Khai thác kiến thức vật lý trong dạy học kỹ thuật công nghiệp lớp 12 trung học phổ thông

27 417 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/04/2014, 00:04

Khai thác kiến thức vật lý trong dạy học kỹ thuật công nghiệp lớp 12 trung học phổ thông Bộ Giáo dục v Đo tạo Trờng đại học s phạm H Nội ************** Đặng Văn Nghĩa Khai Thác kiến thức vật trong dạy học kỹ thuật công nghiệp lớp 12 Trung học phổ thông Chuyên ngành: Phơng pháp giảng dạy Kỹ thuật công nghiệp Mã số: 5.07.02 Tóm tắt luận án tiến sĩ Giáo dục học H nội 2006 Công trình đợc hoàn thành tại bộ môn Phơng pháp giảng dạy, khoa s phạm kỹ thuật Trờng đại học s phạm hà nội Hớng dẫn khoa học 1. PGS.TS. Lê Hồng Sơn 2. TS. Hoàng Văn Việt Phản biện 1: PGS. TS. Vũ Trọng Rỹ Viện Chiến lợc và chơng trình giáo dục Phản biện 2: PGS. TS. Nguyễn Văn Khải Trờng Đại học S phạm - Đại học Thái Nguyên Phản biện 3: PGS. TS. Tạ Tri Phơng Trờng Đại học S phạm Hà Nội 2 Luận án sẽ đợc bảo vệ trớc hội đồng chấm luận án cấp nhà nớc tại Trờng đại học s phạm hà nội vào hồi giờ, ngày tháng năm Có thể tìm hiểu Luận án tại Th viện Quốc gia và th viện trờng Đại học S phạm Hà Nội Danh mục công trình của tác giả đã công bố liên quan đến đề ti luận án 1. Phan Trần Hùng, Đặng Văn Nghĩa và cộng sự (1996), Phơng thức mô đun khi kiểm tra trong đào tạo cử nhân S phạm kỹ thuật ở Đại học S phạm, Kỷ yếu Hội thảo khoa học kỷ niệm 45 năm thành lập Đại học S phạm- ĐHQG Hà Nội, Tr. 173-177. 2. Lê Hồng Sơn, Đặng Văn Nghĩa (2001), Kinh nghiệm dạy thực hành kỹ thuật điện tử cho học sinh phổ thông, Tạp chí Giáo dục, (11), Tr. 35 & 16. 3. Đặng Văn Nghĩa, Lê Thế Quang (2001), thuyết và kỹ năng thực hành nghề điện tử dân dụng, NXB Giáo dục. 4. Đặng Văn Nghĩa (2003), Khai thác mối liên hệ giữa Vật Kỹ thuật trong dạy học kỹ thuật công nghiệptrờng phổ thông, Tạp chí Giáo dục, (63) Tr. 37 & 43. 5. Đặng Văn Nghĩa (2004), Kỹ thuật số, NXB Đại học S phạm. 6. Đặng Văn Nghĩa (2005), Đảm bảo tính đặc thù của bài dạy kỹ thuật công nghiệp trong mối liên hệ giữa Vật lí và Kỹ thuật, Tạp chí Giáo dục, (105), Tr. 37-38 & 41. 7. Đặng Văn Nghĩa (2005), Nâng cao năng lực dạy học thực hành kỹ thuật cho giáo viên công nghệ ở Trung học phổ thông, Kỷ yếu hội thảo khoa học, Đào tạo Giáo viên Công nghệ đáp ứng yêu cầu đổi mới Giáo dục phổ thông, Trờng ĐHSP Hà Nội tháng 12-2005, Tr.94- 96. 1 Mở đầu I. do chọn đề tài Yêu cầu đổi mới phơng pháp dạy học (PPDH) môn Kỹ thuật công nghiệp (KTCN) ở phổ thông đáp ứng yêu cầu đào tạo con ngời lao động tích cực, chủ động và sáng tạo ngày càng trở nên cấp thiết. Tuy nhiên, việc đáp ứng yêu cầu đó trong thực tế vẫn còn gặp nhiều khó khăn do nhiều nguyên nhân mà một trong những nguyên nhân đó là do giáo viên cha khai thác tốt tính tích hợp, tổng hợp của môn học. Qua nghiên cứu lí luận và thực tiễn dạy học KTCN phổ thông theo hớng khai thác tính tích hợp, tổng hợp của môn học, có thể rút ra một số điểm sau: - Khoa họcCông nghệ, Vật Kỹ thuật đang phát triển hết sức nhanh chóng và có quan hệ chặt chẽ với nhau, Công nghệ phát triển dựa trên những thành tựu của Khoa học và cũng tác động trở lại giúp cho Khoa học tiếp tục phát triển mạnh. Môn KTCN phổ thông là môn học nhằm trang bị cho học sinh (HS) các kiến thức cơ bản về công nghệ và kỹ thuật; nội dung kiến thức của môn học có tính tích hợp, tổng hợp nội dung kiến thức của nhiều môn khoa học khác nh toán, hoá học, và đặc biệt là môn Vật lí (VL). Do đó, để HS hiểu và vận dụng đợc kiến thức kỹ thuật một cách có cơ sở khoa học thì trong dạy học KTCN, giáo viên cần khai thác tốt các kiến thức cơ sở khoa học của môn học. - Tính hệ thống và tính liên môn trong nội dung dạy họcphổ thông đã đợc thể hiện trong Luật Giáo dục và Chiến lợc phát triển giáo dục của Đảng và Nhà nớc ta. Điều đó đáp ứng yêu cầu cấp thiết khi giải quyết mâu thuẫn trong dạy học, đó là: mâu thuẫn giữa khối lợng kiến thức ngày càng lớn với thời gian đào tạo không thay đổi; mâu thuẫn giữa kiến thức nhận đợc và khả năng vận dụng kiến thức một cách tổng hợp của HS trong thực tế sản xuất và đời sống. Với những điểm nêu trên, để thực hiện tốt mục tiêu của môn KTCN phổ thông (tới đây sẽ đổi thành môn Công nghệ (CN) - phần công nghiệp) thì một trong những giải pháp hữu hiệu là nghiên cứu nội dung, đặc điểm của hai môn học VL và KTCN phổ thông, từ đó cấu trúc 2 lại các bài dạy KTCN trên cơ sở khai thác kiến thức VL sao cho hiệu quả và phù hợp với yêu cầu dạy học kỹ thuật. Đó cũng chính là lí do mà tác giả chọn đề tài nghiên cứu là: "Khai thác kiến thức VL trong dạy học KTCN lớp 12 trung học phổ thông". II. Mục đích Nghiên cứu Vận dụng luận dạy học hiện đại trên cơ sở khai thác kiến thức VL trong dạy học KTCN nhằm đảm bảo sự liên môn, thể hiện đặc trng của dạy học kỹ thuật, xây dựng những tiêu chí cơ bản của dạy học kỹ thuật nhằm góp phần nâng cao hiệu quả dạy học KTCN lớp 12 THPT. III. Khách thể, đối tợng và phạm vi NGHIÊN CứU 1. Khách thể nghiên cứu: Quá trình dạy học môn KTCN ở trờng THPT trên cơ sở xem xét mối liên hệ, liên môn với VL. 2. Đối tợng nghiên cứu: PPDH KTCN phổ thông trên cơ sở khai thác kiến thức VL nhằm nâng cao chất lợng bài dạy. 3. Phạm vi nghiên cứu: PPDH môn KTCN ở THPT theo chơng trình hiện hành và những kiến thức VL phổ thông có liên quan, lấy ví dụ chơng trình KTCN lớp 12 THPT và các kiến thức VL liên quan để minh hoạ. Thực nghiệm trên một số trờng THPT ở các tỉnh Phú Thọ, Hà Nam. IV. Giả thuyết khoa học Nếu xác định đợc những đặc trng cơ bản và những tiêu chí của bài dạy kỹ thuật trên cơ sở khai thác kiến thức VL sẽ nâng cao đợc chất lợng các bài dạy KTCN ở trờng phổ thông. V. Các nhiệm vụ của đề tài 1. Xác định cơ sở luận và thực tiễn của việc khai thác kiến thức VL trong dạy học KTCN ở phổ thông nhằm góp phần đổi mới PPDH môn KTCN. 2. Đề xuất tiêu chí của bài dạy kỹ thuật, xây dựng qui trình các bớc khai thác kiến thức VL trong quá trình thiết kế và tiến trình dạy học KTCN. 3 3. Thực nghiệm s phạm nhằm kiểm tra giả thuyết và đánh giá các đề xuất trên. Vi. Phơng pháp nghiên cứu Tác giả đã sử dụng tổng hợp các phơng pháp nghiên cứu sau: 1. Phơng pháp phân tích, tổng hợp để xác định mục đích và cơ sở luận của đề tài. 2. Phơng pháp điều tra, quan sát và tổng kết kinh nghiệm. 3. Phơng pháp thực nghiệm và phơng pháp chuyên gia. 4. Phơng pháp thốngtrong xử kết quả. VIi. Những đóng góp mới của luận áN 1. Đã chứng minh đợc việc khai thác kiến thức VL trong dạy học KTCN làm cho bài dạy mang tính hệ thống, kế thừa, tạo điều kiện tốt cho quá trình nhận thức của HS; tiết kiệm thời gian củng cố và hệ thống hóa trong mỗi bài. 2. Trên cơ sở khai thác kiến thức VL, luận án đã chỉ ra đợc những đặc trng của bài dạy KTCN: đó là các giải pháp, ứng dụng cụ thể của nội dung bài học theo ý tởng sáng chế, cải tiến công nghệ mang lại hiệu quả thực tiễn. 3. Đề xuất đợc những tiêu chí cơ bản của bài dạy KTCN và qui trình khai thác kiến thức VL cho bài dạy kỹ thuật, từ đó nêu các bớc thiết kế bài giảng KTCN theo các tiêu chí đã đợc xây dựng cho môn KTCN lớp 12 THPT. 4. Từ kết quả nghiên cứu, luận án đã đề xuất những kiến nghị về đào tạo giáo viên, biên soạn chơng trình và SGK theo hớng nghiên cứu của đề tài góp phần nâng cao hiệu quả dạy học bộ môn. VIIi. Cấu trúc của luận áN Nội dung chính của luận án gồm 3 chơng (142 trang), trong đó có 21 bảng, 13 hình vẽ, đồ thị và 4 sơ đồ. Phần mở đầu (6 trang) và phần kết luận (2 trang); số tài liệu tham khảo: 70; phụ lục: 2 (20 trang). 4 Chơng 1 Cơ sở luận và thực tiễn của việc khai thác kiến thức vật trong dạy học Kỹ thuật công nghiệp 1.1. Tổng quan (lịch sử nghiên cứu vấn đề) về các nghiên cứu đảm bảo tính hệ thống, kế thừa giữa các môn học vật kỹ thuật. Để có thể xem xét những nghiên cứu có liên quan đến đề tài, tác giả luận án trình bày định hớng phát triển giáo dục của Đảng và Nhà nớc; trên cơ sở đó đánh giá những nghiên cứu có liên quan. Chơng trình dạy học và đào tạo của nớc ta đợc xây dựng trên những quan điểm sau: Tính hệ thống; Tính kế thừa; Tính liên thông giữa các môn học. Theo quan điểm này, cần xây dựng mục tiêu và chơng trình dạy học môn KTCN nhằm tránh sự trùng lặp, kiến thức thừa hoặc chồng chéo, tiết kiệm thời gian đào tạo. 1.1.1. Những nghiên cứu có liên quan trong dạy học môn VL Trong mục này luận án trình bày những nghiên cứu có liên quan, chủ yếu là những nghiên cứu về tính ứng dụng của VL vào kỹ thuậttrong và ngoài nớc. Trong những nghiên cứu đó, các tác giả đi sâu khai thác những hiện tợng VL trong thiết bị kỹ thuật mà không đi vào những giải pháp kỹ thuật. Mặc dầu vậy, các tác giả nhấn mạnh: Nh vậy, việc ứng dụng một kiến thức VL vào KT không phải đơn thuần chỉ là vận dụng một định luật VL, mà thực sự là một hoạt động sáng tạo[47, tr.83]. 1.1.2. Những nghiên cứu có liên quan trong dạy học môn Kỹ thuật Trong mục này trình bày những nghiên cứu về mục tiêu của môn học, mối liên hệ giữa KH- CN, giữa VL và KT và những mối liên hệ của chúng trong dạy học môn học. Những nghiên cứu có liên quan cũng khẳng định: - Một là: KH và CN có mối liên quan chặt chẽ nhng để hai môn này đợc dạy một cách có hiệu quả, nguồn gốc và sự tơng tác giữa chúng cần phải đợc khám phá và tìm hiểu. - Hai là: CN là một môn học tập riêng, với mục đích và nội dung riêng biệt. 5 - Khi bàn về giảng dạy môn Công nghệ ở trờng PT, các tác giả trên cũng đã đề xuất: Nên đợc thiết lập một cách rõ ràng nh là một môn kỹ thuật/ thực hành liên quan đến vấn đề thiết kế/chế tạo sản phẩm và hệ thống [ 69]. Mặc dù khẳng định sự cần thiết phải nghiên cứu mối liên quan giữa kiến thức VL và KT để dạy học môn KT một cách hiệu quả nhng vẫn cha có những nghiên cứu kỹ càng về vấn đề này. Từ đó có thể rút ra kết luận: Dạy kỹ thuật không đơn giản là dạy ứng dụng kiến thức VL hay đơn thuần là dạy kiến thức về các vật phẩm mà là dạy sáng tạo vật phẩm, thiết bị phục vụ cho con ngời (dạy sáng chế lại). Tuy nhiên những nghiên cứu về những mối liên hệ này và việc khai thác kiến thức VL trong dạy học KTCN vẫn cha đợc nghiên cứu đầy đủ. Chính vì vậy nghiên cứu mối liên hệ, cách khai thác kiến thức VL vào dạy học KTCN một cách hợp để mang lại hiệu quả cao là rất cần thiết. 1.2. Cơ sở luận của việc khai thác kiến thức vật trong dạy học ktcn lớp 12 thpt 1.2.1. luận tổng quát về mối liên hệ giữa Khoa họcCông nghệ,Vật Kỹ thuật Trong phần này luận án phân tích một số khái niệm và vấn đề sau: Các khái niệm Khoa họcCông nghệ và mối quan hệ giữa chúng, mối quan hệ giữa VL và KT. Đề tài khẳng định: - Vật Kỹ thuật có mục đích và đối tợng nghiên cứu khác nhau nhng có sự giao nhau. - Vật là cơ sở trực tiếp nhất của Kỹ thuật. - Ngợc lại, Kỹ thuật là điều kiện thúc đẩy Vật phát triển. 1.2.2. Một số khái niệm trong dạy học Kỹ thuật Trong phần này, luận án đi sâu phân tích những vấn đề sau : - Mối liên hệ giữa VL và KT trong dạy học: Đó chính là sự tác động qua lại và ảnh hởng lẫn nhau giữa các lĩnh vực, nôi dung học tập để kiến thức ngời học tạo thành một hệ thống vững chắc. Đề tài khẳng định : Mối liên hệ giữa VL và KT trong dạy học là tác động qua lại và 6 ảnh hởng lẫn nhau; là logic phát triển của nôi dung học tập của học sinh từ hiểu biết đến vận dụng. - Khai thác kiến thức VL trong dạy học KTCN, hiệu quả dạy học môn KTCN khi khai thác kiến thức VL. Qua phân tích mối liên hệ giữa VL và KT, có thể xác định: Dạy KT ở phổ thông là thể hiện sự liên thông giữa VL và KT. Từ khái niệm liên thông giữa các môn học, có thể hiểu liên thông giữa hai môn học VL và Kỹ thuật nh sau: Mối quan hệ giữa VL và KTCN về nội dung kiến thứckỹ năng cho phép môn KTCN thừa kế đợc kết quả dạy học của môn VL, bổ sung và hỗ trợ cho nhau, tránh đợc những nội dung trùng lặp, tạo điều kiện khai thác kiến thức kỹ thuật công nghệ trong quá trình giảng dạyhọc tập. Đồng thời, đề tài xác định: Dạy kỹ thuậtphổ thông là thể hiện sự liên thông giữa VL và Kỹ thuật. - Khai thác kiến thức VL trong dạy học KTCN lớp 12 THPT: Trên cơ sở phân tích, đề tài khẳng định : Khai thác kiến thức VL trong dạy học KTCN lớp 12 THPT là sự vận dụng quan điểm khai thác kiến thức VL trong dạy học KTCN vào từng nội dụng cụ thể. - Hiệu quả dạy học môn học đợc đánh giá theo tiêu chí mới : đó là khả năng hiểu, vận dụng và sáng tạo kỹ thuật có cơ sở khoa học. Nói một cách khác hiệu quả dạy học không chỉ là sự hiểu biết và kỹ năng sử dụng mà là khả năng vận dụng, cải tiến và sáng tạo trên các cơ sở khoa học. 1.2.3. Cơ sở luận của việc khai thác kiến thức VL trong dạy học KTCN lớp 12 THPT - Đề tài phân tích mối liên hệ biện chứng giữa t duy VL và t duy KT, khẳng định t duy VL và t duy KT có mối liên hệ biện chứng, s khác biệt giữa chúng thể hiện ở mục đích của chúng. Trong việc giải quyết những vấn đề của sản xuất và cuộc sống đòi hỏi phải có sự kết hợp cả hai loại t duy trên. - Đề tài xem xét cơ sở định hớng cho việc khai thác kiến thức VL vào KT, đó là : mối quan hệ hữu cơ giữa VL và KT, sự giao thoa giữa môn VL và KTCN ở phổ thông, đặc trng của bài dạy KT trên cơ sở khai thác kiến thức VL. Trên cơ sở phân tích, có thể xác định đặc trng 7 của bài dạy KT trên cơ sở khai thác kiến thức VL nh sau :Một là: Có một nội dung kỹ thuật là nội dụng chính của bài; Hai là: Nội dung kỹ thuật luôn có một cơ sở khoa học (kiến thức VL); Ba là: Khuyến khích đợc học sinh nghiên cứu, cải tiến, sáng tạo kỹ thuật mới trên cơ sở các nguyên tắc VL. - Trên cơ sở phân tích luận và thực tiễn về mối quan hệ giữa VL và kỹ thuật, luận án khẳng định: Một bài dạy KTCN không thể giống một bài dạy các môn khoa học cơ bản, càng không phải là một bài dạy những ứng dụng vật đơn thuần. Bài dạy KTCN có những đặc điểm và yêu cầu riêng đòi hỏi phải xác định cho nó những tiêu chí mang tính chất đặc thù. Nội dung bài dạy kỹ thuật đòi hỏi sự kết hợp giữa cơ sở VL với những nội dung kỹ thuật, những nội dung này có quan hệ chặt chẽ, tạo thành kiến thức tổng hợp cho học sinh. Dựa trên mục tiêu, nội dung của môn KTCN phổ thông và những phân tích về mối quan hệ giữa khoa họckỹ thuật - công nghệ, giữa mối quan hệ giữa VL và kỹ thuật trong dạy học, luận án đã đề xuất những tiêu chí cơ bản cho bài dạy kỹ thuật nh sau: + Tiêu chí 1: Thể hiện đợc cơ sở khoa học của các giải pháp kỹ thuật, công nghệ; làm cơ sở cho các ý tởng sáng chế hoặc cải tiến. + Tiêu chí 2: Thể hiện đợc các giải pháp kỹ thuật (về thiết kế, vật liệu, năng lợng ). + Tiêu chí 3: Cung cấp cho HS các khái niệm, định nghĩa, thuật ngữ về kỹ thuật - công nghệ một cách chính xác và rõ ràng. + Tiêu chí 4: Phát huy tính tích cực, tự lực, chủ động nghiên cứu kỹ thuật của HS. 1.3. Cơ sở thực tiễn của việc khai thác kiến thức vật trong dạy học kỹ thuật công nghiệp lớp 12 thpt 1.3.1. Phân tích mối liên hệ giữa chơng trình, nội dung Vật Kỹ thuật công nghiệptrờng phổ thông Luận án phân tích những nội dung VL ở THPT liên quan đến nội dung KTCN lớp 12 THPT gồm những kiến thức liên quan đến phần kỹ [...]... Chơng 2 Khai thác kiến thức vật trong dạy học KTCN lớp 12 THPT 2.1 Nguyên tắc khai thác kiến thức vật trong dạy học KTCN lớp 12 THPT 2.1.1 Mục tiêu và nhiệm vụ của môn KTCN lớp 12 THPT Trong phần này luận án phân tích mục tiêu, nhiệm vụ và chơng trình của môn KTCN lớp 12 THPT Đó là những kiến thức về những ứng dụng cơ bản của các hiện tợng VL về điện và từ, hình thành những kỹ năng kỹ thuật cơ... quá trình dạy học 1.3.2 Thực trạng việc khai thác kiến thức Vật trong dạy học KTCN ở trờng phổ thông Thông qua phân tích nội dung, chơng trình 2 môn học; thông qua tìm hiểu thực tiễn dạy học môn KTCN lớp 12 bằng phiếu điều tra và trao đổi với giáo viên KTCN phổ thông, có thể nhận xét về thực trạng của việc khai thác kiến thức VL trong dạy học KTCN ở trờng phổ thông hiện nay nh sau: - Về chơng trình... hợp về logic nhận thức, đảm bảo khai thác đợc kiến thức VL trong bài dạy kỹ thuật, tránh trùng lặp, làm giảm sự hứng thú của HS Trên cơ sở đó, giáo viên lựa chọn phần kiến thức VL để khai thác cho phù hợp Có thể mô tả quá trình dạy học kỹ thuật khi khai thác kiến thức VL nh sơ đồ 2.2 Nghiên cứu nội dung bài dạy KTCN Xác định cơ sở khoa học (kiến thức vật lý) Trình bày các nội dung kỹ thuật của bài Kết... Thiết kế bài dạy môn KTCN lớp 12 THPT khi khai thác kiến thức VL Dựa trên qui trình khai thác kiến thức VL và nội dung kiến thức môn KTCN lớp 12 THPT, có thể khẳng định: để bài dạy KTCN thực hiện đợc mục tiêu dạy học cần làm nổi bật đặc trng của bài dạy, tạo kiến thức tổng quát và vững chắc cho HS Học sinh phải hiểu rằng: kiến thức kỹ thuật không phải là sự sao chép và vận dụng đơn thuần kiến thức VL mà... khoa học là các nguyên lý, định luật VL Vì vậy dạy học kỹ thuật trên cơ sở khai thác các kiến thức VL không những giúp HS phân biệt rõ kiến thức VL và kiến thức kỹ thuật mà còn giúp cho HS có kiến thức tổng hợp, có khả năng vận dụng kiến thức vào cuộc sống, đồng thời phát triển năng lực sáng tạo kỹ thuật - Trên cơ sở phân tích trên, luận án đã chứng minh sự cần thiết phải khai thác các kiến thức VL trong. .. khi học, học sinh không những có khả năng sử dụng đúng qui trình kỹ thuật thiết bị kỹ thuật, mà còn có khả năng cải tiến kỹ thuật Để làm đợc điều đó, một trong những biện 15 pháp là phải khai thác hợp kiến thức VL trong quá trình dạy học kỹ thuật Trên cơ sở này, luận án đề ra các bớc thiết kế bài dạy môn KTCN lớp 12 THPT khi khai thác kiến thức VL, khái quát theo sơ đồ 2.3 Xác định mục tiêu bài dạy. .. sau: - Dạy học KTCN theo hớng khai thác kiến thức VL có thể tiến hành bằng cách chia kiến thức ra làm hai phần: phần kiến thức cơ sở VL đợc dạy nh phần ôn tập, củng cố kiến thức; phần thứ hai là phần kiến thức KT CN Việc tách riêng cũng góp phần làm sáng tỏ sự khác biệt giữa kiến thức VL và kiến thức KT Tập trung vào kiến thức sáng tạo kỹ thuật khi học sinh đã nắm chắc cơ sở khoa học sẽ giúp học sinh... không đồng bộ ba pha, chơng II Máy điện trong SGK Kỹ thuật 12, sách giáo viên - Nghiên cứu nội dung tiết 20: Động cơ không đồng bộ ba pha SGK VL 12 Bảng 2.2 so sánh kiến thức vật trong SGK Vật 12 (1998) và kiến thức kỹ thuật trong SGK Kỹ thuật 12( 1997) Nhận xét: Nội dung chính của bài (kiến thức kỹ thuật) : cấu tạo của động cơ không đồng bộ ba pha; nguyên làm việc: khái niệm về từ truờng quay,... kiến thứckỹ năng kỹ thuật cho HS - Môn KTCN ở phổ thông là lĩnh vực học trong đó dạy học sinh những kiến thức đại cơng, những giải pháp kỹ thuậtcông nghệ dựa trên những hiểu biết và kỹ năng từ nhiều môn học khác nhau Vì vậy, để dạy tốt môn KTCN ở phổ thông, giáo viên cần khai thác những kiến thức cơ sở liên quan (Toán, Vật lý, Hóa học, ) Do đó đào tạo giáo viên KT phổ thông cần chú ý đào tạo... thiết kế bài dạy môn KTCN lớp 12 THPT Khi khai thác kiến thức Vl 2.3.1 Qui trình khai thác kiến thức VL trong dạy học môn KTCN lớp 12 THPT 14 Từ những phân tích trên, có thể khẳng định: khi dạy học môn KTCN, giáo viên cần định hớng cho HS đâu là nội dung kiến thức cơ sở của bài học, đâu là giải pháp kỹ thuật cần phải giải quyết, đa HS tiếp cận và giải quyết vấn đề theo hớng của ngời làm kỹ thuật chứ không . ngày càng cao của môn học. Chơng 2 Khai thác kiến thức vật lý trong dạy học KTCN lớp 12 THPT 2.1. Nguyên tắc khai thác kiến thức vật lý trong dạy học KTCN lớp 12 THPT 2.1.1. Mục tiêu. việc khai thác kiến thức vật lý trong dạy học kỹ thuật công nghiệp lớp 12 thpt 1.3.1. Phân tích mối liên hệ giữa chơng trình, nội dung Vật lý và Kỹ thuật công nghiệp ở trờng phổ thông Luận. đại học s phạm H Nội ************** Đặng Văn Nghĩa Khai Thác kiến thức vật lý trong dạy học kỹ thuật công nghiệp lớp 12 Trung học phổ thông Chuyên ngành: Phơng pháp giảng dạy
- Xem thêm -

Xem thêm: Khai thác kiến thức vật lý trong dạy học kỹ thuật công nghiệp lớp 12 trung học phổ thông, Khai thác kiến thức vật lý trong dạy học kỹ thuật công nghiệp lớp 12 trung học phổ thông, Khai thác kiến thức vật lý trong dạy học kỹ thuật công nghiệp lớp 12 trung học phổ thông

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay