Lý luận chung ve huy động vốn cho sư phát triển kinh tế ở Việt Nam hiện nay

44 414 0
  • Loading ...
1/44 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/12/2012, 10:47

Báo cáo thực tập: Lý luận chung ve huy động vốn cho sư phát triển kinh tế ở Việt Nam hiện nay Đề án môn học thuyết tài chính tiền tệ Hoàng Văn LêLời nói đầuSau 10 năm thực hiện đờng lối Đổi mới của Đảng, nền kinh tế nớc ta đã chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo cơ chế thị trờng có sự điều tiết của Nhà nớc theo định hớng XHCN; các thành phần kinh tế đợc bình đẳng và tự do cạnh tranh với nhau trong khuôn khổ pháp luật. Cơ chế kinh tế mới đã có những tác động tích cực. Các tổ chức thuộc mọi thành phần kinh tế đã tăng nhanh cả số lợng lẫn chất lợng. Có vốn đầu t để phát triển Việt Nam sẽ nhanh chóng dùng nó để xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế và từ đó có cơ sở để phát triển kinh tế nhanh chóng sánh vai với khu vực và trên thế giới. Nh vậy vốn có thể coi nh một yếu tố không thể thiếu đợc đối với sự phát triển của một đất nớc.Với mục đích vận dụng các kiến thức đã học vào giải quyết vấn đề vốn cho doanh nghiệp Nhà nớc, em chọn đề tài nàyLý luận chung ve huy động vốn cho s phát triển kinh tế Việt Nam hiện nay1 Đề án môn học thuyết tài chính tiền tệ Hoàng Văn Lê I. Đặt vấn đềII. Nội dungCh ơng 1 : luận chung về huy động vốn cho phát triển kinh tế việt nam hiện nayI. Những vấn đề chung về vốn đầu t.Vốn đầu t là vốn đợc sử dụng để thực hiện mục đích đầu t đã dự tính. Hiện nay các nớc đang phát triển kể cả nớc ta cha có sự thống nhất nhận thức về bản chất, vai trò của vốn cũng nh các hình thức biểu hiện nó. Vì vậy khi đứng trớc thực trạng thiếu vốn của nền kinh tế, có ý kiến cho rằng cần phải phát hành tiền cho hoạt dộng đầu t hoặc có ý kiến khác cho rằng cần tiến hành vay vốn nớc ngoài trong đó không chỉ vay cho nhu cầu sản xuất mà còn vay cho cả nhu câù tiêu dùng. Do vậy để huy độngsử dụng vốn đầu t một trong những vấn đề cần thiết đặt ra là phải có sự thống nhất nhận thức về vốn:-Vốn là giá trị thực của tài sản hữ hình và vô hình. Tài sản hữu hình gồm 2 bộ phận chính: bộ phận thứ nhất là tài sản phục vụ trực tiếp sản xuất nh máy móc thiết bị công cụ nhà xởng ; bộ phận thứ hai là những tài sản không trực tiếp phục vụ sản xuất nh nhà ở, trụ sở, cơ quan. Bộ phận thứ nhất có vai trò to lớn và quyết định đến quá trình làm tăng tổng sản phẩm đầu ra nhiều hơn so với bộ phận thứ hai. Điều này gợi ý rằng việc hoạt động vốnsử dụng vốn cần tập trung vào việc làm tăng tài sản hữu hình là những năng lực sản xuất. Đối với các nớc đang phát triển kể cả nớc ta cha tự sản xuất và chế tạo ra đợc đủ máy móc thiết bị thì vấn đề đặt ra là cần phải tăng cờng xuất khẩu nguyên vật liệu, sản phẩm sơ chế, hàng tiêu dùng để có nguồn ngoại tệphát triển nhập khẩu các t liệu sản xuất bằng việc giảm tiêu dùng trong nớc, hạn chế nhập khẩu hàng tiêu dùng. Đồng thời khi trình độ công nghệ đạt mức đủ khả năng sản xuất các t liệu sản xuất trong nớc thì cần tập trung vào đầu t để tạo ra các t liệu sản xuất không vay nớc ngoài để tiêu dùng, 2 Đề án môn học thuyết tài chính tiền tệ Hoàng Văn Lêchỉ vay để nhập khẩu t liệu sản xuất tài sản vô hình nh : bằng phát minh sáng chế, bản quyền, chi phí nhân công phát triển cùng với tài sản hữu hình nên trên đều là kết quả của quá trình bỏ vốn theo mục đích đầu t. Các tài sản này chính là cơ sở đảm bảo cho quá trình phát triển của tổng sản phẩm đầu ra và do vậy làm tăng nguồn vốn đầu t cho quá trình đầu t tiếp theo. Đó là do về sự cần thiết phải nhận thức vốn là giá trị thực của tài sản hữu hình và vô hình.-Vốn là hàng hóa cũng giống hàng hoá khác chỗ đều có giá trị và giá trị sử dụng, có chủ sở hữu và là một yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất nh các yếu tố đầu vào sản xuất khác. Nhng vốn khác hàng hoá chỗ:+ Vốn là yếu tố đầu vào phải tính chi phí nh hàng hoá khác nhng bản thân nó lại đợc cấu thành trong đầu ra của nền kinh tế.+ Có thể tách rời quyền sở hữu vốn với quyền sử dụng vốn trả hay còn gọi là lãi suất, trên phơng diện ngời sử dụng vốn thì phải chi phí sử dụng vốn hay còn gọi là mua quyền sử dụng vốn. Việc huy động vốn phải chú ý đến các mối quan hệ lợi ích và giá mua và bán quyền sử dụng vốn nếu không sẽ rất khó khăn hoặc không huy động đợc vốn .+ Chi phí vốn phải quan niệm nh chi phí sản xuất khác kể cả trờng hợp vốn tự có nếu phần vốn đầu t sau khi tính toán thấy rằng không thu đợc chi phí vốn hay do bị mất mát chi phí cơ hội thì họ sẽ đầu t chỗ khác( đầu t gián tiếp ) - Dới dạng tiền tệ vốn đợc định nghĩa là khoản tích luỹ là một bộ phận của thu nhập cha đợc tiêu dùng. Bộ phận thu nhập này đại diện cho một lợng giá trị hàng hoá tài sản dịch vụ nằm trong tổng sản phẩm đầu ra. Vì vậy không thể phát hành tiền bỏ vào đầu t nh ý kiến của một số ngời đề nghị. Nh vậy vốn đợc biểu hiện bằng tiền nhng tiền phải vận động trong môi trờng của hoạt dộng đầu t kinh doanh và sinh lời thì tiền mới đợc coi là vốn tiền đem ra dùng hàng ngày, đa vào cất trữ thì ngời sở hữu tiền đó phải trả phải trả cho việc làm này đó là hy sinh tiền lãi và và lợi nhuận do việc giữ tiền cất trữ.3 Đề án môn học thuyết tài chính tiền tệ Hoàng Văn LêVốn có giá trị về mặt thời gian, vốn phải đợc tích tụ giá vốn( lãi suất ) là giá trị để mua đợc quyền sử dụng vốn đợc tính bằng tỷ lệ phần trăm so với vốn theo đơn vị thời gian ( tháng, quý, năm, 10 năm ). Giá này cho ta một cách nhìn đối với vốn đó là quan hệ đặc biệt của nó đối với thời gian. Thời gian dài lãi suất tín dụng sẽ cao hơn lãi suất của thời gian ngắn. Chính nhờ có sự tách rời quyền sở hữu vốn và quyền sử dụng theo thời gian đã làm cho vốn có thể tích tụ vận động và lu thông trong đầu t kinh doanh và sinh lời. Nói cách khác là quá trình vận động cần tích tụ vốn theo thời gian đã làm cho vốn đợc hình thành từ những khoản tiết kiệm nhỏ hoặc khoản vốn cha có cơ hội đầu t và chuyển đến những nhà đầu t. Vốn đầu t là giá trị tài sản xã hội đợc bỏ vào đầu t nhằm mang lại hiệu quả trong tơng lai.2. Sự cần thiết của việc huy động vốn cho sự phát triển kinh tế Việt Nam hiện nay.Với nền kinh tế nh Việt Nam hiện nay,việc có vốn đang là một nhu cầu cấp thiết. Để trở thành một nớc phát triển trong khu vực cũng nh trên thế giới Con đờng ngắn nhất chỉ có thể là làm cách nào để huy động đợc vốn đầu t nhằm cung cấp cho nền kinh tế.Trớc đây khi còn thực hiện cơ chế kinh tế kế hoạch hoá tập trung nhà nớc nắm toàn quyền quản cũng nh kiểm soát thì việc huy động vốn là rất khó khăn. Chủ yếu huy động vốn qua các kênh trong nớc hoặc không thì cũng là những viện trợ không hoàn laị của các chính phủ các nớc khác tài trợ cho Việt Nam, hoặc kênh huy động khác là vay nợ nớc ngoài nhng nguồn vốn này đã bộc lộ hạn chế lớn đó là việc nợ nớc ngoài quá nhiều. Khi nhà nớc đổi mới cơ chế kinh tế năm 1986 từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung bao cấp sang nền kinh tế thị trờng thì việc huy động vốn trở nên dễ dàng hơn. Đã có hàng trăm các doanh nghiệp nớc ngoài đã đến Việt Nam đầu t phát triển kinh tế. Có thể nói Việt nam rất 4 Đề án môn học thuyết tài chính tiền tệ Hoàng Văn Lêvui mừng khi đợc đón tiếp và hoan nghênh các nhà đầu t. Một do rất đơn giản cho việc đó là vì Việt Nam rất coi trọng những nguồn vốn này. Có vốn đầu t để phát triển Việt Nam sẽ nhanh chóng dùng nó để xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế và từ đó có cơ sở để phát triển kinh tế nhanh chóng sánh vai với khu vực và trên thế giới. Nh vậy vốn có thể coi nh một yếu tố không thể thiếu đợc đối với sự phát triển của một đất nớc.3. Những nguồn vốn có thể huy động đợc đối với sự phát triển kinh tế Việt Nam hiện nay.Kinh nghiệm các nớc phát triển trên thế giới cho thấy rằng vốn là một nhu cầu vô cùng cần thiết đối với sự phát triển kinh tế. Nguồn vốn đầu t là một yếu tố đầu vào của sản xuất. Muốn đạt đợc tốc độ tăng trởng GNP theo dự tính thì cần phải giải quyết mối quan hệ cung, cầu về vốn và các yếu tố khác. hầu hết các nớc đang phát triển thờng theo quy luật chung là lợng cầu về vốn lớn hơn nhiều so với l-ợng cung về vốn, tức là nền kinh tế luôn trong tình trạng thiếu vốn để đầu t cho hoạt động sản xuất kinh doanh và các nhu cầu khác. Để đạt đợc tốc độ tăng trởng kinh tế thì muốn khai thác tốt nhất các nhân tố cung về vốn để nhằm thoả mãn nhu cầu vốn trong toàn bộ nền kinh tế, mỗi nớc đều có một chiến lợc riêng song đều phải đi vào khai thác 2 luồng vốn chủ yếu sau :3.1 Nguồn vốn trong nớc : Bao gồm các nguồn thu đợc từ ngân sách nhà nớc các tổ chức tài chính trung gian, thị trờng vốn , thị trờng chứng khoán, và nguồn vốn từ các hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả Sau đây chúng ta sẽ nghiên cứu từng nguồn vốn :5 Đề án môn học thuyết tài chính tiền tệ Hoàng Văn Lê3.1.1 Ngân sách nhà nớc.Là nguồn mà nhà nớc có thể trực tiếp kế hoạch hoá và điều hành, cũng là nguồn có tác dụng tạo ra các công trình trọng điểm của đất nớc, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đầu t vào những lĩnh vực, những địa bàn mà các thành phần kinh tế khác không làm đợc hoặc không muốn làm ; có tác dụng là nguồn vốn để thu hút các nguồn vốn khác. Nguồn vốn ngân sách nhà nớc bao gồm nguồn vốn thuộc ngân sách nhà nớc tập trung và nguồn vốn ODA. Nguồn vốn ngân sách tập trung chỉ chiếm dới 10% tổng số vốn đầu t xã hội và phụ thuộc vào cân đối thu chi ngân sách. Trong điều kiện thu ngân sách còn hạn hẹp, dân c đầu t trực tiếp còn ít, thờng gửi vào ngân hàng và kênh đầu t của ngân sách còn đang trầm lắng thì cần tăng tỷ lệ bội chi ngân sách dành cho đầu t, phát hành công trái, trái phiếu, kỳ phiếu để đầu t thay cho dân c là cần thiết. Song đây là nguồn vốn dễ bị co kéo dần đến đầu t dàn trải, dở dang nhiều, dễ bị tác động bởi cơ chế xincho, dễ lãng phí, thất thoát cần đợc khắc phục. 3.1.2 Nguồn vốn thu đợc từ kênh các tổ chức tài chính trung gian : Nguồn này rất linh hoạt, uyển chuyển gần nh không có giới hạn.3.1.2.1 Chức năng của các tổ chức tài chính trung gianCũng nh thị trờng tài chính, các tổ chức tài chính trung gian thực hiện chức năng dẫn vốn từ ngời có vốn tới những ngời cần vốn, nhng khác với tài chính trực tiếp trong thị trờng tài chính , các trung gian tài chính thực hiện quá trình dẫn vốn thông qua một chiếc cầu nối, có nghĩa là để ngời cần vốn đến đợc ngời có vốn phải thông qua ngời thứ ba. Một trung gian tài chính đứng giữa ngời cho vay và ngời vay và giúp chuyển vốn từ ngời này sang ngời kia đợc gọi là tài chính gián tiếp. Chúng thực hiện những chức năng chủ yếu sau : 6 Đề án môn học thuyết tài chính tiền tệ Hoàng Văn Lê- Chức năng tạo vốn : để có thể cho vay hoặc đầu t, các trung gian tài chính tiến hành huy động vốn tạm thời nhàn rỗi trong nền kinh tế hình thành các quỹ tiền tệ tập trung, phơng thức huy động vốn hoặc theo thể thức tự nguyện thông qua cơ chế lãi suất, hoặc theo thể thức bắt buộc qua cơ chế điều hành của chính phủ. Với chức năng này các trung gian tài chính đem lại lợi ích cho chính mình và cho phần lớn những ngời có khoản tiết kiệm, để dành.- Chức năng cung ứng vốn cho nền kinh tế : Tiền vốn đợc huy động từ ngời có vốn là để thực hiện mục tiêu cung ứng vốn cho những ngời cần nó. Trong nền kinh tế thị trờng , ngời cần vốn là các doanh nghiệp, Chính phủ, các tổ,cá nhân trong và ngoài nớc. Với chức năng này các tổ chức tài chính trung gian đáp ứng chính xác và đầy đủ, kịp thời nhu cầu tài trợ vốn cho các cá nhân và doanh nghiệp.- Chức năng kiểm soát : các trung gian tài chính thực hiện chức năng kiểm soát nhằm giảm tới mức tối thiểu vấn đề lựa chọn đối nghịch và rủi ro đạo đức do thông tin không cân xứng gây ra ; yêu cầu của chức năng này là các trung gian tài chính phải thờng xuyên hoặc định kỳ liểm soát trớc, trong và sau khi cho vay các doanh nghiệp.3.1.2.2 Vai trò của các tổ chức tài chính trung gian.Các trung gian tài chính ngày càng giữ vị trí quan trọng trong hệ thống tài chính. Nó thực sự đem lại lợi ích trọn vẹn và đầy đủ cho cả ngời có vốn, ngời cần vốn, cho cả nền kinh tế xã hội và bản thân các tổ chức tài chính trung gian.- Hoạt động của các trung gian tài chính góp phần giảm bớt những chi phí thông tin và giao dịch lớn cho mỗi cá nhân tổ chức và toàn bộ nền kinh tế.- Do chuyên môn hoá và thành thạo trong nghề nghiệp, các tổ chức tài chính trung gian đáp ứng đầy đủ, chính xác và kịp thời yêu cầu giữa ngời cần vốn và ngời có vốn.- Do cạnh tranh, đan xen và đa năng hoá hoạt động, các trung gian tài chính thờng xuyên thay đổi lãi suất một cách hợp lý, làm cho nguồn vốn thực tế đợc tài trợ cho đầu t tăng lên mức cao nhất.7 Đề án môn học thuyết tài chính tiền tệ Hoàng Văn Lê- Thực hiện có hiệu quả các dịch vụ t vấn, môi giới, tài trợ, trợ cấp và phòng ngừa rủi ro.Các trung gian tài chính Việt Nam : Việt Nam với quan điểm thiết lập hệ thống trung gian tài chính theo hớng đa dạng hoá, đa năng hoá, thể hiện trong hệ thống các văn bản pháp luật nh luật các tổ chức tín dụng, các nghị định của chính phủ đã hình thành hệ thống tài chính trung gian khá đa dạng gồm có hai khối đó là các ngân hàng và các tổ chức tài chính phi ngân hàng.Muốn huy động ngày càng nhiều vốn qua các tổ chức tài chính trung gian từ các đơn vị sản xuất kinh doanh, các tổ chức có nguồn vốn tạm nhàn rỗi nhất là nguồn vốn trong dân c, hộ gia đình thì cần có những chính sách thật thích hợp để họ đa vốn của mình vào các ngân hàng, các tổ chức tài chính tín dụng hoặc đầu t trực tiếp vào các doanh nghiệp. Trong nền kinh tế thị trờng các nguồn vốn phải khai thông và tìm mọi biện pháp huy động cho phát triển kinh tế. 3.1.3 Nguồn vốn thông qua thị trờng vốn, thị trờng chứng khoán.Thị trờng vốn, thị trờng chứng khoán đóng vai trò thu hút, huy động các nguồn tài chính nhàn rỗi để đáp ứng cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội. Thông qua thị tr-ờng vốn, thị trờng chứng khoán với cơ chế hoạt động nó thu hút và chuyển giao các khoản tiền nhàn rỗi phân tán thành nguồn vốn lớn để trở thành vốn sản xuất tài trợ kịp thời cho sự phát triển kinh tế xã hội, là chiếc cầu trực tiếp giữa dự trữ và đầu t. Sự tài trợ của thị trờng vốn hay thị trờng chứng khoán có thể trực tiếp hay gián tiếp. Các tác nhân thừa vốn hay thiếu vốn không tài trợ trực tiếp cho các tác nhân thiếu vốn là ngời chi tiêu cuối cùng mà thông qua các tổ chức tài chính, ngân hàng đóng vai trò trung gian. Các trung gian tài chính phát hành các chứng khoán của mình để thu gom vốn và sau đó tài trợ cho những tác nhân thiếu vốn. Thị trờng vốn đóng vai trò thúc đẩy, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, giúp cho việc luân chuyển vốn từ khu vực kém hiệu quả sang khu vực kinh doanh có hiệu quả. Mở ra khả năng cho ngời 8 Đề án môn học thuyết tài chính tiền tệ Hoàng Văn Lêcó tiền nhàn rỗi tự do lựa chọn hình thức và lĩnh vực để thu lợi nhuận cao và vốn sẽ luân chuyển linh hoạt trong nền kinh tế. Việc hình thành và phát triển thị trờng vốn của một nớc nằm trong xu thế quốc tế hoá nền kinh tế, tạo diều kiện cho nền kinh tế hoà nhập với nền kinh tế thế giới. Hoạt động của thị trờng tài chính tạo điều kiện cho cácnhà đầu t nớc ngoài có thể mua trái phiếu trực tiếp trên thị trờng vốn. Thị tr-ờng vốn tạo điều kiện thu hút vốnnớc ngoài. Thị trờng vốn, thị trờng chứng khoán nhà nớc thực hiện tốt chính sách tài chính, tiền tệ trong việcđiều hoà các nguồn vốn cho các hoạt động kinh tế, xã hội. Đồng thời thị trờng vốn và thị trờng chứng khoán còn đóng vai trò huy động vốn rất mạnh mẽ cho đầu t phát triển kinh tếsự hình thành thị trờng này là một quy luật của tất cả các nớc có nền kinh tế thị trờng một mức độ phát triển nào đó.3.1.4 Nguồn vốn thu đợc từ hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả.Một sai lầm lớn nếu mọi đơn vị sản xuất kinh doanh trong nền kinh tế chỉ lo tìm nguồn đầu t bên ngoài doanh nghiệp của mình để phục vụ cho quá trình phát triển sản xuất kinh doanh mà không biết tận dụng khai thác sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đã có tại doanh nghiệp để phát triển. Nguồn vốn của từng đơn vị phải đợc bảo toàn và phát triển vì nó là yêu cầu tồn tại của doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong nền kinh tế thị trờng, nếu mất dần vốn đồng nghĩa với nguy cơ bị phá sản. Trong hoạt động sản xuất kinh doanh mỗi đơn vị chỉ có một số vốn nhất định. Thông thờng vốn cho nhu cầu hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp vợt quá khả năng vốn tự có của doanh nghiệp. Vì thế ngoài khả năng tự tài trợ doanh nghiệp còn phải huy động vốn từ bên ngoài để phát triển mở rộng sản xuất kinh doanh. Trong trờng hợp này huy động vốn từ bên ngoài càng gắn chặt với yêu cầu sử dụng vốn có hiệu quả vì không ai dại gì bỏ vốn vào nơi không có khả năng phát triển hoặc có nguy cơ mất vốn nếu điều đó chắc chắn. Sử dụng có hiệu quả đồng vốn đồng nghĩa với doanh nghiệp đó tồn tại và đứng vững trong nền kinh tế thị tr-9 Đề án môn học thuyết tài chính tiền tệ Hoàng Văn Lêờng với sự cạnh tranh mãnh liệt để tồn tại. Sản phẩm làm ra đợc tiêu thụ , sản lợng , lợi nhuận ngày càng cao sản xuất kinh doanh ngày càng mở rộng, thực hiện nghĩa vụ thuế với nhà nớc ngày càng lớn. Chính khi đó sẽ là điều kiện tốt để thu hút thêm vốn đầu t. Để bảo toàn và phát triển vốn từng đơn vị là sự vận dụng tổng hợp rất nhiều vấn đề. Song vấn đề cần lu ý nhất là phải biết giải quyết tốt mối quan hệ giữa tiêu dùng và tích luỹ, giữa tiết kiệm và đầu t trong quá trình sản xuất kinh doanh. Sử dụng tiết kiệm hiệu quả các nguồn vốn của đơn vị mình trong chừng mực nào đó cũng chính là phát triển vốn. 3.2 Nguồn vốn nớc ngoài : Bao gồm : 3.2.1 Nguồn vốn viện trợ phát triển (ODA).-ODA là gì ? ODA (oficial development asistance) là nguồn hỗ trợ của các nớc phát triển, các tổ chức tài chính, các tổ chức phi chính phủ, dành cho các nớc đang và chậm phát triển nhằm giúp các nớc này tăng trởng kinh tếphát triển bền vững. Trong một số trờng hợp, ODA giúp các nớc vợt qua khủng hoảng kinh tế hoặc tái xây dựng đất nớc do chiến tranh-Tầm quan trọng của ODA với kinh tế Việt Nam Đối với Việt Nam, ODA có tầm quan trọng đặc biệt, giúp chúng ta giải quyết tình trạng cơ sở hạ tầng lạc hậu, và phân bố không đồng đều, xoá bớt sự cách biệt về phát triển kinh tế giữa các vùng lãnh thổ trong cả nớc, giữa thành thị và nông thôn góp phần đẩy nhanh quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nớc. Nghị quyết đại hội VII của Đảng đã khẳng định : Tranh thủ thu hút nguồn tài trợ chính thức (ODA) đa phơng và song phơng, tậo trung chủ yếu cho việc xây dựng kết cấu 10[...]... giao lu vốn trong nớc với nớc ngoài đồng thời có thể thu hút đợc vốn đầu t từ nớc ngoài vào 13 Đề án môn học thuyết tài chính tiền tệ Hoàng Văn Lê Chơng 2: Thực trạng của việc huy động vốn cho sự phát triển kinh tế hiện nay 1.Những thành tựu đã đạt đợc trong quá trình huy động vốn cho sự phát triển kinh tế Việt Nam 1.1 Huy động vốn trong nớc đối với sự phát triển kinh tế Việt Nam Đây là nguồn vốn có... thiếu kinh nghiệm Cán bộ Việt Nam hầu hết cha qua đào tạo kỹ nghiệp vụ, chủ quan nóng vội tiêu cực nhiều đẻ dân chúng phàn nàn Trình độ giao tiếp kém, ngoại ngữ cha qua đào tạo do đó làm cản trở đến việc huy động vốn cho nền kinh tế Chơng 3: Giải pháp huy động vốn cho sự phát triển nền kinh tế Việt Nam hiện nay Để huy động đợc các nguồn vốn đầu t có hiệu quả thì cần phải thấu suốt quan điểm : Huy động vốn. .. trong chính sách huy động vốncho vay thì sẽ thu hút từ thị trờng ngầm nguồn vốn cho đầu t phát triển phù hợp với đờng lối xây dựng và phát triển kinh tế của Đảng và nhà nớc 1.1.3 Nguồn thu thông qua thị trờng vốn, thị trờng chứng khoán Qua thị trờng vốn, các nguồn vốn nhỏ bé, phân tán trong xã hội đợc huy động thành nguồn vốn lớn tài trợ cho sự phát triển kinh tế, nhờ thị trờng vốn, thị trờng chứng... xuất mới, ngành nghề mới, sản phẩm mới, làm cho nớc ta từng bớc chuyển biến theo hớng kinh tế thị trờng hiện đại góp phần chuyển dịc cơ cấu kinh tế theo hớng CNH Khu vực kinh tếvốn đầu t nớc ngoài luôn có chỉ số phát triển cao hơn chỉ số phát triển của các thành phần kinh tế khác và cao hơn hẳn chỉ số phát triển chung của cả nớc ( Năm 1995 chỉ số phát triển chung của nớc ta là 109,54%, số liệu tơng... trở thành một bộ phận quan trọng, mũi nhọn trong hoạt động kinh tế đối ngoại Việt Nam, là tiền đề cần thiết để phát triển kinh tế xã hội, đẩy lùi nguy cơ tụt hậu Trong thực tế, khu vực có vốn FDI đã ngày càng trở thành một bộ phận cấu thành hữu cơ của toàn bộ nền kinh tế nớc ta Sự thành bại của khu vực này sẽ ảnh hởng rất lớn đến toàn bộ nền kinh tế Cụ thể FDI là nguồn bổ sung cho nguồn vốn đầu t phát. .. hoạt động không thể thiếu đợc trong bất kỳ doanh nghiệp nào Có phát triển tốt mới có vốn kinh doanh qua đó các đối tác mới tin tởng và có thể đầu t vốn vào doanh nghiệp bất cứ lúc nào Nhng thực trạng hiện nay cho thấy đa số các doanh nghiệp làm ăn cha hiệu quả, còn vi phạm pháp luật nh trốn thuế, doanh nghiệp ma, buôn bán hàng bị cấm 1.2 Huy động vốn đầu t nớc ngoài cho sự phát triển kinh tế Việt Nam. .. Đầu t nớc ngoài tại Việt Nam cho đến nay, bình quân mỗi năm FDI thực hiện là 1112 triệu USD chiếm khoảng 26,5% tổng vốn đầu t của toàn xã hội FDI là nguồn vốn bổ sung quan trọng giúp Việt Nam phát triển nền kinh tế cân đối, bền vững theo hớng CNH - HĐH đất nớc góp phần đa tốc đọ tăng trởng nền kinh tế đạt 8,5% trong giai đoạn 1991-1997 và là động lực cho việc khai thác và phát huy có hiệu quả trong... (FDI) Cần thực hiện các biện pháp sau đây để có thể huy động tốt nguồn vốn FDI: -Đẩy mạnh thực hiện chiến lợc kinh tế mở, hoàn thiện và cụ thể hoá chiến lợc thu hút FDI Thu hút đầu t nớc ngoài thuộc lĩnh vực quan hệ kinh tế quốc tế , vì vậy chỉ có thể thu hút đợc đối tác bên ngoài khi chúng ta thực hiện chủ trơng mở cửa nền kinh tế, hoà nhập vào đời sống kinh tế thế giới đồng thời tăng cờng mở bên trong... nguồn vốn, công nghệ và kinh nghiệm quản để phát triển kinh tế song cần đặc biệt chú ý đến chiến lợc thu hút FDI, coi nó là bộ phận của tổng thể nền kinh tế nói chung và chiến lợc kinh tế đối ngoại nói riêng Vì vậy chiến lợc thu hút FDI phải thống nhất với chiến lợc kinh tế đối ngoại và phục vụ đắc lực cho chiến lợc phát triển kinh tế đất nớc Chiến lợc thu hút FDI phải thể hiện đợc các nội dung chủ... hút FDI tại Việt nam trong thời gian qua đã đóng góp tích cực vào việc thực hiện mục tiêu chiến lợc phát triển kinh tế xã hội của đất nớc góp phần tạo động lực và điều kiện cho việc điều chỉnh chính sách kinh tế + FDI là nguồn vốn quan trọng bổ xung cho vốn đầu t phát triển, là một trong những điều kiện tiên quyết để thực hiện chiến lợc CNH-HĐH đất nớc Từ khi ban 24 Đề án môn học thuyết tài chính . việc huy động vốn cho sự phát triển kinh tế hiện nay1 .Những thành tựu đã đạt đợc trong quá trình huy động vốn cho sự phát triển kinh tế Việt Nam 1.1 Huy động. : Lý luận chung về huy động vốn cho phát triển kinh tế ở việt nam hiện nayI. Những vấn đề chung về vốn đầu t .Vốn đầu t là vốn đợc sử dụng để thực hiện
- Xem thêm -

Xem thêm: Lý luận chung ve huy động vốn cho sư phát triển kinh tế ở Việt Nam hiện nay, Lý luận chung ve huy động vốn cho sư phát triển kinh tế ở Việt Nam hiện nay, Lý luận chung ve huy động vốn cho sư phát triển kinh tế ở Việt Nam hiện nay, Đặt vấn đề I Nội dung

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay