Câu hỏi ôn thi tốt nghiệp môn Quản trị học

68 719 0
  • Loading ...
1/68 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/04/2014, 15:37

Câu hỏi ôn thi tốt nghiệp môn Quản trị học ĐỀ THI MÔN QUẢN TRỊ HỌC-LẦN 1 - Dành cho lớp: ĐH18B1 - Thời gian làm bài: 60 phút - Không sử dụng tài liệu - Các từ viết tắt: Quản trò (QT) - Quản trò học (QTH) - Quản trò viên (QTV) – Hoạch đònh (HĐ) – Tổ chức (TC) – Điều khiển (ĐK) – Kiểm tra (KT) – Doanh nghiệp (DN) – Môi trường (MT) - Anh (Chò) hãy đánh dấu vào 1 câu trả lời đúng nhất so các câu còn lại. 1- Sử dụng phương pháp lãnh đạo nào có hiệu quả nhất? a.Phương pháp hành chính b.Phương pháp kinh tế c. Phương pháp giáo dục d.Sử dụng kết hợp các phương pháp e.Các câu trên đều sai 2-Lựa chọn phương án tối ưu là bước thứ mấy của tiến trình HĐ? a. 3 b. 4 c. 5 d. 6 e. Các câu trên đều sai 3- QT ra đời nhằm: a.Phối hợp các hoạt động của cá nhân. b. Quản lý tài sản, tiền bạc khỏi mất mác c.Làm cho h/ động của tổ chức có hiệu quả hơn d. Gồm cả 3 câu trên 4- Câu nào dưới đây thuộc kỹ năng QT? a.Quyết đònh b.Nhận thức c. Thông tin d.Các câu trên đều sai 5- Tại sao có hoạt động quản trò? a.Có sự phân công lao động xã hội b. Có sống và hoạt động tập thể c.Xã hội có giai cấp d. Các câu trên chưa được đầy đủ 6- Lao động QT là lao động sáng tạo, bỡi vì: a.Sản phẩm QT (Quyết đònh QT) không có khuôn mẫu sẵn b. Phải thích nghi với tình tình huống c.Gồm cả hai câu trên d. Cả 3 câu trên đều chưa đầy đủ 7- Người lãnh đạo có hiệu quả là: a.Người có cá tính (phẩm chất) tốt 1 b.Người có uy tín c. Người sử dụng các p/pháp lãnh đạo tốt d.Người có phong cách lãnh đạo phù hợp e.Các câu trên chưa đầy đủ 8-Tại sao trong QT đòi hỏi cả tính khoa học lẫn nghệ thuật? a.Vì QT là công việc khó khăn và phức tạp b.QT đòi hỏi không những hoàn thành công việc mà còn phải có hiệu quả c. Gồm cả hai câu trên d.Các câu trên chưa đầy đủ 9- QTV cần có bao nhiêu kỹ năng? a.4 b. 5 c. 6, d. 7 e. Các câu trên đều sai 10- Nghệ thuật QT có ở thực tiễn hay trong lý thuyết? a.Trong lý thuyết b.Trong thực tiễn c. Gồm cả a và b d.Các câu trên đều sai 11- Yêu cầu mức độ thành thạo kỹ năng chuyên môn (kỹ thuật) phải cao đối với: a.QTV cấp cao b.QTV cấp trung c. QTV cấp thấp d.Các câu trên đều sai 12- Tại sao yêu cầu mức độ thành thạo các kỹ năng QT của QTV ở các cấp QT không giống nhau? a.Do sự qui đònh của tổ chức b. Do chức năng, vai trò của QTV các cấp khác nhau c.Do trình độ khác nhau d. Các câu trên đều sai 13- Tại sao QT là một là một lónh vực hoạt động khó khăn và phức tạp? a.Do các yếu tố môi trường hoạt động của tổ chức phức tạp và năng động b.Do yếu tố con người có những đặc điểm tâm lý khác nhau và thường hay thay đổi c. Do cạnh tranh gay gắt d.Gồm các câu trên 14- Đối tượng nghiên cứu của QTH là: a.Tất cả các nguồn lực b.Con người c. Quan hệ QT d.Gồm cả 3 câu trên 2 15- Tại sao trong HĐ vừa phải chọn phương án tối ưu đồng thời có những phương án dự phòng? a.Để ứng phó với tình huống bất trắc b.Đảm bảo cho HĐ đó được thực hiện trong tương lai một cách có hiệu quả nhất c. Để hạn chế rủi ro d.Gồm cả 3 câu trên 16- Các yếu tố MT vi mô sau đây, yếu tố nào ảnh hưởng nhiều nhất đến DN? a.Khách hàng b.Người cung cấp c. Các đối thủ cạnh tranh trong ngành d.Các đối thủ tiềm ẩn e.Tuỳ theo mỗi tổ chức 17- Các yếu tố sau đây, yếu tố nào biểu hiện tập trung nhất văn hoá của TC? a.Sự gắn bó giữa các thành viên trong TC b.Sự hỗ trợ các nhà QT đối nhân viên c. Sự tự quản d.Sự thưởng phạt 18- Chức năng của các quyết đònh QT là: a.Cưỡng bức b.Phối hợp c. động viên d.Các câu trên chưa đầy đủ 19- Nếu có thông tin đầy đủ, nhưng năng năng lực ra quyết đònh kém thì nên chọn mô hình ra quyết đònh nào? a.1 b. 2 c. 3 d.4 e. 5 20- Câu nào dưới đây là mục tiêu của lý thuyết quản trò thuộc Trường Phái Đònh Lượng? a.Quyết đònh QT đúng b.Hiệu quả của TC c. Năng suất lao động d.Các câu trên đều sai 21- Các quy mô DN dưới đây, loại nào có khả năng cạnh tranh cao hơn? a.DN có quy mô vừa và nhỏ b.DN có quy mô lớn c. Không có loại nào kể trên d.Các câu trên đều sai 22- Nhóm các yếu tố MT dưới đây, nhóm yếu tố nào DN khó kiểm soát được? a.Nhóm các yếu tố vó mô b.Nhóm các yếu tố vi mô c. Nhóm các yếu tố bên trong d.Nhóm các yếu tố bên ngoài e.Tuỳ theo mỗi TC 3 23- Kiểm tra thông tin thuộc hệ thống KT nào trong DN? a.Hệ thống KT tài chính b.Hệ thống KT tác nghiệp c. Hệ thống KT hành chánh d.Hệ thống KT kỹ thuật 24- Nếu có thông tin đầy đủ và năng lực ra quyết đònh tốt thì nên chọn mô hình ra quyết đònh nào? a. 1 b. 2 c. 3 d. 4 e. 5 25- Các mức độ ảnh hưởng của MT dưới đây, môi trường nào thuận lợi nhất cho QT? a.Môi trường đơn giản – ổn đònh b.Môi trường đơn giản – năng động c. Môi trường phức tạp – ổn đònh d.Môi trường phức tạp – năng động 26- 14 nguyên tắc QT của H. FAYOL có thể vận dụng tốt hơn trong QT: a.Vó mô b.Vi mô c. Cả a và b d.Các câu trên đều sai 27- 5 nguyên tắc quản lý của Lê - Nin có thể vận dụng tốt trong quản lý: a.Vi mô b.Vó mô c. Cả a và b d.Không thể vận dụng được trong QT doanh nghiệp 28- Các yếu tố MT vó mô sau đây, yếu tố nào ảnh hưởng nhiều nhất đến các DN Ngân hàng? a.Các yếu tố kinh tế b.Các yếu tố chính trò c. Các yếu tố xã hội d.Các yếu tố tự nhiên e.Chưa thể xác đònh 29- Các mục tiêu sau đây, loại nào nghóa của nó tương đương như mục đích? a.Mục tiêu đònh lượng b.Mục tiêu đònh tính c. Cả a và b d.Các câu trên đều sai 30- Nếu thông tin không đầy đủ, năng lực ra quyết đònh kém thì nên chọn mô hình ra quyết đònh nào? a.1 b.2 c. 3 d. 4 e. 5 4 31- Các tiêu thức sau đây, tiêu thức nào dễ phân biệt giữa HĐ chiến lược và HĐ tác nghiệp? a.Tính chất của quyết đònh b.Mục đích của quyết đònh c. Thời gian sử dụng d.Cấp quyết đònh e.Không có tiêu thức nào kể trên 32- Các phương pháp HĐ sau đây, phương pháp nào là cơ bản nhất của HĐ? a.Dự đoán, dự báo b.Đònh tính c. Đònh lượng d.Điều chỉnh e.Các câu trên đều sai 33- Có phải tầm hạn QT rộng sẽ có lợi cho tổ chức? a.Phải b.Không c. Tùy theo mỗi tổ chức d.Các câu trên đều sai 34- Các kiểu cơ cấu TC sau đây, vận dụng kiểu nào tốt nhất cho QT DN? a.Kiểu cơ cấu trực tuyến b.Kiểu cơ cấu chức năng c. Kiểu cơ cấu trực tuyến – chức năng d.Tuỳ theo từng DN 35- Các quy mô DN dưới đây, loại nào thích hợp hơn với mô hình TC linh hoạt? a.DN có quy mô lớn b.DN có quy mô vừa và nhỏ c. Tuỳ theo mỗi DN d.Các câu trên đều sai 36- Các quy mô DN dưới đây, loại nào dễ thích ứng hơn với MT năng động? a.DN có quy mô vừa và nhỏ b.Dn có qui mô lớn c. Không có loại nào kể trên d.Các câu trên đều sai 37- Mô hình TC QT nào phù hợp hơn với DN có quy mô lớn? a.Mô hìnmh linh hoạt b.Mô hình cơ giới c. Tuỳ theo mỗi tổ chức d.Các câu trên đều sai 38- Các từ sau đây, từ nào dùng để chỉ sự y quyền trong QT? a.Ủy nhiệm quyền hạn b.Phân chia quyền hạn c. Phân cấp quyền hạn d.Các câu trên đều sai 39- Các loại cơ cấu tổ chức sau đây, loại nào dễ thực 5 hiện nguyên tắc thống nhất chỉ huy? a.Cơ cấu Trực tuyến b.Cơ cấu Chức năng c. Cơ cấu hỗn hợp d.Cơ cấu Ma trận e.Cơ cấu theo Chương trình mục tiêu 40- Quyền lực QT do đâu mà có? a.Do sự chấp nhận của cấp dưới b.Do cấp trên ban cho c. Do bản thân người quản trò tạo nên d.Các câu trên đều chưa đầy đủ 41- Các loại quyền lực QT sau đây, quyền lực nào là quan trọng nhất? a.Quyền lực chính thức b.Quyền lực chuyên môn c. Quyền lực được tôn vinh d.Không thể xác đònh 42- Câu nào sau đây thuộc vai trò nhà QT? a.Cung cấp thông tin b.Hướng dẫn c. Đôn đốc , nhắc nhở d.Động viên, khuyến khích 43- Trong QT nghiên cứu tâm lý cá nhân để: a.Để hiểu về họ b.Đáp ứng những mong muốn của họ c. Có biện pháp tác động phù hợp với đặc điểm tâm lý cá nhân d.Các câu trên đều sai 44- Hiện nay, trong các nguồn lực phát triển, nguồn lực nào là quan trọng nhất? a.Nguồn nhân lực b.Vốn c. Tài nguyên d.Kỹ thuật sản xuất và công nghệ e.Không xác đònh 45- Sử dụng phong cách lãnh đạo nào có hiệu quả nhất? a.Phong cách độc đoán b.Phong cách dân chủ c. Phong cách tự do d.Tuỳ theo đối tượng, tình huốpng cụ thể e.Các câu trên đều sai 46- Trong các hình thức KT sau đây, hình thức nào hiệu quả nhất? a.KT trực tiếp b.KT toàn bộ c. KT thường xuyên 6 d.KT đònh kỳ e.Tuỳ theo mỗi tình huống 47- QT và quản lý giống hay khác nhau? a.Nghóa của quản trò rộng hơn quản lý b.Nghóa của quản lý rộng hơn quản trò c. Giống nhau về bản chất, khác nhau cách sử dụng d.Các câu trên đều sai 48- Nhóm không chính thức được hình thành từ: a.Tổ chức b.Yếu tố tâm lý c. Cả a và b d.Các câu trên đều sai 49- Có mấy dạng QT? a. 3 b. 4 c. 5 d. 6 e. 7 50- Các nhóm chính thức được hình thành từ: a.Tổ chức b.Yếu tố tâm lý c. Gồm cả a và b d.Các câu trên đều sai 51- Các loại hình xung đột nào đưới đây ảnh hưởng bất lợi nhất cho TC? a.Xung đột giựa cấp trên và cấp dưới b.Xung đột giữa các thành viên trong ban lãnh đạo TC c. Xung đột giữa các bộ phận trong TC d.Xung đột giữa các thành viên trong TC e.Tuỳ theo mỗi TC 52- Mục đích của hoạt động kiểm tra là: a.Nắm bắt được quá trình thực hiện các kế hoạch. b.Tìm ra các sai lệch c. Điều chỉnh các sai lệch d.Các câu trên đều sai 53- Tìm nguyên nhân sai lệch là bước thứ mấy trong tiến trình kiểm tra? a. 3 b. 4 c. 5 d.6 e.7 54- KT kỹ thuật thuộc hệ thống KT nào trong DN? a.Hệ thống KT tác nghiệp b.Hệ thống KT thông tin c. Hệ thống KT hành chính d.Hệ thống KT tài chính e.Không thuộc loại nào trong các loại trên 55- Tại sao người ta nói xung đột là thuộc tính của QT? 7 a.Xung đột xảy ra là chắc chắn b.Nói lên tính nghiêm trọng của xung đột trong QT c. Nói lên bản chất của QT d.Các câu trên đều sai 56- Trong QT cần phải quan tâm đặc biệt đến hoạt động của loạt nhóm nào sau đây? a.Nhóm không chính thức b.Nhóm không chính thức thuộc cơ cấu mở c. Nhóm không chính thức thuộc cơ cấu khép kín d.Nhóm chính thức 57- Mục tiêu của lý thuết QT thuộc trường phái Đònh lượng là: a.Quyết đònh quản trò đúng b.Tăng năng suất lao động c. Hiệu quả của TC d.Các câu trên đều sai 58- Tư tưởng lý thuyết động viên con người của trường phái Hiện đại là: a. Thôpng qua yếu tố vật chất b. Thông qua yếu tố tinh thần c. Gồm cả a và b d. Các câu trên đều sai 59- Tại sao trong QTH lại đề cập đến công tác truyền thông? a.Vì nó có liên hệ gần gũi với QT b.Vì hoạt động QT gắn liền với công tác truyền thông c. Vì hiệu quả QT phụ thuộc rất lớn hiệu quả công tác truyền thông trong QT d.Gồm cả 3 câu trên 60- Phương tiện đạt tới mục tiêu của các lý thuyết QT Hiện đại là gì? a.Hiệu quả của TC b.Hiệu quả QT c. Năng suất lao động d.Cả 3 câu trên đều sai ĐỀ THI MÔN QUẢN TRỊ HỌC-LẦN 1 - Dành cho lớp: ĐH18C2 - Thời gian làm bài: 60 phút - Không sử dụng tài liệu - Các từ viết tắt: Quản trò (QT) - Quản trò học (QTH) - Quản trò viên (QTV) – Hoạch đònh (HĐ) – Tổ chức (TC) – Điều khiển (ĐK) – Kiểm tra (KT) – Doanh nghiệp (DN) – Môi trường (MT) - Anh (Chò) hãy đánh dấu vào 1 câu trả lời đúng nhất so các câu còn lại. 8 1- QT ra đời nhằm: a. Phối hợp các hoạt động của cá nhân. b. Quản lý tài sản, tiền bạc khỏi mất mác c. Làm cho h/ động của tổ chức có hiệu quả hơn d. Gồm cả 3 câu trên 2- Sử dụng phương pháp lãnh đạo nào có hiệu quả nhất? a.Phương pháp hành chính b.Phương pháp kinh tế c. Phương pháp giáo dục d.Sử dụng kết hợp các phương pháp e.Các câu trên đều sai 3- Tại sao có hoạt động quản trò? a.Có sự phân công lao động xã hội b.Có sống và hoạt động tập thể c. Xã hội có giai cấp d.Các câu trên chưa được đầy đủ 4- Lựa chọn phương án tối ưu là bước thứ mấy của tiến trình HĐ? a.3 b. 4 c. 5 d. 6 e. Các câu trên đều sai 5- Lao động QT là lao động sáng tạo, bỡi vì: a.Sản phẩm QT (Quyết đònh QT) không có khuôn mẫu sẵn b.Phải thích nghi với tình tình huống c. Gồm cả hai câu trên d.Cả 3 câu trên đều chưa đầy đủ 6- Câu nào dưới đây thuộc kỹ năng QT? a. Quyết đònh b. Nhận thức c. Thông tin d. Các câu trên đều sai 7- Người lãnh đạo có hiệu quả là: a.Người có cá tính (phẩm chất) tốt b.Người có uy tín c. Người sử dụng các p/pháp lãnh đạo tốt d.Người có phong cách lãnh đạo phù hợp e.Các câu trên chưa đầy đủ 8- Tại sao trong QT đòi hỏi cả tính khoa học lẫn nghệ thuật? a.Vì QT là công việc khó khăn và phức tạp 9 b.QT đòi hỏi không những hoàn thành công việc mà còn phải có hiệu quả c. Gồm cả hai câu trên d.Các câu trên chưa đầy đủ 9- Nghệ thuật QT có ở thực tiễn hay trong lý thuyết? a.Trong lý thuyết b.Trong thực tiễn c. Gồm cả a và b d.Các câu trên đều sai 10- Yêu cầu mức độ thành thạo kỹ năng chuyên môn (kỹ thuật) phải cao đối với: a. QTV cấp cao b. QTV cấp trung c. QTV cấp thấp d. Các câu trên đều sai 11- QTV cần có bao nhiêu kỹ năng? a.4 b. 5 c. 6, d. 7 e. Các câu trên đều sai 12- Tại sao yêu cầu mức độ thành thạo các kỹ năng QT của QTV ở các cấp QT không giống nhau? a.Do sự qui đònh của tổ chức b.Do chức năng, vai trò của QTV các cấp khác nhau c. Do trình độ khác nhau d.Các câu trên đều sai 13- Đối tượng nghiên cứu của QTH là: a.Tất cả các nguồn lực b.Con người c. Quan hệ QT d.Gồm cả 3 câu trên 14- Tại sao trong HĐ vừa phải chọn phương án tối ưu đồng thời có những phương án dự phòng? a.Để ứng phó với tình huống bất trắc b.Đảm bảo cho HĐ đó được thực hiện trong tương lai một cách có hiệu quả nhất c. Để hạn chế rủi ro d.Gồm cả 3 câu trên 15- Tại sao QT là một là một lónh vực hoạt động khó khăn và phức tạp? b.Do các yếu tố môi trường hoạt động của tổ chức phức tạp và năng động c. Do yếu tố con người có những đặc điểm tâm lý khác nhau và thường hay thay đổi d.Do cạnh tranh gay gắt e.Gồm các câu trên 16- Các yếu tố sau đây, yếu tố nào biểu hiện tập trung nhất văn hoá của TC? 10 [...]... lao động d Cả 3 câu trên đều sai 25 ĐỀ THI MÔN QUẢN TRỊ HỌC-LẦN 1 - Dành cho lớp: ĐH18B1 - Thời gian làm bài: 60 phút - Không sử dụng tài liệu - Các từ viết tắt: Quản trò (QT) - Quản trò học (QTH) - Quản trò viên (QTV) – Hoạch đònh (HĐ) – Tổ chức (TC) – Điều khiển (ĐK) – Kiểm tra (KT) – Doanh nghiệp (DN) – Môi trường (MT) - Anh (Chò) hãy đánh dấu vào 1 câu trả lời đúng nhất so các câu còn lại 61- Sử... gì? a Hiệu quả của TC b Hiệu quả QT c Năng suất lao động d Cả 3 câu trên đều sai ĐỀ THI MÔN QUẢN TRỊ HỌC-LẦN 2 - Dành cho lớp: ĐHTC29A1 - Thời gian làm bài: 60 phút - Không sử dụng tài liệu - Các từ viết tắt: Quản trò (QT) Quản trò học (QTH) - Quản trò viên (QTV) – Hoạch đònh (HĐ) – Tổ chức (TC) – Điều khiển (ĐK) – Kiểm tra (KT) – Doanh nghiệp (DN) – Môi trường (MT) 59- Tư tưởng lý thuyết động viên... sử dụng các p/pháp lãnh đạo tốt d Người có phong cách lãnh đạo phù hợp e Các câu trên chưa đầy đủ 8- Tại sao trong QT đòi hỏi cả tính khoa học lẫn nghệ thuật? a Vì QT là công việc khó khăn và phức tạp b QT đòi hỏi không những hoàn thành công việc mà còn phải có hiệu quả c Gồm cả hai câu trên d Các câu trên chưa đầy đủ 9- QTV cần có bao nhiêu kỹ năng? 18 a 4 b 5 c 6, d 7 Các câu trên đều sai e 10- Nghệ... yếu tố vật chất b Thông qua yếu tố tinh thần c Gồm cả a và b d Các câu trên đều sai 60- Tại sao trong QTH lại đề cập đến công tác truyền thông? a Vì nó có liên hệ gần gũi với QT b Vì hoạt động QT gắn liền với công tác truyền thông c Vì hiệu quả QT phụ thuộc rất lớn hiệu quả công tác truyền thông trong QT d Gồm cả 3 câu trên - Anh (Chò) hãy đánh dấu vào 1 câu trả lời đúng nhất so các câu còn lại 1- Sử... sử dụng các p/pháp lãnh đạo tốt i Người có phong cách lãnh đạo phù hợp j Các câu trên chưa đầy đủ i Tại sao trong QT đòi hỏi cả tính khoa học lẫn nghệ thuật? j Vì QT là công việc khó khăn và phức tạp k QT đòi hỏi không những hoàn thành công việc mà còn phải có hiệu quả l Gồm cả hai câu trên m Các câu trên chưa đầy đủ 66- QTV cần có bao nhiêu kỹ năng? a 4 b 5 c 6, d 7 e Các câu trên đều sai 67- Nghệ thuật... nguồn lực nào là quan trọng nhất? a Nguồn nhân lực b Vốn c Tài nguyên d Kỹ thuật sản xuất và công nghệ e Không xác đònh e Các câu trên đều sai 46- QT và quản lý giống hay khác nhau? a Nghóa của quản trò rộng hơn quản lý b Nghóa của quản lý rộng hơn quản trò c Giống nhau về bản chất, khác nhau cách sử dụng d Các câu trên đều sai 47- Trong các hình thức KT sau đây, hình thức nào hiệu quả nhất? a KT trực... trường phái Hiện đại là: a Thôpng qua yếu tố vật chất b Thông qua yếu tố tinh thần c Gồm cả a và b d Các câu trên đều sai 59- Tại sao trong QTH lại đề cập đến công tác truyền thông? a Vì nó có liên hệ gần gũi với QT b Vì hoạt động QT gắn liền với công tác truyền thông c Vì hiệu quả QT phụ thuộc rất lớn hiệu quả công tác truyền thông trong QT d Gồm cả 3 câu trên 60- Phương tiện đạt tới mục tiêu của các lý... phái Hiện đại là: 36 e Thôpng qua yếu tố vật chất f.Thông qua yếu tố tinh thần g Gồm cả a và b h Các câu trên đều sai 116- Tại sao trong QTH lại đề cập đến công tác truyền thông? e Vì nó có liên hệ gần gũi với QT f.Vì hoạt động QT gắn liền với công tác truyền thông g Vì hiệu quả QT phụ thuộc rất lớn hiệu quả công tác truyền thông trong QT h Gồm cả 3 câu trên 117- Phương tiện đạt tới mục tiêu của các lý... a Nghóa của quản trò rộng hơn quản lý b Nghóa của quản lý rộng hơn quản trò c Giống nhau về bản chất, khác nhau cách sử dụng d Các câu trên đều sai 48- Nhóm không chính thức được hình thành từ: a Tổ chức 23 b Yếu tố tâm lý c Cả a và b d Các câu trên đều sai 49- Có mấy dạng QT? a 3 b 4 d 6 e 7 c 5 50- Các nhóm chính thức được hình thành từ: a Tổ chức b Yếu tố tâm lý c Gồm cả a và b d Các câu trên đều... phương pháp e Các câu trên đều sai 17 2- Lựa chọn phương án tối ưu là bước thứ mấy của tiến trình HĐ? a 3 b 4 c 5 d 6 e Các câu trên đều sai 3- QT ra đời nhằm: a Phối hợp các hoạt động của cá nhân b Quản lý tài sản, tiền bạc khỏi mất mác c Làm cho h/ động của tổ chức có hiệu quả hơn d Gồm cả 3 câu trên 4- Câu nào dưới đây thuộc kỹ năng QT? a Quyết đònh b Nhận thức c Thông tin d Các câu trên đều sai . động d.Cả 3 câu trên đều sai ĐỀ THI MÔN QUẢN TRỊ HỌC-LẦN 1 - Dành cho lớp: ĐH18C2 - Thời gian làm bài: 60 phút - Không sử dụng tài liệu - Các từ viết tắt: Quản trò (QT) - Quản trò học (QTH) - Quản. QT d.Gồm cả 3 câu trên ĐỀ THI MÔN QUẢN TRỊ HỌC-LẦN 2 - Dành cho lớp: ĐHTC29A1 - Thời gian làm bài: 60 phút - Không sử dụng tài liệu - Các từ viết tắt: Quản trò (QT) - Quản trò học (QTH) - Quản trò. ĐỀ THI MÔN QUẢN TRỊ HỌC-LẦN 1 - Dành cho lớp: ĐH18B1 - Thời gian làm bài: 60 phút - Không sử dụng tài liệu - Các từ viết tắt: Quản trò (QT) - Quản trò học (QTH) - Quản trò viên
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu hỏi ôn thi tốt nghiệp môn Quản trị học, Câu hỏi ôn thi tốt nghiệp môn Quản trị học, Câu hỏi ôn thi tốt nghiệp môn Quản trị học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay