Bản thuyết minh đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học cấp học viện năm 2009 - Vận dụng chiến lược đại đoàn kết Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay

6 1,017 2
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/04/2014, 22:08

Bản thuyết minh đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học cấp học viện năm 2009 - Vận dụng chiến lược đại đoàn kết Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay Học viện báo chí và tuyên truyền Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam KhoaT tởng Hồ Chí Minh Độc lập - Tự do Hạnh phúc Bản thuyết minh đăng đề tài Nghiên cứu khoa học cấp học viện năm 2009 1.Tên đề tài : Vận dụng chiến lợc đại đoàn kết Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới nớc ta hiện nay 2.Chủ nhiệm đề tài : PGS.TS Nguyễn Quốc Bảo - Chức vụ : Phó trởng khoa - Điện thoại : CQ: 37.547.364. NR : 37.560.258 DĐ : 0.912.100.080 3. Cơ quan chủ trì : Khoa T tởng Hồ Chí Minh 1 4. Tính cấp thiết của đề tài Đại đoàn kết là một t tởng lớn đợc hình thành và phát triển cùng với toàn bộ quá trình hoạt động lý luận và thực tiễn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo Ngời, đại đoàn kết dân tộc không phải là sách lợc trong một thời kỳ, một giai đoạn cách mạng mà là chiến lợc cơ bản lâu dài xuyên suốt tiến trình cách mạng Việt Nam, là nguồn sức mạnh vô tận làm nên thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Ngời từng nói đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta 1 , và Ngời đòi hỏi mỗi ngời, trớc hết là đảng viên phải giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất nh giữ gìn con ngơi của mắt mình 2 bởi đó là một trong những nhân tố hàng đầu để giành và giữ độc lập dân tộc, xây dựng xã hội mới xã hội chủ nghĩa. T tởng đại đoàn kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành đờng lối, chiến lợc đại đoàn kết của Đảng ta. Cơng lĩnh xây dựng đất nớc trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội do Đại hội VII (năm 1991) thông qua khẳng định : đoàn kết là truyền thống quý báu và bài học lớn của cách mạng nớc ta. Tổng kết bài học kinh nghiệm của 15 năm đổi mới, Báo cáo chính trị tại Đại hội IX viết : Để công cuộc đổi mới thành công phải động viên đợc mọi tầng lớp nhân dân và các thành phần kinh tế tham gia. Gần đây nhất, Đại hội lần thứ X của Đảng lại tiếp tục khẳng định và coi đó là nhân tố quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững ổn định chính trị-xã hội của đất nớc. 1 -2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb CTQG, H, 1996, t.12, tr.497 2 Chính vì Đại đoàn kết dân tộc có ý nghĩa nh vậy, đặc biệt muốn nhằm hiểu rõ hơn t tởng Đại đoàn kết của Hồ Chí Minh và việc vận dụng của Đảng trong quá trình lãnh đạo sự nghiệp cách mạng nớc ta, chúng tôi mạnh dạn lựa chọn vấn đề Vận dụng chiến lợc Đại đoàn kết Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới nớc ta hiện nay làm đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện nhằm vừa góp phần bổ sung, nâng cao hơn nữa chất lợng nghiên cứu, giảng dạy môn T tởng Hồ Chí MinhKhoa đang đảm nhiệm, vừa góp phần khẳng định ý nghĩa lý luận và thực tiễn của t tởng Đại đoàn kết Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hoá-hiện đại hoá đất nớc hiện nay. 5. Tình hình nghiên cứu. T tởng Đại đoàn kết là một bộ phận quan trọng trong di sản T tởng Hồ Chí Minh, vì thế đã đợc nhiều tập thể khoa học, nhiều ngời nghiên cứu các góc độ khác nhau: - Tìm hiểu T tởng Hồ Chí Minh với thời đại. Nxb Lao động, H,1991 - GS. Lê Ngọc : về T tởng Đại đoàn kết của Hồ Chí Minh. Tạp chí Lịch sử Đảng Số 3-1993. - PGS.TS. Lê Sĩ Giáo: T tởng Hồ Chí Minh về đoàn kết các dân tộc thiểu số. Tạp chí Lịch sử Đảng. Số 3-1994 - GS.TS. Phan Ngọc Liên: Tìm hiểu T tởng Hồ Chí Minh về một số vấn đề quốc tế. Nxb CTQG,H,1995. - PGS.TS Phùng Hữu Phú: Chiến lợc đại đoàn kết Hồ Chí Minh. Nxb CTQG, H, 1995 - GS.Đinh Xuân Lâm-TS.Bùi Đình Phong : T tởng đại đoàn kết dân tộc của Hồ Chí Minh với thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám. Tạp chí Cộng sản. Số 20-1995. - TS. Trần Hậu : Quán triệt T tởng đại đoàn kết dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp xây dựng đất nớc quá độ lên CNXH. Tạp chí Lịch sử Đảng. Số 6-1995 3 - Đỗ Mời Lê Quang Đạo : Đại đoàn kết dân tộc vì sự nghiệp dân giàu, nớc mạnh , xã hội công bằng, dân chủ văn minh. Nxb CTQG, H, 1996 - Vũ Oanh : Đại đoàn kết dân tộc phát huy nội lực nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nớc. Nxb CTQG, H, 1998 - TS. Lê Văn Yên : Hồ Chí Minh với chiến lợc đại đoàn kết quốc tế trong cách mạng giải phóng dân tộc. Nxb QĐND, H, 1998 - GS.TS. Phùng Hữu Phú: Chiến lợc đại đoàn kết dân tộc của Đảng Cộng sản Việt Nam Nxb CTQG, H, 2003 - Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng: T tởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết với vấn đề phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong thời kỳ mới. Nxb CTQG, H, 2004. (cuốn sách đợc tuyển chọn từ những bài tham luận trong Hội thảo khoa học có chủ đề : T tởng đại đoàn kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức vào tháng 5-2003. Nhìn chung, các công trình, bài viết trên đều đã khẳng định và làm rõ đ- ợc T tởng đại đoàn kết Hồ Chí Minh và sự vận dụng vào trong thực tiễn cách mạng Việt Nam của Đảng ta. Một số tác giả cũng đã mạnh dạn đề cập đến những hạn chế của việc thực hiện chiến lợc đại đoàn kết trong nhiều thập kỷ qua. Nhng cha có công trình nào nghiên cứu t tởng đại đoàn kết của Ngời một cách có hệ thống, nhất là việc vận dụng trong công cuộc đổi mới với rất nhiều thách thức mới đang đặt ra. 6. Mục tiêu nghiên cứu. Phân tích, làm rõ những nội dung của chiến lợc đại đoàn kết trong t tởng Hồ Chí Minh . Đảng ta vận dụng chiến lợc đại đoàn kết Hồ Chí Minh trong giai đoạn cách mạng hiện nay. Đề xuất một số giải pháp, định hớng nhằm phát huy hơn nữa sức mạnh đại đoàn kết theo T tởng Hồ Chí Minh trong thời kỳ mới. 4 7. Nội dung nghiên cứu . - Nghiên cứu những cơ sở hình thành t tởng đại đoàn kết của Hồ Chí Minh. - Những nội dung chiến lợc đại đoàn kết trong t tởng Hồ Chí Minh - Vận dụng chiến lợc đại đoàn kết Hồ Chí Minh trong giai đoạn cách mạng hiện nay - Một số định hớng, giải pháp nhằm phát huy hơn nữa sức mạnh đại đoàn kết theo T tởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hoá-hiện đại hoá đất nớc 8. Phơng pháp nghiên cứu Vận dụng phơng pháp nghiên cứu tổng hợp mang tính chất liên ngành, trong đó phơng pháp chủ yếu là phơng pháp lịch sử và lôgíc, kết hợp với các phơng pháp khác nh thống kê, so sánh, điều tra xã hội học qua khảo sát thực tế để đa ra những luận cứ, luận chứng bảo đảm tính xác thực và độ tin cậy. 9. Lực lợng thực hiện - Lực lợng chính là các giảng viên trong khoa T tỏng Hồ Chí Minh - Các cộng tác viên phối hợp: một số giảng viên, nghiên cứu viên Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng (Học viện CT-HCQGHCM), Khoa T tởng Hồ Chí Minh (Học viện Chính trị khu vực I), khoa Lịch sử Đảng (Học viện Báo chí và Tuyên truyền) 10. Thời gian và các bớc tiến hành. - Từ tháng 1 đến tháng 2-2009: đặt CTV, phân công nhóm chuyên đề, xây dựng đề cơng. - Từ tháng 3 đến tháng 4-2009: tập hợp t liệu, lập th mục có liên quan đề tài. Các nhóm, các CTV hoàn thành đề cơng chi tiết - Từ tháng 5 đến tháng 10-2009 : hoàn thành các chuyên luận. Tổ chức hội nghị, hội thảo để thẩm định kết quả. 5 - Từ tháng 11 đến tháng 12-2009: hoàn chỉnh bản thảo, tổ chức nghiệm thu 11. Dự kiến sản phẩm đạt đợc - Một su tập tài liệu có liên quan đến nội dung nghiên cứu của đề tài - Một bản tổng quan đề tài - Một tập kỷ yếu của đề tài (bao gồm hệ thống chuyên luận của các CTV) 12. Dự trù kinh phí : 25.000.000 đ (hai mơi lăm triệu đồng) Ngời đăng chủ nhiệm ( tên) PGS.TS Nguyễn Quốc Bảo 6 . KhoaT tởng Hồ Chí Minh Độc lập - Tự do Hạnh phúc Bản thuyết minh đăng ký đề tài Nghiên cứu khoa học cấp học viện năm 2009 1.Tên đề tài : Vận dụng chiến lợc đại đoàn kết Hồ Chí Minh trong công. T tởng Hồ Chí Minh với thời đại. Nxb Lao động, H,1991 - GS. Lê Ngọc : về T tởng Đại đoàn kết của Hồ Chí Minh. Tạp chí Lịch sử Đảng Số 3-1993. - PGS.TS. Lê Sĩ Giáo: T tởng Hồ Chí Minh về đoàn. Hồ Chí Minh tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức vào tháng 5-2003. Nhìn chung, các công trình, bài viết trên đều đã khẳng định và làm rõ đ- ợc T tởng đại đoàn kết Hồ Chí Minh và
- Xem thêm -

Xem thêm: Bản thuyết minh đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học cấp học viện năm 2009 - Vận dụng chiến lược đại đoàn kết Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay, Bản thuyết minh đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học cấp học viện năm 2009 - Vận dụng chiến lược đại đoàn kết Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay, Bản thuyết minh đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học cấp học viện năm 2009 - Vận dụng chiến lược đại đoàn kết Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay