Một số câu hỏi trắc nghiệm môn sinh học phân tử (phần 1)

13 2,990 15
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2014, 13:37

1 MỘT SỐ CÂU HỎI ÔN THI TRẮC NGHIỆM Môn Sinh học phân tử (phần 1) 1. Enzyme nào xúc tác cho sự tách hai mạch DNA và tháo xoắn chúng: a. Helicase b. 3’-5’ exonuclease c. Topoisomerase II d. Telomerase 2. Khẳng định nào đúng về operon: a. Operon luôn luôn có 3 gen b. Operon thỉnh thoảng có hơn 1 promotor c. Ở operon hai mạch DNA đều được phiên mã d. Tất cả các gen ở tế bào Eukaryote được tổ chức trong operon 3. Protein nào tham gia vào sự sao chép DNA ở Prokaryote có hoạt tính ATPase: a. Primase b. DNA polymerase III c. Helicase d. SSB protein 4. Tiểu đơn vị nào của RNA polymerase vi khuẩn đảm bảo sự liên kết của enzyme với promotor: a.  b.  c.  d.  5. Liên kết và tương tác hóa học nào làm ổn định cấu trúc bậc 2 của DNA: a. Cộng hóa trị và hidro b. Hydro và ion c. Cộng hóa trị và ion d. Hydro và kị nước 2 6. Enzyme nào tách mạch DNA trong quá trình sao chép: a. Helicase b. Ligase c. Topoisomerase II d. Primase 7. Enzyme nào có vai trò nối các đoạn DNA: a. Helicase b. 3’-5’ exonuclease c. Ligase d. Primase 8. Enzyme nào tổng hợp các mồi RNA ngắn trong sao chép: a. RNA polymerase III b. 3’-5’ exonuclease c. Ligase d. Primase 9. Enzyme nào tham gia tổng hợp mạch chậm DNA trong sao chép: a. DNA polymerase III b. Ligase c. Primase d. Tất cả đều đúng 10. Enzyme nào có chức năng phiên mã ngược: a. Primase b. DNA polymerase c. RNA polymerase d. Tất cả đều sai 11. Trong chủng E. coli đột biến, DNA polymerase I bị mất hoạt tính do đó sẽ không có vai trị: a. Phiên mã b. Sửa sai bằng cách cắt bỏ c. Tháo xoắn DNA 3 d. Tái tổ hợp DNA 12. RNA polymerase phụ thuộc DNA ở Pro- và Eukaryote đều có tính chất chung: a. Bắt đầu tổng hợp RNA cần phải có mồi b. Có hoạt tính exonuclease c. Tổng hợp RNA theo hướng 3’→5’ d. Cả a và b đều đúng 13. Các yếu tố tham gia vào quá trình dịch mã: a. Pre-mRNA, ribosome b. Aminoacyl-tRNA, ribosome c. Aminoacyl-tRNA, pre-mRNA d. Tất cả đều đúng 14. Để bắt đầu phiên mã ở Eukaryote cần: a. Nhân tố phiên mã cơ bản, RNA polymerase b. Mồi, RNA polymerase c. Nhân tố phiên mã cơ bản, protein hoạt hóa d. Cả a và b đều đúng 15. Thành phần DNA gồm: a. Purin, ribose, pirimidin b. Purin, nucleozid, pirimidin c. Purin, pirimidin, 3’-deoxiribose d. Purin, nucleozid, ribose 16. Các yếu tố tham gia quá trình phiên mã: a. Nhân tố phiên mã cơ bản, RNA polymerase b. Mồi, RNA polymerase c. Nhân tố phiên mã cơ bản, protein hoạt hóa d. Cả a và b đều đúng 17. DNA có thể tồn tại ở bào quan nào của tế bào: a. Nhân, bộ máy Golgi, ty thể b. Nhân, ty thể, mạng lưới nội chất c. Nhân, ty thể, lục lạp 4 d. Nhân, bộ máy Golgi, lục lạp 18. Thuật ngữ nào không có trong đặc điểm vật liệu di truyền ở Prokaryote: a. Operon b. Nucleosome c. Plasmid d. Episome 19. Protein SSB trong sao chép DNA được viết tắt từ: a. Simple strand binding b. Simple strandline binding c. Single strandline bind d. Single strand binding 20. Encanher phiên mã có thể nằm ở: a. Vùng 5’ của gen b. Vùng 3’ của gen c. Trong vùng intron của gen d. Tất cả đều đúng 21. tRNA vận chuyển của valine có anticodon GAU. Bộ ba base nào trên DNA khuôn mã hóa cho acid amin đó: a. T G G b. G U A c. G A T d. G U G e. A C C 24. Cái nào sau đây không phải là liên kết cộng hóa trị: a. Cầu disulfide b. Liên kết tạo xoắn  trong cấu trúc xoắn c. Liên kết gắn hai Hydro với O của phân tử nước d. Liên kết peptid 25. Ai đãtiến hành thí nghiệm biến nạp đầu tiên ở vi khuẩn? a. Feulgen 5 b. Chargaff c. Griffith d. Hershey và Chase e. Meselson và Stahl 26. Trong phân tử acid nucleic phân tử carbon nào của đường desoxyribose gắn với phosphate, với nhóm hydroxyl (OH) và với base nitrogen? a. C1’ với base nitrogen, C3’ với OH, C5’ với phosphate. b. C3’ với base nitrogen, C1’ với OH, C5’ với phosphate. c. C5’ với base nitrogen, C3’ với OH, C1’ với phosphate. d. C2’ với base nitrogen, C3’ với OH, C5’ với phosphate. 27. Để nối hai đoạn Okazaki của DNA, trình tự nào về hoạt động của các enzyme dễ chấp nhận hơn cả? Cho rằng cả hai đoạn đều đã được tạo ra. a. Polymerase I (5’ > 3’ exonuclease), polymerase I (polymerase), ligase. b. Polymerase I (5’ > 3’ exonuclease), polymerase III, ligase. c. Ribonuclease, polymeraseIII, ligase. d. Primase, polymerase I, ligase. 28. Enzyme Topoisomerase có vai trò: a. Tách mạch tạo chẻ ba sao chép DNA. b. Cắt một mạch DNA phía sau chẻ ba sao chép để tháo xoắn. c. Sửa sai. d. Làm mồi để tổng hợp các đoạn Okazaki. 29. Đơn vị lớn của ribosome Prokaryotae là: a. đơn vị 30S b. đơn vị 40S c. đơn vị 50S d. đơn vị 60S 30. Acid nucleic là một chuỗi các nucleotide. Các nucleotide được tạo nên từ 3 thành phần. Thành phần nào trong số đó có thể tách ra khỏi nucleotide mà không làm mạch đứt rời: a. Đường 6 b. Phosphate c. Base nitơ d. Cả a và c 31. Chất nào tham gia vào dịch mã bằng bắt cặp bổ sung? a. Chỉ DNA b. Chỉ RNA c. Cả DNA lẫn RNA d. Không DNA lẫn RNA (Protein) 32. Nếu một trong những enzyme sau đây vắng mặt thì không có nucleotide nào được gắn vào chẻ ba sao chép. Enzyme nào trong số này: a. Polymerase I (có hoạt tính polymer hóa). b. Polymerase I (có hoạt tính exonucleose 5’ >3’). c. Polymerase III. d. DNA- ligase. 33. RNA đóng vai trò gì trong sao chép DNA: a. “Mồi” để khởi đầu tổng hợp các mạch mới. b. Để nối các đoạn ngắn lại. c. “Mồi” ở giữa để các đoạn DNA được tổng hợp hai bên. d. Chỗ bám của DNA- polymerase. 34. Điểm nào sau đây đúng với Retrovirus và HIV: a. Bộ gen DNA mạch đơn và DNA- polymerase. b. Bộ gen RNA mạch đơn và reverse transcriptase. c. Bộ gen RNA mạch đơn và DNA- polymerase. d. Bộ gen DNA mạch đơn và reverse transcriptase . 35. Điểm nào sau đây đúng với chu trình tan của bacteriophage: a. DNA của phage gắn với DNA của tế bào chủ. b. Sau mỗi vòng sao chép, DNA con được bao ngay bằng capsid. c. Enzyme đầu tiên được tạo ra cắt DNA của tế bào chủ. d. DNA tế bào chủ sao chép bình thường. 36. tRNA gắn với acid amin nhờ enzyme: 7 a. Peptidyl transferase. b. Amynoacyl tRNA synthetase. c. ATP-synthetase. d. Không có cái nào kể trên. 37. Ở Operon lactose, RNA polymerase thực hiện được phiên mã khi: a. Có chất cảm ứng. b. Repressor có hoạt tính. c. Repressor mất hoạt tính d. a và b. e. a và c. 38. Mạch polypeptid được kết thúc khi gặp các codon: a. AUG, UAG, UGA. b. UAA, UAG, UGG. c. UAA, UAG, UGA. d. UAA, UGA, UGG. 39. Tế bào vi khuẩn E. coli nào được gọi là Hfr ? a. Không có plasmid b. Có plasmid ở dạng tự do c. Có plasmid được gắn vào bộ gen của tế bào chủ d. Có mang DNA của phage 40. Xác định vấn đề nào sau đây là sai: a. Trong tổng hợp DNA liên kết cộng hóa trị tạo nên giữa 3'-OH và nhóm 5'-P. b. Nói chung, enzyme sao chép DNA ở E.coli là DNA-polymeraseIII. c. Mạch đơn của DNA có thể được chép nếu có 4 loại N và DNA-polymerase I. d. RNA "mồi" phải có trình tự bổ sung với vài đoạn DNA mới khởi sự tổng hợp DNA được. 41. Căn cứ theo các quan điểm hiện nay về mã di truyền của DNA, câu nào sau đây là sai: a. Codon dài 3 nucleotid. b. Mỗi bộ ba mã hóa cho vài acid amin. 8 c. Mã dư thừa (tức có đồng nghóa, nhiều bộ ba cho một acid amin). d. Mã được đọc theo thứ tự đều đặn bắt đầu từ đầu 5’. 42. Ở tế bào E.coli, tryptophan sau khi được tổng hợp dư thừa nó sẽ thành chất gì ? a. Chất kìm hãm. b. Chất kìm hãm RNA polymerase. c. Chất kìm hãm các gen cấu trúc. d. Chất đồng kìm hãm. 43. Mục nào sau đây đúng cho Operon lactose: a. Đóng lại khi có cơ chất. b. Mở ra khi có cơ chất. c. Đóng lại khi chất cần tổng hợp dư thừa. d. Lúc nào cũng mở. 44. Trong phiên mã ở Eukaryotae, enzyme nào di chuyển dọc theo phân tử DNA để tổng hợp mRNA: a. DNA polymerase. b. RNA polymerase. c. RNA polymerase II. d. RNA polymerase I. 45. Exon là: a. Trình tự RNA lạ được gắn vào mRNA thông tin bình thường của protein b. Trình tự RNA được cắt ra khỏi bản phiên mã trước khi dịch mã c. Trình tự DNA được sử dụng để gắn plasmid với DNA lạ. d. Trình tự DNA mã hóa cho sản phẩm protein của gen e. Trình tự DNA không được phiên mã 46. Mục nào sau đây không thuộc về ứng dụng của kỹ thuật di truyền: a. Công nghệ protein c. Thực vật mang gen động vật b. Phương pháp chẩn đoán mới d. Gây đột biến bằng hóa chất 47. Intron là: 9 a. Trình tự RNA lạ được gắn vào mRNA thông tin bình thường của protein b. Trình tự RNA được cắt ra khỏi bản phiên mãtrước khi dịch mã c. Trình tự DNA được sử dụng để gắn plasmid với DNA lạ d. Trình tự DNA mã hóa cho sản phẩm protein của gen e. Trình tự DNA không được phiên mã 48. Trong hệ thống Operon lactose, RNA polymerase: a. gắn với operator để phiên mã. b. gắn với promoter khi repressor bất hoạt. c. gắn với promoter khi lactose hoạt hóa regulator. d. gắn với các gen cấu trúc. 49. Dạng nucleic acid nào gắn với amino acid đặc hiệu và được phóng thích rời ra khi ở điểm P trên ribosome trong sinh tổng hợp protein: a. rRNA. b. mRNA. c. tRNA. d.RNA. 50. Replicon là : a. Điểm xuất phát sao chép. b. Đơn vị sao chép. c. Điểm chấm dứt sao chép. d. Không mục nào kể trên. d. Không DNA lẫn RNA 51. Tên của bào quan nơi codon và anticodon bắt cặp với nhau? a. Ribosome. b. Lưới nội chất. c. Tế bào chất. d. Không mục nào kể trên. 52. Anticodon ở tRNA gắn vào codon thứ nhất là: a. U A C c. A U G 10 e. A T G b. T A C d. G U A 53. Tế bào Prokaryota có ribosome thuộc loại : a. 80 S. b. 70S c. 60S. d. 40S. 54. Tải nạp là: a. Phage xâm nhập vi khuẩn b. Phage A mang gen của phage B đưa vào vi khuẩn c. Phage mang gen của vi khuẩn A đưa vào vi khuẩn B. d. Vi khuẩn A chuyển gen vào vi khuẩn B 55. Cái nào trong những mô tả sau đây thích hợp nhất cho các nucleotide: a. Base nitric và nhóm phosphate. b. Base nitric, nhóm phosphate và đường 5C. c. Base nitric và đường 5C. d. Đường 5C và adenine hay uracil. e. Đường 5C, nhóm phosphate và purine. 56. Điểm nào không phải là khác biệt cấu trúc giữa ADN và ARN: a. Mạch kép và mạch đơn. b. Desoxyribose và ribose. c. Thymine và Uracil. d. Polynucleotide. 57. Ở vi khuẩn, các gen cấu trúc được phiên mã khi: a. Thiếu chất cảm ứng. b. Protein kìm hãm bất hoạt. c. Promotor bất hoạt. d. Operator bị đóng. 58. Ở hệ thống cảm ứng, mRNA được tạo ra đến khi nào thì dừng: [...]... sản phẩm cuối, còn các enzym cảm ứng được hoạt hóa bởi cơ chất c Các enzym kìm hãm thường được điều hoà bởi kiểm soát âm, còn các enzym cảm ứng được điều hòa kiểm soát dương tính d Các enzym kìm hãm đòi hỏi chất đồng kìm hãm để ức chế phiên mã của gen, còn các enzyme cảm ứng không cần chất đồng kìm hãm 66 Dịch mã có sự tham gia của: a Cả 3 loại RNA b tRNA và mRNA c tRNA và rRNA d mRNA và rRNA 67 Dịch . 1 MỘT SỐ CÂU HỎI ÔN THI TRẮC NGHIỆM Môn Sinh học phân tử (phần 1) 1. Enzyme nào xúc tác cho sự tách hai mạch DNA và tháo xoắn. b. Chargaff c. Griffith d. Hershey và Chase e. Meselson và Stahl 26. Trong phân tử acid nucleic phân tử carbon nào của đường desoxyribose gắn với phosphate, với nhóm hydroxyl (OH) và. tạo xoắn  trong cấu trúc xoắn c. Liên kết gắn hai Hydro với O của phân tử nước d. Liên kết peptid 25. Ai đãtiến hành thí nghiệm biến nạp đầu tiên ở vi khuẩn? a. Feulgen 5 b. Chargaff
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số câu hỏi trắc nghiệm môn sinh học phân tử (phần 1), Một số câu hỏi trắc nghiệm môn sinh học phân tử (phần 1), Một số câu hỏi trắc nghiệm môn sinh học phân tử (phần 1)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay