TẠI VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ THÀNH CÔNG CỦA NHOMMUA.COM

113 385 0
  • Loading ...
1/113 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/04/2014, 00:22

TẠI VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ THÀNH CÔNG CỦA NHOMMUA.COM     -   GROUPON    NHOMMUA.COM           1 1.  1 1.1  1 1.2  1 1.3  2 2.  3 2.1   3 2.2  5 2.3  6 2.4  7 2.5  7 3.  9 3.1  9 3.2  10 3.3  11    12 1.  12 2.  17     23 1.  23 1.1  23 1.2  24 1.3  24 2.  26 3.  28 4.  29 5.  30 6.  30     NAY 32 1.  32 1.1  32 1.2  32 1.3  32 1.4  35 2.    35 2.1   35 2.2     36 2.3   37 2.4   38 3.    39 3.1   39 3.2     41 3.3   43 3.4     45 4.  47    49  57      chung.    Groupon     WTO  APEC -  VINASME  SME  GDP    Coupon/ voucher  Nhommua   2.1. Groupon - - Win - Win 3.1. Groupon 2/2011 4.1. Groupon   1.2.        o    h                                         o      Nhommua    -                TNHH Nhommua  - điểm mạnh, điểm yếu  Nhommua   -   mô hình hồi quy                               - giải pháp  Nhommua. o  1)  -  -   2)  3)  c thc hin tu  n bn phng vng nhm thu nh liu kh  -   dng nhi  li, t-  vi phn mm SPSS for Windows v.16. -  liu:          -           [...]... quát về thực trạng các hoạt ộng củ một do nh nghiệp kinh do nh m h nh Groupon ở Việt N m hiện nay Chƣơng 4 XÂY DỰNG CÁC MÔ HÌNH HỒI QUY THỂ HIỆN PHẢN ỨNG CỦA NGƢỜI TIÊU DÙNG VỀ TỪNG YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH MÔ HÌNH GROUPON CỦA NHOMMUA.COM Ở chƣơng n y, nhóm nghi n cứu giới thiệu t ng qu n về phân tích hồi quy v m h nh hồi quy biến v xây dựng các m h nh hồi quy thể hiện phản ứng củ ngƣời... sự trung thảnh củ khách h ng ối với dịch v m m nh cung cấp Nếu t nh trạng n y cứ tiếp diễn th một kết c c ƣ c dự oán trƣớc l sự óng c , rút khỏi thị trƣờng cạnh tr nh khốc liệt n y củ h ng loạt các tr ng web kinh do nh theo m h nh Groupon n y trong năm 2012, m mở ầu l tr ng deal.zing.vn 1 Cơ hội Hình 3.1 Sơ đồ thể hiện giai đoạn phát triển của mô hình Groupon tại Việt Namgiai đoạn hiện nay Trang... trƣờng, giữ vững thị phần, v thực hiện kế hoạch th n tính bằng việc mua lại các tr ng web có m h nh tƣơng tự nhƣ uBuyiBuy (Hong Kong), Beeconomic (Nhật Bản), Atl spost (Đ i Lo n) nhằm tạo n n chuỗi bán h ng giá rẻ si u l c ịa Trang 12 Chƣơng 2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH GROUPON TẠI VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN TỪ GIỮA NĂM 2010 ĐẾN NAY M h nh Groupon bắt ầu xuất hiện tại Việt N m vảo thời iểm giữ năm 2010... ngƣời ti u dùng về từng yếu tố li n qu n ến hoạt ộng kinh do nh củ m h nh Groupon củ Nhommua.com Chƣơng 5 CÁC ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN MÔ HÌNH KINH DOANH GROUPON CỦA NHOMMUA TẠI VIỆT NAM Dự v o những phân tích về cơ hội – thách thức, iểm mạnh – iểm yếu củ Nhommu nói ri ng v Groupon nói chung trong gi i oạn hiện n y, nhóm nghi n cứu ƣ r những giải pháp cho Nhommu com ể từ ó, các do nh nghiệp khác... b y về thực trạng phát triển củ m h nh Groupon tại Việt Nam trong gi i oạn từ giữ 2010 ến hiện n y Qu ó, nhóm nghi n cứu cũng ã ƣ r các cơ hội v thách thức củ m h nh n y tại nƣớc t Chƣơng 3 THỰC TRẠNG KINH DOANH THEO HÌNH THỨC MÔ HÌNH GROUPON CỦA TRANG WEB NHOMMUA.COM Nhommu com l một trong nhƣng tr ng web ng dẫn ầu thị trƣờng mu theo nhóm ở Việt N m hiện n y Th ng qu chƣơng n y, nhóm nghi n cứu muốn... (n=200) n n tính chính xác về các yếu tố l chƣ c o cũng nhƣ việc xây dựng bảng câu hỏi chƣ i sát s o những vấn ề cốt lõi ể có những kết luận v phát hiện mới mẻ hơn Ngo i r , v nhiều lí do khách qu n, chúng t i chỉ mới xây dựng các m h nh thể hiện sự ánh giá củ khách h ng về từng yếu tố ri ng biệt, iểm hạn chế l chƣ xây dựng ƣ c một h nh chung cũng nhƣ sự tác ộng mạnh yếu củ các yếu tố ến sự th nh c ng củ... nhất củ m h nh Groupon l giới trẻ Giới trẻ ở Việt N m có nhu cầu giải trí rất c o Giá rẻ, sản phẩm dạng, chất lƣ ng dịch v tốt ã giúp các do nh nghiệp Groupon Việt N m thu hút một lƣ ng lớn khách h ng ầy tiềm năng n y - Nhu cầu quảng cáo của các doanh nghiệp ở Việt Nam S u năm 1986, các do nh nghiệp ở Việt N m ng xuất hiện ng y c ng nhiều v phát triển một cách nh nh chóng Nhiều c ng ty, tập o n lớn... internet ã trở th nh một trong những h nh thức ƣ c ngƣời ti u dùng Việt N m, ặc biệt l giới trẻ ƣ chuộng Trang 17 Hình 1.2 Biểu đồ thể hiện tần suất sử dụng các dịch vụ Internet của hộ gia đình tại Hà Nội năm 2010 (Nguồn: Báo cáo Thương mại điện tử Việt Nam năm 2010 – Bộ Công Thương) Tuy kết quả khảo sát chỉ phản ánh thực trạng ứng d ng thƣơng mại iện t trong các hộ gi nh tại th nh phố H Nội nhƣng... tiết kiệm tr n 1.200 tỷ ồng (nguồn: web20.vn) - Tâm lý mua sắm của người tiêu dùng Việt Nam Năm 2011, kinh tế Việt N m vẫn ng phát triển với mức tăng trƣởng chỉ ạt 5,89%, trong khi lạm phát ở Việt N m ở mức tr n 18% Kinh tế Việt N m gặp khó khăn trong năm 2011 v những dự oán kh ng khả qu n năm 2012 khiến ngƣởi ti u dùng ng y c ng ắn o hơn trong việc mu h ng M h nh kinh do nh Groupon với phƣơng châm cung... cấp, dẫn ến việc phần lớn các khách h ng kh ng có ý ịnh tiếp t c s d ng các sản phẩm, dịch v n y s u khuyến mãi Ngo i r , các do nh nghiệp Groupon còn gặp khó khăn trong việc thu hút các nh cung cấp sản phẩm, dịch v Do ó, các do nh nghiệp n y hiện n y ng phải tốn rất nhiều chi phí m rketing quảng bá ạt ƣ c iều n y Nguy n nhân l do các nh cung cấp sản phẩm, dịch v ở Việt N m hiện n y vẫn chƣ quen với .        TNHH Nhommua  - điểm mạnh, điểm yếu   Nhommua   -   mô hình.  Mobshop .com  Trang 4  LetBuyit .com, Onlinechoice, E.conomy .com       .                  Nhommua. com     trang
- Xem thêm -

Xem thêm: TẠI VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ THÀNH CÔNG CỦA NHOMMUA.COM, TẠI VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ THÀNH CÔNG CỦA NHOMMUA.COM, TẠI VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ THÀNH CÔNG CỦA NHOMMUA.COM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay