tiểu luận áp dụng các nguyên lý sáng tạo trong quá trình phát triển tai nghe (headphone)

26 321 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/04/2014, 10:29

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHOA: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN  Bài Thu Hoch Môn Hc PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC  tài: ÁP DNG CÁC NGUYÊN SÁNG TO TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIN TAI NGHE (HEADPHONE) Ging dn: GS.TSKH Hoàng Kiếm Hc viên: Nguyễn Thanh Quân Mã hc viên: 1211057 Khóa: K22 TP.Hồ Chí Minh, năm 2012 u khoa hc 1 Nguyn Thanh Quân  12 11 057 Lu Vi s phát trin ngày càng tin b ca khoa hc k thut nói chung và thit b n t nói riêng. Các thit b n t ngày nay mang li nhiu s thun l ,p và chng ngày càng t t loi thit b n t mà nm trong s thun l Trong sut quá trình phát tri    thành mt thit b nh gn chng nhng thành tu công ngh tiên tin nht. Các sn phm tai nghe cao cp không nhng ti vic gim t n và tii nghe mà còn tìm cách gi méo trong kt ni gia nó và thit b ngun, nhm to ra th âm thanh trung thc nht có th. Trong bài báo cáo thu hoch ln này, em xin trình bày v s phát trich s ca headphone. Nhng hình nh t u mi phát tri  n hin nay. Và ti sao hay áp dng nhng nguyên tc nào, mà thit b headphone ngày nay mang li nhiu s tin ly?  t tình ging dy cho em trong sut quá trình hc. Chúc Thy nhiu sc khe và thành công trong công tác ging dy. u khoa hc 2 Nguyn Thanh Quân  12 11 057 Mục lục o 5 1.1 Nguyên phân nh 5 1.2  5 1.3 Nguyên phm cht cc b 5 1.4 Nguyên phi xng 5 1.5 Nguyên kt hp 5 1.6 Nguyên v 5 1.7 Nguyên  5 1.8 Nguyên phn trng 6 1.9 Nguyên gây ng su 6 1.10 Nguyên thc hi 6 1.11 Nguyên tc d phòng 6 1.12 Nguyên tng th 6 1.13 Nguyên tc 6 1.14 Nguyên tc cu (tròn) hóa 6 1.15 Nguyên tng 7 1.16 Nguyên tc gi 7 1.17 Nguyên tc chuyn sang chiu khác 7 1.18 Nguyên tc s dc 7 1.19 Nguyên tng theo chu k 7 1.20 Nguyên tc liên tng có ích 8 1.21  8 1.22 Nguyên bin hi thành li 8 1.23 Nguyên quan h phn hi 8 1.24 Nguyên s dng trung gian 8 1.25 Nguyên t phc v 8 1.26 Nguyên sao chép 8 1.27 Nguyê 9 1.28 Thay th  c 9 u khoa hc 3 Nguyn Thanh Quân  12 11 057 1.29 S dng các kt cu khí và lng 9 1.30 S dng v do và màng mng 9 1.31 S dng các vt liu nhiu l 9 1.32 i màu sc 9 1.33 ng nht 10 1.34 Nguyên phân hy hoc tái sinh các phn 10 1.35 i các thông s hóa cng 10 1.36 S dng chuyn pha 10 1.37 S dng s n nhit 10 1.38 S dng các cht oxy hóa mnh 10 1.39   11 1.40 S dng các vt liu hp thành (composite) 11 u v quá trình phát trin ca tai nghe (headphone) 12 ng nguyên sáng tng vào quá trình phát trin ca tai nghe 22 2.1 Nguyên tc phân nh 22 2.2 Nguyên tc tc khi 22 2.3 Nguyên tc phm cht cc b 22 2.4 Nguyên tc kt hp 23 2.5 Nguyên tc cha trong 23 2.6 Nguyên tc cu tròn hóa 23 2.7 Nguyên tc s dng v do và màng mng 23 2.8 Nguyên tc dùng vy liu nhiu l. 23 Kt lun 24 Tài liu tham kho 25 u khoa hc 4 Nguyn Thanh Quân  12 11 057 u khoa hc 5 Nguyn Thanh Quân  12 11 057 Chương 1: Khái quát 40 nguyên sáng tạo 1.1 Nguyên phân nhỏ - ng thành các phc lp. - ng tr nên tháo lc. -  phân nh ng. 1.2 Nguyên “tách khỏi” - Tách phn phn phc li tách phn duy nhn thin thing. 1.3 Nguyên phẩm chất cục bộ - Chuyng bên ngoài) có cu trúc ng nhng nht. - Các phn khác nhau cng phi có các ch - Mi phn c ng phi  trong nh u kin thích hp nh i vi công vic. 1.4 Nguyên phản đối xứng - Chuyng có hình di xi xng (nói chung gim bi xng). 1.5 Nguyên kết hợp - Kt hng nht hong dùng cho các hong k cn. 1.6 Nguyên vạn năng - ng thc hin mt s chn s tham gia cng khác. 1.7 Nguyên “chứa trong” - Mng khác và bn thân nó li chi ng th ba. - Mng chuyng xuyên sung khác. u khoa hc 6 Nguyn Thanh Quân  12 11 057 1.8 Nguyên phản trọng lượng - Bù tr trng cng bng cách gn nó vng khác có lc nâng. - Bù tr trng cng b dng các lc thng. 1.9 Nguyên gây ứng suất sơ bộ - Gây ng suc v chng li ng sut không cho phép hoc không mong mung làm vic (hoc gây ng su khi làm vic s dùng ng suc li). 1.10 Nguyên thực hiện sơ bộ - Thc hic s i cn có, hoàn toàn hoc tng phi vng. - Cn sp xc, sao cho chúng có th hong t v trí thun li nht, không mt thi gian dch chuyn. 1.11 Nguyên tắc dự phòng -  . 1.12 Nguyên tắc đẳng thế - . 1.13 Nguyên tắc đảo ngược -  ). -  . 1.14 Nguyên tắc cầu (tròn) hóa -  . - . - . u khoa hc 7 Nguyn Thanh Quân  12 11 057 1.15 Nguyên tắc linh động -                 chúng tn làm vic. - . 1.16 Nguyên tắc giải “thiếu” hoặc “thừa” -  . 1.17 Nguyên tắc chuyển sang chiều khác -                  ). - . - . - . -  . 1.18 Nguyên tắc sử dụng các dao động cơ học -  siêu âm). - . - . - . 1.19 Nguyên tắc tác động theo chu kỳ - Chuyng liên tng theo chu k. - Nu ng theo chu ki chu k. u khoa hc 8 Nguyn Thanh Quân  12 11 057 - S dng các khong thi gian gi thc hing khác. 1.20 Nguyên tắc liên tục tác động có ích -  ). - . - . 1.21 Nguyên “vượt nhanh” - n có hi hoc nguy him vi vn tc ln. -  có c hiu ng cn thit. 1.22 Nguyên biến hại thành lợi - S dng nhng tác nhân có hi (thí d ng có hi c thu c hiu ng có li. - Khc phc tác nhân có hi bng cách kt hp nó vi tác nhân có hi khác. - ng tác nhân có hn mc nó không còn có hi na. 1.23 Nguyên quan hệ phản hồi - Thit lp quan h phn hi. - N phn hi nó. 1.24 Nguyên sử dụng trung gian - S dng trung gian, chuyn tip. 1.25 Nguyên tự phục vụ - ng phi t phc v bng cách thc hin các thao tác ph tr, sa cha. - S dng ph liu, cht th 1.26 Nguyên sao chép - Thay vì s dng nhc phép, phc tt tin, không tin li hoc d v, s dng bn sao. - Thay th ng hoc h ng bng bn sao quang hc (nh, hình v) vi các t l cn thit. u khoa hc 9 Nguyn Thanh Quân  12 11 057 - Nu không th s dng bn sao quang hc  vùng biu kin (vùng ánh sáng nhìn thc bng mng), chuyn sang s dng các bn sao hng ngoi hoc t ngoi. 1.27 Nguyên “rẻ” thay cho “đắt” - Thay th t tin bng b ng r có ch d  tui th). 1.28 Thay thế sơ đồ cơ học - Thay th  c bn, quang, nhit, âm hoc mùi v. - S dng, t n t ng. - Chuyng yên sang chuyng c nh sang thay i theo thng nht sang có cu trúc nhnh. - S dng kt hp vi các ht st t. 1.29 Sử dụng các kết cấu khí và lỏng - Thay cho các phn ci ng  th rn, s dng các cht khí và lng: np khí, np cht lm không khí, thy phn lc. 1.30 Sử dụng vỏ dẻo và màng mỏng - S dng các v do và màng mng thay cho các kt cu khi. - ng vng bên ngoài bng các v do và màng mng. 1.31 Sử dụng các vật liệu nhiều lỗ - ng có nhiu l hoc s dng thêm nhng chi tit có nhiu l (ming m, tm ph - Nu l tm nó bng ch 1.32 Nguyên thay đổi màu sắc - i màu sc cng bên ngoài -  trong sut ca cng bên ngoài. -  có th c nhng hoc nhng quá trình, s dng các cht ph gia màu, hunh quang. [...]... của tai nghe Từ những tai nghe ch m tai, đến những tai nghe bao vòng tai, và những tai nghe có thể nhét vào lỗ tai của người nghe 2.7 Nguyên tắc sử dụng vỏ dẻo và màng mỏng Sử dụng vỏ dẻo trong các tai phone, tạo sự co giãn khi sử dụng Và có lớp màng kim loại để nâng cao chất lượng âm thanh 2.8 Nguyên tắc dùng vậy liệu nhiều lỗ Khi tai phone được sản xuất, phần phát âm thanh ra ngoài để đến tai nghe. .. nhất Các sản phẩm tai nghe cao cấp không những hướng tới việc giảm tối đa độ ồn và tiếng động xung quanh người nghe mà còn tìm cách giảm độ méo trong kết nối giữa nó và thiết bị nguồn, nhằm tạo ra thứ âm thanh trung thực nhất có thể 21 Nguyễn Thanh Quân – 12 11 057 Phương pháp nghiên cứu khoa học Chương 3: Phân tích những nguyên sáng tạo đã áp dụng vào quá trình phát triển của tai nghe 2.1 Nguyên. .. đổi tư duy một tí, sáng tạo một tí là ch ng ta đã tiếp cận được đến thành công Các phương pháp luận sáng tạo khoa học thực sự là cần thiết trong công việc nghiên cứu và sáng tạo trong tất cả các ngành khoa học Các phương pháp này là sự đ c kết từ nhiều nghiên cứu và tài liệu khác nhau liên quan tới các phương pháp sáng tạo khoa học.Công nghệ thông tin là 1 trong những ngành phát triển năng động nhất hiện... 2.4 Nguyên tắc kết hợp Trong các thiết bị tai nghe, nó là sự kết hợp của thiết bị điện tử lại với nhau, như dây, màn rung kim loại, thiết bị giải mã âm thanh 2.5 Nguyên tắc chứa trong Bên trong mỗi tai nghe, có các thiết bị nhỏ hơn Như bên ngoài tai nghe là vỏ nhựa, đến phần tiếp theo là mang rung kim loại, bên trong nữa là các thiết bị xứ âm thanh 2.6 Nguyên tắc cầu tròn hóa Thể hiện rõ nhất trong. .. của nó đến các ngành công nghiệp ngày cảng rõ nét, cùng với sự phát triển này hứa hẹn sẽ mang đến cho con người cuộc sống tốt đẹp hơn Tuy nhiên các nguyên tắc sáng tạo chỉ là phương tiện để gi p ch ng ta tư duy một cách hiệu quả hơn trong giải quyết vấn đề, do đó vần để quan trọng là cần phải có sự tìm tòi, học hỏi của chính bản thân chúng ta trong quá trình nghiên cứu khoa học để áp dụng các nguyên tắc... nhằm tạo ra âm thanh rõ ràng hơn 23 Nguyễn Thanh Quân – 12 11 057 Phương pháp nghiên cứu khoa học Kết luận Qua bài tiểu luận này ta thấy được sự ảnh hưởng của 40 nguyên sáng tạo vào lĩnh vực phát triển của tai nghe nói riêng và công nghệ thiết bị điện tử nói chung là vô cùng to lớn Nó gi p cho ch ng ta có được những hướng đi mới, cách nghĩ mới để giải quyết vấn đề Chỉ cần thay đổi tư duy một tí, sáng. ..Phương pháp nghiên cứu khoa học - Nếu các chất phụ gia đó đã được sử dụng, dùng các nguyên tử đánh dấu - Sử dụng các hình vẽ, ký hiệu thích hợp 1.33 Nguyên đồng nhất - Những đối tượng, tương tác với đối tượng cho trước, phải được làm từ cùng một vật liệu (hoặc từ vật liệu gần về các tính chất) với vật liệu chế tạo đối tượng cho trước 1.34 Nguyên phân hủy hoặc tái sinh các phần - Phần đối... headphone đầu tiên ra đời năm 1937, tới nay đã được hơn 70 năm Trong quãng thời gian đó, sản phẩm đã phát triển từ dạng stereo thông thường lên hiệu ứng âm thanh vòm, từ chiếc headphone chụp đến dạng earbud hay tai nghe Bluetooth Cũng như nhiều thiết bị điện tử áp dụng các nguyên tắc vật và điện, lịch sử phát triển của headphone cũng xuất phát từ phát kiến của nhà khoa học vĩ đại Thomas Edison (nguồn http://coolmaterial.com... Baldwin nặng hơn một pound Với sự gi p đỡ của Sony “Walkman”, mọi người có thể nghe nhạc tại nhà, tạo ra một nhu cầu cho tai nghe di động nhiều hơn Một bộ tai nghe nhẹ MDR-3L2 đã được bao gồm với máy nghe nhạc cassette cầm tay Trái ngược với tai nghe Koss, Sony đã sử dụng “siêu âm thanh”, tạo ra một bước tiến mới trong kỹ thuật tai nghe (tham khảo thêm http://blog.sony.com/flashback-friday-tps-l2-walkman-1979... dạng - Các phần mất mát của đối tượng phải được phục hồi trực tiếp trong quá trình làm việc 1.35 Thay đổi các thông số hóa của đối tượng - Thay đổi trạng thái đối tượng - Thay đổi nồng độ hay độ đậm đặc - Thay đổi độ dẻo - Thay đổi nhiệt độ, thể tích 1.36 Sử dụng chuyển pha - Sử dụng các hiện tượng nảy sinh trong quá trình chuyển pha như: thay đổi thể tích, toả hay hấp thu nhiệt lượng 1.37 Sử dụng .  Bài Thu Hoch Môn Hc PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC  tài: ÁP DNG CÁC NGUYÊN LÝ SÁNG TO TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIN TAI NGHE (HEADPHONE) Ging dn: GS.TSKH. dng các vt liu hp thành (composite) 11 u v quá trình phát trin ca tai nghe (headphone) 12 ng nguyên lý sáng tng vào quá trình phát. o 5 1.1 Nguyên lý phân nh 5 1.2  5 1.3 Nguyên lý phm cht cc b 5 1.4 Nguyên lý phi xng 5 1.5 Nguyên lý kt hp 5 1.6 Nguyên lý v 5 1.7 Nguyên 
- Xem thêm -

Xem thêm: tiểu luận áp dụng các nguyên lý sáng tạo trong quá trình phát triển tai nghe (headphone), tiểu luận áp dụng các nguyên lý sáng tạo trong quá trình phát triển tai nghe (headphone), tiểu luận áp dụng các nguyên lý sáng tạo trong quá trình phát triển tai nghe (headphone)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay