quinkert - essays in contemporary chemistry - from molecular structure towards biology (wiley, 2001)

432 267 0
  • Loading ...
1/432 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2014, 12:14

. Essays in Contemporary Chemistry From Molecular Structure towards Biology V H A C Essays in Contemporary Chemistry: From Molecular Structure towards Biology. Edited by Gerhard Quinkert. Verlag Helvetica Chimica Acta, Postfach, CH-8042 Zürich, Switzerlland, 2001 Essays in Contemporary Chemistry From Molecular Structure towards Biology Gerhard Quinkert, M. Volkan Kisakürek (Eds.) Verlag. derived from b - D -2 ′,3′-dideoxyglucose and composed of (6′ Æ 4′)-hexopyranosyl re- peating units, while the latter was derived from b - D -ribose and consisted of (4′ Æ 2′)-pentopyranosyl repeating
- Xem thêm -

Xem thêm: quinkert - essays in contemporary chemistry - from molecular structure towards biology (wiley, 2001), quinkert - essays in contemporary chemistry - from molecular structure towards biology (wiley, 2001), quinkert - essays in contemporary chemistry - from molecular structure towards biology (wiley, 2001)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay