luận văn thạc sỹ - phân tích thực trạng hoạt động dịch vụ ngân hàng thương mại (bao gồm tất cả các dịh vụ mà các ngân hàng đang triển khai)

90 720 0
  • Loading ...
1/90 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/04/2014, 12:07

luận văn thạc sỹ - phân tích thực trạng hoạt động dịch vụ ngân hàng thương mại (bao gồm tất cả các dịh vụ mà các ngân hàng đang triển khai) . luận về dịch vụ ngân hàng của ngân hàng thương mại Chương II: Thực trạng hoạt động dịch vụ tài chính ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 200 1-2 006 - 3 - Chương. thông qua các sản phẩm dịch vụ mà ngân hàng mang lại cho khách hàng. Sản phẩm dịch vụ ngân hàng của NHTM gồm 2 loại: sản phẩm dịch vụ ngân hàng truyền thống và sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện. thiết thực giúp cho các cơ quan hữu quan nghiên cứu và vận dụng. - 4 - CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Dịch vụ ngân hàng của ngân
- Xem thêm -

Xem thêm: luận văn thạc sỹ - phân tích thực trạng hoạt động dịch vụ ngân hàng thương mại (bao gồm tất cả các dịh vụ mà các ngân hàng đang triển khai), luận văn thạc sỹ - phân tích thực trạng hoạt động dịch vụ ngân hàng thương mại (bao gồm tất cả các dịh vụ mà các ngân hàng đang triển khai), luận văn thạc sỹ - phân tích thực trạng hoạt động dịch vụ ngân hàng thương mại (bao gồm tất cả các dịh vụ mà các ngân hàng đang triển khai)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn