Cấu tạo da pdf

11 502 5
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2014, 04:21

CHCHƯƠƯƠNG 18NG 18DA DA ThS. BS. TRANG THI ANH TUYETThS. BS. TRANG THI ANH TUYETDAGỒM 3 TẦNG MÔ: GỒM 3 TẦNG MÔ: TỪ NGOÀI VÀO TRONG CÓTỪ NGOÀI VÀO TRONG CÓ-BIỂU BÌ: Biểu mô lát tầng có sừngBIỂU BÌ: Biểu mô lát tầng có sừng-LỚP ĐÁYLỚP ĐÁY-LỚP GAILỚP GAI-LỚP HẠTLỚP HẠT-LỚP BÓNG (LỚP BÓNG (DA DÀYDA DÀY))-LỚP SỪNG LỚP SỪNG -BÌ BÌ -NHÚ BÌNHÚ BÌ-NHÚ BIỂU BÌ NHÚ BIỂU BÌ -TIỂU THỂ THẦN KINH MEISSNERTIỂU THỂ THẦN KINH MEISSNER-HẠ BÌ – MẠC NÔNG: Mô mHẠ BÌ – MẠC NÔNG: Mô mơơ( ( DA MỎNG DA DÀY . CH CH ƯƠ ƯƠ NG 18 NG 18 DA DA ThS. BS. TRANG THI ANH TUYET ThS. BS. TRANG THI ANH TUYET DA GỒM 3 TẦNG MÔ: GỒM 3 TẦNG MÔ: TỪ NGOÀI VÀO TRONG CÓ TỪ NGOÀI. NÔNG: Mô m ơ ơ ( ( DA MỎNG DA DÀY
- Xem thêm -

Xem thêm: Cấu tạo da pdf, Cấu tạo da pdf, Cấu tạo da pdf

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay