Bản thuyết minh đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học cấp học viện năm 2009 - Vận dụng chiến lược đại đoàn kết Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay

6 970 2
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/04/2014, 22:08

Bản thuyết minh đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học cấp học viện năm 2009 - Vận dụng chiến lược đại đoàn kết Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay . KhoaT tởng Hồ Chí Minh Độc lập - Tự do Hạnh phúc Bản thuyết minh đăng ký đề tài Nghiên cứu khoa học cấp học viện năm 2009 1.Tên đề tài : Vận dụng chiến lợc đại đoàn kết Hồ Chí Minh trong công. T tởng Hồ Chí Minh với thời đại. Nxb Lao động, H,1991 - GS. Lê Ngọc : về T tởng Đại đoàn kết của Hồ Chí Minh. Tạp chí Lịch sử Đảng Số 3-1993. - PGS.TS. Lê Sĩ Giáo: T tởng Hồ Chí Minh về đoàn. Hồ Chí Minh tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức vào tháng 5-2003. Nhìn chung, các công trình, bài viết trên đều đã khẳng định và làm rõ đ- ợc T tởng đại đoàn kết Hồ Chí Minh và
- Xem thêm -

Xem thêm: Bản thuyết minh đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học cấp học viện năm 2009 - Vận dụng chiến lược đại đoàn kết Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay, Bản thuyết minh đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học cấp học viện năm 2009 - Vận dụng chiến lược đại đoàn kết Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay, Bản thuyết minh đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học cấp học viện năm 2009 - Vận dụng chiến lược đại đoàn kết Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay