Đánh giá tuyển chọn một số tổ hợp lúa lai ba dòng có năng suất cao, chất lượng tốt phục vụ cho sản xuất nông nghiệp tại tỉnh hà nam

134 453 0
  • Loading ...
1/134 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2014, 21:53

Đề tài thực hiện nhằm đánh giá và tuyển chọn tuyển chọn một số tổ hợp lúa lai ba dòng có năng suất cao, chất lượng tốt phục vụ cho sản xuất nông nghiệp tại tỉnh hà nam. . đó chúng tôi đã tiến hành thực hiện đề tài Đánh giá tuyển chọn một số tổ hợp lúa lai ba dòng có năng suất cao, chất lượng tốt phục vụ cho sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Hà Nam . 1.2. Mục đích. đích của đề tài - Đánh giá và tuyển chọn được một số tổ hợp lúa lai ba dòng có năng suất cao, chất lượng tốt thích ứng với điều kiện khớ hậu đất đai tại Hà Nam để đưa vào sản xuất góp phần chuyển. cây trồng có hiệu quả. - Xác định số dảnh cấy phù hợp cho một số tổ hợp lúa lai có triển vọng tại tỉnh Hà Nam. 1.2.2. Yêu cầu của đề tài - Tiến hành thí nghiệm so sánh 7 tổ hợp lai 3 dòng mới
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá tuyển chọn một số tổ hợp lúa lai ba dòng có năng suất cao, chất lượng tốt phục vụ cho sản xuất nông nghiệp tại tỉnh hà nam, Đánh giá tuyển chọn một số tổ hợp lúa lai ba dòng có năng suất cao, chất lượng tốt phục vụ cho sản xuất nông nghiệp tại tỉnh hà nam, Đánh giá tuyển chọn một số tổ hợp lúa lai ba dòng có năng suất cao, chất lượng tốt phục vụ cho sản xuất nông nghiệp tại tỉnh hà nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn