Báo cáo " Nghiên cứu chế tạo vật liệu polyme phân hủy sinh học trên cơ sở nhựa polypropylen gia cường bằng sợi nứa " pot

5 565 1
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2014, 16:20

Tap chi Hoa hoc, T. 46 (4), T, 493 - 497, 200fi , AT A ,., ') NGHIEN ClfU CHE TAO VAT L1J;:U POLYME PHAN HUY SINH HQC - ? , TREN CO SO NHl,fA POLYPROPYLEN GIA ClfONG BANG SQI NLrA Dei, T'I" so"n12-5-2008 TRAN VINH DIEU, DoAN Till YEN OANH, NGUYEN PHAM DUY LINH, LUONG Till THANH nIlJY hung him Ngh!en oru V(it lifU Polvme ,Tl'ltimg fJHBK Hti No! SUMMARY Neohouzeauu dnllooa fih(!J"s were prepared hy mechanical method. Its composition and morphologv offibers were studied. The analytical result shown that, most of In-nucetlnloses and lignin lI't're J"(!lI101'ed. FTIR spectroscop}' shows that strong sharp peak in the untreated bamboo spectrum at about J73(j cin' corresponding to carbonyl group (>C=O), hut this peak disappeared in alkaline treated bamboo spectrum. Bamboo fiber reinforced polypropvleue grafted maleic onhydride composites IUII't' been prepared hy 50% fiber COl/tents. The mechanical properties of composite were also tested. 1- M6DAU Vat lieu polyrne eompozit co nhieu tinh chat iru viet nhu kh6i luong rieng nho, do ben co IS' cao, chiu mai mon tot, nang suat gia c6ng Ian nen ngay cang diroc irng dung rang rai de thay the mot phan de vat lieu truyen th6ng. Tuy nhien, sir phat trien manh me ella v*t lieu compozit drr va dang g,ly nen nhirng tac dong xau den moi tnrong sinh thai do phc thai sau khi sir dung kho phan huy, do do cac nha khoa hoc trong mroc cling nhir mroc ngoai quan tam den loai vat lieu cornpozit co kha nang phan huy sinh hoc va vat lieu than thien voi moi tnrong: Trang nhilng nam gan day, viec nghien ciru va che tao cac loai vat lieu eompozit gia cirong bang soi thuc vat da va dang duoc quan tam va ling dung rong rai trong nhieu Iinh vue khac nhau [I - 3J. 6 ruroc ta, voi trif hrong 1611 cac loai thirc vat co the lily soi, dac biet la de loai cay ho tre mra, day la mot 19'i the de phil trien loai vat lieu nay. Nhung so'i thue vat co h~n ehe ve kha nang nrong hap voi ncn poly me khong phan cue, rna dai dien la nhua ncn polyprapylen (PP) [4 - 6] va kha nang chiu tac dong cua moi tnrong am kern, do do cac nghien cuu nham nang cao kha nang chong tim cua soi, tang do on dinh kfeh thuoc va tang do ben eho vat lieu la vice rat can thiet. De khac phue nhirng nhiroc diem neu tren va tang cuong kha nang lien ket giLra nhua nen va soi gia cuong, d§' tien hanh nghien ciru che tao vat lieu polyme phan huy sinh hoc tren co' sOnhira polyprapylen gia cirong bang soi mra. II - THl/C NGHIEM 1. Nguyen lieu - Nhua polyprapylen CI30 Y, cua hang Honam (Han Qu6e), chi s6 chay 0 230°C, 4 g/l Ophut.; nhiet d¢ nong chay 160°C; kh6i luong rieng 0,96 g/em'- - Chat tro nrong hap MAPP (anhydrit ghep 493 . Chat tro nrong hap MAPP (anhydrit ghep 493
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo " Nghiên cứu chế tạo vật liệu polyme phân hủy sinh học trên cơ sở nhựa polypropylen gia cường bằng sợi nứa " pot, Báo cáo " Nghiên cứu chế tạo vật liệu polyme phân hủy sinh học trên cơ sở nhựa polypropylen gia cường bằng sợi nứa " pot, Báo cáo " Nghiên cứu chế tạo vật liệu polyme phân hủy sinh học trên cơ sở nhựa polypropylen gia cường bằng sợi nứa " pot

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay