Pháp luật thuế tài sản ở Việt Nam hiện nay - những vấn đề lý luận và thực tiễn

14 386 1
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2014, 17:39

Pháp luật thuế tài sản ở Việt Nam hiện nay - những vấn đề lý luận và thực tiễn . thống pháp luật thuế ti sản ở Việt Nam nay. 5. Trên cơ sở lý luận chung về pháp luật thuế ti sản, luận án đã soi vo thực trạng pháp luật thuế ti sản ở Việt Nam thông qua hệ thống pháp luật thuế. đánh giá thực trạng pháp luật thuế ti sản ở Việt Nam hiện nay. - Đánh giá thực trạng điều chỉnh pháp luật thuế ti sản ở Việt Nam hiện nay trên cơ sở phân tích hệ thống pháp luật thuế ti sản, nội. dựng, hon thiện pháp luật thuế ti sản ở Việt Nam hiện nay. Đối tợng nghiên cứu của Luận án l lý luận về pháp luật thuế ti sản, nội dung của pháp luật thuế ti sản hiện hnh ở Việt Nam, đờng lối
- Xem thêm -

Xem thêm: Pháp luật thuế tài sản ở Việt Nam hiện nay - những vấn đề lý luận và thực tiễn, Pháp luật thuế tài sản ở Việt Nam hiện nay - những vấn đề lý luận và thực tiễn, Pháp luật thuế tài sản ở Việt Nam hiện nay - những vấn đề lý luận và thực tiễn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn