Đồ án tốt nghiệp ảnh hưởng của trường tương tác lên độ nhạy của cảm biên hall phẳng trong thực tế

54 380 1
  • Loading ...
1/54 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/04/2014, 08:39

. GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ Lê Đức Anh ẢNH HƯỞNG CỦA TRƯỜNG TƯƠNG TÁC LÊN ĐỘ NHẠY CỦA CẢM BIẾN HALL PHẲNG KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY Ngành: Vật lý kỹ thuật Cán bộ hướng. ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ Lê Đức Anh ẢNH HƯỞNG CỦA TRƯỜNG TƯƠNG TÁC LÊN ĐỘ NHẠY CỦA CẢM BIẾN HALL PHẲNG KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY Ngành: Vật. thông số của cảm biến dựa trên hiệu ứng Hall phẳng. Bằng cách chế tạo cảm biến có cấu trúc spin-valve với các giá trị của trường tương tác khác nhau, chúng tôi đã khảo sát hiệu ứng Hall phẳng để
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ án tốt nghiệp ảnh hưởng của trường tương tác lên độ nhạy của cảm biên hall phẳng trong thực tế, Đồ án tốt nghiệp ảnh hưởng của trường tương tác lên độ nhạy của cảm biên hall phẳng trong thực tế, Đồ án tốt nghiệp ảnh hưởng của trường tương tác lên độ nhạy của cảm biên hall phẳng trong thực tế, Chương I. Tổng quan về cảm biến sinh học 3, Chương I. Tổng quan về cảm biến sinh học, Chương II. Tổng quan về cảm biến Hall Phẳng, Chương III. Kết quả mô phỏng sự ảnh hưởng của trường tương tác lên độ nhạy của cảm biến và giải thích

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay