Các nguyên lý sáng tạo và vận dụng triển của phần mềm openoffice

20 480 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/04/2014, 11:48

Các nguyên lý sáng tạo và vận dụng triển của phần mềm openoffice . trình bày về 40 nguyên lý sáng tạo và vận dụng các nguyên lý đó vào sự phát triển của phần mềm OpenOffice. Tiếp đến em xin đưa ra những dự đoán về sự phát triển của phần mềm OpenOffice trong. triển của OpenOffice 15 4. Các nguyên lý đã được áp dụng trong quá trình phát triển phần mềm open office: 15 5. Những dự đoán về sự phát triển của phần mềm OpenOffice trong tương lai 17 a) 10 Lý. NGUYÊN TẮC SÁNG TẠO : 5 PHẦN 2: VẬN DỤNG CÁC NGUYÊN TẮC SÁNG T ẠO TRONG SỰ PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM OPEN OFFICE 12 1. Giới thiệu O penOffice: 12 2. Các tính năng bao gồm: 13 3. Lịch sử phát triển
- Xem thêm -

Xem thêm: Các nguyên lý sáng tạo và vận dụng triển của phần mềm openoffice, Các nguyên lý sáng tạo và vận dụng triển của phần mềm openoffice, Các nguyên lý sáng tạo và vận dụng triển của phần mềm openoffice

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn