Vấn đề sở hữu trong nền Kinh tế thị trường theo định hướng Xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

25 511 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/12/2012, 15:50

Báo cáo thực tập: Vấn đề sở hữu trong nền Kinh tế thị trường theo định hướng Xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam A. Phần mở đầuCon ngời - với t cách là một thực thể hội chỉ có thể tồn tại và phát triển khi có những cơ sở vật chất nhất định. Ngay từ thời kỳ khai của hội loài ngời, ý thức về hội, về cộng đồng ngời còn hạn chế nhng ngời nguyên thuỷ đã biết chiếm giữ hao quả tự nhiên, chim thú săn bắt đợc, những công cụ lao động giản đơn để phục vụ cho nhu cầu của mình. Hay nói cách khác, con ngời sinh ra từ tự nhiên, để tồn tại và phát triển con ngời phải dựa vào tự nhiên, chiếm hữu tự nhiên để thoả mãn nhu cầu nhất định. Sở hữu đợc hiểu là việc chiếm giữ những sản vật tự nhiên, những thành quả lao động (Ngày nay còn bao gồm cả t liệu sản xuất) của hội loài ngời. Sở hữu là phạm trù cơ bản, phức tạp và hàm xúc của kinh tế - chính trị học, thờng đợc bàn nhiều và cũng đang tồn tại không ít ý kiến khác nhau và đối lập nhau nhng tựu trung đều dựa trên nguyên tắc phơng pháp luận coi sở hữu nh quá trình chiếm hữu và nhấn mạnh mặt pháp lý khi giải thích nội dung kinh tế của sở hữu khao học kinh tế t sản chỉ thấy trong sở hữu các quyền tài sản và sự phân biệt đang tăng lên của các quyền này; còn kinh tế - chính trị học truyền thống của CNXH coi sở hữu nh quan hệ "Chủ - khách thể bị chiếm hữu bởi chủ thể" hay "Quan hệ giữa con ng-ời về việc chiếm hữu các yếu tố và kết quả sản xuất" do đó thờng các quan niệm trên quy sở hữu t bản chủ nghĩa thành sự chiếm hữu t nhân(chế độ t hữu) và sở hữu XHCN thành sự chiếm hữu toàn dân về các điều kiện và kết quả sản xuất (chế độ công hữu). Những quan niệm này bộc lộ chỗ yếu là đồng nhất các quan hệ pháp lý của kiến trúc thợng tầng với các cơ sở kinh tế của hội. Lẫn lộn các hiện tợng kinh tế với các quan hệ bên trong, ổn định, đang quy định tính chất và xu thế vận động của các hiện tợng và quá trình này xoá nhoà ranh giới khác nhau giữa các chế độ kinh tế và các hình thức sở hữu, do đó đã hiển nhiên hạ thấp vai trò lịch sử, đặc biệt của sở hữu trong hệ thống sở hữu hội. Cách tiếp cận trên về sở hữu đã tỏ ra không để để giải thích sở hữu t sản hiện đại hơn nữa "Nó trở thành công cụ biện hộ cho việc Nhà nớc hoá toàn bộ nền kinh tế và nảy sinh hệ thống hành chính chỉ huy của kinh doanh trong CNXH Nhà n-ớc". Do vậy, việc tìm hiểu nội dung kinh tế của sở hữu là cần thiết chẳng những đối với lý luận kinh tế học nói chung mà còn để có thể đánh giá đợc các đổi mới và thực chất của sở hữu t sản hiện đại, về thực chất của mô hình XHCN kiểu cũ dựa trên chế độ công hữu thuần nhất, và về con đờng tất yếu chuyển đổi nó sang thị trờng.1Đơng nhiên sở hữu nh một phạm trù kinh tế, khác sở hữu nh một phạm trù của luật học và các khoa học hội khác, không phải là quan hệ chủ thể - khách thể, tuy rằng quan hệ chủ thể - khách thể "Vật liệu xây dựng" cho sở hữu kinh tế và là xuất phát điểm cho mọi quá trình kinh tế. Hơn nữa, đã có sự chuyển hoá sở hữu thực tế thành sở hữu kinh tế đợc gây ra bởi quá trình phản ứng kinh tế - hội, trong điều kiện phân công lao động hội và có sự trao đổi sản phẩm lao động (Mà điều kiện trao đổi là: chiếm hữu t nhân về các sản phẩm khác nhau và sự trao đổi là tơng đơng).Vậy các quan hệ kinh tế trong những điều kiện lịch sử nhất định đã bắt buộc sự chiếm hữu riêng rẽ của những ngời khác nhau về các điều kiện và kết quả sản xuất khác nhau, nói cách khác, bắt buộc xuất hiện hình thái đối kháng của sự thống nhất hội, xuất hiện mâu thuẫn kinh tế giữa những đại diện các yếu tố sản xuất tức là các quan hệ sở hữu. Từ đây, có thể rút ra các kết luận chính về vấn đề sở hữu, trớc khi chúng ta đi phân tích cụ thể sự tồn tại, vận hành của nó trong "Nền kinh tế thị trờng theo định hớng XHCN Việt Nam":Thứ nhất, Bản chất sở hữu nh một phạm trù kinh tế bộc lộ ra chỗ nó chứa đựng các chất lợng hội đặc biệt, gây ra bởi sự phân cực kinh tế giữa các vật khác nhau và những ngời khác đại diện cho vật, do đó bắt buộc phải cần đến nhau.Thứ hai, sở hữu luôn giả định (bắt buộc) các cơ sở t nhân của mình, nó đảm bảo sự quan tâm kinh tế của ngời sản xuất hàng hoá - động lực thực sự của sản xuất, đảm bảo hoạt động bình thờng và hiệu quả của phân công lao động hội. D. Ricado nói đại ý: Sở hữu t nhân nh là kết quả của phân công lao động hội.Thứ ba, nhng sở hữu t nhân nh là hình thái lịch sử chung, là điều kiện hội chung của sản xuất, luôn tồn tại dới những hình thái cụ thể, đặc thù của sở hữu.Thứ t, quan hệ sở hữu là quan hệ hội trìu tợng, chỉ bộc lộ khi ta phân tích các chất lợng kinh tế.Thứ năm, bộc lộc các cơ sở chung thống nhất giữa sở hữu và giá trị. Đó là nhờ giá trị phát triển trên cơ sở quan hệ sở hữu; Nói cách khác sở hữu là quan hệ định tính của quan hệ kinh tế, còn giá trị là quan hệ định lợng của các quan hệ này.2Với lý luận trên, nhiều công trình khoa học nghiên cứu lịch sử, hội, triết học . đều thống nhất rằng: sở hữu - một phạm trù kinh tế mang yếu tố khách quan - xuất hiện, phát triển song sung trung với sự xuất hiện, tồn tại và phát triển của hội loài ngời. Mặt khác, quan hệ sở hữu và chế độ sở hữu còn mang bản chất giai cấp. Chúng ta đứng trên lập trờng t tởng là chủ nghĩa Mác - Lênin để nghiên cứu vấn đề sở hữu qua các hình thái kinh tế - hội và đặc biệt quan trọng là "Vấn đề sở hữu trong nền kinh tế thị trờng theo định hớng XHCN Việt Nam" hiện nay.Hơn thế nữa, ngày nay "Vấn đề sở hữu" còn là đối tợng nghiên cứu của nhiều môn khoa học hội khác với các góc độ tiếp cận khác nhau, nh: Lý luận chung về nhà nớc và pháp luật; Luật dân sự; Luật hôn nhân và gia đình; Luật doanh nghiệp; Luật đất đai; Kinh tế môi trờng vv .Đây còn là vấn đề quan tâm có tính chất sống còn của mọi giai cấp, mọi tổ chức và cá nhân: Sở hữu về t liệu sản xuất là cơ sở kinh tế đầu tiên quyết định địa vị thống trị hội của giai cấp cầm quyền; Sở hữu là cơ sở kinh tế và là cơ sở pháp lý để các chủ thể thực hiện các quyền năng pháp lý trên đó.Đối với nớc ta hiện nay, thực hiện việc quá độ đi lên chủ nghĩa hội không qua giai đoạn phát triển TBCN là một mô thức không có tiền lệ thì việc đòi hỏi phải củng cố và hoàn thiện một hệ thống lý luận khoa học sắc bén, trong đó có lý luận về vấn đề sở hữu" là tất yếu khách quan. Nó không chỉ là kim chỉ nam cho hành động kinh tế của đất nớc, mà còn góp phần giải quyết, tháo gỡ v-ớng mắc, khắc phục sai lầm lệch lạc của thực tiễn quản lý điều hành phát sinh vì sự hoàn thiện của chế độ sở hữu XHCN, từ đây tạo ra cái nền vật chất pháp lý cho công cuộc công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nớc, phấn đấu cho mục tiêu dân giàu nớc mạnh, hội công bằng, văn minh.Trong tất cả sự hiểu biết còn hạn chế của mình em xin đợc trình bày vấn đề đặt ra của đề án với lòng mong muốn đợc học hỏi hiểu biết dới sự chỉ bảo và hớng dẫn của thầy cô giáo. Để bài viết sau của em đợc hoàn thiện.Em xin chân thành cảm ơn!3B. Phần nội dungI. Những vấn đề lý luận về phạm trù sở hữu 1. Một số khái niệm liên quana. Chiếm hữu là gì?Để tồn tại và phát triển con ngời phải dựa vào tự nhiên, chiếm hữu là phạm trù khách quan, tất yếu, vĩnh viễn, là điều kiện trớc tiên của hoạt động lao động sản xuất. Chủ thể chiếm hữu là cá nhân, tập thể và hội. Đối tợng của chiếm hữu từ buổi ban đầu của loài ngời là cái có sẵn trong tự nhiên cùng với sự phát triển của lực lợng sản xuất. Các chủ thể chiếm hữu không chỉ chiếm hữu tự nhiên mà cả hội, t duy, thân thể, cả các vô hình và cái hữu hình. Trong kinh tế, chiếm hữu cả sản xuất, phân phối, trao đổi và tiêu dùng.b. Sở hữu là gì?Theo quan điểm của Mác xít khái niệm gốc của sở hữu là "Sự chiếm hữu". Theo đó: Sở hữu là hình thức hội - lịch sử nhất định của sự chiếm hữu, cho nên có thể nói: Sở hữu là phơng thức chiếm hữu mang tính chất lịch sử cụ thể của con ngời, những đối tợng dùng vào mục đích sản xuất và phi sản xuất. Sở hữu luôn luôn gắn liền với vật dụng - đối tợng của sự chiếm hữu. Đồng thời sở hữu không chỉ đơn thuần là vật dụng, nó còn là quan hệ giữa con ngời với nhau về vật dụng.Quan hệ sở hữu có thể là những quan hệ về kinh tế và pháp lý. Nói cách khác, quan hệ sở hữu về kinh tế là hiện diện của bộ mặt pháp lý, theo nghĩa rộng quan hệ sở hữu kinh tế là tổng hoà các quan hệ sản xuất - hội, tức là các quan hệ của các giai đoạn tái sản xuất hội. Những phơng tiện sống, bao gồm những quan hệ sản xuất trực tiếp, phân phối, trao đổi, lu thông và tiêu dụng đợc xét trong tổng thể của chúng. Quan hệ sở hữu pháp lý là tổng hoà các quan hệ sở hữu, sử dụng và quản lý. Những quan hệ này tạo ra và ghi nhận các quan hệ kinh tế qua các nguyên tắc và chuẩn mực pháp lý. Để nêu bật sự thống nhất của các quan hệ sở hữu cả phơng diện kinh tế và pháp lý.4Sở hữu về mặt pháp lý đợc xem là quan hệ giữa ngời với ngời về đối tợng sở hữu. Thông thờng về mặt pháp lý, sở hữu đợc ghi trong hiến pháp, luật của nhà nớc, nó khẳng định ai là chủ thể của đối tợng sở hữu.Sở hữu về mặt kinh tế biểu hiện thông qua thu nhập, thu nhập ngày càng cao, sở hữu về mặt kinh tế ngày càng đợc thực hiện. Sở hữu luôn hớng tới lợi ích kinh tế, chính nó là động lực cho hoạt động kinh tế.Sự vận động, phát triển của quan hệ sở hữu về hình thức, phạm vi mức độ không phải là sản phẩm của chủ quan mà là do yêu cầu của quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chấtl trình độ của lực lợng sản xuất. Haylà sự vận động của quan hệ sở hữu là quá trình lịch sử tự nhiên. Sự biến động của quan hệ sở hữu xét cả về mặt chủ thể và đối tợng sở hữu.Đối tợng sở hữu: Trong hội cộng sản nguyên thuỷ là cái sẵn có trong tự nhiên (hiện vật). Đến hội nô lệ, cùng với sở hữu vật là sở hữu ngời nô lệ. hội phong kiến đối tợng sở hữu là t liệu sản xuất (đất đai, công cụ lao động .) trong hội t bản đối tợng sở hữu không chỉ về mặt hiện vật mà quan trọng hơn về mặt giá trị, mặt tiền tệ.Ngày nay, cùng với sở hữu về mặt hiện vật và giá trị của t liệu sản xuất, ngời ta chú trọng nhiều đến sở hữu công nghiệp, sở hữu trí tuệ, giáo dục .c. Quan hệ sở hữu là gì?Mối quan hệ giữa ngời với ngời trong quá trình chiếm hữu và sản xuất ra của cải vật chất trong hội là quan hệ sở hữu. Quan hệ sở hữu phản ánh sự chiếm giữ t liệu sản xuất và các sản phẩm tiêu dùng, nó biểu hiện qua mối quan hệ vật - vật. Quan hệ sở hữu là một loại quan hệ hội phát sinh, tồn tại và phát triển trong quá trình chiếm hữu, mà khi xem xét dới góc độ pháp lý nó bao gồm 3 bộ phận cấu thành chủ thể, khách thể và nội dung.d. Các hình thức sở hữu: Hình thức đầu tiên, là công hữu, sau đó do sự phát triển của lực lợng sản xuất, có sản phẩm d thừa, có kẻ chiếm làm của riêng xuất hiện t hữu. Đó là hai hình thức sở hữu cơ bản thể hiện nớc đó, quy mô và phạm vi sở hữu khác nhau, phụ thuộc vào trình độ lực lợng sản xuất và lợi ích của chủ sở hữu chi phối. Chẳng hạn, công hữu thể hiện thông qua sở hữu nhà n-ớc, sở hữu toàn dân. Ngoài ra còn có hình thức sở hữu hỗn hợp. Nó xuất hiện tất yếu do yêu cầu phát triển lực lợng sản xuất và quy trình hội hoá nói chung 5đòi hỏi. Sở hữu hỗn hợp hình thành thông qua hợp tác liên doanh liên kết tự nguyện phát hành mua bán cổ phiếu v.v .Tựu trung lại, khái quát lại thì có hai hình thức cơ bản: Công hữu và t hữu. Còn lại là kết quả của sự kết hợp giữa chúng với nhau.e. Quyền sở hữu là gì?Vì cơ sở kinh tế đảm bảo cho sự thống trị về chính trị - t tởng là các quan hệ sở hữu có lợi cho giai cấp thống trị. Giai cấp thống trị dùng từ một bộ phận của công cụ pháp luật quy định về chế độ sở hữu để thể chế hoá ý chí của giai cấp hình thành hệ thống các quy phạm pháp luật các quy phạm pháp luật này quy định, củng cố và duy trì dự tính và địa vị thống trị giai cấp. Vì vậy quyền sở hữu là một phạm trù pháp lý. Nó có nhiệm vụ xác lập và bảo vệ quyền của chủ sở hữu trong việc chiếm hữu, sử dụng và định đoạt đối tợng tài sản thuộc quyền sở hữu của mình. Với t cách là một chế định pháp luật, quyền sở hữu chỉ ra đời khi hội có phân chia giai cấp và có Nhà nớc. Còn theo nghĩa hẹp, quyền sở hữu đợc hiểu là mức độ xử sự mà pháp luật cho phép một chủ thể đợc thực hiện các quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt trong những điều kiện nhất định (quyền năng dân sự). Ngoài ra theo một phơng diện khác quyền sở hữu là một quan hệ pháp luật dân sự về sở hữu (có ba yếu tố: Chủ thể, khách thể, nội dung).g. Chế độ sở hữu là gì?Phạm trù sở hữu khi đợc thể chế hoá thành quyền sở hữu (nh trình bày trên), đợc thực hiện thông qua cơ chế nhất định gọi là chế độ sở hữu. Chế độ sở hữu đợc Nhà nớc xác lập và đợc ghi nhận trong hiến pháp. Nó chứa đựng hệ thống các quy phạm pháp luật về sở hữu và cơ chế, kiều kiện, thủ tục pháp lý để áp dụng, thực hiện các quy phạm đó.2. Hai chế độ sở hữu cơ bản trong lịch sử.a. Sự xuất hiện và tồn tại của chế độ sở hữu t nhân:Trong hội cộng sản nguyên thuỷ gian đoạn cuối do sự phát triển của lực lợng sản xuất sau ba cuộc phân công lao động hội (lần 1, ngành trăn nuôi tách khỏi trồng trọt; lần 2, thủ công nghiệp tách khỏi công nghiệp; lần 3,với sự xuất hiện của tầng lớn thơng nhân). Do năng xuất lao động đã lao hơn trớc, con ngời có kinh nghiệm hơn v.v .6Trong hội có sản phẩm d thừa và xuất hiện những ngời chiếm đoạt của cải d thừa đó và trở thành giàu có, (t hữu riêng) lại có những ngời do yếu kém mà nghèo đói . Tất cả đẩy nhanh quá trình phân hoá tầng lớp hội và giai cấp xuất hiện. Có giai cấp thì tất yếu có đấu tranh giai cấp. Để cuộc đấu tranh giai cấp nằm trong vòng trật tự nhất định không phá vỡ hội thì có một tổ chức đặc biệt ra đời, tựa hồ nh đứng trên hội và quản lý hội. Đó là Nhà nứơc.Sơ đồ vắn tắt: Sở hữu t nhân và các hình thái chủ yếu của nó.I. Hình thái sở hữu t nhân đơn giản.Qua đồ trên cho ta thấy sở hữu t nhân trong các phơng thức sản xuất khác nhau của lịch sử phát triển của loài ngời với tính chất và mức độ thể hiện khác nhau:7Ngời sở hữu A(Ngời sản xuất hàng hoá)Hàng hoá ANgời sở hữu B(Ngời sản xuất hàng hoá)Hàng hoá BNgời sở hữu A(Nhà t bản)T liệu SX và TDNgời sở hữu B(Ngời sản xuất hàng hoá)Sức lao độngNgời sở hữu A(Nhà nớc - ngời SX hàng hoá)Hàng hoá ANgời sở hữu A(Nhà nớc - nhà t bản)T liệu SX và t liệu SHSở hữu thực tếNgời sở hữu B(Ngời sản xuất hàng hoá)Hàng hoá BNgời sở hữu B(Ngời sản xuất hàng hoá)Hàng hoá BIV. hình thái nhà nớc của sở hữu t nhân TBCNSở hữu thực tếIII. hình thái nhà nớc của sở hữu t nhân đơn giảnSở hữu thực tếSở hữu thực tếII.Hình thái sở hữu t nhân TBCNSở hữu thực tếSở hữu thực tếNgời sở hữu B(Ngời sản xuất hàng hoá)Hàng hoá BNgời sở hữu B(Ngời lao động làm thuê)Sức lao độngNgời sở hữu B(Ngời lao động làm thuê)Sức lao độngSở hữu thực tếCác quan hệ phân cônglao động hộiCác quan hệ sở hữuCác quan hệ phân cônglao động hộiCác quan hệ sở hữuSở hữu kinh tếCác quan hệ phân cônglao động hộiCác quan hệ sở hữuSở hữu kinh tếCác quan hệ phân cônglao động hộiCác quan hệ sở hữuSở hữu kinh tế* Trong chế độ chiếm hữu nô lệ: Pháp luật của nhà nứơc chủ nô duy trì và bảo vệ chế độ sở hữu của chủ nô đối với tất cả các t liệu sản xuất của hội ngay cả sở hữu bản thân ngời nô lệ (nô lệ là công cụ biết nói không đợc xem là ngời). đây, trình độ t hữu của còn thấp nhng tính chất khắc nghiệt và bất bình đẳng là tuyệt đối.* Trong hội phong kiến: Sở hữu đẳng cấp phong kiến thể hiện rõ chế độ"phong tớc, cấp điền" của các vua chúa phong kiến. Nhà nớc và pháp luật phong kiến bảo vệ, duy trì chế độ sở hữu của địa chủ lãnh chúa phong kiến đối với ruộng đất và duy trì tình trạng nửa phong kiến của nông dân và giai cấp phong kiến.* Trong chế độ t bản chủ nghĩa: Trên cơ sở tan rã dần của sở hữu phong kiến đã xuất hiện và phát triển quan hệ sở hữu t sản. Đó là chế độ chiếm hữu t nhân t bản chủ nghĩa về t liệu sản xuất và bóc lột giá trị thặng d (do công nhân làm thuê sáng tạo ra bị giai cấp t sản chiếm không)ở đây là giai đoạn của trình độ t hữu gắn với đặc trng của hội t bản. Chế độ t hữu đợc qui định là thiêng liêng bất khả xâm phạm. Giai cấp t sản với ph-ơng pháp, thủ đoạn bóc lột mới với trình độ cao t hữu trong hội t bản chủ nghĩa nằm chủ yếu tập trung trong tay giai cấp t sản, các tập đoàn t bản, các nhà t bản nắm trong tay t liệu sản xuất.* Trong thời kỳ quá độ lên CNXH: Theo các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác - Lê nin thì có 2 phơng thức quá độ lên CNXH. Đối với những nớc nh nứơc ta quá độ lên CNXH từ một nớc nghèo, lạc hậu cha qua giai đoạn phát triển TBCN, thì nhất thiết cần có một thời kỳ lịch sử với sự tồn tại của đa thành phần kinh tế với đa hình thức sở hữu, trong đó có sở hữu t nhân để sử dụng sức mạnh và u thế của các thành phần kinh tế trong nền kinh tế hàng hoá, tất cả nhằm tạo ra tiền đề xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cần thiết cho CNXH. Mặc dù vậy, trong sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá nớc ta hiện nay nhằm phát triển lực lợng sản xuất thì sở hữu nhà nớc, kinh tế nhà nớc vẫn giữ vai trò chủ đạo để định hớng cho sở hữu t nhân nói riêng và nền kinh tế nớc ta nói chung đi theo đúng quĩ đạo.Chính C.Mác và F. Ănghen trong tác phẩm tuyên ngôn của Đảng cộng sản, ông đã nhấn mạnh "chủ nghĩa cộng sản không xoá bỏ của ai quyền chiếm 8hữu các của cải mà chỉ xoá bỏ việc dùng những của cải ấy để nô dịch lao động của ngời khác".b. Chế độ sở hữu hội về t liệu sản xuất.Chủ nghĩa Mác đã khẳng định: "Không thể xoá bỏ ngay t hữu và thiết lâp ngay chế độ công hữu về t liệu sản xuất"Sự bình đẳng về mặt hội của con ngời trong mối quan hệ qua lại của họ đối với t liệu sản xuất tức là sự chiếm hữu mà tiêu chí duy nhất của nó là lao động sống. Sự khẳng định mình nh là một chế độ sở hữu. Sự bất bình đẳng hội cho phép một số ngời này (ngời chủ sở hữu) chiếm đoạt lao động của những ngời khác (những ngời không phải là chủ sở hữu) đợc coi là chế độ sở hữu. Tùy thuộc vào khả năng chiếm đoạt lao động của mình hay của ngời khác mà phân ra 2 kiểu chế độ sở hữu: chế độ t hữu mang tính bóc lột dựa trên lao động của ngời khác và chế độ t hữu lao động dựa trên lao động của chính bản thân mình. Kiểu chế độ t hữu thứ hai, chẳng hạn nh các điền chủ hiện nay không sử dụng hoặc hầu nh không sử dụng lao động làm thuê, ngày nay có thể liên kết vào các hệ thống kinh tế cả TBCN và XHCN. Trên phơng diện chủ thể, chế độ t hữu phân chia thành t hữu cá nhân và t hữu tập thể bao gồm cả sở hữu tập thể cổ phần - sở hữu toàn dân và sở hữu tập thể lao động.Chế độ t hữu đợc đem so sánh với chế độ công hữu. Thực chất của sự so sánh là chỗ: Sở hữu nhà nớc không phải mọi lúc mọi nơi đều có nghĩasở hữu công cộng. Vấn đề không chỉ chỗ chế độ công hữu có thể có hình thức. Sở hữu nhà nứơc và sở hữu tập thể, mà còn trong bản chất của chính các quan hệ hội. Quốc hữu hoá đợc coi là phơng thức, biện pháp cải tạo chế độ t hữu thành sở hữu nhà nớc, là việc làm mang tính chất chính trị pháp lý. Việc làm này có ý nghĩa hội hoá sản xuất một cách hình thức, nghĩa là chỉ làm thay đổi các quan hệ sản xuất về mặt pháp lý sao cho phù hợp ý chí của Nhà nớc làm luật. Vì vậy ngày nay quan hệ sở hữu XHCN và quan hệ sở hữu TBCN đều có sở hữu nhà nớc. Sở hữu nhà nớc trở thành chế độ công hữu XHCN chỉ khi thực hiện đợc hội hoá sản xuất thực sự. Sẽ diễn ra một sự cải tiến tận gốc các quan hệ sở hữu mà bản chất XHCN của chế độ sở hữu, đợc thẻ hiện thông qua lợi ích của những ngời lao động (công dân, nông dân tri thức). Có thể nói rằng các mối quan hệ hội đợc hình thành trên cơ sở xoá bỏ lao động làm thuê là biểu hiện trực tiếp không chỉ riêng của chế độ sở hữu XHCN.9Qua phân tích trên ta có thể nhận xét nh sau:*Thứ nhất, cần phân biệt chế độ có tính chất bóc lột với chế độ sở hữu lao động không mang tính bóc lột.* Thứ hai, không phải chế độ công hữu tự nó, mà chính chế độ sở hữu cá nhân nảy sinh trên cơ sở những thành tựu của thời đại TBCN với sự tất yếu dẫn đến sự xoá bỏ chế độ t hữu và khẳng định chế độ công hữu mới là sự phủ định trực tiếp chế độ t hữu TBCN.* Thứ ba, chế độ sở hữu cá nhân có thể xem là chế độ t hữu manh mún, hay sở hữu cá nhân mang tính chất tiêu dùng và cũng có thể là chế độ sở hữu mang tính chất sản xuất phát sinh từ chế độ công hữu.* Thứ t, chế độ công hữu không thể phát triển nếu không có chế độ sở hữu cá nhân. Cũng nh là việc quay trở lại sở hữu cá nhân trên cơ sở bổ xung lẫn nhau của sở hữu tập thể và sở hữu cá nhân lao động đó, trớc hết là trong hoạt động trí tuệ, tạo ra tiền đề cho sự hình thành cái mà theo C.Mác là"nhân cách tự do" "Sự phát triển toàn diện của con ngời".Cũng cần phải phân biệt chế độ công hữu XHCN (biểu hiện tập trung của chế độ sở hữu hội), với chế độ sở hữu công, công của tất cả các thành viên hội trong hội cộng sản nguyên thuỷ đối với mọi của cải hội (không có sự phân biệt thành phần, không ai có đặc quyền đặc lợi, mọi ngời đều bình đẳng, hành vi của mọi ngời do các quy phạm hội điều chỉnh .).3. Sự hình thành phát triển và biến đổi của sở hữu là một quá trình lịch sử tự nhiên gắn liền với sự phát triển của lực lợng sản xuất.a. Hai mặt của nền sản xuất hội (Phơng thức sản xuất hội).Sản xuất của cải vật chất là cơ sở của đời sống hội.+ Lực lợng sản xuất: Phản ánh trình độ chinh phục tự nhiên của con ngời, nó biểu hiện năng lực thực tiễn của con ngời trong quá trình tạo ra của cải vật chất. Lực lợng sản xuất hôi bao gồm: T liệu sản xuất và ngời lao động với những kinh nghiệm sản xuất, kỹ năng, kỹ xảo, và thói quen lao động của họ. Trong sự phát triển của lực lợng sản xuất do công cụ lao động và trình độ khoa học - kỹ thuật (ngày nay trở thành lực lợng sản xuất trực tiếp là động lực phát triển nhanh, mạnh) phát triển, trong đó kỹ năng, lao động của con ngời là quyết 10[...]... mở đầu B/ Phần nội dung I Những vấn đề lý luận về phạm trù sở hữu 1 Một số khái niệm liên quan a Chiếm hữu là gì? b Sở hữu là gì? c Quan hệ sở hữu là gì? d Các hình thức sở hữu e Quyền sở hữu là gì? g Chế độ sở hữu là gì? 2 Hai chế độ sở hữu cơ bản trong lịch sử a Sự xuất hiện và tồn tại của chế độ sở hữu t nhân b Chế độ sở hữu, hội về t liệu sản xuất 3 Sự hình thành phát triển biến đổi của sở hữu. .. của nền sản xuất hội b Sự tách rời giữa quyền sở hữu, quyền quản lý và quyền sử dụng t liệu sản xuất II Cơ cấu sở hữu trong quá trình hình thành và phát triển kinh tế thị trờng Việt Nam 1 Cơ cấu sở hữu của Việt Nam trớc đổi mới (1986) a Giai đoạn 1945 - 1959 b Giai đoạn 1959 - 1980 c Giai đoạn 1980 - 1986 2 Cơ cấu sở hữu trong nền kinh tế thị trờng nớc ta hiện nay a Sở hữu toàn dân b Sở hữu. .. còn có sở hữu nhà nớc t sản, sở hữu của ngời sản xuất nhỏ - cá thể, sở hữu của tiểu chủ Song đều do sở hữu TBCN chi phối, quyết định * Dới góc độ pháp lý: Quyền sở hữu là quyền pháp luật dân sự gồm có 3 yếu tố cấu thành: chủ thể, khách thể và nội dung Chủ thể của quyền sở hữu là những ngời tham gia quan hệ pháp luật dân sự về sở hữu về sở hữu Chủ thể này đa dạng tơng ứng với các hình thức sở hữu, bao... lực của Việt Nam trên trờng quốc tế Qua phân tích sở hữu chúng ta còn thấy giữa sở hữu và giá trị có cơ sở chung thống nhất Sở hữu mặt định tính của quan hệ kinh tế, còn giá trị là mặt định lợng của các quan hệ này Nh thế sở hữu đem lại nội dung cho các quan hệ giá trị và thị trờng Do đó nó bộc lộ mối quan hệ giữa sở hữuthị trờng Sở hữu chỉ tồn tại và phát triển trong những điều kiện thị trờng,... - kinh doanh đa dạng dựa trên chế độ sở hữu toàn 17 dân, sở hữu tập thể, sở hữu ta nhân trong đó sở hữu toàn dân và sở hữu tập thể là nền tảng" Ta lần lợt xem xét xu hớng vận động và biến đổi của các hình thức sở hữu, nớc ta hiện nay a Sở hữu toàn dân: nứơc ta hiện nay, hiến pháp 1992 và luật đất đai đã quy định rõ:"Đất đai, rừng núi, sông hồ, nguồn nớc, tài nguyên trong lòng đất, nguồn lợi vùng... quan hệ kinh tế giữa ngời với ngời trong quá trình sản xuất và tái sản xuất hội: Quan hệ sản xuất bao gồm quan hệ kinh tế - hội và quan hệ kinh tế - tổ chức Trong đó quan hệ kinh tế - hội biểu hiện 3 mặt (3 yếu tố cấu thành) Quan hệ sở hữu t liệu sản xuất, quan hệ tổ chức - quản lý và quan hệ phân phối sản phẩm Trong đó quan hệ sở hữu giữ vai trò quyết định chi phối, theo C.Mác: "Sở hữu với... tài sản thuộc sở hữu nhà nớc của các cơ quan, tổ chức cá nhân; hoàn thiện pháp luật về sở hữu, chính sách đối với các thành phần kinh tế vv 2 Các giải pháp kinh tế - hội Nhằm tạo ra cơ skinh tế - vật chất - kỹ thuật để bảo đảm, cũng nh tạo ra môi trờng kinh tế - hội ổn định, lành mạnh cho các quan hệ sở hữu tự do vận hành trong khuôn khổ pháp luật trong đó: - Các thành phần kinh tế nhà nớc,... khẳng định "Kinh tế quốc doanh thuộc sở hữu toàn dân giữ vai trò lãnh đạo nền kinh tế quốc dân" Trong đó tồn tại các hình thức sở hữu là: Sở hữu nhà nớc, sở hữu của các nhà t sản dân tộc, sở hữu của tiểu thơng, thợ thủ công, hộ nông dân cá thể; sở hữu tập thể của các HTX, đợc quy định tại điều 11 Hiến pháp 1959 thực hiền các Nghị quyết Đại hội Đảng, lần thứ III, IV, là vừa xây dựng vừa cải tạo, trong cải... đã đợc xác định theo nội dung mới, có nhiều khả năng để trở thành nguồn lực phát triển kinh tế - hội b Về sở hữu nhà nớc: Trong thời kỳ bao cấp trớc đây chúng ta đã đồng nhất sở hữu nhà nớc với sở hữu toàn dân Do nhầm lẫn nh vậy, có thời gian dài ngời ta bỏ quên hình thức sở hữu nhà nớc, chỉ quan tâm đặc biệt tới hình thức sở hữu toàn dân với chế độ công hữu tồn tại dới hai hình thức sở hữu toàn dân... Nh giải quyết vấn đề phân biệt rõ quyền sở hữu, quyền quản lý và quyền sử dụng hay vấn đề cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nớc 3 Trong việc cải tạo các quan hệ sở hữu cần lu ý các vấn đề sau: - Vấn đề cơ chế tác động của sở hữu tái thị trờng - Nội dung cải tạo các quan hệ sở hữu - Vấn đề "phi nhà nớc hoá" và "t nhân hoá" - Vấn đề tổ chức và quản lý khu vực kinh tế nhà nớc - Những doanh nghiệp nào là đối . hệ sở hữuSở hữu kinh tếCác quan hệ phân cônglao động xã hộiCác quan hệ sở hữuSở hữu kinh tếCác quan hệ phân cônglao động xã hộiCác quan hệ sở hữuSở hữu. vấn đề sở hữu qua các hình thái kinh tế - xã hội và đặc biệt quan trọng là " ;Vấn đề sở hữu trong nền kinh tế thị trờng theo định hớng XHCN ở Việt Nam& quot;
- Xem thêm -

Xem thêm: Vấn đề sở hữu trong nền Kinh tế thị trường theo định hướng Xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, Vấn đề sở hữu trong nền Kinh tế thị trường theo định hướng Xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, Vấn đề sở hữu trong nền Kinh tế thị trường theo định hướng Xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, Phần mở đầu, Một số khái niệm liên quan, Hai chế độ sở hữu cơ bản trong lịch sử., Cơ cấu sở hữu của Việt Nam trớc khi tiến hành đổi mới trớc 1986, Cơ cấu sở hữu trong nền kinh tế thị trờng ở nớc ta hiện nay:, Nhóm giải pháp chính trị pháp lý: Đảng cộng sản Việt Nam ban hành Các giải pháp kinh tế - xã hội Trong việc cải tạo các quan hệ sở hữu cần lu ý các vấn đề sau:

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay