Quán triệt tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh vào nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

11 846 1
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/04/2014, 13:46

Quán triệt tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh vào nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước Quán triệt t tởng quân sự hồ chí minh Vào nhiệm vụ xây dựng bảo vệ tổ quốc trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nớc Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụđại của Đảng của dân tộc, chiến sĩ cách mạng lỗi lạc của phong trào giải phóng dân tộc, phong trào cộng sản quốc tế; vị anh hùng giải phóng dân tộc, nhà chiến lợc thiên tài của chiến tranh cách mạng Việt Nam. T tởng quân sự Hồ Chí Minh là một phần quan trọng trong di sản t tởng mà Ngời để lại cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Đó là t tởng về cách mạng bạo lực, khởi nghĩa trang, chiến tranh cách mạng; nền quốc phòng toàn dân, lực lợng trang nhân dân khoa học, nghệ thụât quân sự T tởng quân sự Hồ Chí Minh là cơ sở lý luận trực tiếp của Đảng ta trong việc xác định đờng lối quân sự của mình; ngọn cờ dẫn dắt nhân dân ta giành thắng lợi trong Cách mạng tháng Tám, trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đế quốc Mỹ cùng bè lũ tay sai T tởng quân sự của Ngời không chỉ có ý nghĩa dân tộc lịch sử mà còn có ý nghĩa quốc tế thời đại sâu sắc, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay. I. Quán triệt t tởng hồ chí minh xây dựng lực l- ợng trang nhân dân đáp ứng yêu cầu giai đoạn cách mạng mới 1. Giữ vững tăng cờng sự lãnh đạo của Đảng, đối với lực lợng trang Đất nớc ta đã độc lập thống nhất, đang tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Công cuộc xây dựng đất nớc theo đờng lối đổi mới của Đảng đã tạo ra b- ớc chuyển biến mới trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, tạo đà cho đất nớc phát triển. Đây là điều kiện thuận lợi căn bản để xây dựng lực lợng trang vững mạnh đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tuy nhiên, chúng ta cũng đang đứng trớc những thách thức mới. Cuộc đấu tranh giai cấp đấu tranh dân tộc vẫn diễn ra hết sức gay go, quyết liệt phức tạp. Công cuộc, đổi mới do Đảng ta khởi xớng tuy đã thu đợc những thành tựu bớc đầu rất quan trọng, nhng những mặt trái của cơ chế thị trờng đang hàng ngày hàng giờ tác động vào nhận thức t tởng của cán bộ, chiến sỹ trong lực lợng trang ta. Sau sự sụp đổ của Liên Xô các nớc xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu, chủ nghĩa đế quốc đứng đầu là đế quốc Mỹ tăng cờng chống phá nhằm xoá bỏ chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới, trong đó Việt Nam là một trọng điểm Thực hiện mục tiêu đó, chúng đang ráo riết thực hiện chiến lợc "diễn biến hoà bình" ở nớc ta. Một trong những mũi nhọn mà kẻ thù tập trung vào chống phá các lực lợng trang nhân dân. Bằng mọi thủ đoạn chúng hòng thực hiện "phi chính trị hoá quân đội" lực lợng trang Trong khi đó, để đáp ứng với tình hình mới, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa có những yêu cầu nội dung mới: Bảo vệ độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ gắn chặt với bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ an ninh chính trị của đất nớc. Chống "Diễn biến hoà bình", bạo loạn lật đổ trở thành nhiệm vụ cấp bách hàng đầu Vận dụng t tởng Hồ Chí Minh, gắn với tình hình thực tiễn trên, đòi hỏi phải giữ vững tăng cờng sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lợng trang, hơn bao giờ hết lực lợng trang ta phải luôn luôn đặt dới sự lãnh đạo của Đảng trong bất kỳ tình huống nào nhằm bảo đảm cho lực lợng trang thực hiện đợc vai trò là lực lợng trụ cột bảo vệ hoà bình, góp phần xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Củng cố tăng cờng thế trận chiến tranh nhân dân nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, tiếp tục thực hiện tốt ba chức năng, thực sự là đội quân chính trị tin cậy của Đảng nhân dân. Chống mọi biểu hiệnhồ trớc những luận điệu chiến tranh tâm lý che đây âm mu "diễn biến hoà bình" bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, đứng đầu là đế quốc Mỹ. Nghị quyết Đại hội lần thứ VII Đảng ta chỉ rõ: "Phải giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm sự ổn định chính trị của đất nớc, đấu tranh làm thất bại âm mu hành động phá hoại của các thế lực thù địch các loại tội phạm khác giữ gìn trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc những thành quả cách mạng, phục vụ đắc lực cho công cuộc đổi mới là một nhiệm vụ trọng yếu trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc" (1) . 2. Xây dựng lực lợng trang nhân dân vững mạnh về chính trị Lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra rằng, với lực lợng trang cách mạng ở một nớc vốn là thuộc địa nửa phong kiến, lực lợng trang đi từ không đến có, từ nhỏ đến lớn, thờng xuyên phải đối phó với thế lực đế quốc thực dân có tiềm lực kinh tế quân sự mạnh hơn ta nhiều lần thì vấn đề cơ bản cốt yếu nhất là phải coi trọng xây dựng vững mạnh về chính trị, phải "ngời trớc súng sau", "chính trị trọng hơn quân sự". Nhờ t tởng sự lãnh đạo đúng đắn đó của Hồ Chí Minh Đảng ta mà lực lợng trang nhân dân ta luôn (1) Văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ VII, ST. 1991, trang 85-86. luôn trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nớc nhân dân, "chiến đấu, hy sinh quên mình vì dân vì nớc". Trong điều kiện cách mạng hiện nay, khi mà các thế lực thù địch, đứng đầu là đế quốc Mỹ đang tìm mọi cách công kích ta từ nhiều phía. Dùng chiến lợc "diễn biến hoà bình" để phá ta từ bên trong, đặc biệt là về chính trị t tởng, làm xói mòn lòng tin của nhân dân với Đảng, các lực lợng trang quân đội với Đảng Nhà nớc, làm phai nhạt mục tiêu lý tởng chiến đấu cảu các lực l- ợng trang ta Trong khi đó, lực lợng trang ta đang phải cùng toàn Đảng toàn dân thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh rất nặng nề " nâng cao chất lợng các lực lợng trang, bảo vệ vững chắc độc lập, an ninh, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của đất nớc, bảo vệ nhân dân, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa " (1) . Tình hình trên đây đòi hỏi lực lợng trang nhân dân ta phải thờng xuyên coi trọng xây dựng vững mạnh về chính trị. Tăng cờng giáo dục chính trị t tởng để làm cho mọi ngời hiểu nhận thức đúng chủ nghĩa Mác - Lênin t tởng Hồ Chí Minh, đờng lối chủ trơng chính sách của Đảng Nhà nớc, nhiệm vụ của các lực lợng trang, của quân đội trong bối cảnh tình hình mới của đất nớc Từ đó xây dựng niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, con đờng chủ nghĩa xã hội mà Đảng Bác Hồ nhân dân ta đã lựa chọn. Tích cực học tập, rèn luyện phấn đấu để nâng cao trình độ về mọi mặt. Xây dựng lập trờng chính trị t tởng vững vàng, không dao động trớc những luận điệu xuyên tạc của kẻ thù. Chủ động đấu tranh bảo vệ quan điểm đờng lối của Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ cuộc sống lao động hoà bình của nhân dân. Tiếp tục nâng cao chất lợng mọi mặt khả năng sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu thắng lợi của các lực lợng trang. 3. Nâng cao chất lợng tổng hợp sức mạnh chiến đấu của các lực l- ợng trang nhân dân. Hồ Chí Minh dạy rằng: "Muốn cho quân đội ta quyết chiến, quyết thắng hơn nữa thì phải săn sóc đời sống vật chất của họ, nâng cao trình độ chiến thuật chiến thuật của họ " (1) . Thấm nhuần t tởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn xây dựng lực lợng trang hiện nay, khi mà bối cảnh quốc tế trong nớc có những chuyển biến mau lẹ. Cuộc cách mạng khoa học công nghệ trên thế giới đã bớc vào giai đoạn mới phát triển nh bão. Những thành tựu tiên tiến của nó đều đợc ứng dụng rộng rãi vào lĩnh vực quân sự của tất cả các n- ớc Từ đó đặt ra yêu cầu phải nâng coa chất lợng tổng hợp sức mạnh chiến (1) Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ VIII, Nxb CTQG, H.1996, tr.118. (1) Hồ Chí Minh, Toàn tập, Tập 6, Nxb CTQG, H.1995, tr.464. đấu của lực lợng trang, có nh vậy mới đáp ứng đợc yêu cầu nhiệm vụ của lực lợng trang trong tình hình mới hiện nay. Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ VII, Đảng ta nêu rõ: "Xây dựng lực lợng trang nhân dân ngày càng cao: Xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, từng bớc hiện đại, tinh nhuệ, với cơ cấu tổ chức hợp lý, nâng cao chất lợng tổng hợp sức mạnh chiến đấu. Xây dựng lực lợng dự bị động viên hùng hậu đợc huấn luyện quản lý tốt, bảo đảm khi cần thiết có thể động viên đợc nhanh chóng theo kế hoạch. Xây dựng lực lợng dân quân tự vệ rộng khắp, láy chất lợng làm chính" 1 . Cần tập trung xây dựng lực lợng quân đội nhân dân tiến lên chính quy, từng bớc hiện đại. Vừa coi trọng huấn luyện giáo dục, vừa tiếp tục nâng cao trang bị khí, kỹ thuật, trình độ khả năng sẵn sàng chiến đấu chiến đấu thắng lợi khi có tình huống xảy ra. Hồ Chí Minh có yêu cầu cao đối với quân đội ta: " một quân đội cách mạng tiến lên chính quy hiệin đại" (1) . Quân đội nhân dân luôn có sự phối hợp chặt chẽ với lực lợng trang địa phơng để phối hợp hành động giúp đỡ nhau cùng hoàn thành chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác đội quân sản xuất. Tiếp tục xứng đáng với sự tin yêu của Đảng, của nhân dân trên con đờng đổi mới góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chiến lợc xây dựng bảo vệ Tổ quốc hiện nay. II. Quán triệt t tởng hồ chí minh xây dựng phát triển nghệ thuật quân sự Việt Nam trong tình hình mới 1. "Khơi dậy phát huy tối đa nội lực, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế" thế lực cho sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Một bài học lớn đợc rút ra của cách mạng Việt Nam dới sự lãnh đạo tài tình sáng suốt của Đảng Chủ tịch Hồ Chí Minh là phát huy sức mạnh tổng hợp - kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Do đó, nếu xét trên góc độ một quốc gia thì sức mạnh dân tộc là nội lực, sức mạnh quốc tế là ngoại lực. Hai cuộc kháng chiến trờng kỳ của dân tộc chống lại đế quốc Pháp Mỹ thắng lợi là nhờ kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Một mặt phát huy nội lực, mặt khác tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ, giúp đỡ to lớn có hiệu quả cả vật chất tinh thần của anh em, bầu bạn khắp năm châu để tạo ra lực, thế, thời Một sức mạnh vợt trội để chiến thắng kẻ thù. Sự nghiệp đổi mới, sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc bài học kinh nghiệm đó còn nguyên giá trị. 1 Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ VII, ST, 1991, trang 85 - 86. (1) Hồ Chí Minh với các lực lợng trang nhân dân, Nxb QĐND, H.1975, tr.335,879. Để phát huy sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại "khơi dậy phát huy tối đa nội lực, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế", tạo ra sức mạnh to lớn để thực hiện hai nhiệm vụ chiến lợc của cách mạng hiện nay. Trớc hết, phải nắm vững mục tiêu độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội, gìn giữ hoà bình, mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác tạo điều kiện quốc tế thuận lợi cho công cuộc xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, đóng góp tích cực vào cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ tiến bộ xã hội. Đó là, mục tiêu thiết tha của nhân dân ta cũng phù hợp với xu thế của thời đại. Thực hiện mục tiêu trên, đòi hỏi chúng ta phải tranh thủ điều kiện hoà bình, ổn định để xây dựng, củng cố, phát triển các tiềm lực: kinh tế, chính trị, quốc phòng an ninh, văn hoá của đất nớc tạo ra thế mới, lực mới đa đất nớc đi lên. Bên cạnh đó cần nắm những yêu cầu có tính nguyên tắc trong quá trình phát huy sức mạnh nội lực với nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế. Đó là: vì độc lập dân tộc, vì chủ nghĩa xã hội, đồng thời phải năng động, sáng tạo vận dụng phù hợp điều kiện đất nớc, khu vực thế giới. Bảo vệ lợi ích chân chính của dân tộc phải kết hợp hài hoà, nhuần nhuyền chủ nghĩa yêu nớc chủ nghĩa quốc tế trong sáng. Giữ vững độc lập, tự chủ, tự lực, tự cờng với đẩy mạnh đa dạng hoá, đa phơng hoá các mối quan hệ quốc tế để vừa phát huy sức mạnh nội lực vừa tranh thủ sức mạnh ngoại lực. Nắm vững mối quan hệ hai mặt: hợp tác đấu tranh trong quan hệ quốc tế. Trong bối cảnh hiện nay, để xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, an ninh quốc phòng cũng nh sự toàn vẹn lãnh thổ của đất nớc phải biết tranh thủ thời cơ, điều kiện để tạo ra sức mạnh tổng hợp, tạo ra thế lực cho đất nớc. Đó là, sự vững mạnh về chính trị, tinh thần, sức mạnh quân sự; tiềm lực kinh tế; năng lực khoa học công nghệ, trình độ giáo dục, bản sắc văn hoá; chính sách ngoại giao. Tạo ra thế lực hiện nay dới ánh sáng t tởng Hồ Chí Minh là thực hiện tốt quan điểm của Đảng ta "Phải khơi dậy phát huy tối đa nội lực, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế". 2. Kết hợp chặt chẽ giữa kinh tế với quốc phòng an ninh chăm lo xây dựng quốc phòng toàn dân lực lợng trang nhân dân vững mạnh. Mác - Lênin đã dậy rằng: "Một cuộc cách mạng chỉ có giá trị khi nào biết tự vệ" 1 . 1 V.I.Lêin, toàn tập, Nxb Mátxcơva 1978, tập 37, trang 145. Xây dựng chủ nghĩa xã hội phải gắn liền với bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Sức mạnh của kinh tế - xã hội là cơ sở tạo ra sức mạnh của đất nớc, là cơ sở vững chắc để xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân. Đặt lên hàng đầu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội để bồi dỡng sức dân, nâng cao đời sống nhân dân mới có cơ sở để tăng cờng sức mạnh cho quốc phòng, an ninh. Ngợc lại, quốc phòng, an ninh vững chắc là điều kiện đảm bảo cho sự ổn định phát triển kinh tế - xã hội. Kinh tế, quốc phòng, an ninh có quan hệ rất chặt chẽ với nhau: Mối bớc phát triển của kinh tế có tác dụng tạo sức mạnh cho quốc phòng an ninh. Quốc phòng, an ninh mạnh tăng thêm khả năgn xây dựng phát triển kinh tế ổn định. Do đó, quá trình xây dựng kinh tế phải gắn liền với quốc phòng, an ninh. Đó là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, của các thành phần kinh tế của cả hệ thống chính trị. Sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc theo t tởng Hồ Chí Minh đòi hỏi phải tranh thủ điều kiện thuận lợi để tăng cờng tiềm lực quốc phòng: xây dựng nền quốc phòng toàn dân xây dựng lực lợng trang nhân dân. Để xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh theo t tởng của Ngời trớc hết phải làm cho mọi ngời dân, mọi cán bộ, chiến sĩ trong lực lợgn trang nhân dân nhận thức đúng "chiến tranh là bạn đờng của chủ nghĩa đế quốc". Nhận thức đúng mới hiểu đợc bối cảnh của thế giới, âm mu thủ đoạn của kẻ thù đặc bịêt là chiến lợc "diễn biến hoà bình" của chủ nghĩa đế quốc, chúng ta mới hiểu đợc kinh tế mở, quan hệ kinh tế với quốc phòng, an ninh. Trong xây dựng chủ nghĩa xã hội, chúng ta có quan hệ kinh tế với nhiều nớc, với thế giới t bản, với chủ nghĩa đế quốc, kể cả Mỹ. Nếu chúng ta lơ là mất cảnh giác sẽ dẫn đến mất chế độ, mất chủ nghĩa xã hội. Không ra sức xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, không xây dựng lực lợng trang nhân dân đủ mạnh tin cậy để bảo vệ Tổ quốc thì nguy cơ mất nớc khó tránh khỏi. Chúng ta cần đấu tranh chống lại những nhận thức lệch lạc, những biểu hiện mơ hồ, mất cảnh giác những t tởng kinh tế đơn thuần không gắn kinh tế với quốc phòng, an ninh. Phải tranh thủ điều kiện hoà bình, ổn định xây dựng nâng cao sức mạnh chiến đấu của lực lợng trang nhân dân. Lực lợng trang nhân dân - sức mạnh thờng trực của quốc phòng toàn dân, phải đợc xây dựng đủ mạnh phù hợp với thực tế bảo vệ Tổ quốc. Trong điều kiện hoà bình chúng ta không thể để lực lợng thờng trực quá lớn. Vì vậy, phải tập trung xây dựng quân đội theo hớng tinh, giảm, một quân đội "cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bớc hiện đại". Phát triển lực lợng dân quân tự vệ rộng khắp, vững chắc. Xây dựng lực lợng dự bị động viên có số lợng đông, chất lợng cao, đủ khả năng bổ sung cho quân đội đáp ứng với mọi tình huống xảy ra. III. Quán triệt t tởng hồ chí minh xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh 1. Toàn dân tham gia xây dựng bảo vệ tổ quốc Trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân hiện nay phải trên cơ sở quán triệt t tởng "lấy dân làm gốc" phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân trong điều kiện hoà bình, cả nớc thực hiện hai nhiệm vụ chiến lợc xây dựng chủ nghĩa xã hội bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đất nớc ta bớc vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá với nhiều khó khăn những thuận lợi rất cơ bản. Trên thế giới chủ nghĩa xã hội đang trong cuộc khủng hoảng, hệ thống xã hội chủ nghĩa bị phá vỡ, các đảng cộng sản ở Liên Xô (cũ) Đông Âu không còn nắm đợc chính quyền, các nớc xã hội chủ nghĩa còn lai phải độc lập trong sự nghiệp bảo vệ chủ nghĩa xã hội của mình. Chủ nghĩa đế quốc đứng đầu là Mỹ không từ bỏ âm mu xoá bỏ hoàn toàn chủ nghĩa xã hội với chiến lợc "Diễn biến hoà bình" chúng chống phá chủ nghĩa xã hội quyết liệt hơn với những hình thức, biện pháp với tinh vi hơn, xảo quyệt hơn. Cuộc cách mạng khoa học - kỹ thụât, công nghệ phát triển nh bão, nhiều thế hệ khí phơng tiện chiến tranh tinh xảo ra đời, phơng thức tiến hành chiến tranh có sự phát triển mới. Xu thế toàn cầu hoá, hội nhập quốc tế cũng đặt đất nớc ta tr- ớc những cơ hội thách thức mới. Trong nớc, dới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta thực hiện đờng lối đổi mới, phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trờng theo định hớng xã hội chủ nghĩa đã thu đợc những thành tựu rất to lớn. Đất nớc ta đã ra khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội, mức sống của nhân dân không ngừng đợc cải thiện, cơ sở vật chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội đợc tăng cờng, vị thế của nớc ta trên trờng quốc tế đợc củng cố, nâng cao Những thành tựu ấy đã tạo nên thế lực mới cho cách mạng nớc ta bớc vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nớc. Tuy nhiên, đất n- ớc ta vẫn trong tình trạng nớc nghèo, cơ sở vật chất kỹ thuật lạc hậu, tình hình kinh tế, xã hội còn tiềm ẩn nhiều yếu tố mất ổn định; điều đó chi phối không nhỏ đến sự nghiệp xây dựng củng cố nhà nền quốc phòng toàn dân. Trải qua gần nửa thế kỷ (1930 - 1975) chịu đựng nhiều gian khổ, hy sinh nhân dân ta dới sự lãnh đạo của Đảng mới giành đợc độc lập, thống nhất trọn vẹn. Hơn ai hết, nhân dân ta hiểu rõ giá trị của tự do độc lập những quyền lợi mà cách mạng đã mang lại. Đây là cơ sở để đoàn kết toàn dân, để thống nhất ý chí hành động trong xây dựng nên quốc phòng toàn dân bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Đờng lối xây dựng nền quốc phòng toàn dân phải đợc quán triệt sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, phải trở thành nhận thức hành động của mọi ngời của hệ thống chính trị, đợc thực hiện ở mọi cấp, mọi ngành chứ không phải là chỉ riêng quân đội, Đảng chính phủ cần phải có chính sách kế hoạch cụ thể phù hợp để giáo dục quốc phòng cho toàn dân trớc hết là cho thanh niên, sinh viên, học sinh hiểu biết về trách nhiệm, nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, những kiến thức phổ thông về quân sự, quân đội. Phát động toàn dân tham gia các phong trào "đền ơn, đáp nghĩa" nuôi d- ỡng ngời có công, chăm sóc thơng binh, thân nhân liệt sĩ thực hiện chính sách hậu phơng quân đội. 2. Xây dựng tiềm lực quốc phòng gắn với xây dựng các khu vực phòng thủ vững chắc. Vận dụng quan điểm toàn diện của Hồ Chí Minh trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân là xây dựng các tiêm lực quân sự, chính trị - tinh thần; kinh tế, khoa học - kỹ thuật công nghệ xây dựng các khu vực phòng thủ vững chắc. Xây dựng tiềm lực chính trị - tinh thần xây dựng củng cố hệ thống chính trị vững mạnh mà trớc hết là xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh ngang tầm với nhiệm vụ lãnh đạo sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Đảng phải đề ra đợc đờng lối chính trị đúng đắn có năng lực tổ chức thực hiện thắng lợi đờng lối đó. Phải xây dựng một nhà nớc của dân, do dân, vì dân có năng lực quản điều hành đất nớc. Phải xây dựng đựơc khối đại đoàn kết toàn dân trên cơ sở liên minh giai cấp công nhân, nông dân tầng lớp trí thức; vận động mọi tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lợc của cách mạng nớc ta. Tiến hành công tác giáo dục chính trị, t tởng trong toàn Đảng, toàn dân toàn quân nhằm nâng cao giác ngộ cho các tầng lớp nhân dân làm cho chủ nghĩa Mác - Lêin t tởng Hồ Chí Minh giữ vai trò chu đáo trong đời sống xã hội. Xây dựng tiềm lực quân sự xây dựng lực lợng trang nhân dân ba thứ quân, phát triển nền khoa học nghệ thuật quân sự, phát triển ngành công nghiệp quốc phòng. Xây dựng lực lợng trang nhân dân ba thứ quân (chủ lực, địa phơng, dân quân tự vệ) với 2 lực lợng: lực lợng thờng trực lực lợng dự bị. Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam theo hớng xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ từng bớc hiện đại lấy xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị làm nền tảng. Phát triển nền khoa học nghệ thuật quân sự Việt Nam theo hớng kế thừa những di sản truyền thống dân tộc nhân loại, tiếp cận những thành tựu mới của khoa học hiện đại, chú trọng tổng kết kinh nghiệm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng của quân đội ta, luận giải, đề xuất những vấn đề mới nảy sinh trong thực tiễn xây dựng quân đội, xây dựng nền quốc phòng toàn dân hiện nay. Từng bớc xây dựng phát triển ngành công nghiệp quốc phòng hiện đại tiến tới tự trang bị bảo đảm những nhu cầu thiết yếu cho chiến đấu sinh hoạt của bội đội. Xây dựng tiềm lực kinh tế, khoa học - kỹ thuật, công nghệ tiên tiến, hiện đại. Xây dựng phát triển nền kinh tế theo hớng kết hợp kinh tế với quốc phòng. Trong thời bình phục vụ sản xuất đời sống xã hội, khi chiến tranh xảy ra có khả năng đáp ứng đợc yêu cầu phục vụ quốc phòng. Phát triển khoa học - kỹ thuật, công nghệ trớc hết là nhằm thúc đẩy sản xuất, đẩy nhanh tốc độ tăng trởng kinh tế. Phát triển tiềm lực khoa học - Kỹ thuật công nghệ cần tập trung cho khoa học ứng dụng, vận dụng những thành tựu, phát minh mới vào sản xuất đồng thời từng bớc phát triển khoa học cơ bản, ở một số lĩnh vực cụ thể cần đi tắt đón đầu tiếp cận ngay với công nghệ tiên tiến hiện đại. Xây dựng tiềm lực quốc phòng gắn với xây dựng các khu vực phòng thủ. Trên phạm vi cả nớc phải xây dựng kế hoạch phòng thủ quốc gia, xác định các mục tiêu phòng thủ, bổtí các lực lợng cơ động viên kinh tế Các địa phơng xây dựng kế hoạch phòng thủ khu vực tỉnh (thành phố) huyện (quận) xây dựng các hàng, xã (phờng) chiến đấu. Các kế hoạch phòng thủ các cấp nằm trong một hệ thống phòng thủ thống nhất tạo nên thế trận quốc phòng toàn dân. 3. Kết hợp chặt chẽ hai nhiệm vụ chiến lợc Kết hợp chặt chẽ hai nhiệm vụ chiến lợc: xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa đợc Đại hội lần thứ V của Đảng đề ra đợc các đại hội VI, VII, VIII khẳng định lại. Chúng ta đặt lên hàng đầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội nhng không một phút lơi lỏng nhiệm vụ tăng cờng củng cố quốc phòng giữ vững an ninh, trật tự sẵn sàng đánh bại mọi âm mu thủ đoạn của chiến lợc "Diễn biến hoà bình" của chủ nghĩa đế quốc các thế lực thù địch. Phải kết hợp chặt chẽ xây dựng đất nớc với bảo vệ Tổ quốc. Trên cơ sở quy hoạch tổng thể về xây dựng đất nớc, phải xây dựng quy hoạch tổng thể về bảo vệ Tổ quốc. Hai quy hoạch đó không tách rời mà nằm trong một hệ thống thống nhất gắn xây dựng với bảo vệ, bảo vệ với xây dựng. Các kế hoạch phát triển kinh tế (dài hạn ngắn hạn) của Trung ơng của địa phơng đều phải gắn với quốc phòng, an ninh. Mỗi khu vực kinh té, mỗi công trình cơ sở kinh tế - văn hoá, xã hội ngoài mục đích phục vụ sản xuất, đời sống phải tính đến khả năng phục vụ quốc phòng chuyển hớng thuận lợi khi có chiến tranh. Cần khắc phục những khunh hớng tách rời, coi nhẹ mặt này hay mặ kia. Không thể vì lợi ích kinh tế mà bỏ qua hay xem nhẹ yêu cầu về quốc phòng an ninh. Cũng không thể vì quan điểm quốc phòng thuần tuý mà làm cản trở hoặc hạn chế sự phát triển kinh tế. 4. Luôn luôn cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu làm thất bại chiến lợc "Diễn biến hoà bình" của chủ nghĩa đế quốc các thế lực thù địch. Bị thất bại trong chiến tranh xâm lợc Việt Nam, đế quốc Mỹ cha từ bỏ âm mu phá hoại cách mạng Việt Nam. Chủ nghĩa đế quốc đứng đầu là Mỹ cùng bọn phản động tay sai dùng chiến lợc "Diễn biến hoà bình" với những thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt nh: nuôi dỡng, tiếp tay cho bọn phản động lữu vong chống phá từ bên ngoài; kích động, khuyến khích, bênh vực bọn phản động trong nớc để phá hoại từ bên trong; khống chế, ngăn cản các tổ chức kinh tế, tài chính, các doanh nghiệp nớc ngoài muốn đầu t vào Việt Nam; tuyên truyền nói xấu, xuyên tạc, bóp mép sự thật về tình hình đất nớc, về đờng lối chính sách của Đảng nhà nớc ta; chúng còn trơng chiêu bài "Nhân quyền", "Dân chủ", lợi dụng tôn giáo, tín ngỡng để gây sức ép can thiệp vào công việc nội bộ của ta Chúng muốn đạt đợc mục đích xoá bỏ chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam mà suốt hơn hai mơi năm tiến hành chiến tranh hao ngời tốn của Mỹ không thực hiện nổi. Từ những biện pháp trang là chủ yếu sang dùng biện pháp phi trang (chính trị, kinh tế , văn hoá, tâm lý ) là chủ yếu kết hợp với biện pháp quân sự ở mức độ nhất định để phá hoại sự nghiệp xây dựng bảo vệ chủ nghĩa xã hội của nhân dân ta; bản chất của đế quốc Mỹ bọn tay sai không thay đổi, mục đích của chúng luôn luôn nhất quán. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: Đế quốc Mỹ "chết nết không chừa" vì vậy nhân dân ta phải nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu đánh bại mọi âm mu, thủ đoạn của chiến lợc "Diễn biến hoà bình" của đế quốc Mỹ bọn tay sai. [...]... âm mu thủ đoạn của kẻ thù bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa Ngày nay trong công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nớc những t tởng đó đợc bổ sung, phát triển trong đờng lối xây dựng nền quốc phòng toàn dân, chỉ đạo sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa (1) Hồ Chí Minh: Sđd, tập trang 307 ... nhớ thực hiện đợc "đoàn kết, cảnh giác, nâng cao chí khí chiến đấu, truyền thống anh dũng, kiên quyết làm tròn nhiệm vụ" thì quân đội ta bất kỳ thời chiến hay thời bình sẽ là quân đội tất thắng, vô địch"(1) Trong hoàn cảnh phải tập trung cao trí tuệ sức lực cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, Hồ Chí Minh cũng đã phác thảo những nội dung rất cơ bản về xây dựng nền quốc. .. để bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa Đó là một nền quốc phòng toàn dân, toàn diện ngày càng đợc tăng cờng, củng cố vững mạnh, đợc xây dựng trên cơ sở phát huy tinh thần độc lập, tự chủ, tự lực, tự cờng, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; phải thờng xuyên cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu đánh bại mọi âm mu thủ đoạn của kẻ thù bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa Ngày nay trong công cuộc công. . .Quân đội nhân dân Việt Nam, công cụ bạo lực của Đảng, nhà nớc ta của chuyên chính vô sản là lực lợng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân càng phải nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, luôn luôn sẵn sàng chiến đấu, dập tan mọi âm mu thủ đoạn của kẻ thù bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa Hơn lúc nào hết quân đội ta ghi nhớ lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Nếu các . Quán triệt t tởng quân sự hồ chí minh Vào nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nớc Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ vĩ đại của Đảng và của. mới góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chiến lợc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. II. Quán triệt t tởng hồ chí minh xây dựng và phát triển nghệ thuật quân sự Việt Nam trong tình hình mới. đế quốc và các thế lực thù địch. Phải kết hợp chặt chẽ xây dựng đất nớc với bảo vệ Tổ quốc. Trên cơ sở quy hoạch tổng thể về xây dựng đất nớc, phải xây dựng quy hoạch tổng thể về bảo vệ Tổ quốc.
- Xem thêm -

Xem thêm: Quán triệt tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh vào nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, Quán triệt tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh vào nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, Quán triệt tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh vào nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay