Hoàn thiện cơ chế tài chính đối với các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong điều kiện cạnh tranh và hội nhập

113 779 3
  • Loading ...
1/113 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/12/2012, 09:11

Tài liệu tham khảo kinh tế đầu tư: Hoàn thiện cơ chế tài chính đối với các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong điều kiện cạnh tranh và hội nhập MỤC LỤCDANH M C C C B NG BI UÁ   4M U  5DOANH NGHI P V N FDI V C CH T I CH NH I V IÀ À Í      DOANH NGHI P V N FDI TRONG I U KI N C NH TRANH      V H I NH PÀ   91.1. VAI TRÒ U T TR C TI P N C NGO I V NH NG V NÀ À       CHUNG V DOANH NGHI P V N U T TR C TI P        N C NGO IÀ 9 1.1.1. u t tr c ti p n c ngo ià     .9 1.1.2. Vai trò c a FDI .11 1.1.3. Nh ng v n chung v doanh nghi p v n FDI      12 1.1.4. Qu n lý Nh n c i v i các doanh nghi p v n FDI.à      .211.2. C CH T I CH NH I V I DOANH NGHI P V N FDIÀ Í      TRONG I U KI N C NH TRANH V H I NH P.À      22 1.2.1. Nh n th c chung v c ch t i chính doanh nghi pà      .22 1.2.2. N i dung c b n c a c ch t i chính doanh nghi p v n FDI à        25 1.2.3. Vai trò c a c ch t i chính i v i vi c phát tri n doanhà       nghi p v n FDI trong i u ki n c nh tranh v h i nh p.à        .35TH C TR NG C CH T I CH NH I V I DOANH NGHI P CÓÀ Í       V N FDI VI T NAM V KINH NGHI M M T S N C TRÊNÀ       TH GI I  372.1. TH C TR NG DOANH NGHI P V N FDI T I VI T NAM      37 2.1.1. T ng quan FDI t i Vi t nam   .37 2.1.2. ánh giá chung v th c tr ng doanh nghi p v n FDI Vi t        Nam 392.2. NH GI TH C TR NG C CH T I CH NH I V IÁ Á À Í       DOANH NGHI P V N FDI VI T NAM.    441 2.2.1. Th c tr ng c ch t i chính doanh nghi p v n FDI. à      44 2.2.2. ánh giá th c tr ng c ch t i chính i v i doanh nghi p cóà        v n FDI t i Vi t nam.   .542.3. KINH NGHI M QU N LÝ NH N C V T I CH NH I V IÀ À Í      C C DOANH NGHI P V N FDI M T S N C TRÊN THÁ        GI I 58 2.3.1. Kinh nghi m c a các n c công nghi p m i châu Á     .58 2.3.2. Kinh nghi m c a Trung qu c   59 2.3.3. Kinh nghi m m t s qu c gia thu c kh i ASEAN      .62 2.3.4. Nh ng b i h c rút ra t vi c nghiên c u kinh nghi m c a cácà ! "     n c.#$ 64GI I PH P HO N THI N C CH T I CH NH I V I C CÁ À À Í Á      DOANH NGHI P V N FDI TRONG I U KI N C NH TRANH      V H I NH PÀ   663.1. XU H NG V N NG, QUAN I M PH T TRI N C CÁ Á      DOANH NGHI P V N FDI.  66 3.1.1. Xu h ng v n ng c a các doanh nghi p v n FDI.#$ %     .663.1.2. Tác ng c a c nh tranh v h i nh p i v i doanh nghi p v nà         FDI .68 3.1.3. Các quan i m phát tri n doanh nghi p v n FDI Vi t nam. & &     703.2. QUAN I M HO N THI N C CH T I CH NH I V I C CÀ À Í Á       DOANH NGHI P V N FDI TRONG I U KI N C NH TRANH VÀ      H I NH P. 743.3. GI I PH P HO N THI N C CH T I CH NH I V I C CÁ À À Í Á      DOANH NGHI P V N FDI VI T NAM TRONG I U KI N       C NH TRANH V H I NH P.À   77 3.3.1. C i thi n t ng th môi tr ng u t kinh doanh thúc y'   & #( ) # * doanh nghi p v n FDI phát tri n.  & 772 3.3.2. Gi i pháp t ng c ng n ng l c t i chính, nâng cao kh n ngà + , +   + c nh tranh cho doanh nghi p v n FDI trong xu th h i nh p.   -  % .80 3.3.3. Ho n thi n chính sách thu phù h p ti n trình h i nh p thúcà   .    y doanh nghi p v n FDI phát tri n.*   & 84 3.3.4. Ho n thi n th tr ng ngo i h i theo h ng to n di n, hi n ià à / ,       ph c v c l c cho ho t ng c a các doanh nghi p v n FDI.0 0 1       89 3.3.5. Ho n thi n chính sách tín d ng phát tri n doanh nghi p cóà  2    v n FDI 93 3.3.6. Gi i pháp h tr c a Nh n c.à 3 .   .953.4. M T S I U KI N C N THI T TH C HI N C C GI IÁ           PH P Á 96 3.4.1. S n nh chính tr , n nh kinh t - xã h i v n ng l c tà 4 / / 4 /   +  4 ch c qu n lý c a Chính ph .5 '   96 3.4.2. Ho n thi n h th ng pháp lu t, k t h p ng b các gi i phápà      . 6   t i chính v i các công c qu n lý v mô.à  2  7 .97 3.4.3. i m i công tác qu n lý Nh n c i v i doanh nghi p cóà4       v n FDI.  98K T LU N 100 KÝ HI U C C CH VI T T TÁ   ! 105 T ng s " # 108 TÀI LIỆU THAM KHẢOPHỤ LỤC3DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂUS ố hiệu Tên bảng Trang2.1 Số lượng doanh nghiệp lao động năm 1995-2002352.2 Đầu trực tiếp nước ngoài theo hình thức đầu tư. 362.3 Tốc độ tăng vốn của các doanh nghiệp 362.4 So sánh một số chi phí sản xuất tại một số thành phố trong khu vực Việt Nam. 422.5 So sánh chi phí bưu chính viễn thông giữa Việt Nam một số nước trong khu vực.424MỞ ĐẦU1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứuĐại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX đã khẳng định kinh tế vốn đầu nước ngoài là một bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta, được khuyến khích phát triển lâu dài, bình đẳng với các thành phần kinh tế khác. Qua hơn 15 năm kể từ khi Luật đầu trực tiếp nước ngoài tại Việt nam năm 1987, các doanh nghiệp vốn FDI đã hình thành không ngừng phát triển mạnh mẽ, mặt trên khắp các tỉnh thành trong cả nước, hoạt động trong hầu hết các ngành kinh tế quốc dân. Doanh nghiệp vốn FDI được coi là nhân tố quan trọng góp phần tăng trưởng kinh tế, nâng cao tính cạnh tranh cho thị trường trong nước, làm nên sức mạnh tổng hợp phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá, phát triển đất nước, tạo điều kiện cho Việt nam hoà nhập vào nền kinh tế thế giới. Cùng với quá trình phát triển đó, chế tài chính đối với doanh nghiệp vốn FDI đã hình thành từng bước được cải thiện, tác động tích cực đến quá trình phát triển của các doanh nghiệp vốn FDI. Tuy nhiên, thực tế còn phát sinh nhiều bất cập trong công tác quản lý nói chung, quản lý tài chính nói riêng làm hạn chế sự phát triển của các doanh nghiệp vốn FDI. Hiện tại môi trường đầu nước ta còn chưa thực sự hấp dẫn, môi trường kinh tế pháp lý đang trong quá trình hoàn thiện, chưa đồng bộ. cấu về đầu trực tiếp nước ngoài còn mặt bất hợp lý hiệu quả tổng thể về kinh tế - xã hộicác doanh nghiệp vốn FDI mang lại chưa cao, Việt nam đang cam kết mở cửa hội nhập kinh tế khu vực thế giới ngày càng sâu rộng. Sự phát triển mạnh mẽ của các doanh nghiệp vốn FDI sẽ tạo động lực tốt thúc đẩy phát triển doanh nghiệpcác thành phần kinh tế khác, nhằm đổi mới công nghệ mới, tăng năng suất lao động, tăng năng lực quản lý điều hành, tạo thế cạnh tranh, tạo điều kiện 5cho các doanh nghiệp Việt nam hội nhập kinh tế khu vực thế giới. Đây là một vấn đề thực tế đặt ra hiện nay, đòi hỏi chúng ta phải một chế quản lý nhà nước về tài chính cho các doanh nghiệp vốn FDI, nhờ chế tài chính để từ đó tổ chức quản lý, định hướng, thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp này. Với ý nghĩa đó, tác giả tập trung nghiên cứu đề tài: "Hoàn thiện chế tài chính đối với các doanh nghiệp vốn đầu nước ngoài trong điều kiện cạnh tranh hội nhập", góp phần giải quyết những vấn đề về lý luận thực tiễn nêu trên.2. Mục đích nghiên cứu- Góp phần làm rõ lý luận về vị trí vai trò của các doanh nghiệp vốn FDI trong nền kinh tế thị trường tính cạnh tranh cao trong điều kiện hội nhập kinh tế khu vực thế giới;- Phân tích, làm rõ lý luận về chế tài chính đối với các doanh nghiệp nói chung doanh nghiệp vốn FDI riêng;- Đánh giá thực trạng tình hình các doanh nghiệp vốn FDI, chế tài chính các doanh nghiệp vốn FDI tại Việt nam trong thời gian qua khái quát những bài học kinh nghiệm về quản lý tài chính các doanh nghiệp vốn FDI của một số nước, từ đó góp phần cho việc đề xuất các định hướng, các quan điểm đưa ra các giải pháp hoàn thiện chế tài chính để phát triển các doanh nghiệp vốn FDI trong điều kiện cạnh tranh hội nhập.3. Đối tượng, phạm vi phương pháp nghiên cứuĐối tượng chính của luận văn là nghiên cứu những vấn đề lý luận thực tiễn của chế tài chính các giải pháp hoàn thiện chế tài chính đối với các doanh nghiệp vốn FDI ở Việt nam trong điều kiện cạnh tranh hội nhập.6Cơ chế tài chính là một vấn đề rộng lớn, bao quát nhiều lĩnh vực, nhiều khâu trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, phạm vi nghiên cứu của luận văn chủ yếu đi sâu vào nghiên cứu chế tài chính doanh nghiệp vốn đầu trực tiếp nước ngoài tại Việt nam, đó là: chế huy động tạo lập vốn, chế quản lý sử dụng vốn, chế phân phối kết quả kinh doanh, chế giám sát tài chính, chế cho việc sáp nhập, giải thể, chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp. Tập trung nghiên cứu tình hình của Việt Nam, nghiên cứu kinh nghiệm một số nước ở châu Á các giải pháp nhằm hoàn thiện chế tài chính các doanh nghiệp vốn FDI ở Việt nam trong điều kiện cạnh tranh hội nhập.Phương pháp bản chủ yếu được vận dụng để nghiên cứu đề tài này là phương pháp của chủ nghĩa duy vật biện chứng, chủ nghĩa duy vật lịch sử. Đồng thời kết hợp với các phương pháp cụ thể khác như: thống kê so sánh, tổng hợp phân tích các dữ liệu thực tế. Ngoài ra còn vận dụng các quan điểm lý luận của Đảng Nhà nước về xây dựng phát triển nền kinh tế trong sự nghiệp đổi mới.4. Ý nghĩa khoa học thực tiễn của đề tài.- Hệ thống hoá một số vấn đề về các doanh nghiệp vốn FDI chế tài chính đối với các doanh nghiệp vốn FDI.- Khẳng định vai trò quan trọng của các doanh nghiệp vốn FDI trong mục tiêu phát triển nền kinh tế nhiều thành phần ở nước ta khẳng định vai trò quan trọng của chế tài chính nhằm phát triển các doanh nghiệp vốn FDI.- Phân tích đánh giá thực trạng về chế tài chính các doanh nghiệp vốn FDI trong thời gian qua, tạo tiền đề cho các giải pháp nhằm hoàn thiện chế tài chính đối với các doanh nghiệp vốn FDI ở Việt nam.- Đề xuất một số quan điểm định hướng phát triển các doanh nghiệp vốn FDI ở Việt nam khi hội nhập kinh tế khu vực thế giới.7- Đề xuất một số quan điểm giải pháp nhằm hoàn thiện chế tài chính các doanh nghiệp vốn FDI ở Việt nam trong điều kiện cạnh tranh hội nhập.5. Kết cấu của luận vănNgoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo phụ lục, luận văn được trình bày thành 3 chương:Chương 1: Doanh nghiệp vốn FDI chế tài chính đối với các doanh nghiệp vốn FDI trong điều kiện cạnh tranh hội nhập.Chương 2: Thực trạng chế tài chính đối với các doanh nghiệp vốn FDI ở Việt nam kinh nghiệm một số nước trên thế giới.Chương 3: Giải pháp hoàn thiện chế tài chính đối với các doanh nghiệp vốn FDI trong điều kiện cạnh tranh hội nhập.8Chương 1DOANH NGHIỆPVỐN FDI CHẾ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆPVỐN FDI TRONG ĐIỀU KIỆN CẠNH TRANH HỘI NHẬP1.1. VAI TRỊ ĐẦU TRỰC TIẾP NƯỚC NGỒI NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ DOANH NGHIỆPVỐN ĐẦU TRỰC TIẾP NƯỚC NGỒI 1.1.1. Đầu trực tiếp nước ngồiĐầu trực tiếp nước ngồi (FDI) ra đời phát triển là một tất yếu của q trình quốc tế hố kinh tế - xã hội phân cơng lao động quốc tế. FDI là loại đầu các nhà bản nước ngồi bỏ vốn đầu trực tiếp tham gia quản lý điều hành, tổ chức sản xuất kinh doanh để thu lợi nhuận hồn tồn tự chịu trách nhiệm về vốn kết quả kinh doanh. Loại hình đầu này đã xuất hiện vào thời kỳ đầu của chủ nghĩa bản– thời kỳ mà các nước bản thuộc địa ngồi phạm vi lãnh thổ của mình. Từ những năm cuối thập niên 80 thế kỷ 20 đến nay, sự vận động các điều kiện của thế giới những chuyển biến bản, sâu sắc (sự cách biệt giữa hai hệ thống xã hội đã giảm, kinh tế của hầu hết các nước đều theo thể chế thị trường, xu hướng khu vực hố, tồn cầu hố các hoạt động kinh tế đang trở thành phổ biến diễn ra với tốc độ nhanh, khoa học, kỹ thuật, cơng nghệ đạt tới trình độ phát triển cao, …), FDI khơng những được sử dụng như một trong những hình thức hợp tác kinh tế, như phương tiện thực hiện phân cơng lao động Quốc tế, mà còn được xem là điều kiện quyết định sự phát triển của kinh tế thế giới. Theo Hiệp hội luật Quốc tế (1996): FDI là sự di chuyển vốn từ nước của người đầu sang nước của người sử dụng nhằm xây dựng ở đó xí nghiệp kinh 9doanh hoặc dịch vụ. Theo Luật ĐTNN tại Việt nam: ĐTNN là việc các tổ chức cá nhân trực tiếp nước ngoài đưa vào Việt nam vốn bằng tiền nước ngoài hoặc bất kỳ tài sản nào được chính phủ Việt nam chấp thuận để hợp tác kinh doanh trên sở hợp đồng hoặc thành lập xí nghiệp liên doanh hay xí nghiệp 100% vốn nước ngoài.Từ các góc độ nhìn nhận khác nhau về FDI, ta thể rút ra các đặc trưng chung về FDI như sau: Đó là sự di chuyển vốn từ nước này sang nước khác; vốn được huy động vào các mục đích thực hiện các hoạt động kinh tế kinh doanh.Quan hệ kinh tế quốc tế đã hình thành nên các dòng lưu chuyển vốn: dòng từ các nước phát triển đổ vào các nước đang phát triển, dòng vốn lưu chuyển trong nội bộ các nước phát triển… Sự lưu chuyển của các dòng vốn diễn ra dưới nhiều hình thức như: tài trợ phát triển chính thức (gồm viện trợ phát triển chính thức – ODA các hình thức khác), nguồn vay nhân (tín dụng từ các ngân hàng thương mại) FDI. Mỗi nguồn vốn đặc điểm riêng của nó:- Nguồn tài trợ phát triển chính thức là nguồn vốn do các tổ chức quốc tế, chính phủ (hoặc đại diện chính phủ) cung cấp. Loại vốn này đặc điểm là sự ưu đãi nhất định về lãi suất, khối lượng cho vay lớn, thời hạn vay tương đối dài.- Nguồn vay nhân: Đây là nguồn vốn thường không những điều kiện ràng buộc như ODA, tuy nhiên thủ tục vay loại vốn này rất khắt khe, lãi suất cao, thời hạn trả nợ nghiêm ngặt.Nhìn chung sử dụng hai loại nguồn vốn này đều để lại cho nền kinh tế của nước đi vay gánh nặng nợ nần – một trong những yếu tố chứa đựng tiềm ẩn nguy dẫn đến khủng hoảng, nhất là khủng hoảng tài chính tiền tệ.- Nguồn vốn FDI: Trong điều kiện của nền kinh tế hiện đại, FDI là loại vốn nhiều ưu điểm hơn so với các loại vốn kể trên, nhất là đối với các nước đang phát triển, khi khả năng tổ chức sản xuất đạt hiệu quả thấp thì ưu điểm đó càng rõ rệt.Về bản chất, FDI là sự gặp nhau về nhu cầu của một bên là nhà đầu một bên khác là nước nhận đầu tư.10[...]... của các doanh nghiệp vốn FDI mới thể phát triển mang lại hiệu quả mong muốn 1.2 CHẾ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỐN FDI TRONG ĐIỀU KIỆN CẠNH TRANH HỘI NHẬP 1.2.1 Nhận thức chung về chế tài chính doanh nghiệp Tài chính doanh nghiệp là một khâu của hệ thống tài chính là khâu sở, gắn liền với quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, các quan hệ tài chính doanh nghiệp. .. quả kinh doanh, chế giám sát tài chính, chế cho việc sáp nhập, giải thể, chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp Để thúc đẩy doanh nghiệp vốn FDI phát triển, chế tài chính phải luôn được bổ sung, hoàn thiện Sau khi phân tích lý luận về doanh nghiệp vốn FDI chế tài chính đối với các các doanh nghiệp vốn FDI, việc nghiên cứu thực trạng chế tài chính đối với doanh nghiệp vốn FDI tại... tế xã hội phản ánh chế quản lý kinh tế qua từng thời kỳ khác nhau Chế độ sở hữu là một yếu tố nền tảng, ảnh hưởng quyết định đối với chế tài chính cũng như đối với chế huy động vốn của doanh nghiệp, các phương thức công cụ tài chính để huy động vốn của doanh nghiệp phụ thuộc vào hình thức sở hữu Trong chính sách chế huy động vốn đối với các doanh nghiệp vốn FDI, Nhà nước chủ... nhau, trong đó chế tài chính vai trò rất quan trọng để thúc đẩy sự phát triển của loại hình doanh nghiệp này chế tài chính đối với các doanh nghiệp nói chung, doanh nghiệp vốn FDI nói riêng tính đồng bộ, hệ thống, tính mục đích tính năng động rất cao Nội dung chủ yếu chế tài chính doanh nghiệp vốn FDI bao gồm chế huy động tạo lập vốn, chế quản lý sử dụng vốn, chế phân... một hình thức đầu khác của Luật ĐTNN Việc tổ chức lại doanh nghiệp phải được sự đồng ý của HĐQT (đối với DNLD), hoặc chủ ĐTNN (đối với doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài) được quan Nhà nước quản lý về ĐTNN chuẩn y 34 1.2.3 Vai trò của chế tài chính đối với việc phát triển doanh nghiệp vốn FDI trong điều kiện cạnh tranh hội nhập chế tài chính luôn giữ một vị trí trọng yếu trong hoạt... chí mất vốn đầu khi quản lý tài chính kém hiệu quả hoặc không hiệu quả Vai trò của chế tài chính đối với các doanh nghiệp nói chung với các doanh nghiệp vốn FDI được thể hiện: - chế tài chính góp phần thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp vốn FDI: chế huy động vốn, chế sử dụng vốn phù hợp sẽ tạo môi trường thuận lợi cho mọi hoạt động SXKD của doanh nghiệp Giống như các loại... lại, trong doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài thì nhà ĐTNN tự quyết định toàn bộ Trong quản lý điều hành, DNLD mức độ phức tạp cao hơn rất nhiều sơ với doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài Phân biệt doanh nghiệp vốn FDI với các doanh nghiệp trong nước Giữa hai loại doanh nghiệp này sự khác nhau ở một số khía cạnh chính sau đây: - Về nguồn vốn: Một loại doanh nghiệp chỉ vốn trong nước, không có. .. khích hoặc hạn chế các doanh nghiệp đầu kinh doanh bằng các chế, chính sách tài chính phù hợp mà chính sách thuế là một công cụ tài chính vĩ mô tác dụng điều tiết tác động trực tiếp đến khả năng đầu mở rộng của doanh nghiệp Động để các nhà đầu bỏ vốn vào kinh doanh là lợi nhuận, các quyết định đầu đều dựa trên sở dự tính các khoản thu nhập trong ng lai do đầu mang lại Thuế... nhất của DNLD, trong khi doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài hoạt động theo điều lệ doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài - Về mức độ sở hữu doanh nghiệp: các bên chỉ sở hữu một phần, ng ứng với tỷ lệ góp vốn vào vốn điều lệ DNLD, trong khi nhà đầu nước ngoài sở hữu toàn bộ doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài vì họ đầu toàn bộ vốn pháp định của doanh nghiệp - Về mức độ trách nhiệm của các bên trong quá trình... cả các loại hình doanh nghiệp vốn bên nước ngoàinước tiếp nhận đầu Tuy doanh nghiệp vốn FDI bao gồm nhiều loại hình doanh nghiệp khác nhau nhưng chúng đều các đặc điểm bản sau đây: - Doanh nghiệp vốn FDI là những tổ chức kinh doanh quốc tế là những pháp nhân của nước nhận đầu tư, hoạt động theo luật pháp nước nhận đầu tư, các hiệp định các điều ước quốc tế - Các doanh nghiệp . pháp hoàn thiện cơ chế tài chính đối với các doanh nghiệp có vốn FDI trong điều kiện cạnh tranh và hội nhập. 8Chương 1DOANH NGHIỆP CĨ VỐN FDI VÀ CƠ CHẾ TÀI. luận và thực tiễn của cơ chế tài chính và các giải pháp hoàn thiện cơ chế tài chính đối với các doanh nghiệp có vốn FDI ở Việt nam trong điều kiện cạnh tranh
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện cơ chế tài chính đối với các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong điều kiện cạnh tranh và hội nhập, Hoàn thiện cơ chế tài chính đối với các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong điều kiện cạnh tranh và hội nhập, Hoàn thiện cơ chế tài chính đối với các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong điều kiện cạnh tranh và hội nhập, Đầu tư trực tiếp nước ngoài, Các đặc điểm cơ bản của doanh nghiệp có vốn FDI Phân loại doanh nghiệp có vốn FDI., Quản lý Nhà nước đối với các doanh nghiệp có vốn FDI., Cơ chế quản lý sử dụng vốn kinh doanh, Cơ chế phân phối kết quả kinh doanh Cơ chế kiểm tra giám sát tài chính doanh nghiệp, Tổng quan FDI tại Việt nam, Đánh giá chung về thực trạng doanh nghiệp có vốn FDI ở Việt Nam., Thực trạng cơ chế huy động vốn, tạo lập vốn kinh doanh, Thực trạng cơ chế quản lý sử dụng vốn kinh doanh, Thực trạng cơ chế phân phối kết quả kinh doanh, Thực trạng cơ chế kiểm tra giám sát tài chính doanh nghiệp, Kinh nghiệm của các nước công nghiệp mới châu Á, Kinh nghiệm của Trung quốc, Kinh nghiệm một số quốc gia thuộc khối ASEAN, Những bài học rút ra từ việc nghiên cứu kinh nghiệm của các nước., Xu hướng vận động của các doanh nghiệp có vốn FDI., Tác động của cạnh tranh và hội nhập đối với doanh nghiệp có vốn FDI, Tăng cường quản lý nguồn vốn góp và mở rộng hình thức góp vốn., Chuyển biện pháp kết hối sang công cụ tỷ giá thị trường., Hồn thiện chính sách tín dụng để phát triển doanh nghiệp có vốn FDI, Giải pháp hỗ trợ của Nhà nước., Đổi mới cơng tác quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp có vốn FDI.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay