giáo trình thị trường chứng khoán

64 794 1
  • Loading ...
1/64 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/04/2014, 16:19

giáo trình thị trường chứng khoán Giảng viên Nguyễn Mạnh Hà Khoa Tài chính - Ngân hàng NỘI DUNG • Chương 1: Tổng quan về TTCK • Chương 2: Giá trị thời gian của tiền tệ • Chương 3: Cổ phiếu và định giá cổ phiếu • Chương 4: Trái phiếu và định giá trái phiếu • Chương 5: Lợi suất và rủi ro • Chương 6: Chứng khoán phái sinh Tài liệu tham khảo  Giáo trình Những vấn đề cơ bản về chứng khoánthị trường chứng khoán-UBCKNN  Giáo trình Phân tích và đầu tư chứng khoán - UBCKNN  Luật chứng khoán 2006  Nghị định 144 CP về chứng khoánthị trường chứng khoán  website: ssc.gov.vn, vcbs.com.vn, bvsc.com.vn, bsc.com.vn. CHƢƠNG I: TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN Những nội dung chính: - Tìm hiểu về thị trường tài chính và thị trường chứng khoán. - Tìm hiểu các chức năng, cơ chế hoạt động của thị trường chứng khoán. - Nghiên cứu các thành viên tham gia vào thị trường cũng như các hàng hóa trên thị trường chứng khoán. Kết cấu chƣơng I. Tổng quan về thị trường tài chính II. Tổng quan về thị trường chứng khoán III. Các chủ thể tham gia vào thị trường chứng khoán IV. Hàng hóa trên TTCK V. Các chỉ số trên thị trường VI. Các phương thức đầu tư trên TTCK I. Tổng quan về thị trƣờng tài chính I.1. Khái niệm “ Thị trường tài chính là thị trường trong đó vốn sẽ được chuyển từ những người hiện thừa vốn sang người thiếu vốn”. (Minsky) I.1. Khái niệm (tiếp) TTTC là nơi mà thông qua đó tất cả các hãng kinh doanh, các hộ gia đình và chính phủ trong nước hay ngoài nước có thể tìm kiếm, giao dịch và ký kết hợp đồng vay mượn hay mua bán những chứng chỉ sở hữu tài sản với các hãng kinh doanh, các hộ gia đình và chính phủ trong nước hay ngoài nước khác. I. Tổng quan về thị trƣờng tài chính I. Tổng quan về thị trƣờng tài chính I.2. Phân loại thị trường tài chính I. Tổng quan về thị trƣờng tài chính TT Tài chính TT Vốn TT tiền tệ TT phi tập trung (OTC) TT cho vay ngắn hạn TT hối đoái TT cho vay dài hạn TT tín dụng thuê mua TT chứng khoán Sở giao dịch CK TT liên ngân hàng II.1. Khái niệm: “ Thị trường chứng khoán là một thị trường mà ở đó người ta mua bán, chuyển nhượng, trao đổi chứng khoán nhằm mục đích kiếm lời” II. Tổng quan về thị trƣờng chứng khoán [...]... nguồn vốn 2 Căn cứ vào hàng hóa trên thị trường 3 Căn cứ vào phương thức hoạt động của thị trường II Tổng quan về thị trƣờng chứng khoán Thị trƣờng sơ cấp Thị trƣờng thứ cấp • Thị trường sơ cấp là nơi duy nhất mà chứng khoán đem lại vốn cho người phát hành • Giá chứng khoán trên thị trường sơ cấp (giá phát hành) do tổ chức phát hành quyết định • Những người bán trên thị trường sơ cấp được xác định thường... hành… • Thị trường thứ cấp không trực tiếp mang lại vốn cho người đầu tư sản xuất kinh doanh • Giao dịch trên thị trường thứ cấp phản ánh nguyên tắc tự do cạnh tranh tự do • Chứng khoán trên thị trường thứ cấp có thể được mua bán nhiều lần II Tổng quan về thị trƣờng chứng khoán II Tổng quan về thị trƣờng chứng khoán TTCK TT tập trung (Sở Giao dịch chứng khoán) TT phi tập trung (thị trường OTC) Thị trƣờng... mại Các tổ chức kinh doanh trên TTCK Công ty chứng khoán: là một định chế tài chính trung gian thực hiện các nghiệp vụ trên TTCK Theo Luật Chứng khoán 2006, các công ty chứng khoán được thực hiện những nghiệp vụ sau: • Môi giới chứng khoán • Tự doanh chứng khoán • Bảo lãnh phát hành chứng khoán • Tư vấn đầu tư chứng khoán Công ty chứng khoán • Công ty Chứng khoán là cầu nối giữa: • Tổ chức phát hành... trung (Sở Giao dịch chứng khoán) Định nghĩa: là thị trường giao dịch chứng khoán được thực hiện tại 1 điểm tập trung gọi là sàn giao dịch Đặc điểm: • Thông qua trung gian • Niêm yết chứng khoánGiao dịch chứng khoán theo nguyên tắc đấu giá • Công khai tài chính • Giao nhận và thanh toán CK theo nguyên tắc bù trừ • Lưu ký chứng khoán tại sàn giao dịch Thị trƣờng phi tập trung (Thị trƣờng OTC – over... độc lập Các công ty chứng khoán BIDV, ACB, VCB, ICB… Các tổ chức có liên quan trên TTCK • Cơ quan quản lý Nhà nước • Sở giao dịch chứng khoán • Hiệp hội các nhà kinh doanh chứng khoán • Tổ chức lưu ký và thanh toán bù trừ • Công ty đánh giá hệ số tín nhiệm Cơ quan quản lý và giám sát hoạt động trên thị trường chứng khoán  Cơ quan quản lý và giám sát hoạt động trên thị trường chứng khoán ra đời nhằm...II Tổng quan về thị trƣờng chứng khoán II.2 Chức năng của TTCK: • Huy động vốn cho nền kinh tế • Cung cấp môi trường đầu tư cho công chúng • Tạo tính thanh khoản cho các chứng khoán • Đánh giá hoạt động của các doanh nghiệp • Tạo môi trường cho Chính Phủ thực hiện các chính sách Kinh tế vĩ mô II Tổng quan về thị trƣờng chứng khoán II.3 Phân loại TTCK: 1 Căn cứ vào sự luân... đảm bảo cho thị trường chứng khoán được thông suốt, ổn định và phát triển trong dài hạn  Ở Việt Nam, cơ quan này là UBCKNN Các công ty đánh giá hệ số tín nhiệm (Credit rating agencies)  Chuyên cung cấp dịch vụ đánh giá khả năng thanh toán các khoản gốc và lãi đúng hạn đối với chứng khoán của các tổ chức phát hành  Các hệ số tín nhiệm được đưa ra thường gắn với một đợt phát hành chứng khoán IV Các... quan đến thị trường Các chủ thể phát hành Là các tổ chức thực hiện huy động vốn thông qua TTCK và là người cung cấp các chứng khoán, bao gồm: – Chính phủ và chính quyền địa phương tương ứng phát hành trái phiếu chính phủ và trái phiếu chính quyền địa phương – Công ty có thể phát hành trái phiếu công ty và cổ phiếu – Các tổ chức tài chính có thể phát hành trái phiếu hoặc các chứng chỉ thụ hưởng (chứng. .. sàn giao dịch Thị trƣờng phi tập trung (Thị trƣờng OTC – over the counter) Định nghĩa: là thị trường không có trung tâm giao dịch tập trung, các giao dịch được thực hiện thông qua mạng lưới các ngân hàng và các công ty chứng khoán Đặc điểm: • Nguyên tắc giao dịch: trực tiếp • Xác lập giá cả: thỏa thuận • Chứng khoán: không niệm yết • Lưu ký: tự do • Thanh toán giao nhận: thỏa thuận III Các chủ thể tham... tín nhiệm được đưa ra thường gắn với một đợt phát hành chứng khoán IV Các loại hàng hóa trên TTCK Cổ phiếu Trái phiếu Chứng chỉ quỹ CK phái sinh CK có thể chuyển đổi VI Các phƣơng thức đầu tƣ chứng khoán • Đấu giá cổ phần qua Sở giao dịch • Mua bán tại Sở Giao dịch • Mua bán trên thị trường OTC 30 Thống kê về đấu giá 2006 Đấu giá cổ phần qua Sở GD • Thủ tục tham gia đấu giá: – Đăng ký tham gia đấu giá . Chứng khoán phái sinh Tài liệu tham khảo  Giáo trình Những vấn đề cơ bản về chứng khoán và thị trường chứng khoán- UBCKNN  Giáo trình Phân tích và đầu tư chứng khoán - UBCKNN  Luật chứng. hàng hóa trên thị trường chứng khoán. Kết cấu chƣơng I. Tổng quan về thị trường tài chính II. Tổng quan về thị trường chứng khoán III. Các chủ thể tham gia vào thị trường chứng khoán IV trên thị trường. 3. Căn cứ vào phương thức hoạt động của thị trường. II. Tổng quan về thị trƣờng chứng khoán II. Tổng quan về thị trƣờng chứng khoán • Thị trường sơ cấp là nơi duy nhất mà chứng
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo trình thị trường chứng khoán, giáo trình thị trường chứng khoán, giáo trình thị trường chứng khoán

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay