Áp dụng ISO 9000 trong quản lý hành chính Nhà nước

39 622 1
  • Loading ...
1/39 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/12/2012, 16:45

Phần 1: LỜI GIỚI THIỆUKể từ khi ban hành lần đầu tiên vào năm 1987, sau hai lần sửa đổi vào năm 1994 và 2000, hiện nay ISO 9000 đã được áp dụng ở trân 160 nước và vùng lãnh thổ. Bên cạnh việc triển khai ISO 9000 trong các ngành sản xuất dịch vụ, kể từ năm 2000, tiêu chuẩn ISO 9000 đã được triển khai thí điểm trong một số cơ quan thuộc hệ thống quản hành chínhnước ta. Kết quả của việc áp dụng này đã dẫn đến một số cải tiến hoạt động, góp phần vào chương trình cải cách hành chính.Sau 20 năm đổi mới và mở cửa, cải cách hành chính được xem như một bộ phận cấu thành của cải cách xã hội-chính trị ở nước ta và đang được nhận thức một cách ráo riết, triệt để hơn để hỗ trợ, thúc đẩy việc cải cách kinh tế xã hội. Mục tiêu cải cách hành chính trong giai đoạn từ 2001-2010 là tiến tới "Xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại hoá, hoạt động có hiệu lực và hiệu quả của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, xây dựng một đội ngũ công chức có đủ năng lực và phẩm chất".Những nhận thức trên đây là do để em lựa chọn đề tài “Áp dụng ISO 9000 trong quản hành chính Nhà nước” với mục đích nghiên cứu nhằm tìm hiểu rõ hơn về chuyên ngành Quản trị chất lượng được áp dụng trong dịch vụ hành chính công hiện nay như thế nào.Nội dung của đề án bao gồm các phần:I. Tổng quan về việc áp dụng ISO 9000 trong cải cách hành chính nhà nước.II. Tình hình áp dụng ISO 9000 trong quá trình cải cách hành chính nhà nước.III. Phương hướng và giải pháp để thực hiện tốt ISO 9000 trong dịch vụ hành chính Nhà nước.Em xin chân thành cảm ơn GS.TS Trương Đoàn Thể đã hướng dẫn em hoàn thành đề án này. Phần 2: NỘI DUNGTổng quan về áp dụng ISO 9000 trong cải cách hành chính nhà nước.Hệ thống quản chất lượng ISO 9000.Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) ISO 9000 là hệ thống quản chất lượng thích hợp với mọi tổ chức. Việt Nam bắt đầu áp dụng ISO 9000 cho các doanh nghiệp từ năm 1994 và cho dịch vụ hành chính từ năm 1999. Đây là bộ tiêu chuẩn và hệ thống quản chất lượng do tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế, viết tắt là ISO, ban hành từ năm 1987. Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 hiện hành (phiên bản 2000) gồm 4 tiêu chuẩn: tiêu chuẩn về mô hình quản chất lượng ISO 9001; tiêu chuẩn hướng dẫn thực hiện ISO 9004; tiêu chuẩn về khái niệm và thuật ngữ ISO 9000; tiêu chuẩn về đánh giá hệ thống ISO 19011.1.1.Nguyên tắc của ISO 9000.Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 đưa ra các nguyên tắc về quản và quy định các yếu tố cơ bản của hệ thống quản chất lượng của tổ chức để đảm bảo rằng sản phẩm hay dịch vụ của tổ chức luôn có khả năng thỏa mãn nhu cầu của khách hàng, cũng như các yêu cầu của luật pháp khác. Đồng thời ISO 9000 cũng là cơ sở để đánh giá khả năng của tổ chức trong hoạt động nhằm duy trì và không ngừng cải tiến, nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt độngBộ tiêu chuẩn ISO 9000 được xây dựng dựa trên 8 nguyên tắc là:−Định hướng tới sự thỏa mãn các yêu cầu và mong đợi của khách hàng.−Đề cao vai trò của lãnh đạo trong việc xác định mục đích, biện pháp, chỉ dẫn và tạo môi trường làm việc thuận lợi để cho mọi người có thể tham gia một cách đầy đủ trong các công việc thực hiện những mục tiêu của tổ chức.−Khuyến khích sự tham gia đầy đủ của những người lao động vì lợi ích chung của tổ chức. −Phương pháp tiếp cận theo quá trình nhằm đạt được hiệu quả cao trong công việc: mọi công việc đều có đầu vào và kết quả đầu ra cụ thể.−Phương pháp quản một cách có hệ thống: hoạt động quản được thực hiện theo vòng tròn Deming PDCA: Lập kế hoạch-Thực hiện Kiểm tra-Hành động.−Cải tiến liên tục quá trình hoạt động là sản phẩm và dịch vụ.−Các quyết định của nhà quản phải dựa trên cơ sở phân tích đầy đủ các thông tin và số liệu thực tế về quá trình và sản phẩm.−Đảm bảo lợi ích hợp giữa tổ chức với các bên có liên quan tạo ra giá trị của hoạt động.1.2.Đối tượng và các trường hợp áp dụng.−Các tổ chức muốn có những lợi ích thông qua việc áp dụng và sự tin tưởng đối với các nhà cung ứng.−Người sử dụng sản phẩm.−Những người thuộc nội bộ hay bên ngoài tổ chức có nhiệm vụ đánh giá hệ thống hay đánh giá sự phù hợp của hệ thống theo các yêu cầu của tiêu chuẩn.−Những người thuộc nội bộ hay bên ngoài tổ chức có nhiệm vụ tư vấn hoặc đào tạo về hệ thống quản chất lượng cho thích hợp với tổ chức.−Tổ chức xây dựng các tiêu chuẩn liên quan.1.3.Nội dung của bộ tiêu chuẩn ISO 9000.Bộ tiêu chuẩn ISO 9000: 2000 bao gồm nhiều tiêu chuẩn. Trong đó tiêu chuẩn chính ISO 9001: Hệ thống quản chất lượng, các yêu cầu. Bộ tiêu chuẩn này nêu ra các yêu cầu đối với HTQLCL mà doanh nghiệp cần phải đáp ứng. Ngoài ra còn các tiêu chuẩn hỗ trợ và hướng dẫn thực hiện, bao gồm: ISO 9000: Thuật ngữ và định nghĩa; ISO 9004: Hướng dẫn cải tiến hiệu quả; ISO 19011: Hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý.ISO 9001 là tiêu chuẩn chính nêu ra các yêu cầu đối với HTCL và bao quát đầy đủ các yếu tố của HTQLCL. Doanh nghiệp khi xây dựng hệ thống theo tiêu chuẩn này cần xác định phạm vi áp dụng tùy theo hoạt động thực tế của doanh nghiệp.ISO 9001: 2000 quy định các yêu cầu đối với một HTQLCL lượng cho các tổ chức cần chứng tỏ khả năng cung cấp một cách ổn định sản phẩm thoả mãn các yêu cầu của khách hàng. Tiêu chuẩn này dùng cho việc chứng nhận và cho các mục đích cá biệt khác khi tổ chức muốn hệ thống quản chất lượng của mình được thừa nhận.Tiêu chuẩn bao gồm 5 phần, quy định các hoạt động cần thiết phải xem xét trong khi triển khai hệ thống chất lượng. 5 phần trong ISO 9001: 2000 quy định những gì một tổ chức phải làm một cách nhất quán để cung cấp các sản phẩm đáp ứng các yêu cầu của khách hàng và yêu cầu pháp định, chế định được áp dụng. Thêm vào đó, tổ chức phải tìm cách nâng cao sự thoả mãn của khách hàng bằng cách cải tiến hệ thống quản của mình. ISO 9004: 2000 được sử dụng nhằm mở rộng hơn những lợi ích đạt được từ ISO 9001: 2000 không những đối với bản thân tổ chức mà còn đối với tất cả các bên liên quan đến hoạt động của tổ chức. Các bên liên quan bao gồm nhân viên, chủ sở hữu, các người cung ứng của tổ chức và rộng hơn là cả xã hội.ISO 9001: 2000 và ISO 9004: 2000 đã được xây dựng như là một cặp thống nhất của bộ tiêu chuẩn để làm thuận tiện hơn trong việc sử dụng. Sử dụng tiêu chuẩn theo cách này sẽ làm chúng ta có thể liên kết nó với các hệ thống quản khác (ví dụ như Hệ thống quản môi trường), hoặc những yêu cầu cụ thể trong một số lĩnh vực (ví dụ như: ISO/TS/6949 trong ngành công nghiệp ô tô) và giúp cho việc đạt được sự công nhận thông qua các chương trình chứng nhận quốc gia. ISO 9004: 2000 và ISO 9001: 2000 thống nhất về bố cục và từ vựng nhằm giúp tổ chức chuyển một cách thuận tiện từ ISO 9001: 2000 sang ISO 9004: 2000 và ngược lại. Cả hai tiêu chuẩn đều sử dụng phương pháp tiếp cận quá trình. Các quá trình được xem như bao gồm một hay nhiều hoạt động có liên kết, có yêu cầu nguồn lực và phải được quản để đạt được đầu ra quy định trước. Đầu ra của một quá trình có thể trực tiếp tạo thành đầu vào của một quá trình tiếp theo và sản phẩm cuối cùng thường là kết quả của một mạng lưới hoặc một hệ thống các quá trình.Về cấu trúc, từ 20 yêu cầu theo phiên bản cũ nay được tổ chức lại theo cách tiếp cận quá trình và phân nhóm theo các hoạt động của tổ chức thành 5 phần chính:−Các yêu cầu chung của hệ thống quản chất lượng gồm cả các yêu cầu về hệ thống văn bản, tài liệu và hồ sơ. −Trách nhiệm của lãnh đạo, trách nhiệm của lãnh đạo cao cấp đối với hệ thống quản chất lượng, gồm cam kết của lãnh đạo, định hướng vào khách hàng, hoạch định chất lượng và thông tin nội bộ. −Quản nguồn lực, gồm các yêu cầu cung cấp nguồn lực cần thiết cho hệ thống quản chất lượng, trong đó có các yêu cầu về đào tạo. −Tạo sản phẩm, gồm các yêu cầu về sản phẩm và dịch vụ trong đó có việc xem xét hợp đồng, mua hàng, thiết kế sản xuất, đo lường và hiệu chuẩn. −Đo lường, phân tích và cải tiến, gồm các yêu cầu cho các hoạt động đo lường trong đó có việc đo lường sự thỏa mãn của khách hàng, phân tích dữ liệu và cải tiến liên tục. Nhìn chung các yêu cầu theo tiêu chuẩn mới đi theo hướng tích cực hơn cho các tổ chức, doanh nghiệp. Thay vì phải xây dựng hệ thống văn bản cho cả 20 yêu cầu của tiêu chuẩn cũ mà đôi khi trở nên quan liêu và phức tạp cho các hoạt động thì theo tiêu chuẩn mới, chỉ còn 6 quy trình cần được văn bản hóa, là: −Kiểm soát tài liệu −Kiểm soát hồ sơ chất lượng −Đánh giá chất lượng nội bộ −Kiểm soát sản phẩm không phù hợp −Hành động khắc phục −Hành động phòng ngừa So với tiêu chuẩn ISO 9000: 1994, bộ tiêu chuẩn ISO 9000: 2000 có những thay đổi chủ yếu như:−Chú trọng hơn vào việc tăng cường hiệu quả của hệ thống quản nhằm đáp ứng và vượt quá sự mong đợi của khách hàng bằng việc không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm thay vì chỉ chú trọng vào việc đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn trước đây.−Coi trọng cải tiến liên tục, đây là một yêu cầu mang tính thực tế vì môi trường luôn luôn thay đổi, sự cạnh tranh ngày càng gay gắt. Nếu doanh nghiệp không cải tiến liên tục thì sẽ không có chỗ đứng trên thị trường.−Đề cao sự thỏa mãn của khách hàng, khách hàng là người quyết định, có sự lựa chọn rộng rãi hơn, có yêu cầu ngày càng cao hơn vì vậy đề cao sự thỏa mãn của khách hàng phải là một tiêu chí quan trọng.−Tiếp tục đề cao vai trò của lãnh đạo, đặc biệt là các yêu cầu về cải tiến liên tục trên các lĩnh vực, đề cao yêu cầu pháp liên quan đến hoạt động của tổ chức. Xác định việc xây dựng và lượng hóa các mục tiêu chất lượng đối với các bộ phận trong quản chất lượng.1.4.Vai trò và lợi ích của bộ tiêu chuẩn ISO 9000.1.4.1. Vai trò của ISO 9000 được thể hiện qua những điểm sau: ISO 9000 được ban hành trên cơ sở tập hợp kinh nghiệm quốc tế trong lĩnh vực quản và đảm bảo chất lượng trên cơ sở phân tích các quan hệ giữa người mua và người cung cấp (nhà sản xuất), là phương tiện hiệu quả giúp các nhà sản xuất tự xây dựngáp dụng hệ thống đảm bảo chất lượng ở cơ sở mình, đồng thời cũng là phương tiện để bên mua có thể căn cứ vào đó tiến hành kiểm tra người sản xuất, kiểm tra sự ổn định của sản xuất và chất lượng trước khi đưa ra quyết định có ký kết hợp đồng hay không. ISO 9000 đưa ra các chuẩn mực cho một hệ thống chất lượng và có thể áp dụng rộng rãi trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và dịch vụ (trừ lĩnh vực điện và điện tử), không phân biệt loại hình - quy mô - hình thức sở hữu của doanh nghiệp. ISO hướng dẫn các tổ chức cũng như các doanh nghiệp xây dựng mô hình quản thích hợp và văn bản hoá các yếu tố của hệ thống chất lượng theo mô hình đã chọn, nhằm đưa ra các chuẩn mực về tổ chức, biện pháp, quản lý, nguồn lực…cho một hệ thống chất lượng của các cơ sở sản xuất kinh doanh và dịch vụ.1.4.2. Lợi ích của ISO 9000: Việc áp dụng ISO 9000 thực chất là áp dụng phương pháp quản theo khoa học. ISO 9000 tạo ra một cơ chế quản tự động trong kiểm soát công việc và con người, thúc đẩy cả hệ thống làm việc đồng bộ, giải phóng con người lãnh đạo khỏi những công việc có tính sự vụ. Doanh nghiệp nếu áp dụng ISO 9000 một cách đúng đắn và thành công sẽ đạt được một số lợi ích sau đây:−Khách hành sẽ nhận sản phẩm dịch vụ với mức độ chất lượng như đã hợp đồng. Khách hàng sẽ có nhiều niềm tin hơn về sản phẩm của doanh nghiệp.−Nhân viên trong doanh nghiệp hiểu biết đầy đủ hơn về vai trò và những mục tiêu từ hệ thống quản trị. Nhân viêc giảm căng thẳng, niềm tự hào và tinh thần của nhân viên được nâng cao khi doanh nghiệp đạt được chứng chỉ ISO 9000.−Doanh nghiệp sẽ giảm được các chi phí ẩn, lợi ích kinh tế trong sản xuất kinh doanh sẽ tăng lên và giảm thiểu thời gian. −ISO 9000 giúp doanh nghiệp xác định trách nhiệm và quyền hạn của từng cá nhân, từng bộ phận trongquan mình thật sõ ràng. Điều này làm cho hiệu quả quản được nâng lên rất nhiều.−Trong quá trình lập thủ tục hay quy trình giải quyết, ISO 9000 yêu cầu phải chỉ rõ thứ tự các bước tiến hành công việc, thời gian và trách nhiệm cho từng bước,các biểu mấu kèm theo. Nhờ đó mọi công chức có liên quan được chỉ dẫn rõ ràng, thống nhất nên tránh được việc hiểu sai lệch giữa mỗi người và việc tổng hợp thông tin rất thuận tiện.−Yêu cầu phải thu thập và phân tích dữ liệu giúp tổ chức lượng hóa thông tin làm cơ sở phục vụ cho các hoạt động cải tiến, đổi mới cách làm việc, giúp lãnh đạo tránh được những nhận xét định tính, chủ quan có thể ảnh hưởng đến đoàn kết nội bộ.−Về phía khách hàng, ISO cung cấp các bằng chứng khách quan để chứng minh rằng chất lượng sản phẩm dịch vụ và mọi hoạt động của tổ chức đã được kiểm soát. Từ đó họ có niềm tin vào sản phẩm được cung cấp hơn.Áp dụng ISO 9000 trong quản nhà nước.2.1. Đặc điểm của quản hành chính nhà nước.2.1.1 Dịch vụ hành chính là gì?Dịch vụ hành chính (Civil service) là chỉ công việc của các cơ quan hành chính Nhà nước, nằm trong khối dịch vụ công, do các tổ chức thuộc hệ thống bộ máy quản nhà nước thực hiện trong quá trình quản hành chính về lĩnh vực chấp hành – điều hành. Các cơ quan này thực hiện theo: Hiến pháp, các bộ luật, pháp lệnh, nghị định, nghị quyết và các văn bản pháp luật. Các tổ chức này điều hành trực tiếp hoạt động của đối tượng được quản trên tất cả các lĩnh vực: Kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng…Hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước bản chất là phục vụ chứ không phải là cai trị như trước. Về tổ chức, bộ máy hành chính Nhà nước gồm các cơ quan thực thi chức trách quản nhà nước theo luật định và những cơ quan phục vụ cho quản nhà nước đó.2.1.2. Khách hàng của dịch vụ hành chính là ai? −Khách hàng trực tiếp của dịch vụ hành chính là những tổ chức và cá nhân có các nhu cầu hợp pháp cần được đáp ứng hoặc cần thực hiện các công việc đó.−Ngoài ra không thể không kể đến nhóm khách hàng khác, đó là lãnh đạo các cấp (Quốc hội, Chính phủ, Bộ, Nhành, UBND tỉnh, thành phố,…) là các bên đưa ra các yêu cầu nhiệm vụ, chỉ đạo đối với tổ chức trực tiếp thực hiện việc tạo ra dịch vụ hành chính. 2.1.3. Đặc điểm của dịch vụ hành chính hiện nayDịch vụ quản hành chính Nhà nước là lĩnh vực hoạt động do các tổ chức thuộc hệ thống quản Nhà nước thực hiện. Đây là loại dịch vụ phi lợi nhuận. Hính thức thể hiện cuối cùng của dịch vụ quản hành chính nhà nước là các quyết định và văn bản. Khách hàng của dịch vụ hành chính nhà nước là các tổ chức và cá nhân có nhu cầu được đáp ứng bằng các công việc đó.Đặc diểm của dịch vụ hành chính nước ta hiện nay có nhiều bất cập như:−Bộ máy quản cồng kềnh, nhiều thủ tục rườm rà−Quan hệ giữa các cơ quan điều hành của Nhà nước với khách hàng chưa gắn bớ chặt chẽ.−Tốc độ phát triển của nguồn lực thấp, nhất là nhân lực.−Chất lượng dịch vụ chưa kịp với chuyển biến của xã hội.−Năng lực quản chưa đáp ứng nhu cầu, cập nhật tình hình kém.−Việc quy định trách nhiệm quyền hạn chưa rõ ràng giữa các cơ quan các cấp còn chồng chéo. 2.2. Mục đích, sự cần thiết của việc áp dụng ISO 9000 trong quản nhà nước.2.2.1.Mục đích của việc áp dụng Mục đích của việc áp dụng ISO 9000 vào dịch vụ hành chính công là nhằm xây dựng và thực hiện một HTQL CL trong tổ chức dựa trên những nguyên tắc của ISO 9000 để tạo ra một phương pháp làm việc khoa học, một hệ thống chất lượng hoàn chỉnh, nhằm khắc phục được nhược điểm phổ biến lâu nay là làm theo thói quen, tùy tiện. Đặc biêt đối với cơ quan công quyền thì có yêu cầu bức bách phục vụ cải cách hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, giảm các thủ tục phiền hà, nâng cao năng lực, trách nhiệm của càn bộ công chức; Nâng cao hiệu quả hoạt động thông qua việc thỏa mãn khách hàng, cải tiến chất lượng, tăng cường sức cạnh tranh; Nâng cao hiệu quả của hệ thống quản nhằm giảm thiểu chi phí, phát huy nội lực nhằm đạt được sự phát triển bền vững và lâu dài. 2.2.2. Sự cần thiết của việc áp dụng.Từ những bất cập của đặc điểm dịch vụ hành chính hiện nay với những lợi ích to lớn mà ISO 9000 mang lại cho tổ chức, chúng ta có thể khẳng định được rằng, việc áp dụng ISO 9000 trong quản hành chính Nhà nước là điều rất quan trọng và hết sức cần thiết. Điều này được thể hiện cụ thể như sau: Lợi ích mà ISO 9000 mang lại cho tổ chức là rất lớn, cụ thể:−Giúp chuẩn hóa các quy trình hành chính, đảm bào các hồ sơ được giải quyết đúng trình tự, đúng thời gian theo các thủ tục đã ban hành.−Giúp loại trừ những điểm không phù hợp do trách nhiệm, quyền hạn của mỗi vị trí công tác được xác định rõ ràng, năng lực cán bộ được được xác định, bồi bổ nâng cao. Từ đó kiểm soát được công việc, tạo môi trường làm việc năng động, thoải mái hơn.[...]... hướng dẫn 2.5.3 Các bước thực hiện ISO 9000 trong quản hành chính Nhà nước Quá trình xây dựng, áp dụng ISO 9000 cho các cơ quan hành chính nhà nước bao gồm các bước cơ bản sau đây: Bước 1: Lãnh đạo cao nhất của tổ chức xác định mục đích: cần phải áp dụng cách quản mới để cải cách về hành chính là điều kiện cần thiết để có thể xây dựngáp dụng Hệ thống quản chất lượng có hiệu quả Như vậy,... −Năng lực quản chưa áp ứng nhu cầu, cập nhật tình hình kém −Việc quy định trách nhiệm quyền hạn chưa rõ ràng giữa các cơ quan các cấp còn chồng chéo Với những bất cập như vậy, chứng minh cho sự cấp thiết cần phải có một phương pháp mới để áp dụng nhằm thay đổi hệ thống, cải cách chất lượng trong dịch vụ hành chính công Đó là việc áp dụng HTQLCL ISO 9000 trong quản nhà nướcÁp dụng ISO 9000 vào... Phương hướng và giải pháp để thực hiện tốt ISO 9000 trong dịch vụ hành chính Nhà nước 1 Phương hướng đẩy mạnh áp dụng ISO 9000 trong dịch vụ hành chính Nhà nước 1.1 Những yếu tố cơ bản tạo ra chất lượng dịch vụ hành chính Để cho dịch vụ hành chính có chất lượng cần có các yếu tố cơ bản sau: −Năng lực chuyên môn của những người thực hiện và kiểm soát dịnh vụ −Hạ tầng cơ sở: Nhà cửa, thiết bị văn phòng,... ISO 9000 và các tiêu chuẩn khác vào các cơ quan hành chính Nhà nước Do đó cần phải loại bỏ những yếu tố tâm văn hóa xã hội ảnh hưởng đến hoạt động quản hành chính Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 được xây dựng dựa trên nền tảng của 8 nguyên tắc quản chất lượng cơ bản 8 nguyên tắc quản này là những hoạt động quản giữa người quản với người được quản lý, liên quan chặt chẽ đến mối quan hệ giữa con... áp dụng ISO 9000 Trước thực tiễn áp dụng các hệ thống quản chất lượng, điều quan trọng nhất là các tổ chức áp dụng phải nhận thức và thực sự phát huy được hiệu quả của hệ thống này Nhìn lại quá trình hoạt động xây dựngáp dụng ISO 9000 trong thời gian vừa qua, chúng ta cũng nhận thức một số bài học kinh nghiệm để từ đó cải tiến, hoàn thiện hơn nữa các hoạt động áp dụng ISO 9000 tại Việt Nam trong. .. pháp làm việc khoa học, có năng suất, chất lượng cao, tối ưu hóa các thủ tục hành chính, áp ứng kịp thời và đầy đủ nguyện vọng của nhân dân Bên cạnh đó, việc xây dựng HTQLCL chính là giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính của các cơ quan hành chính nhà nước, là một bước tìm tòi áp dụng các công cụ, phương pháp quản tiên tiến cho hệ thống hành chính, đặc biệt rất phù hợp trong. .. người trong dịch vụ hành chính coi là yếu tố hàng đầu, có tính quyết định chất lượng dịch vụ hành chính Dịch vụ hành chính sẽ đạt được hiệu quả cao khi công chức đạt tiêu chuẩn chức danh và đảm bảo các yếu tố kỹ thuật, trong đó công nghệ thông tin góp phần quan trọng 1.2 Giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng Việc áp dụng ISO 9000 vào dịch vụ hành chính công không phải cơ quan nào muốn là có thể áp dụng. .. những yếu tố có thể điều chỉnh, cải tiến cho phù hợp hơn Tình hình áp dụng ISO 9000 trong quản hành chính nhà nước 1 Tình hình áp dụng và chứng nhận ISO 9000 Kể từ khi hội nghị chất lượng Việt Nam lần thứ nhất được tổ chức năm 1995 tại Hà Nội, các vấn đề về áp dụng và được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn, dặc biệt theo tiêu chuẩn ISO 9000 đã được Bộ khoa học công nghệ và Môi trường nay là Bộ Khoa học... chức Áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9000 trongquan quản hành chính là lĩnh vực còn mới ngay cả với nhiều nước trên thế giới Về nguyên thì như nhau nhưng cách làm thì khác nhau Những mô hình, cách thức trong chỉ đạo, quản và tổ chức thực hiện ở Việt Nam chưa thể khẳng định ngay một cách thật rõ ràng, đầy đủ mà phải vừa làm vừa rút kinh nghiệm Phần 3: Kết luận Việc áp dụng ISO 9000 trong. .. Nâng cao chất lượng con người vừa là mục tiêu, vừa là yếu tố quan trọng để áp dụng thành công ISO 9000 Kết quả đó chỉ có thể đạt được nếu như chúng ta tiến hành đồng bộ các giải pháp về quy hoạch cán bộ, cải tiến cơ chế tiền lương và tinh giản bộ máy quản hành chính Việc áp dụng ISO 9000 ngày nay đã được rất nhiều các nhà quản xác định rõ, đó không phải là chi phí mà là một sự đầu tư cho chất lượng . cung cấp hơn .Áp dụng ISO 9000 trong quản lý nhà nước. 2.1. Đặc điểm của quản lý hành chính nhà nước. 2.1.1 Dịch vụ hành chính là gì?Dịch vụ hành chính (Civil. hình áp dụng ISO 9000 trong quá trình cải cách hành chính nhà nước. III. Phương hướng và giải pháp để thực hiện tốt ISO 9000 trong dịch vụ hành chính Nhà nước. Em
- Xem thêm -

Xem thêm: Áp dụng ISO 9000 trong quản lý hành chính Nhà nước, Áp dụng ISO 9000 trong quản lý hành chính Nhà nước, Áp dụng ISO 9000 trong quản lý hành chính Nhà nước, Tình hình áp dụng và chứng nhận ISO 9000. Những kết quả bước đầu trong xây dựng và thực hiện ISO 9000., Phạm vi áp dụng của hệ thống. Sản phẩm của ISO 9000 trong quản lý hành chính nhà nước. Những yếu tố cơ bản tạo ra chất lượng dịch vụ hành chính., Về tổ chức quản lý việc thực hiện ISO Về nhân sự, Về phía cơ quan quản lý nhà nước., Về phía các tổ chức tư vấn, đánh giá., Cần chú ý tác động của văn hóa đến việc áp dụng ISO 9000.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn