mac os x leopard all-in-one desk reference for dummies (isbn - 0470054344)

746 623 0
  • Loading ...
1/746 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/04/2014, 12:07

. L.Chambers Mac OS ® X Leopard ™ ALL-IN-ONE DESK REFERENCE FOR DUMmIES ‰ 01_054345 ffirs.qxp 10/4/07 11:16 PM Page iii 01_054345 ffirs.qxp 10/4/07 11:16 PM Page ii Mac OS ® X Leopard ™ ALL-IN-ONE DESK REFERENCE FOR DUMmIES ‰ 01_054345. iMac For Dummies, 4th Edition; Mac OS X Tiger All-in-One Desk Reference For Dummies; Building a PC For Dummies, 5th Edition; Scanners For Dummies, 2nd Edition; CD & DVD Recording For Dummies, . 198 .Mac preferences 198 Network preferences 199 QuickTime preferences 203 Sharing preferences 205 02_054345 ftoc.qxp 10/4/07 11:17 PM Page xv Mac OS X Leopard All-in-One Desk Reference For Dummies xvi Tweaking
- Xem thêm -

Xem thêm: mac os x leopard all-in-one desk reference for dummies (isbn - 0470054344), mac os x leopard all-in-one desk reference for dummies (isbn - 0470054344), mac os x leopard all-in-one desk reference for dummies (isbn - 0470054344)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn