bai tap cacbohidrat 3

3 318 1
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2014, 22:40

ONTHIDAIHOC24H.COM Câu 1: Cho một số tính chất: có dạng sợi (1); tan trong nớc (2); tan trong nớc Svayde (3); phản ứng với axit nitric đặc (xúc tác axit sunfuric đặc) (4); tham gia phản ứng tráng bạc (5); bị thuỷ phân trong dung dịch axit đun nóng (6). Các tính chất của xenlulozơ là: A. (3), (4), (5) và (6) B. (1), (3), (4) và (6) C. (2), (3), (4) và (5) D. (1,), (2), (3) và (4) Câu 2: Phát biểu nào sau đây là đúng ? A. Glucozơ bị khử bởi dung dịch AgNO 3 trong NH 3 B. Xenlulozơ có cấu trúc mạch phân nhánh C. Amilopectin có cấu trúc mạch phân nhánh D. Saccarozơ làm mất màu nớc brom Câu 3: Phát biểu nào sau đây không đúng? A. Glucozơ tồn tại ở dạng mạch hở và dạng mạch vòng B. Glucozơ tác dụng đợc với nớc brom C. Khi glucozơ ở dạng vòng thì tất cả các nhóm OH đều tạo ete với CH 3 OH D. ở dạng mạch hở, glucozơ có 5 nhóm OH kề nhau. dCâu 4(A-2008): Cacbonhidrat (gluxit) chỉ chứa hai gốc glucozơ trong phân tử là: A. Tinh bột B. xenlulozơ C. saccarozơ D. mantozơ DCâu 5(A-2008): Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ đều tham gia phản ứng: A. hoà tan Cu(OH) 2 B. trùng ngng C. Tráng gơng D. Thuỷ phân ACâu 6(A-53/263-2008): Lợng glucozơ cần dùng để tạo ra 1,82 gam sobitol với hiệu suất 80% là: A. 2,25 gam B. 1,80 gam C. 1,82 g D. 1,44 g ACâu 7(B-10/195-2008): Khối lợng của tinh bột cần dùng trong quá trình lên men để tạo thành 5 lít ancol etylic 46 0 là (biết hiệu suất của cả quá trình là 72 % và khối lợng riêng của ancol etylic nguyên chất là 0,8 g/ml): A. 4,5 kg B. 6,0 kg C. 5,0 kg D. 5,4 kg DCâu 8 (B-25/195-2008): Thể tích dd HNO 3 67,5% (khối lợng riêng là 1,5 g/ml) cần dùng để tác dụng với xelulozơ tạo thành 89,1 kg xenlulozơ trinitrat là (biết lợng HNO 3 bị hao hụt là 20%): A. 55 lít B. 81 lít C. 49 lít D. 70 lít dCâu 9(A 33/182-2007): Cho m gam tinh bột lên men thành ancol (rợu) etylic với hiệu suất 81%. Toàn bộ lợng CO 2 sinh ra đợc hấp thụ hoàn toàn vào dd Ca(OH) 2 , thu đợc 550 gam kết tủa và dd X. Đun kĩ dd X thu thêm đợc 100 gam kết tủa. Giá trị m là: A. 550 B. 810 C. 650 D. 750 Câu 10(A 42/182-2007): Để chứng minh trong phân tử glucozơ có nhiều nhóm hidroxyl, ngời ta cho dung dịch glucozơ phản ứng với: A. kim loại Na. B. AgNO 3 /ddNH 3 C. Cu(OH) 2 trong NaOH đun nóng. D. Cu(OH) 2 ở t 0 thờng. bCâu 11(B 13/285-2007):Xenlulozơ trinitrat đợc điều chế từ xelulozơ và axit nitric đặc có xúc tác axit sunfuric đặc nóng. Để có 29,7 kg Xenlulozơ trinitrat, cần dùng dung dịch chứa m kg axit nitric (hiệu suất phản ứng đạt 90%). Giá trị của m là: A. 30 kg B. 21 kg C. 42 kg D. 10 kg BCâu 12(B 42/285-2007): Phát biểu không đúng là: A. dd Fructozơ hoà tan đợc Cu(OH) 2 . B. Thuỷ phân (xt H + ) saccarozơ cũng nh matozơ đều cho cùng một monoxaccarit. C. Sản phẩm thuỷ phân xenlulozơ (xt H + , t o ) có thể tham gia phản ứng tráng gơng. D. Dung dịch matozơ tác dụng với Cu(OH) 2 khi đun nóng cho kết tủa Cu 2 O. bCâu 13: Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ, mantozơ đều có khả năng tham gia phản ứng: A. Hoà tan Cu(OH) 2 B. Thuỷ phân C. Trùng ngng D. Tráng gơng Câu 14: Chỉ dùng một thuốc thử nào trong số các thuốc thử sau để nhận biết các dung dịch : C 2 H 5 OH, glucozơ, glixerol, CH 3 COOH ? A. Na B. AgNO 3 /NH 3 C. Cu(OH) 2 D. CuO , t 0 . Câu 15: Hàm lợng glucozơ trong máu ngời không đổi và bằng bao nhiêu phần trăm ? A. 0,1% B. 1% C. 0,01% D. 0,001% Câu 16: Ngời ta cho 2975 g glucozơ nguyên chất lên men thành rợu etylic. Hiệu suất của quá trình lên men là 80%. Nếu pha rợu 40 0 thì thể tích rợu là 40 0 thu đợc là : (biết khối lợng riêng của rợu là 0,8 g/ml). A. 3,79 lít B. 3,8 lít C. 4,8 lít D. 6 lít Câu 17: Có các chất : axit axetic, glixerol, rợu etylic, glucozơ. Chỉ dùng một thuốc thử nào sau đây để nhận biết ? A. Quỳ tím B. Kim loại Na C. Dung dịch AgNO 3 /NH 3 D. Cu(OH) 2 Câu 18: Chia m gam glucozơ làm 2 phần bằng nhau Phần 1 đem thực hiện phản ứng tráng gơng thu đợc 27 gam Ag ONTHIDAIHOC24H.COM - Phần 2 cho lên men rợu thu đợc V ml rợu (D = 0,8 g/ml). Giả sử các phản ứng đều xảy ra với hiệu suất 100% thì V có giá trị là : A. 12,375 ml B. 13,375 ml C. 14,375 ml D. 24,735 ml Câu 19: Đun 10 ml dung dịch glucozơ với một lợng d Ag 2 O thu đợc lợng Ag đúng bằng lợng Ag sinh ra khi cho 6,4 g Cu tác dụng hết với dung dịch AgNO 3 . Nồng độ mol của dung dịch glucozơ là : A. 1 M B. 2 M C. 5 M D. 10 M Câu 20: Chất X là một gluxit có phản ứng thuỷ phân. X + H 2 O axit 2Y X có CTPT là : A. C 6 H 12 O 6 B. 6 10 5 n (C H O ) C. C 12 H 22 O 11 D. Không xác định đựơc Câu 21: Thuốc thử nào sau đây có thể phân biệt đợc dung dịch saccarozơ và dung dịch glucozơ. A. Dung dịch H 2 SO 4 lo ngã B. Dung dịch NaOH C. Dung dịch AgNO 3 trong amoniac D. Tất cả các dung dịch trên Câu 22: Một nhà máy đờng mỗi ngày ép 30 tấn mía. Biết 1 tạ mía cho 63 lít nớc mía với nồng độ đờng 7,5% và khối l- ợng riêng 1,103g/ml. Khối lợng đờng thu đợc là : A. 1613,1 kg B. 1163,1 kg C. 1631,1 kg D. 1361,1 kg Câu 23: Phân tử khối trung bình của xenlulozơ là 1620.000 đvC. Giá trị n trong công thức (C 6 H 10 O 5 ) n là : A. 7.000 B. 8.000 C. 9.000 D. 10.000 Câu 24: Cho các hợp chất sau : 1. CH 2 OH-(CHOH) 4 -CH 2 OH 2. CH 2 OH-(CHOH) 4 - CHO 3. CH 2 O-CO-(CHOH) 3 CH 2 OH 4. CH 2 OH(CHOH) 4 CHO 5. CH 2 OH(CHOH) 4 COOH Những hợp chất nào là cacbohiđrat ? A. 1, 2 B. 3, 4 C. 4, 5 D. 2, 3, 4, 5, 28. Câu 25: Cho 5 nhóm chất hữu cơ sau : 1. Glucozơ và anđehit axetic 2. Glucozơ và etanol 3. Glucozơ và glixerol 4. Glucozơ và axit nitric 5. Glucozơ và anđehit fomic. Thuốc thử nào sau đây có thể phân biệt tất cả các chất trên trong mỗi nhóm ? A. Na B. Cu(OH) 2 /NaOH C. NaOH D. AgNO 3 /NH 3 Câu 26: Hợp chất X là chất bột mầu trắng không tan trong nớc.Trơng lên trong nớc nóng tạo thành hồ sản phẩm cuối cùng của quá trình thủy phân là chất Y. Dới tác dụng của men lactic hay enzim chất Y tạo thành chất Z có chứa hai loại nhóm chức. Chất X là : A. Saccarozơ B. Mantozơ C. Tinh bột D. Xenlulozơ Câu 27: Cho 5 kg glucozơ (chứa 20% tạp chất) lên men. H y tính thể tích rã ợu 40 o thu đợc. Biết rằng khối lợng rợu bị hao hụt là 10% và khối lợng riêng của rợu nguyên chất là 0,8 (g/ml). A. 2,3 (l) B. 5,75 (l) C. 63,88 (l) D. Kết quả khác Câu 28: Cho 360 gam glucozơ lên men tạo thành rợu etylic. Khí sinh ra đợc dẫn vào nớc vôi trong d thu đợc m gam kết tủa. Biết hiệu suất của quá trình lên men đạt 80%. Tính giá trị của m : A. 400 g B. 320 g C. 200 g D. 160 g Câu 29: Xenlulozơ trinitrat là chất dễ cháy và nổ mạnh, đợc điều chế từ xenlulozơ và axit nitric. Tính thể tích axit nitric 99,67% có khối lợng riêng là 1,52g/ml cần để sản xuất 59,4 gam xenlulozơ nếu hiệu suất đạt 90%. A. 32,5 lít B. 26,5 lít C. 27,6 lít D. Kết quả khác Câu 30: Tính khối lợng glucozơ chứa trong nớc quả nho để sau khi lên men cho ta 100 lít rợu vang 10 0 . Biết hiệu suất phản ứng lên men đạt 95%, rợu etylic nguyên chất có khối lợng riêng là 0,8 g/ml. Giả thiết rằng trong nớc quả nhỏ chỉ có một chất đờng glucozơ. A. 17,26 kg B. 17,52 kg C. 16,476 kg D. 15,26 kg b Câu 31: Để nhận biết 3 chất bột màu trắng: tinh bột, xelulozơ, saccarozơ ta có thể làm theo trình tự sau đây? A. Hoà tan vào nớc, dùng vài giọt dd H2SO4, đun nóng, dùng dd AgNO3/NH3. B. Hoà tan vào nớc, dùng iốt. C. Dùng vài giọt dd H2SO4, đun nóng, dùng dd AgNO3/NH3 D. Dùng iốt, dùng dd AgNO3/NH3 a Câu 32: Tinh bột đợc tạo thành cây xanh nhờ quang hợp, khí CO2 chiếm 0,03 % thể tích khí. Muốn có 50 gam tinh bột thì thể tích không khí (ở đktc) cần dùng để cung cấp CO2 cho phản ứng quang hợp là: A. 238266,7 lít B. 140268,5 lít C. 150200,6 lít D. A, B, C đều sai. a Câu 33: Bổ sung chuỗi phản ứng sau: (C 6 H 5 O 5 )n C 6 H 12 O 6 C 2 H 5 OH C 2 H 4 C 2 H 5 Cl C 2 H 4 (-CH 2 -CH 2 -)n A. (1) H2O, (2) lên men, (3) H2SO4 đặc, (4) HCl, (5) KOH, (6) trùng ngng. B. (1) H2O, (2) lên men, (3) H2SO4 đặc, (4) Cl2, (5) KOH, (6) trùng ngng. C. (1) H2O, (2) lên men, (3) H2SO4 đặc, (4) HCl, (5) H2O, (6) trùng ngng. ONTHIDAIHOC24H.COM D. (1) H2O, (2) lên men, (3) H2SO4 đặc, (4) NaCl, (5) KOH, (6) trùng ngng. d Câu 34: Chỉ dùng Cu(OH) 2 có thể phân biệt đợc tất cả các dung dịch riêng biệt sau: A. glucozo, mantozơ, glixerin (glixerol), andehit axetic. B. lòng trắng trứng, glucozơ, fructozơ, glixerin (glixerol). C. Saccarozơ, glixerin (glixerol), anđehit axetic, ancol etylic. D. Glucozơ, lòng trắng trứng, glixerin (glixerol), ancol etylic. c Câu 35: Cho các chất: ancol etylic, glixerol (glixerin), glucozơ, đimetyl ete và axit fomic. Số chất tác dụng đợc với Cu(OH) 2 là: A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 . vài giọt dd H2SO4, đun nóng, dùng dd AgNO3/NH3 D. Dùng iốt, dùng dd AgNO3/NH3 a Câu 32 : Tinh bột đợc tạo thành cây xanh nhờ quang hợp, khí CO2 chiếm 0, 03 % thể tích khí. Muốn có 50 gam tinh bột. Giả sử các phản ứng đều xảy ra với hiệu suất 100% thì V có giá trị là : A. 12 ,37 5 ml B. 13, 375 ml C. 14 ,37 5 ml D. 24, 735 ml Câu 19: Đun 10 ml dung dịch glucozơ với một lợng d Ag 2 O thu đợc lợng. 7,5% và khối l- ợng riêng 1,103g/ml. Khối lợng đờng thu đợc là : A. 16 13, 1 kg B. 11 63, 1 kg C. 1 631 ,1 kg D. 136 1,1 kg Câu 23: Phân tử khối trung bình của xenlulozơ là 1620.000 đvC. Giá trị n trong
- Xem thêm -

Xem thêm: bai tap cacbohidrat 3, bai tap cacbohidrat 3, bai tap cacbohidrat 3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay