chương trình phần mềm:... nó Phòng thiết bị điện tử chuyên dụng Chủ nhiệm: Mai Xuân Sỹ 14 Thiết kế chế tạo máy rửa siêu âm Trung tâm công nghệ vi điện tử và tin học Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ - Quét tần s : Trong một số trường hợp máy phát siêu âm có thể điều biến tần số xung quanh tần số cộng hưởng của nó - Tần số và biên độ của máy phát siêu âm: Tần số và biên độ là đặc trung có bản của sóng âm Hình... hiệu - Điều khiển ghép nối cấp tín hiệu và kích hoạt bộcông suất - Tự động bảo vệ khi quá dòng hoặc hệ thống hoạt động bất thường Phòng thiết bị điện tử chuyên dụng Chủ nhiệm: Mai Xuân Sỹ 30 Thiết kế chế tạo máy rửa siêu âm Trung tâm công nghệ vi điện tử và tin học Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Nguyên lý hoạt động của bộ điều khiển trung tâm: Khi bật máy bộ điều khiển trung tấm . TẠO MÁY RỬA SIÊU ÂM TẠI VIỆT NAM Chủ nhiệm đề tài: MAI XUÂN SỸ 7512 28/9/2009 HÀ NỘI – 2008 Trung tâm công nghệ vi điện tử và tin học Báo cáo tổng
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề tài công trình nghiên cứu cấp bộ : Thiết kế chế tạo máy rửa siêu âm, Đề tài công trình nghiên cứu cấp bộ : Thiết kế chế tạo máy rửa siêu âm, Đề tài công trình nghiên cứu cấp bộ : Thiết kế chế tạo máy rửa siêu âm, Do tham so tro khang, dien dung cua cac cam bien phuc vu thiet ke

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay